| FAFNR FEM FE FES FFWS FTA IEC | Statky Lesy Vinařství | KTV OIKT SIC KAM | @ | Česky

CULS WhitePages

Home CULS staff Subjects Sections & Offices Projects Events
Vizualizace (b)

Projects

Alphabetized List

Alphabetical list

(1) (1) " (4) (1) 5 (1) 6 (1) A (313) B (97) C (103) Č (15)
D (165) E (201) F (84) G (43) H (136) I (197) J (13) K (136) L (44) M (393)
N (122) O (196) P (474) Q (3) R (151) Ř (9) S (417) Š (13) T (162) U (49)
Ú (13) V (959) W (7) X (1) Y (4) Z (200) Ž (4)

Search results


Půda/hornina a voda - vědecké exkurze
Grant holder prof. Ing. Svatopluk Matula, CSc.
Grant duration 2017 - 2018
Grant provider Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR
More information »
Platforma pro identifikaci a interpretaci stresových faktorů v rostlinné produkci
Grant holder doc. Ing. Milan Kroulík, Ph.D.
Grant duration 2016 - 2018
Grant provider Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR
More information »
Podpora experimentální činnosti studentů a jejího provozního zabezpečení podle metodik diplomových prací řešených na Katedře pícninářství a trávníkářství v roce 2016
Grant holder Ing. Pavel Fuksa, Ph.D.
Grant duration 2016 - 2016
Grant provider GA FAPPZ
More information »
Podpora kontinuity doktorského studia na katedře pedologie a ochrany půd
Grant holder prof. Dr. Ing. Luboš Borůvka
Grant duration 2016 - 2016
Grant provider GA FAPPZ
More information »
Podpora odborných aktivit studentů magisterských oborů a materiálního zajištění experimentů
Grant holder doc. Ing. Martin Koudela, Ph.D.
Grant duration 2016 - 2016
Grant provider GA FAPPZ
More information »
Podpora společného výzkumu akademických pracovníků katedry botaniky a fyziologie rostlin FAPPZ a studentů MgrSP při přípravě diplomových prací zaměřených na zemědělství a rozvoj venkovského prostoru.
Grant holder prof. Ing. Václav Hejnák, Ph.D.
Grant duration 2016 - 2016
Grant provider GA FAPPZ
More information »
Podpora studentů magisterského studia při vědecko-výzkumné činnosti na katedře
Grant holder Ing. Jindřich Černý, Ph.D.
Grant duration 2016 - 2016
Grant provider GA FAPPZ
More information »
Posouzení míry expozice rizikovými prvky v zalidněných oblastech historické těžby stříbra
Grant holder Ing. Julie Dajčl
Grant duration 2016 - 2016
Grant provider GA FAPPZ
More information »
POSOUZENÍ VLIVU NÍZKÝCH TEPLOT V KOMBINACI SE ZNEČIŠTĚNÍM NA VYBRANÉ CHARAKTERISTIKY ANATOMICKÉ STAVBY DŘEVA SMRKU V OBLASTI KLINOVCE V OBDOBÍ 1971 - 2015
Grant holder Mgr. Martin Lexa, Ph.D.
Grant duration 2016 - 2016
Grant provider GA FLD
More information »
Potenciál využití Internet of Things s důrazem na rozvoj regionů a agrární sektor
Grant holder Ing. Jan Pavlík, Ph.D.
Grant duration 2016 - 2017
Grant provider GA PEF
More information »
POTENCIÁLNÍ MOBILITA CHROMU V PŮDĚ
Grant holder Ing. Julie Dajčl
Grant duration 2016 - 2017
Grant provider CIGA
More information »
Potenciální zdroje chyb při studiu sorpce selenanů v půdách v tradičním schématu vsádkového experimentu při stanovení selenu technikou hmotnostní spektrometrie s indukčně vázaným plazmatem
Grant holder Ing. Lukáš Praus, Ph.D.
Grant duration 2016 - 2016
Grant provider CIGA
More information »
Prameny spojují krajiny a státy - environmentální vzdělávání a kooperace v regionu Liberec-Zittau
Grant holder prof. RNDr. Dana Komínková, Ph.D.
Grant duration 2016 - 2019
Grant provider Ministerstvo pro mistni rozvoj ČR
More information »
Produkční charakteristika melioračních a zpevňujících dřevin dle stanovištních podmínek a stupně smíšení v rámci optimalizace jejich využití
Grant holder Ing. Michal Třeštík
Grant duration 2016 - 2016
Grant provider GA FLD
More information »
Prostorově genetická struktura a příbuzenská struktura populace bobra evropského (Castor fiber) ve střední Evropě
Grant holder Ing. Jan Horníček
Grant duration 2016 - 2017
Grant provider GA FZP
More information »
Proteomická analýza antimikrobiálních účinků terpenů pomocí hmotnostní spektrometrie s ionizací laserem za přítomnosti matrice v kombinaci s detektorem doby letu (MALDI-TOF)
Grant holder Ing. Matěj Božik, Ph.D.
Grant duration 2016 - 2017
Grant provider CIGA
More information »
Protizánětlivá aktivita vybraných stilbenů, 2-arylbenzofuranů a jejich metabolitů
Grant holder doc. Ing. Jaroslav Havlík, Ph.D.
Grant duration 2016 - 2018
Grant provider Grantová agentura ČR
More information »
Představuje komercializace trad.produktů
Grant holder Ing. Vladimír Verner, Ph.D.
Grant duration 2016 - 2016
Grant provider GA FTZ
More information »
Psychoaktivní látky ve vodním prostředí a jejich vliv na exponované organismy
Grant holder prof. Mgr. Ondřej Slavík, Ph.D.
Grant duration 2016 - 2018
Grant provider Grantová agentura ČR
More information »
Půdní a hydrologické sucho v měnícím se klimatu
Grant holder prof. Ing. Martin Hanel, Ph.D.
Grant duration 2016 - 2018
Grant provider Grantová agentura ČR
More information »
 
page foot