| FAPPZ PEF TF FŽP FLD FTZ IVP | ŠZP ŠLP VS | KTV OIKT SIC KAM | @ | English

ČZU WhitePages

Úvod Lidé na ČZU Předměty Útvary Projekty Akce
Vizualizace (b)

Útvary

Abecední seznam

Informace o útvaru Katedra základního zpracování dřeva

Útvar:
Katedra základního zpracování dřeva
Department of Wood Processing
Zkratka Kód Typ útvaru
KZZD 43230 katedra
WWW    
http://katedry.czu.cz/kzzd/    

Vedení útvaru

Vedoucí:
Gaff Milan, doc. Ing. PhD.
Zástupce vedoucího:
Gašparík Miroslav, Ing. PhD.
Tajemník:
Kaiserová Runa
Sekretariát:
Kaiserová Runa

Členové útvaru

Členové:
Babiak Marian, prof. RNDr. CSc., dr.h.c.
Borůvka Vlastimil, Ing. Ph.D.
Cafourek Josef, Ing.
Čekovská Hana, Ing.
Debnáriková Vanda, Ing.
Gaff Milan, doc. Ing. PhD.
Gašparík Miroslav, Ing. PhD.
Halgaš Peter, Ing.
Holeček Tomáš, Ing.
Horáček Petr, prof. Dr. Ing.
Ježek Jan
Kačík František, prof. RNDr. Ph.D.
Kachyňa František, Ing.
Kaiserová Runa
Kaplan Lukáš, Bc.
Kašičková Václava, Ing.
Kminiak Richard, Ing. PhD.
Kocúr Štefan, Ing.
Lexa Martin, Bc.
Miftieva Elena, Ing.
Potůček Dalibor
Samusevich Alina, Mgr.
Sarvašová Kvietková Monika, Ing. PhD.
Sedlecký Miroslav, Ing. Ph.D.
Schönfelder Ondřej, Ing.
Sikora Adam, Ing.
Svoboda Tomáš, Ing.
Šafaříková Lenka
Vasilenková Zdeňka, Ing. arch.
Vokatý Vojtěch, Ing.
Záborský Vladimír, Ing.
Zeidler Aleš, doc. Ing. Ph.D.

