| FAPPZ PEF TF FŽP FLD FTZ IVP | Statky Lesy Vinařství | KTV OIKT SIC KAM | @ | English

ČZU WhitePages

Úvod Lidé na ČZU Předměty Útvary Projekty Akce
Vizualizace (b)

Útvary

Abecední seznam

Informace o útvaru Katedra ochrany lesa a entomologie

Útvar:
Katedra ochrany lesa a entomologie
Department of Forest Protection and Entomology
Zkratka Kód Typ útvaru
KOLE 43150 katedra
WWW    
http://katedry.czu.cz/kole/    

Vedení útvaru

Vedoucí:
Holuša Jaroslav, prof. Ing. Ph.D.
Zástupce vedoucího:
Nakládal Oto, doc. Ing. Ph.D.
Tajemník:
Resnerová Karolína, doc. Mgr. Ph.D.

Členové útvaru

Členové:
Baťa Daniel, Ing. Mgr.
Berčák Roman, Ing.
Čížková Dana, RNDr. CSc.
Dvořáková Barbora
Fiala Tomáš, Ing.
Henzlová Ivana, Ing.
Holuša Jaroslav, prof. Ing. Ph.D.
Horák Jakub, doc. Ing. Ph.D.
Kalábová Markéta, Ing. et Ing. Ph.D.
Kout Jiří, Mgr. Ph.D.
Macháčová Markéta, Ing.
Meshkova Valentyna, prof. Dr.
Nakládal Oto, doc. Ing. Ph.D.
Pešková Vítězslava, doc. Ing. Ph.D.
Resnerová Karolína, doc. Mgr. Ph.D.
Schovánková Jolana, Ing.
Synek Jiří
Vachová Jana, Ing.
Vanická Hana, Ing. Ph.D.
Vélová Lucie, Mgr.

