| FAPPZ PEF TF FŽP FLD FTZ IVP | Statky Lesy Vinařství | KTV OIKT SIC KAM | @ | English

ČZU WhitePages

Úvod Lidé na ČZU Předměty Útvary Projekty Akce
Vizualizace (b)

Útvary

Abecední seznam

Informace o útvaru Katedra materiálu a strojírenské technologie

Útvar:
Katedra materiálu a strojírenské technologie
Department of Material Science and Manufacturing Technology
Zkratka Kód Typ útvaru
KMST 31140 katedra
WWW    
http://katedry.czu.cz/kmst/    

Vedení útvaru

Vedoucí:
Müller Miroslav, prof. Ing. Ph.D.
Zástupce vedoucího:
Chotěborský Rostislav, doc. Ing. Ph.D.
Tajemník:
Chotěborský Rostislav, doc. Ing. Ph.D.
Sekretariát:
Bendová Daniela, Bc.
Zástupce VT:
Chotěborský Rostislav, doc. Ing. Ph.D.
Editor SYLABUS:
Chotěborský Rostislav, doc. Ing. Ph.D.
Editor CV:
Chotěborský Rostislav, doc. Ing. Ph.D.

Členové útvaru

Členové:
Bendová Daniela, Bc.
Božák Tomáš, Ing.
Brožek Milan, prof. Ing. CSc.
Čiháková Lýdie, Ing.
Hnízdil Petr, Ing.
Hrabě Petr, Ing. Ph.D.
Chotěborský Rostislav, doc. Ing. Ph.D.
Jirků Petr, Ing.
Klíma Milan
Kolář Viktor, Ing. Ph.D.
Křivánková Lenka, Ing.
Mishra Rajesh Kumar, prof. Ph.D.
Müller Miroslav, prof. Ing. Ph.D.
Nováková Alexandra
Penc Michal, Ing.
Urban Jiří, Ing.
Valášek Petr, prof. Ing. Ph.D.
Vijay Chandan, MSc.
Vojtěchová Nikita, Ing.

Informace o útvaru

Historie:
Po založení Fakulty mechanizace zemědělství v roce 1952 spadala činnost současné Katedry materiálu a strojírenské technologie pod Katedru opravářství. Katedra jako samostatný útvar vznikla v roce 1955 vyčleněním z výše uvedené katedry. V počátečním období činnosti samostatné Katedry materiálu a mechanické technologie byla zajišťována výuka pouze čtyř předmětů, jmenovitě: Dílenská praxe, Nauka o materiálu, Technologie I a Technologie II. V dlouhém období existence samostatné katedry podle aktuální potřeby nové předměty vznikaly, některé zanikaly nebo byly transformovány v jiné s novým obsahem. Největší nárůst počtu předmětů vyučovaných na katedře nastal po roce 1990. Při změnách studijních plánů se ukázalo jako účelné zahájit výuku nových povinných a volitelných předmětů, rozšiřujících a prohlubujících obsah a rozsah předmětů stávajících. Jednalo se o předměty Dílenská praxe, Speciální strojírenská technologie a Perspektivní konstrukční materiály. Se změnou studijních plánů v polovině 90. let byla zahájena výuka dalších zcela nových předmětů, a to Základy strojírenské technologie, Zpracovny nekovového odpadu a Zpracovny kovového odpadu. Pro posluchače doktorského studia byly vytvořeny dva nové předměty, a to Konstrukční materiály a strojírenská technologie a Teorie výrobních procesů. Pro posluchače studující v anglickém jazyku byl koncipován předmět Material Science. V současnosti katedra nabízí posluchačům technické fakulty celkem 12 předmětů, a to v bakalářském, magisterském i doktorském studiu. Všechny předměty jsou nabízeny studentům prezenční i kombinované formy studia.
Zaměření:
Katedra materiálu a strojírenské technologie, jak vyplývá již z jejího názvu, se zabývá problematikou oborů „nauka o materiálu“ a „strojírenská technologie“.
Pedagogická činnost:
Pedagogové katedry v současnosti garantují výuku celkem 11 předmětů určených posluchačům všech oborů a stupňů výuky na technické fakultě, a to v prezenční i kombinované formě studia. Na dalším předmětu určeném doktorandům se katedra podílí v rozsahu 1/3 semestru. Katedra je zapojena i do cyklu celoživotního vzdělávání – tzv. Univerzity třetího věku. Pro studenty bakalářského a magisterského studia katedra nabízí 9 předmětů, pro posluchače doktorského studia 2 předměty a pro posluchače navazujícího magisterského studia 1 předmět vyučovaný v angličtině.
Výzkumná činnost:
• studium vlastností funkčních povrchů součástí z hlediska jejich odolnosti proti opotřebení, korozi, obrobitelnosti a dalších vlastností, • problematiku degradace materiálů, • studium technologií spojování (např. svařování, lepení, pájení, nýtování, atd.) a dělení (plamenem, laserem, kapalinovým paprskem, atd.) kovových i nekovových materiálů, • studium technologie briketování a paketování nekovových a kovových materiálů a technologie peletování, • příp. další témata odpovídající zaměření naší katedry, jejichž řešení se ukazuje být zajímavé a perspektivní.
Zahraniční styky:
Naše katedra má dlouhodobě nadstandardní spolupráci s Katedrou spolahlivosti strojov MF SPU v Nitře. V jejím rámci jsou každoročně pořádány výměnné přednášky pedagogů pro posluchače magisterského a doktorského studia partnerských fakult. Tradičně vynikající spolupráci máme i s Katedrou výrobných technológií a materiálov FEVT TU ve Zvolenu. Neformální kontakty máme ještě s některými dalšími univerzitními pracovišti v zahraničí, např. FS TU Košice, NNTI Kyjev, OMU Samsun a MGAU Moskva.
Další aktivity:
Cílem každodenní práce všech členů naší katedry je stálé zvyšování úrovně a kvality výuky. V přednáškách jsou prezentovány výsledky vlastního výzkumu prováděného na katedře. Na vybrané přednášky jsou dle možností zváni významní odborníci z výzkumných ústavů, pracovníci z praxe i zástupci renomovaných tuzemských a zahraničních firem. V předmětech navazujícího studia jsou nedílnou součástí terénní cvičení.
 
page foot