| FAPPZ PEF TF FŽP FLD FTZ IVP | ŠZP ŠLP VS | KTV OIKT SIC KAM | @ | English

ČZU WhitePages

Úvod Lidé na ČZU Předměty Útvary Projekty Akce
Vizualizace (b)

Útvary

Abecední seznam

Informace o útvaru Katedra základního zpracování dřeva

Útvar:
Katedra základního zpracování dřeva
Department of Wood Processing
Zkratka Kód Typ útvaru
KZZD 43230 katedra
WWW    
http://katedry.czu.cz/kzzd/    

Vedení útvaru

Členové útvaru

Členové:

Informace o útvaru

Historie:
KZZD vznikla ke dni 1.1.2013 rozdělením KZD na dvě katedry a je historicky pokračováním výuky dřevařských oborů, začínající v roce 1994 na FLD. Její vznik je logickým vyústěním a reakcí na dynamický a diverzifikační proces vývoje dřevařského studia jako také požadavky studentů pro technické a technologické disciplíny na fakultě. V současnosti a hlavně do budoucnosti bude katedra nadále posilovat svoji pozici v rámci fakulty po stránce personální, technického vybavení a ostatních aktivit jako také nezbytné rozšiřování nabídky nových předmětů i oborů.
Zaměření:
KZZD je katedrou které profilace spadají do oblasti mechanického – chemického prvotního zpracování a využití dřeva jako obnovitelné suroviny. Svým zaměřením komplexně pokrývá oblast navazující na prvotní lesní zpracování dřeva a zahrnuje především oblast nauky o dřevě, jako výchozí disciplíny technologie pilařského zpracování dřeva, dřevařské technologie pro zpracování dřevěných polotovarů, oblast obrábění dřeva, dřevařské techniky jako také chemického zpracování dřeva.
Pedagogická činnost:
Katedra je společným garantem studijního oboru Dřevařství a Dřevařského inženýrství jak v denní tak i v kombinované formě studia. Tímto zajišťuje vyučování profilových předmětů v těchto oborech. Nabízí i možnost studia dřevařské problematiky v rámci postgraduálního studia. Vybrané dřevařské předměty jsou vyučovány i pro ostatní obory Fakulty lesnické a dřevařské. Zejména pro potřeby výměnného mezinárodního programu Erasmus je část předmětů poskytována i v anglickém jazyce. Na významu také nabývá výuka pro univerzitu třetího věku. Široké spektrum vyučovaných předmětů pokrývá problematiku prvotního zpracování dřeva. Jedná se především o kombinaci technologických a technických předmětů, vhodně doplněných o disciplíny z oblasti nauky o dřevě, zbožíznalstvím a odpadového hospodářství. Tradiční profilové dřevařské disciplíny, jako jsou např. stavba a vlastnosti dřeva, pilařské zpracování, obrábění dřeva, technika a mechanizace zpracování dřeva, jsou doplněny předměty reagující na nové trendy studia. Tady lze především uvést CNC dřevozpracující technika, Využití obnovitelných surovin, Energetické využití dendromasy a Dřevařské zbožíznalství. Kromě interních pedagogických pracovníků se na výuce podílí i externí učitelé. Jedná se zejména o zkušené pedagogy z jiných vysokých škol nebo o významné odborníky z praxe. Významnou roli v pedagogických aktivitách katedry hrají odborné exkurze do předních firem působících v oboru základního zpracování dřeva nebo na odborné výstavy, včetně zahraničních, které jsou organizovány v rámci jednotlivých předmětů. Pro výuku svých studentů katedra připravuje učební pomůcky, v poslední době zejména v podobě multimediálních aplikací, které jsou studentům volně přístupné prostřednictvím webových stránek fakulty.
Výzkumná činnost:
Výzkumná činnost se orientuje především na následující problematiky : - vlastnosti dřeva a méně známých domácích a introdukovaných dřevin - vlastnosti a využití termicky modifikovaného dřeva - obrábění dřeva - inovace základních technologií zpracování dřeva (pilařských a hydrotermických úprav) - diagnostiky technických a technologických parametrů strojově – technologických zařízení - konstrukcí a údržby dřevořezných nástrojů Jednotlivé výzkumné úkoly jsou řešeny v rámci grantů nebo ve spolupráci s firmami. Výsledky výzkumné činnosti jsou publikovány v impaktovaných i recenzovaných vědeckých časopisech, na mezinárodních konferencích, v odborných časopisech nebo v monografiích.
Zahraniční styky:
Zahraniční aktivity katedry se soustřeďují především do středoevropského regionu. Velmi úzká je spolupráce je s TU Zvolen a University of Zagreb (prof.dr.sc.dr.h.c.Vlado Goglia, Katedra výrobnej techniky, Lesnícka fakulta, Zagrebská Univerzita, Zagreb Chorvátsko). Posilují se dobré vztahy s ostatními pracovišti v rámci Evropské unie nebo i v Asii a v Rusku (Doc. Ing. Evgeny Juryevič Razumov, CSc. V rámci svých zahraničních aktivit se katedra podílí na organizaci mezinárodních konferencí. Členové katedry jsou členy mezinárodních vědeckých organizací nebo redakčních rad zahraničních vědeckých časopisů.
Další aktivity:
Katedra se účastní významných dřevařských veletrhů (WOOD-TEC, Pragoligna, FOR WOOD, Ligna Bohemia), kde se často podílí na odborném programu výstavy. Katedra se účastní významných dřevařských veletrhů (WOOD-TEC, Pragoligna, FOR WOOD, Ligna Bohemia), kde se často podílí na odborném programu výstavy. Pravidelně se podílí na přípravě mezinárodní konference (Woodworking Techniques). Neustále se rozšiřuje expertní a poradenská činnost katedry. Katedra disponuje rozsáhlým a kvalitním zázemím pro své pedagogické a výzkumné aktivity. Je to především CNC obráběcí centrum, zkušebna mechanických a fyzikálních vlastností dřeva a materiálů na bázi dřeva, laboratoř obrazové analýzy a rozsáhlá sbírka domácích i tropických dřev – xylotéka. Má vybudované monitorovací pracoviště zaměřené na sledování energetické náročnosti procesu obrábění dřeva, kvalit obrábění a vibrometrie.
 
page foot