| FAPPZ PEF TF FŽP FLD FTZ IVP | Statky Lesy Vinařství | KTV OIKT SIC KAM | @ | English

ČZU WhitePages

Úvod Lidé na ČZU Předměty Útvary Projekty Akce
Vizualizace (b)

Útvary

Abecední seznam

Informace o útvaru Katedra zemědělských strojů

Útvar:
Katedra zemědělských strojů
Department of Agricultural Machines
Zkratka Kód Typ útvaru
KZS 31160 katedra
WWW    
http://katedry.czu.cz/kzs/    

Vedení útvaru

Vedoucí:
Kumhála František, prof. Dr. Ing.
Zástupce vedoucího:
Chyba Jan, Ing. Ph.D.
Tajemník:
Honzík Ivo, Ing.
Sekretariát:
Pechová Hana
Zástupce VT:
Honzík Ivo, Ing.
Editor SYLABUS:
Chyba Jan, Ing. Ph.D.
Editor CV:
Pechová Hana

Členové útvaru

Členové:
Balát Jan, Ing.
Brož Pavel, Ing.
Bulva Miroslav, Ing.
Buřič Milan, Ing.
Císler Martin, Ing.
Dlouhý Martin, RNDr. Ph.D.
Edrová Jitka, Ing.
Faltejsková Michaela, Ing.
Fichtl Lukáš, Ing.
Hájek Petr, Ing.
Heřmánek Petr, doc. Ing. Ph.D.
Holub Jaroslav, Ing.
Honzík Ivo, Ing.
Horejš František, Ing.
Hůla Josef, prof. Ing. CSc.
Chyba Jan, Ing. Ph.D.
Jiřička Tomáš, Ing. et Ing.
Jošt Bohuslav
Jůza Michal, Ing.
Kadeřábek Jan, Ing.
Karlík Pavel, Ing.
Kohútek Matěj, Ing.
König Jitka, Ing.
Kovář Stanislav, Ing.
Kroulík Milan, doc. Ing. Ph.D.
Krupanský Kryštof, Ing.
Kumhála František, prof. Dr. Ing.
Kvíz Zdeněk, Ing. Ph.D.
Láznička Miloš, Ing.
Madl Václav, Ing.
Marčan Jiří, Ing.
Markova Ekaterina, Ing.
Mašek Jiří, doc. Ing. Ph.D.
Matyáš Libor, Ing.
Melicharová Adéla, Ing.
Novák Petr, doc. Ing. Ph.D.
Pechová Hana
Petrásek Stanislav, Ing.
Pivko Jakub, Ing.
Roubíček Tomáš, Ing. Ph.D.
Rybka Adolf, doc. Ing. CSc.
Ryčl Jakub, Ing.
Shapoval Vadym, Ing.
Sichra Martin
Sova Jan, Ing.
Stehlik Martin, Mgr.
Strnad Michal, Ing.
Svatoš Ondřej, Ing.
Šmíd Josef, Ing.
Tošovský František, Ing. et Ing.
Vlk Josef, Ing.
Vomáčka Jiří, Ing.
Żelazny Wiktor, Ing.
Zeman Antonín, Ing. Bc.

