| FAPPZ PEF TF FŽP FLD FTZ IVP | Statky Lesy Vinařství | KTV OIKT SIC KAM | @ | English

ČZU WhitePages

Úvod Lidé na ČZU Předměty Útvary Projekty Akce
Vizualizace (b)

Útvary

Abecední seznam

Informace o útvaru Katedra ekologie

Útvar:
Katedra ekologie
Department of Ecology
Zkratka Kód Typ útvaru
KEKO 42110 katedra

Vedení útvaru

Vedoucí:
Mandák Bohumil, prof. Mgr. Ph.D.
Zástupce vedoucího:
Vojar Jiří, doc. Ing. Ph.D.
Tajemník:
Harabiš Filip, Mgr. Ph.D.
Sekretariát:
Bronová Vendulka
Editor SYLABUS:
Dvořák Vít
Editor SYLABUS:
Šálek Miroslav, prof. Mgr. Dr.

Členové útvaru

Členové:
Ahmed Syed
Anděl Petr, doc. RNDr. CSc.
Arslan Dilara
Balvín Ondřej, Mgr. Ph.D.
Bandak Isa
Barák Vojtěch, Ing.
Bauerová Petra, Ing.
Bejček Vladimír, prof. RNDr. CSc.
Benedetti Yanina, Ph.D.
Bílý Michal, Mgr. Ph.D.
Boublík Karel, Ing.
Bronová Vendulka
Brynychová Kateřina, Ing.
Budská (Smolová) Daniela, Ing.
Bulla Martin, Mgr. Ph.D.
Carda Lukáš, Ing.
Carreras Artigas Josep, Ing.
Čehovská Markéta, Ing.
Čortan Dijana, Ph.D.
Das Bishal Kumar, Ing.
Dolejšová Lucie
Douda Jan, Ing. Ph.D.
Doudová Jana, Ing.
Drápal Marek, Ing. et Ing. Ph.D.
Dvořák Jan, RNDr. Ph.D.
Dvořák Tomáš, Mgr.
Dvořák Vít
Elhassan Esmat
Eusebio Leandro, Ing.
Feřtová Jitka, Mgr.
Filipczykova Eva, MSc.
Filousová Anna, Ing.
Firlová Veronika, Bc.
Floigl Kristina, Ing. B.Sc.
Foffová Hana, Ing.
Gaisler Jan, Ing.
Gajdošová Dorota, Ing.
González Ezequiel, Ph.D.
Goursi Umer
Harabiš Filip, Mgr. Ph.D.
Häusler Jan, Ing. Bc.
Havrdová Alena, Ing. Ph.D.
Hemelíková Adéla, Mgr.
Hlisnikovský Lukáš, Ing.
Hodačová Lenka, Ing.
Holer Tomáš, Ing.
Holeštová Anežka, Ing.
Homolková Monika, Bc.
Horák Jan, Mgr. Ph.D.
Horníček Jan, Ing.
Hronková Jana, Ing.
Huebner Diane Christine, Dr.
Hulík Josef, Ing.
Chajma Petr, Ing. Ph.D.
Chiara Roberto, PhDr. Mgr.
Jakubec Pavel, Ing. Ph.D.
Janatová Veronika, Ing.
Jetenská Kamila
Josková Annemarie, Ing.
Jůnek Tomáš, Mgr. Ph.D.
Jungová Michaela, Ing. et Ing.
Jůnková Vymyslická Pavla, Ing. Ph.D.
Jurasová Vladimíra, Mgr.
Kadlec Ivo, Ing.
Kadlec Tomáš, Mgr. Ph.D.
Kamarytová Eliška
Karlíková Zuzana, Mgr.
Kavianu Vincent Nesley Addo, B.Ed.
Kebrle Dominik, Ing.
Kejzlarová Tereza, Mgr.
Klimešová Vanda, Ing.
Knapp Michal, Ing. Ph.D.
