| FAPPZ PEF TF FŽP FLD FTZ IVP | Statky Lesy Vinařství | KTV OIKT SIC KAM | @ | English

ČZU WhitePages

Úvod Lidé na ČZU Předměty Útvary Projekty Akce
Vizualizace (b)

Útvary

Abecední seznam

Informace o útvaru Katedra vozidel a pozemní dopravy

Útvar:
Katedra vozidel a pozemní dopravy
Department of Vehicles and Ground Transport
Zkratka Kód Typ útvaru
KVPD 31150 katedra
WWW    
http://katedry.czu.cz/kvpd/    

Vedení útvaru

Vedoucí:
Kotek Martin, doc. Ing. Ph.D.
Zástupce vedoucího:
Růžička Miroslav, doc. Ing. CSc.
Tajemník:
Marčev David, Ing. Ph.D.
Sekretariát:
Zvolská Jana

Členové útvaru

Členové:
Adam Jakub, Bc.
Brožovský Jiří, Ing.
Dvořák Jakub, Ing.
Hajlich Tomáš, Ing. et Ing.
Hart Jan, doc. Ing. Ph.D.
Hartová Veronika, Ing. Ph.D.
Jelínek Zdeněk, Ing.
Jindra Petr, Ing. Ph.D.
Khrapova Mariia, Ing.
Kořínek Josef, Ing.
Kostelecký Michal, Ing.
Košek Ondřej, Ing.
Kotek Martin, doc. Ing. Ph.D.
Kumhálová Jitka, doc. Mgr. Ph.D.
Lachnit František, Ing. Ph.D.
Liška Vojtěch, Ing. PhD.
Marčev David, Ing. Ph.D.
Marek Michal, Ing.
Mařík Jakub, Ing. Ph.D.
Miščenko Viktorija, Ing.
Paur František, Ing.
Pechout Martin, doc. Ing. Ph.D.
Pícha Štěpán, Ing.
Prikner Patrik, Ing. Ph.D.
Růžička Miroslav, doc. Ing. CSc.
Seidlová Jana, Ing.
Starý Karel, Ing.
Štekerová Veronika, Ing.
Švorc David, Ing.
Tomašov Jan, Ing.
Vobr Vojtěch
Vojtíšek Michal, prof. Ph.D.
Zewdie Retta, Dr. Ing.
Zvolská Jana

Informace o útvaru

Historie:
jejíž původní název byl „katedra traktorů a automobilů“, vznikla v rámci návrhu na zřízení fakulty mechanizace v roce 1952. Na úseku pedagogickém zajišťovala katedra předměty z oboru traktorů a automobilů na fakultách Vysoké školy zemědělské v Praze. Vědecko-výzkumná práce se začala rozvíjet koncem padesátých let. Nejdříve byla pozornost zaměřena hlavně na úsek traktorů. Koncem padesátých minulého století katedra řešila výzkumný úkol „Výzkum a studium konstrukčních ukazatelů, ovlivňujících pracovní vlastnosti zemědělských traktorů“. V letech 1961-1965 se katedra úspěšně podílela na řešení výzkumných úkolů: „Výzkum provozu traktorových motorů“ a „Výzkum celkové koncepce traktorů a jejich funkčních celků“. K významným změnám v činnosti katedry došlo začátkem devadesátých let v důsledku nových politických, hospodářských i společenských poměrů v České republice. Přejmenování fakulty a úprava náplně studia vedla k zavádění řady nových předmětů, což kladlo na pracovníky katedry vysoké nároky. K nejvýznamnější změně došlo v roce 1993, kdy na technické fakultě byla zavedena studijní specializace „Silniční a terénní nákladní doprava“, která později byla změněna na studijní obor „Silniční a městská automobilová doprava“. Zdůraznění významu dopravní problematiky se promítlo i do současného názvu katedry.
Zaměření:
Posláním katedry vozidel a pozemní dopravy je výuka a výzkum v oborech spalovacích motorů, dopravního inženýrství, vozidlových mechanizmů a jízdních vlastností vozidel a mobilních strojů pracujících v automobilové dopravě, zemědělství, lesnictví a stavebnictví.
Pedagogická činnost:
Katedra je garantem studijního oboru "Silniční a městská automobilová doprava". V rámci svého poslání věnuje pozornost zejména ekologickým aspektům provozu mobilní techniky. Převážná část pedagogické práce je určena studentům technické fakulty, katedra se však částečně podílí i na výuce studentů ostatních fakult univerzity.
Výzkumná činnost:
Ve vědeckovýzkumné oblasti je činnost katedry zaměřena především na problematiku ekologie dopravy, motorových vozidel a spalovacích motorů. Dále se zabývá ekonomikou provozu motorových vozidel a bezpečností v dopravě, kde je část pracovníků katedry zapojena do grantového projektu MDCR, a dále je to problematika zhutňování půd, kde je další část pracovníků katedry zapojena do výzkumného záměru na TF. Strategickým zaměřením katedry ve vědě a výzkumu v nejbližším období bude rozvíjení výzkumných aktivit ve výše uvedených oblastech s důrazem na zapojování do mezinárodních projektů. V současnosti jsou podávány projekty EU COST 356 „ EST - Towards the definition of a measurable environmentally sustainable transport“ a to ve spolupráci a vzájemné koordinaci s MZLU Brno a ČVUT FD Praha.
Zahraniční styky:
Členové katedry se pravidelně a aktivně účastní mezinárodních symposií, konferencí, seminářů a pracovních setkání, které mají vztah k problematice katedry. Katedra rovněž sama pořádá v pravidelných intervalech mezinárodní semináře a konference s problematikou vozidel a dopravy. Mezi významné zahraniční aktivity katedry lze zařadit kooptaci člena katedry do řídícího výboru výzkumného projektu pro mezinárodní vědeckou spolupráci EU COST 356. Další člen katedry je zapojen svojí činností v ISTVS (The International Society for Terrain - Vehicle Systems, Inc.) V rámci programu Sokrates Erasmus katedra rozvíjí spolupráci s Kimenlaakso Polytechnic Kotka Finland.
 
page foot