Informace o útvaru

Historie:
Katedra zemědělských strojů byla ustavena v roce 1952 v souvislosti se zřízením VŠZ, v jejímž rámci vzniká i Fakulta mechanizace zemědělství. V období let 1952 - 1961 se katedra rozvíjí v návaznosti na bývalý Ústav nauky o hospodářských strojích v původních prostorách VŠZ v Dejvicích a orientuje se hlavně na problematiku výuky. V tomto období šlo z počátku především o to, zajistit výuku nejen na nové Fakultě mechanizace zemědělství, ale i na současně zřízených fakultách agronomické a provozně ekonomické. Kromě toho vyučovali pracovníci katedry v celé řadě krátkodobých kurzů pro pracovníky z praxe.V té době prakticky neexistovala žádná studijní literatura. Postupně jsou vydávána první skripta a učebnice. Od roku 1961 sídlí katedra v nových objektech VŠZ a následně ČZU v Suchdole. Katedra se zde stabilizuje personálně a postupně rozšiřuje a prohlubuje i vědeckovýzkumnou činnost. Základem učitelského sboru katedry se stali asistenti, přijatí v roce 1951 na tehdejší Katedru mechanizace zemědělské výroby, z nichž většina následně prošla vědeckou aspiranturou. Vědeckovýzkumná činnost katedry byla v té době tématicky vázána na kandidátské práce a postupně dostávala plánovitý základ. Jednalo se převážně o oblast mechanizace sklizně obilovin, zvedacích mechanizmů zemědělských strojů a čištění bulevnin při sklizni. Učitelé katedry také intenzivně pracovali v mimoškolních institucích (ČSAZV, Ministerstvo zemědělství, vědecké rady ústavů, redakční rady časopisů ap.), čímž přispěli k rozvoji oboru i mechanizace zemědělství obecně. Prostorové i materiální podmínky katedry včetně vybavení zemědělskými stroji se zlepšily až přestěhováním na Suchdol. Katedra se více orientuje na základní výzkum fyzikálně-mechanických vlastností zemědělských materiálů pro jejich zpracování mechanizmy zemědělských strojů. Základem výzkumu se stávají rozsáhlá experimentální měření s následným využitím matematicko-statistických metod. Katedra řešila stěžejní úkoly „Výzkum procesu uvolňování a separace zrna“ a „Výzkum mechanizmů sklízečů brambor s ohledem na vlastnosti zpracovávaného materiálu“. Další výzkum se postupně orientoval na problematiku zpracování půdy, expertizy orebních těles, výzkum secích strojů, agrofyzikálních vlastností lnu, hydraulických pohonů zemědělských strojů, vývoj nové sklízecí mlátičky se zaměřením na vzduchové poměry čistidla aj. Výčet vědeckovýzkumné činnosti katedry v její historii není zdaleka úplný; zahrnuje pouze hlavní oblasti výzkumu. Po stabilizaci rozsahu výuky na jednotlivých fakultách, dochází postupně od sedmdesátých let ke specializaci jednotlivých učitelů, kteří jako přednášející přebírají garanci za rozvoj jednotlivých předmětů. Postupně se vytvářejí ucelené systémy výuky, orientované na potřeby celkového zaměření studia na jednotlivých fakultách, přičemž se dále prohlubuje použití názorných počítačových prezentací a dalších moderních výukových metod. Publikační činnost pedagogické literatury se v této době zaměřuje na doplnění souboru výukových skript a v pozdější době na zpracování celostátních učebnic. V průběhu historického vývoje byli někteří učitelé katedry pověřováni různými akademickými funkcemi. Jednalo se o funkci děkana fakulty, prorektorů a proděkanů. Funkcí vedoucího katedry prošli od jejího vzniku doposud tři pracovníci. Od vzniku katedry, tj. od r. 1952 do r. 1966 a potom v rozpětí let 1970-1986 tuto funkci vykonával doc. Velda, v letech 1966-1970 doc. Thér a od roku 1986 dosud doc. Rybka. Po roce 1989, v souladu se společenskopolitickým a ekonomickým vývojem a změnou názvu fakulty, dochází k rozšíření nabídky oborů studia na Technické fakultě i fakultách ostatních. Katedra se tomuto vývoji přizpůsobuje a výrazně rozšiřuje nabídku volitelných předmětů.
Zaměření:
Katedra zemědělských strojů se výukově i výzkumně orientuje hlavně na rozvoj oboru v oblasti techniky pro rostlinnou produkci. Postupně se dané zaměření rozšiřuje i na techniku pro komplexní obnovu a udržování krajiny. Katedra má v této oblasti celouniverzitní výukovou působnost. Ve vědeckovýzkumné oblasti katedra pokrývá celou oborovou problematiku. Tradicí je výzkum agrofyzikálních vlastností zemědělských materiálů a problematika vztahu činnosti různých mechanizmů zemědělských strojů ke kvalitě, separaci a poškozování zpracovávaného biologického materiálu a s ohledem na energetickou náročnost operace. Současná orientace výzkumu katedry je ovlivňována výrazným světovým trendem, směrovaným na precizní technické systémy v rostlinné produkci, což je i náplní většiny disertačních prací studentů doktorského studia.