Knudsen Kerry Kent
Kocourková Jana, doc. RNDr. CSc.
Konečný Lukáš, Mgr.
Kopecká Kateřina
Kopřivová Stejskalová Michaela, Ing. Ph.D.
Košťák Martin, doc. RNDr. Ph.D.
Kozáková Anna, Ing.
Krak Karol, Mgr. Ph.D.
Král Přemysl
Kumar Ayush, MSc.
Kumar Dinesh, Ing.
Kunhadukkam Muhammed Aarif
Kušková Klára, Bc.
Lastra González David
Lodin Michal, Mgr. MSc.
Ludvíková Vendula, Ing. Ph.D.
Mahlerová Karolina, Ing.
Machynková Kateřina
Mai Zuqi, MSc.
Málková Petra, Ing.
Mandák Bohumil, prof. Mgr. Ph.D.
Marková Lucia, Mgr.
Mináriková Tereza, Mgr.
Mohammadi Sahar, PhDr. Mgr.
Montoya Molina Santiago
Morelli Federico, doc.
Musil Petr, doc. RNDr. Ph.D.
Musilová Zuzana, Mgr. Ph.D.
Nass Benneth
Neužilová Šárka, Mgr.
Novák Martin, Ing. Ph.D.
Olekšáková Tereza, Ing.
Pandian Divakaran, MSc. BSc.
Panská Lucie, RNDr. Ph.D.
Pavlů Lenka, Ing. Ph.D.
Pavlů Vilém, prof. Dr. Ing.
Pešková Lucie, Ing.
Pikner Michal, Ing.
Poláková Klára, Mgr.
Poláková Simona, RNDr.
Poskočilová Anna Marie, Ing.
Pospíšilíková Tereza
Pušová Tereza, Ing.
Radová Nela
Riera Izarra Fernando Alfonso
Ritz-Radlinská Aneta, Ing. Bc.
Román Luzuriaga Luis Arturo
Rösslová Michaela, Ing. Ph.D.
Růžička Jan, prof. Mgr. Ph.D.
Řeřicha Michal, Ing. Ph.D.
Říhová Pavla, Mgr.
Sasínková Markéta, Mgr.
Saska Pavel, doc. RNDr. Ph.D.
Seidl Miroslav, Ing.
Shahriar Abul Fazal M
Sládeček Martin, Mgr. Ph.D.
Slavíčková Martina, Mgr.
Smutný Robert
Sommer David, Ing.
Svobodová Jana, Ing. Ph.D.
Šálek Miroslav, prof. Mgr. Dr.
Šenkýřová Adéla, Ing.
Ševčík Richard, Ing.
Šikola Martin, Ing.
Šimůnková Kamila, Ing.
Šindelář Jiří, Mgr.
Šípková Hana, Ing. Ph.D.
Šmíd Jan, Ing.
Šťastný Karel, prof. RNDr. CSc.
Štrobl Martin, Ing.
Švejcarová Tereza, Ing.
Teder Tiit
Teka Teowdroes Kassahun, Ing.
Tetaur Adam, Bc. Ing.
Titěra Jan, Ing.
Tomášek Václav, Ing.
Tomešová Barbora
Torres Manitio Flavio Salvador
Toulec Tadeáš, Ing.
Trejbalová Kateřina, Ing.
Valešová Martina
Venturo Alfredo
Vodičková Nikola, Mgr.
Vohralík Martin, Mgr.
Vojar Jiří, doc. Ing. Ph.D.
Vorel Aleš, Ing. Ph.D.
Vorlová Kortanová Jana, Ing.
Vozabulová Eva, Ing.
Zámečník Václav, Ing.
Zárybnická Markéta, doc. Ing. Ph.D.
Zárybnický Jan, Mgr.
Zasadil Petr, Ing. Ph.D.
Zemanová Lucie, Ing.
Žabová Barbora, Ing.
Žák Lukáš, Ing.

