| FAPPZ PEF TF FŽP FLD FTZ IVP | Statky Lesy Vinařství | KTV OIKT SIC KAM | @ | English

ČZU WhitePages

Úvod Lidé na ČZU Předměty Útvary Projekty Akce
Vizualizace (b)

Útvary

Abecední seznam

Informace o útvaru Katedra pěstování lesů

Útvar:
Katedra pěstování lesů
Department of Silviculture
Zkratka Kód Typ útvaru
KPL 43120 katedra
WWW    
http://katedry.czu.cz/kpl/    

Vedení útvaru

Vedoucí:
Bílek Lukáš, doc. Ing. Ph.D.
Zástupce vedoucího:
Remeš Jiří, prof. Ing. Ph.D.
Tajemník:
Ryšánková Hana
Sekretariát:
Ryšánková Hana

Členové útvaru

Členové:
Acheampong Edwin Boateng
Baláš Martin, Ing. Ph.D.
Bílek Lukáš, doc. Ing. Ph.D.
Bledý Michal, Ing.
Brabec Pavel, Ing.
Brichta Jakub, Ing.
Cukor Jan, Ing. Ph.D.
D'Andrea Giuseppe, Dr. MSc.
Dolníčková Anna, Ing.
Fiedler Jan, Ing.
Fuchs Zdeněk, Ing.
Gallo Josef, Ing. MSc., Ph.D.
Hájek Vojtěch, Ing. Bc.
Hammerová Veronika, Ing.
Holubík Ondřej, Ing. Bc.
Iqbal Javed, PhDr. Ph.D.
Kajfosz Radek, Ing.
Kolesárová Sophie, Ing.
Kovařík Jakub, Ing.
Kuncová Jana
Kuneš Ivan, doc. Ing. Ph.D.
Kupka Ivo, prof. Ing. CSc.
Linda Rostislav, Ing.
Mondek Jan, Ing.
Moravec Jaroslav, Ing.
Novotný Stanislav, Ing.
Pinidiya Arachchilage Channa Nishantha Bandara Suraw, Ing.
Podrázský Vilém, prof. Ing. CSc.
Remeš Jiří, prof. Ing. Ph.D.
Ryšánková Hana
Seidl Vladislav, Ing.
Slanař Jiří, Ing.
Suk Pavel, Ing.
Šimková Michaela, Ing.
Šimůnek Václav, Ing.
Šulitka Miroslav, Ing.
Švagr Pavel, Ing.
Tama Abubakar Yahaya, Ing.
Třeštík Michal, Ing.
Vacek Stanislav, prof. RNDr. DrSc.
Vacek Zdeněk, Ing. Ph.D.
Vančura Karel, Ing.
Vopálka Melicharová Lenka, Ing.
Zádrapová Dagmar, Ing.
Záruba Jiří, Ing.
Zumr Václav, Ing.

Informace o útvaru

Historie:
Činnost katedry pěstování lesů byla obnovena počátkem 90. let, po opětovném zahájení výuky při znovuzaložení fakulty v r. 1990. Navazuje ve svém zaměření na tradici tzv. pražské pěstební školy, založené pěstiteli jako byli profesoři Sigmond, Ševčík, Zlatuška, Svoboda, Mezera. Po obnovení činnosti fakulty byl významnou osobností prof. Poleno, jeden z nejvýznamnějším představitelů tzv. přírodě blízkého pěstování lesů. Právě tento směr je základním trendem činnosti katedry od nejranějších počátků.
Zaměření:
Zahrnuje poměrně široké rozpětí témat, od zakládání lesa, přes problematiku pěstování lesa, návazně na to tématiku ekologie lesa a přirozených procesů v lesním prostředí. S tím souvisí i stav a charakter lesních půd jako jeho změny jako reakce na změnu lesních ekosystémů- například při antopogenní zátěži.
Pedagogická činnost:
Spektrum vyučovaných předmětů pokrývá velice rozsáhlé obory dynamiky přírodních lesů, ekologie lesa, obnovy, zakládání a výchovy lesních porostů včetně hospodaření v extrémních ekologických a antropogeně pozměněných podmínkách nebo specialních výsadeb. Poslední roky je předmětem výuky i problematika výživy lesních dřevin (v spuvislosti se školkami) a hnojení lesních porostů. Výzkumná činnost katedry zahrnuje projekty postihující kromě aktuálních problémů lesního hospodářství i obnovu lesních ekosystémů v antropicky silně zatížených a v různé míře degradovaných podmínkách, stejně tak i dynamiku vývoje přírodních a přírodě blízkých lesů a problematiku změn biodiverzity lesních společenstev.
Výzkumná činnost:
V oblasti ekologie lesa je činnost zaměřena především na specifické otázky humusových forem a jejich ovlivnění lesopěstebními postupy a na spontánní sukcesi se zaměřením na půdy.Dalším větším celkem v této oblasti je přirozená obnova lesa a její dynamika v oblastech s různými klimatickými pdmínkami od nížin po horské polohy. V oboru pěstování lesa je hlavním předmětem zájmu přirozená a umělá obnova porostů, vnášení listnatých dřevin do porostní skladby a zakládání porostů s příměsí cenných listnáčů. Nemalá pozornost je věnována pěstování a ekologickým důsledkům kultivace introdukovaných dřevin. V rámci ČR je specifická a do jisté míry unikátní výzkumná a vývojová činnost v oblasti lesnické aplikované pedologie, zejména se zaměřením na humusové formy, dále výzkum možností úpravy výživy lesních porostů a studium lesopěstebních meliorací, zejména možností biologické a chemické meliorace (vápnění, hnojení) stanovišť. Výsledky těchto studií ústí do výzkumu možností obnovy lesa v imisemi a jinými antropogenními vlivy postižených oblastech, kde se výzkum zaměřuje především na tradiční spolupráci s VÚLHM VS Opočno v Jizerských horách.
Zahraniční styky:
Spolupráce v rámci výměnných programů studentů a učitelů Sokrates- Erasmus s univerzitami v Cordobě, Tharandtu, Upsalle...
 
page foot