Pedagogická činnost:
Katedra zemědělských strojů má garanci za bakalářský a magisterský studijní obor Zemědělská technika a nově zřízený bakalářský studijní obor Technika pro obnovu a údržbu krajiny. Nosnými výukovými disciplinami jsou předměty orientované na techniku a technologie používané v rostlinné produkci včetně komplexního předmětu vyučovaného v angličtině. Rozšiřujícím výukovým zaměřením jsou předměty: Zpracování partikulárních látek, Tekutinové mechanizmy, Malá mechanizace, Mechanizace zahradnictví, Mechanizace ochrany rostlin, Precizní zemědělství, Stroje a technologie pro lesnickou a dřevařskou výrobu, Obchod s technikou, Design strojů a zařízení v APK, Řízení a obsluha sklízecích mlátiček. Celkem se jedná o 25 předmětů v rámci bakalářského a magisterského studia a 5 předmětů a tématických okruhů u doktorského studia. V souvislosti s garancí nového studijního oboru se připravuje nabídka nových předmětů orientovaných na obnovu a udržování krajiny. Katedra vybudovala laboratoř tekutinových mechanizmů a má prostorové podmínky vyhovující požadavkům na prezentaci širokého sortimentu strojů pro rostlinnou produkci včetně využití zrekonstruované kruhové haly. Jsou k dispozici modely strojů jejich jednotlivé mechanizmy a počítačové simulace jejich funkce.
Výzkumná činnost:
Na vědeckovýzkumném úseku má katedra široký záběr aktivit. Výzkum navazuje na dřívější sledování agrofyzikálních vlastnosti zemědělských materiálů včetně problematiky vztahu činnosti mechanizmů zemědělských strojů v kontextu s kvalitou, separací a poškozením zpracovávaného biologického materiálu a s důrazem na sledování energetické náročnosti operace. V současné době pracovníci a doktorandi katedry realizují hlavně výzkum půdoochranných a energeticky úsporných technologií zpracování půdy., řízeného pohybu strojů po poli včetně průběžného snímání provozních ukazatelů, technologických procesů pěstování, sklizně a posklizňového zpracování chmele a hydraulických soustav zemědělské techniky. Prostřednictvím výzkumného záměru pokračuje u výše uvedeného výzkumu výrazná orientace na technické prostředky pro zjišťování variabilních parametrů polního prostředí a cílené vstupy v návaznosti na lokalizaci polohy stroje v systému precizního zemědělství. Katedra průběžně vyvíjí iniciativu pro získávání dalších grantových projektů různých tuzemských i zahraničních agentur. Z výše naznačených aktivit vyplývá i bohatá vědecká a odborná publikační činnost.
Zahraniční styky:
Kontakty se zahraničními univerzitami a výzkumnými pracovišti jsou na solidní úrovni. Jako příklad je možno uvést: SPU Nitra, AR Krakow, Universität Bonn, Universität Hohenheim-Stuttgart, Universität Braunschweig, Silsoe Research Institute, Agricultural University Wageningen, University Milan, Latvia University, Grimme Landmaschinenfabrik aj. Spolupráce se zahraničními organizacemi se ubírá v několika směrech:
  • prostřednictvím prezentací vědeckých článků na významných mezinárodních konferencích navazování osobních a následně oficiálních kontaktů, které jsou základem pro následnou vědeckou a odbornou spolupráci,
  • výjezdy v rámci navázaných smluv Socrates/Erasmus, přednáškovými pobyty a další konkretizací spolupráce,
  • členstvím v mezinárodních organizacích – C.I.G.R., VDI apod.,
  • účastí na významných výstavách zemědělské techniky a doprovodných akcích – navazování úzkých kontaktů s výrobci a prodejci zemědělské a lesnické techniky,
  • konkrétní mezinárodní i tuzemskou spoluprací s výrobci techniky při vývojovém a konstrukčním řešení nových mechanizmů zemědělských strojů.
Další aktivity:
Katedra má dlouhodobou zkušenost s poradenstvím a úzké kontakty jednak s výrobci a prodejci zemědělské techniky a také s uživateli strojů, tj. zemědělskými podniky a podniky služeb. Pracovníci katedry absolvují každoročně řadu tématických přednášek na různých odborných školeních a seminářích. Výrazný autorský podíl mají na uživatelských příručkách a metodikách pro zemědělskou praxi. Členové katedry jsou zastoupeni v různých orgánech, odborných komisích, vědeckých a redakčních radách celostátního i mezinárodního významu. Na katedru jsou zváni specialisté, kteří zde zajišťují monotématické úzce specializované přednášky a panelové diskuze. Členové katedry se výrazně angažují v aktivní prezentaci své činnosti na tradiční výstavě Techagro a v práci Hodnotitelské komise Grand Prix při této i dalších výstavách. Katedra měla významný podíl na organizačním zajišťování MS v orbě v r. 2005 na Suchdole a každoročně se angažuje při národních mistrovstvích.
 
page foot