Informace o útvaru

Zaměření:
Vědecká aktivita KEKO je zaměřena na společenstva a populace rostlin, bezobratlých živočichů i obratlovců a jejich využití z hlediska bioindikace, biodiagnostiky a ekologického monitoringu. Speciální pozornost je věnována imisním oblastem, krajině po těžbě nerostných surovin, chráněným a jinak cenným územím, problematice ekologických zátěží a toku cizorodých látek v ekosystémech.
Pedagogická činnost:
Katedra ekologie zajišťuje výuku studentů prezenčního a kombinovaného studia na Fakultě lesnické a environmentální a na ostatních fakultách ČZU v Praze v okruzích ekologie, (zoologie - FLE) ochrany přírody a ochrany životního prostředí. Děje se tak na úrovni bakalářské, magisterské i doktorandské. Každoročně jsou pro studenty organizovány úspěšné vzdělávací exkurze do tuzemska i zahraničí.
Výzkumná činnost:
Výzkumná činnost vychází z širokého profesního potenciálu katedry a promítá se do úrovně autekologické, demekologické i synekologické. Lze ji vymezit zejména následujícími okruhy problémů:
 • Vztah mezi změnou fragmentace a strukturou společenstev rostlin a živočichů v zemědělské krajině
 • Projevy a důsledky ekotonálního efektu
 • Metapopulační dynamika vybraných druhů rostlin a živočichů
 • Ztráta genetické diverzity ohrožených populací v důsledku fragmentace krajiny
 • Fenomén ekologických pastí v uměle vytvořených prostředích a rizika biotopových ostrovů
 • Modelování vlivu struktury krajiny na predaci a konkurenci: role alternativní kořisti a prostorové struktury biotopů
 • Změny druhové diverzity v různých typech agroekosystémů a identifikace druhů indikujících změny v prostředí
 • Vliv ekologické sukcese na strukturu a biodiverzitu společenstev
 • Význam různých forem rekultivací pro vznik a udržení cenných stanovišť z hlediska biodiverzity
 • Optimalizace porostní skladby malých lesních fragmentů v zemědělské krajině z hlediska druhové pestrosti ptačích a savčích společenstev
 • Význam přírodě blízkých lesů pro zachování biodiverzity, srovnání hospodářských a přírodě blízkých lesů
 • Metodika prognózního hodnocení efektivity sanačních a rekultivačních prací bodových ohnisek znečištění
 • Nové postupy umožňující identifikaci a kvantifikaci rizik spojených se zátěží prostředí
 • Vyhodnocení mimoprodukčních efektů různých metod rekultivací s přirozenou sukcesí
 • Změny charakteristik společenstev v průběhu sukcese na výsypkách
 • Mimoprodukční principy sanací a rekultivací
 • Udržitelné principy druhového managementu – management invazních druhů, vliv zvěře na ekosystémy zemědělské krajiny, změny struktury a úpravy biotopů v souladu s ekologickými nároky vzácných či jinak významných (klíčových) druhů, posilovací programy, regulace predátorů, metodika ochrany a managementu ohrožených (skupin) druhů
 • Monitoring ptačích populací v ČR
 • Mapování rozšíření ptáků v ČR
Zahraniční styky:
Jednou z nejvýznamnějších zahraničních aktivit katedry je organizace zahraničních exkurzí pro studenty FLE. Exkurze jsou organizovány již od roku 1996, ročně se uskuteční 2-3. Celkem bylo zatím realizováno 24 výjezdů do 27 států Evropy i mimo Evropu (Turecko, Maroko).
Náplní exkurzí je především odborný program zaměřený na poznání nejvýznamnějších biotopů navštívených oblastí a významných chráněných území.
Pracovníci katedry se také aktivně zapojují do programu Socrates/Erasmus, pro školní rok 2006/2007 je navázána spolupráce s univerzitami v Německu, Švédsku a Finsku – náplní je především spolupráce ve vědecko-výzkumné oblasti. Pro školní rok 2007/2008 se připravuje několik dalších smluv.
Další aktivity:
» Principy zadávání a hodnocení bakalářských a diplomových prací
» Témata diplomových a bakalářských prací pro rok 2008-09 » Výskyt ptačích a savčích predátorů ve fragmentech ruderální biotopů suburbální krajiny » Nabídka diplomových a bakalářských prací: Studium přirozených a ex-situ populací koroptve polní » Ekologický seminář: Studentské prezentace /4.1.2009 od 17:30/
 
page foot