Informace o útvaru

Historie:
Po zahájení vysokoškolské výuky lesnictví (v tom čase jediné v Českých zemích) na pražské Polytechnice v Praze (dnešní ČVUT) se v roce 1919 otevírá samostatný lesnický odbor. K významným osobnostem, které se zabývaly ochranou lesů v letech 1920-1939, patří profesoři Szalatnay, Nechleba, Jirsík a Pfeffer (Ústav ochrany lesů), profesor Šámal (Ústav zemědělské a lesnické entomologie) a profesoři Bubák a Peklo (Fytopatologický ústav). Nezávislá Lesnická fakulta vzniká teprve po druhé světové válce v roce 1951 a v roce 1959 přechází z ČVUT na Vysokou školu zemědělskou (VŠZ, vznik 1952). V roce 1964 byla na Lesnické fakultě (LF) zrušena pedagogická činnost, fakulta přeměněna na Vědecký lesnický ústav VŠZ a její pracoviště bylo přesunuto za Prahu do Kostelce nad Černými lesy. V období 1945-1964 působili v oblasti ochrany lesů profesor Kavina a docent Příhoda. Mezidobí v Kostelci n. Č. l. je spjato se jmény profesora Černého a profesora Kaliny. Výuka odborných lesnických předmětů byla obnovena teprve v roce 1990 na znovuotevřené Lesnické fakultě, která byla dočasně umístěna v provizorní budově v areálu VŠZ v Praze Suchdol. Jako vedoucí samostatné Katedry ochrany lesa byl jmenován docent Kalina, který se svými spolupracovníky už v nové budově, kde sídlí fakulta dodnes, postupně, s přibývajícím počtem studentů rozvíjel nejen pedagogickou, ale také vědeckou činnost. V roce 1995 se mění název VŠZ na Českou zemědělskou univerzitu v Praze (ČZU) a v devadesátých letech prošel úpravou také název Katedry ochrany lesa, který se změnil na Katedru ochrany lesa a myslivosti (KOLM) tak, aby lépe vystihoval odborné zaměření katedry v celé šíři. V roce 2003 došlo ke změně názvu Lesnické fakulty na Fakultu lesnickou a environmentální (FLE), která se později, v polovině roku 2007 rozdělila na dvě samostatné fakulty - Fakultu lesnickou a dřevařskou (FLD) a Fakultu životního prostředí (FŽP). Katedra KOLM se k 1.1.2013 rozdělila na Katedru ochrany lesa a entomologie a Katedru myslivosti a lesnické zoologie.
Zaměření:
Katedra ochrany lesa a entomologie zajišťuje pedagogickou činnost a práci na výzkumném poli ve dvou hlavních disciplínách, vyplývajících z názvu katedry. V oblasti ochrany lesa působí několik pracovníků se zaměřením na ochranu lesa proti škodlivému hmyzu (prof. Turčáni, doc. Holuša, doc. Nakládal), na patologii hmyzu (prof. Pilarska), na využití hmyzu jako bioindikátorů (Dr. Horák), na taxonomii (Dr. Bílý, Ing. Baňař, Mgr. Lackner, Ing. Trýzna a Háva), na využití GIS v ochraně lesa (doc. Hlásny), na chemickou komunikaci hmyzu (Dr. Šobotnik) a také fytopatologů (RNDr. Čížková, doc. Šrůtka, RNDr. Novotný, ing. Pešková).
Pedagogická činnost:
Katedra zajišťuje výuku široké avšak specializované palety předmětů biologické povahy. Základ výuky tvoří předměty, které se týkají především problematiky ochrany lesa (lesnická fytopatologie, lesnická entomologie). Katedra vypisuje každoročně volitelné předměty také pro zájemce z ostatních fakult ČZU (např. Ochranu lesa). Průběžně se akreditují nové předměty, které pomáhají dotvářet profil absolventa tak, aby jeho vzdělání odpovídalo současným požadavkům praktického ale i vědecko-výzkumného uplatnění.
Výzkumná činnost:
Výzkumná činnost je zaměřena na problematiku ochrany lesů z hlediska užité entomologie (zkoumá se zejména problematika nejvýznamnějších hmyzích škůdců a metod ochrany proti nim, přirozených nepřátel nejdůležitějších škůdců v lesním hospodářství v České republice, dopadu klimatické změny na management hmyzích škůdců, zkoumá se také taxonomie různých skupin hmyzu), lesnické fytopatologie. V posledních letech zaznamenala práce v oblasti výzkumu obrovský kvalitativní i kvantitativní posun. Díky získaným projektům se podařilo vybudovat dvě stálé pokusné plochy, jednu v lesích Školního lesního podniku poblíž Kostelce nad Černými lesy a druhou v lesích Vojenského újezdu Brdy. Na plochách provádějí výzkum nejen zaměstnanci, doktorandi a diplomanti KOLE, FLD, případně ČZU, ale také pracovníci jiných vědeckých institucí. V suterénu fakulty byla v nedávné době zřízena velká entomologická laboratoř KOLE, která je kromě moderních klimaboxů vybavena dalšími nezbytnými přístroji. Od konce roku 2012 funguje také nově zbudovaná fytopatologická laboratoř. Katedra má k dispozici rovněž velkokapacitní chladící a mrazící zařízení, které usnadňuje postupné zpracovávání vzorků sebraných během sezóny. Díky soustředěné práci v terénu i laboratořích se daří shromažďovat velké množství materiálu a rozsáhlé soubory dat, jejichž zpracovávání a vyhodnocování je základem publikačních výstupů v českých i zahraničních recenzovaných časopisech a také v časopisech s IF.
Zahraniční styky:
V posledních letech se katedra stále více otevírá spolupráci se zahraničními univerzitami a pracovišti. Katedra průběžně spolupracuje na výzkumných projektech s odborníky z Národného lesníckeho centra ve Zvolenu a rakouské Universität für Bodenkultur Wien. V oblasti ochrany lesa především s univerzitními pracovišti Wydział Leśny Uniwersytetu Rolniczego Krakow, University of West Hungary, University of Tokyo a instituty USDA FS Research Station in Morgantown (WV, USA), Institute of Forest- and Wood Protection, Sopron, Institute of Zoology, Bulgarian Academy of Sciences v Sofii, Institute of Forest- and Wood Protection, Sopron, Instytut Badawczy Leśnictwa, Krakow, Warszawa, Hrvatski šumarski institut, Jasterbarsko, Chorvatsko a výzkumným ústavem Landesbetrieb Forst Brandenburg v německém Eberswalde.
 
page foot