Informace o útvaru

Historie:
KZZD vznikla ke dni 1.1.2013 rozdělením KZD na dvě katedry a je historicky pokračováním výuky dřevařských oborů, začínající v roce 1994 na FLD. Její vznik je logickým vyústěním a reakcí na dynamický a diverzifikační proces vývoje dřevařského studia jako také požadavky studentů pro technické a technologické disciplíny na fakultě. V současnosti a hlavně do budoucnosti bude katedra nadále posilovat svoji pozici v rámci fakulty po stránce personální, technického vybavení a ostatních aktivit jako také nezbytné rozšiřování nabídky nových předmětů i oborů.
Zaměření:
KZZD je katedrou které profilace spadají do oblasti mechanického – chemického prvotního zpracování a využití dřeva jako obnovitelné suroviny. Svým zaměřením komplexně pokrývá oblast navazující na prvotní lesní zpracování dřeva a zahrnuje především oblast nauky o dřevě, jako výchozí disciplíny technologie pilařského zpracování dřeva, dřevařské technologie pro zpracování dřevěných polotovarů, oblast obrábění dřeva, dřevařské techniky jako také chemického zpracování dřeva.
Pedagogická činnost:
Katedra je společným garantem studijního oboru Dřevařství a Dřevařského inženýrství jak v denní tak i v kombinované formě studia. Tímto zajišťuje vyučování profilových předmětů v těchto oborech. Nabízí i možnost studia dřevařské problematiky v rámci postgraduálního studia. Vybrané dřevařské předměty jsou vyučovány i pro ostatní obory Fakulty lesnické a dřevařské. Zejména pro potřeby výměnného mezinárodního programu Erasmus je část předmětů poskytována i v anglickém jazyce. Na významu také nabývá výuka pro univerzitu třetího věku. Široké spektrum vyučovaných předmětů pokrývá problematiku prvotního zpracování dřeva. Jedná se především o kombinaci technologických a technických předmětů, vhodně doplněných o disciplíny z oblasti nauky o dřevě, zbožíznalstvím a odpadového hospodářství. Tradiční profilové dřevařské disciplíny, jako jsou např. stavba a vlastnosti dřeva, pilařské zpracování, obrábění dřeva, technika a mechanizace zpracování dřeva, jsou doplněny předměty reagující na nové trendy studia. Tady lze především uvést CNC dřevozpracující technika, Využití obnovitelných surovin, Energetické využití dendromasy a Dřevařské zbožíznalství. Kromě interních pedagogických pracovníků se na výuce podílí i externí učitelé. Jedná se zejména o zkušené pedagogy z jiných vysokých škol nebo o významné odborníky z praxe. Významnou roli v pedagogických aktivitách katedry hrají odborné exkurze do předních firem působících v oboru základního zpracování dřeva nebo na odborné výstavy, včetně zahraničních, které jsou organizovány v rámci jednotlivých předmětů. Pro výuku svých studentů katedra připravuje učební pomůcky, v poslední době zejména v podobě multimediálních aplikací, které jsou studentům volně přístupné prostřednictvím webových stránek fakulty.
Výzkumná činnost:
Výzkumná činnost se orientuje především na následující problematiky : - vlastnosti dřeva a méně známých domácích a introdukovaných dřevin - vlastnosti a využití termicky modifikovaného dřeva - obrábění dřeva - inovace základních technologií zpracování dřeva (pilařských a hydrotermických úprav) - diagnostiky technických a technologických parametrů strojově – technologických zařízení - konstrukcí a údržby dřevořezných nástrojů Jednotlivé výzkumné úkoly jsou řešeny v rámci grantů nebo ve spolupráci s firmami. Výsledky výzkumné činnosti jsou publikovány v impaktovaných i recenzovaných vědeckých časopisech, na mezinárodních konferencích, v odborných časopisech nebo v monografiích.
Zahraniční styky:
Zahraniční aktivity katedry se soustřeďují především do středoevropského regionu. Velmi úzká je spolupráce je s TU Zvolen a University of Zagreb (prof.dr.sc.dr.h.c.Vlado Goglia, Katedra výrobnej techniky, Lesnícka fakulta, Zagrebská Univerzita, Zagreb Chorvátsko). Posilují se dobré vztahy s ostatními pracovišti v rámci Evropské unie nebo i v Asii a v Rusku (Doc. Ing. Evgeny Juryevič Razumov, CSc. V rámci svých zahraničních aktivit se katedra podílí na organizaci mezinárodních konferencí. Členové katedry jsou členy mezinárodních vědeckých organizací nebo redakčních rad zahraničních vědeckých časopisů.
Další aktivity:
Katedra se účastní významných dřevařských veletrhů (WOOD-TEC, Pragoligna, FOR WOOD, Ligna Bohemia), kde se často podílí na odborném programu výstavy. Katedra se účastní významných dřevařských veletrhů (WOOD-TEC, Pragoligna, FOR WOOD, Ligna Bohemia), kde se často podílí na odborném programu výstavy. Pravidelně se podílí na přípravě mezinárodní konference (Woodworking Techniques). Neustále se rozšiřuje expertní a poradenská činnost katedry. Katedra disponuje rozsáhlým a kvalitním zázemím pro své pedagogické a výzkumné aktivity. Je to především CNC obráběcí centrum, zkušebna mechanických a fyzikálních vlastností dřeva a materiálů na bázi dřeva, laboratoř obrazové analýzy a rozsáhlá sbírka domácích i tropických dřev – xylotéka. Má vybudované monitorovací pracoviště zaměřené na sledování energetické náročnosti procesu obrábění dřeva, kvalit obrábění a vibrometrie.
 
page foot