| FAFNR FEM FE FES FFWS FTA IEC | Statky Lesy Vinařství | KTV OIKT SIC KAM | @ | Česky

CULS WhitePages

Home CULS staff Subjects Sections & Offices Projects Events
Sections & Offices
Vizualizace (b)

Sections & Offices

Alphabetized List

Information on organisation Department of Quality and Dependability of Machines

Workplace:
Department of Quality and Dependability of Machines
Katedra jakosti a spol. strojů
Abbreviation Code Workplace type
KJSS 31190 katedra
WWW    
http://katedry.czu.cz/kjss/    

Workplace management

Head:
Pexa Martin, prof. Ing. Ph.D.
Assistant manager:
Aleš Zdeněk, doc. Ing. Ph.D.
Secretary:
Aleš Zdeněk, doc. Ing. Ph.D.
Secretariat:
Špásová Eva
IT Contact:
Pexa Martin, prof. Ing. Ph.D.
Editor CV:
Špásová Eva

Workplace members

Members:
Aleš Zdeněk, doc. Ing. Ph.D.
Čedík Jakub, Ing. Ph.D.
Hladík Tomáš, Ing. Ph.D.
Hroch Jan, Ing.
Jurča Vladimír, prof. Ing. CSc.
Kotouček Jaroslav
Mařan Rostislav, Ing.
Mrázek Jaroslav, Ing.
Novák Jan, Ing.
Olmrová Eva, Ing. MBA
Palátka Jan, Ing.
Pavlů Jindřich, Ing. Ph.D.
Peterka Bohuslav, Ing. Ph.D.
Pexa Martin, prof. Ing. Ph.D.
Pošta Josef, prof. Ing. CSc.
Špásová Eva
Vaško Tomáš, Ing.

Information on organisation

History:
Ke katedrám nově vzniklé Fakulty mechanizace zemědělství v roce 1952 patřila i Katedra opravárenství. Jejím posláním bylo připravovat studenty pro tehdy jednu z hlavních oblastí jejich činnosti v praxi — opravy zemědělské techniky. Základní předmět Katedry opravárenství „Technologie a organizace oprav“ od samého vzniku fakulty významnou měrou přispíval k utváření odborného profilu absolventů fakulty. Základní pedagogické úkoly katedry však byly při jejím vzniku širší, protože katedra tehdy připravovala studenty nejen ve vlastním oboru technologie a organizace oprav, ale do jejího rámce patřily i předměty, které v roce 1955 vytvořily základní náplň nově vzniklé Katedry materiálu a mechanické technologie. Byly to předměty „Nauka o materiálu“, „Technologie tváření a obrábění“, „Měření a lícování“. Obsahová náplň předmětů se postupně rozrůstala a měnila a vznikaly nové předměty, jak se rozvíjelo vědecké poznání v oboru a jak se měnila společenská objednávka. V souladu s těmito změnami byly také tři změny v názvu katedry. Snahou vždy bylo dosáhnout, aby název katedry co nejlépe vystihoval obsah zabezpečované výuky. Tak se změnil původní název „Katedra opravárenství“ na „Katedra technologie a organizace oprav“, v roce 1972 se tento název změnil na „Katedra provozní spolehlivosti strojů“ a v roce 1994 na současný „Katedra jakosti a spolehlivosti strojů“. Vedením nově založené katedry byl v roce 1952 pověřen inženýr František Korous, který na fakultu přišel po mnohaleté praxi ve výrobě, výzkumu i s pedagogickými zkušenostmi ze Strojní fakulty ČVUT a průmyslové školy strojnické. Jeho úkolem bylo utvořit základní kolektiv nové katedry, zajistit výuku, výstavbu laboratoří a připravovat zahájení vědecko—výzkumných prací. Zpočátku zakládal a vytvářel i kolektiv pracovníků, který zajišťoval předměty později založené Katedry materiálu a mechanické technologie. Od založení v roce 1952 do června 2006 postupně působilo na katedře 71 pracovníků, aspirantů a doktorandů. V červnu 2006 má katedra 11 pracovníků (z toho 5 učitelů) a 10 doktorandů.
Focus:
Katedra jakosti a spolehlivosti strojů je jednou z kateder technické fakulty, které vytvářejí odborný profil absolventa fakulty jako provozního strojního inženýra. Ve výuce zajišťuje katedra předměty, které mají interdisciplinární charakter. Jsou zaměřeny na problémy technologické, technicko-ekonomické a logistické. Poskytují znalosti potřebné při řízení péče o jakost strojů i produkce, při řízení údržby a obnovy strojů a zařízení, při projektování objektů i technologických procesů pro servis strojů. Ve vědeckém výzkumu se katedra zaměřuje na poznávání, měření a vyhodnocování vlivů na jakost technických objektů, na poznávání zákonitostí změn vlastností strojů v čase, na optimalizaci servisních a obslužných činností včetně obnovy strojů, na diagnostikování a hodnocení technických objektů.
Educational activity:
V pedagogické oblasti zajišťuje katedra celkem patnáct povinných nebo povinně volitelných předmětů pro studenty všech forem studia a oborů technické fakulty. Zároveň jsou tyto předměty nabízeny jako volitelné pro studenty ostatních fakult. Předměty mají interdisciplinární charakter a jsou zaměřeny na problémy technologické, technicko-ekonomické a logistické. Poskytují znalosti potřebné při řízení péče o jakost strojů i produkce, při zabezpečování provozuschopnosti strojů, při řízení údržby a obnovy strojů a zařízení, při projektování servisních objektů i technologických procesů údržby. Na katedře jsou vedeny diplomové práce studentů bakalářských i magisterských studijních programů a disertační práce studentů doktorského studijního programu.
Research activity:
V oblasti vědy a výzkumu se katedra zaměřuje na studium, měření a vyhodnocování vlivů na jakost technických objektů, na poznávání zákonitostí změn jejich vlastností v čase, na spolehlivost a optimalizaci servisních a obslužných činností, na obnovu, diagnostikování a hodnocení technických objektů. Problematice jakosti a provozní spolehlivosti výrobních zařízení je věnována pozornost také se zřetelem na bezpečnost a životní prostředí. Optimalizace preventivní údržby je postavena na základech spolehlivosti, bezporuchovosti a životnosti strojních prvků. Stále je rozvíjena teorie optimální obnovy strojů a strojních prvků i teorie logistického řízení a plánování uvedených činností.
 
page foot