| FAPPZ PEF TF FŽP FLD FTZ IVP | Statky Lesy Vinařství | KTV OIKT SIC KAM | @ | English

ČZU WhitePages

Úvod Lidé na ČZU Předměty Útvary Projekty Akce
Vizualizace (b)

Útvary

Abecední seznam

Informace o útvaru Katedra ekologie lesa

Útvar:
Katedra ekologie lesa
Department of Forest Ecology
Zkratka Kód Typ útvaru
KEL 43110 katedra
WWW    
http://katedry.czu.cz/kel/    

Vedení útvaru

Vedoucí:
Svoboda Miroslav, prof. Ing. Ph.D.
Zástupce vedoucího:
Černý Tomáš, Mgr. Ph.D.
Tajemník:
Vítámvás Jan, Ing. Ph.D.
Zástupce VT:
Ulbrichová Iva, Ing. Ph.D.
Zástupce VT:
Vítámvás Jan, Ing. Ph.D.
Editor SYLABUS:
Vítámvás Jan, Ing. Ph.D.

Členové útvaru

Členové:
Altman Jan, RNDr. Ph.D.
Bače Radek, Ing. Ph.D.
Bažant Václav, Ing. Ph.D.
Burkovska Iryna, Mgr.
Čada Vojtěch, Ing. Ph.D.
Černá Marie, Ing.
Černý Tomáš, Mgr. Ph.D.
De Sousa Nogueira Juliana
Després Tiphaine
Dlouhá Lucie, Ing.
Dúhová Daniela, MSc.
Duchoň Mário, Mgr.
Farárik Kristián, Ing.
Ferenčík Matej, Mgr.
Franc Jan
Fruleux Alexandre, Dr.
Gelnarová Tereza, Ing.
Gloor Rhiannon
Gregorová Michaela
Hofmeister Jan, doc. RNDr. Ph.D.
Ibrahim Forzia, Mag. Phil.
Jägerborg Maria
Janda Pavel, Ing. Ph.D.
Janeček Vladimír, Ing. Ph.D.
JIANG YUMEI, PhDr. Mgr.
Jotan Palasiah
Karlík Petr, Mgr. Dr. rer. nat.
Kníř Tomáš, Ing.
Knířová Soňa, Ing.
Kuosmanen Niina Irina
Lábusová Jana, Mgr.
Lerchová Simona
Lestienne Marion
Majdanová Linda, Ing.
Marchand William
Markuljaková Katarína, Mgr.
Martini Francesco, Ph.D.
Matula Radim, doc. Ing. Ph.D.
Mejstřík Jan, Bc.
Mejstřík Marek, Ing.
Mikoláš Martin, Ing. Ph.D.
Moktan Laxmi, MSc.
Mrkvička Martin
Nováková Markéta, Mgr.
Pardus Ivo, Bc.
Parpelová Lucia, MBA
Pavlin Jakob, PaedDr. Ing.
Plavcová Lenka, RNDr. Ph.D.
Poláček Miroslav, Mgr. Ph.D.
Pouska Václav, Mgr. Ph.D.
Ralhan Dheeraj
Reason Marcus
Rodrigo Ruffy
Rydval Miloš
Salerno Audrey, BSc.
Saulnier Mélanie
Schafstall Nick Bennett
Sládeček Michael
Smith Metok Molly Beth, BSc.
Smyčková Marie, Mgr.
Svátek Martin, Ing. Ph.D.
Svítilová Kateřina, Mgr.
Svoboda Miroslav, prof. Ing. Ph.D.
Svobodová Kristýna
Tichý Jan
Tričković Nikola, Ing.
Ulbrichová Iva, Ing. Ph.D.
Veber Antonín
Vítámvás Jan, Ing. Ph.D.
Vítková Lucie
Vostarek Ondřej, Ing.
Zemlerová Veronika, Ing.

Informace o útvaru

Pedagogická činnost:
Spektrum vyučovaných předmětů pokrývá rozsáhlou oblast od popisných vědních oborů obecné a systematické botaniky, dendrologie, přes problematiku fytocenologie, spojující vědy systematické s praktickými znalostmi především půdních charakteristik prostředí a jeho vlivu na výskyt rostlin, až po problematiku ekologie lesa, jako vědy popisující fungování lesních ekosystémů, v rámci které se dostává až po témata historického vývoje lesních porostů a dynamiky přírodních lesů. Část předmětů katedry Ekologie lesa je vyučována i v anglické verzi.
Výzkumná činnost:
V oblasti ekologie lesa je činnost zaměřena především na hlavní okruhy studia dynamiky a funkce lesních ekosystémů a Managementu lesa a jeho biodiverzity. Při studiu dynamiky procesů v lesních ekosystémech je výzkum zaměřen na několik partikulárních témat: Disturbance a jejich vliv na přírodní a přírodě blízké lesy; Struktura a dynamika porostů a přirozené obnovy; Vliv abiotických a klimatických faktorů na růst jednotlivých stromů; Dlouhodobý vývoj druhového složení v lesích. Druhého okruhu se týkají témata Managementu lesa a cyklu uhlíku a Vlivu lesnického managementu na biodiverzitu lesních porostů. Součástí těchto témat je i hodnocení významu tlejícího dřeva pro přirozenou obnovu lesa, dendrochronologie a její aplikace při výzkumu dynamiky lesa, prostorová statistika a její využití při analýze struktury a dynamiky lesa, témata světelných podmínek a dynamiky přirozené obnovy lesa. V oblasti botaniky a dendrologie jsou řešena témata botanického a fytocenologického mapování chráněných lokalit, studium ekologie jedinců a populací vzácných a ohrožených druhů bylin (koniklece, zvonek krkonošský, tořice rolní aj.). Geobotanická témata se zaměřují na dlouhodobou dynamiku lesních společenstev, jejich vývoj v důsledku změn hospodaření, klimatu a imisního zatížení (aktuálně pozornost věnována především problematice nízkých a středních lesů, případně nelesní vegetaci v oblasti Českého krasu, Křivoklátska a Podbrdska) a dlouhodobé změny vegetace a vývoj krajiny, odraz minulého hospodaření v aktuální vegetaci, např. studium zaniklých vesnic a v souvislosti s tím šíření a výskytu rostlin svázaných s historií lidských sídel (např. Vinca minor). Propojení s dendrologií je zřejmé v tématu výskytu invazních druhů dřevin (např. pámelník, štědřenec, čimišník, žanovec, pajasan žláznatý, trnovník akát apod.), jejich monitoring a výzkum metod pro potřebu jejich případné redukce. V oblasti dendrologie jsou dále řešena témata ekologických nároků a genetické diversity rodu Betula až po témata množení dřevin (např. Disanthus, staré odrůdy druhu Pyrus communis) v kulturách in vitro. Mnohá témata jsou často součástí týmových projektů, na kterých se spolupodílejí odborníci z dalších institucí (FŽP, Př F UK, AV ČR, AOPK ČR).
Zahraniční styky:
Spolupráce na úrovni vzdělávání spočívá v zapojení do výměnných programů studentů a učitelů Sokrates - Erasmus s univerzitami v Madridu, Tharandtu, Brašově, Artvinu, Duzce, Istanbulu, Kastamonu... V rámci výzkumných aktivit probíhá výzkum i v zahraničí (Slovensko, Rumunsko, Ukrajina, Bosna a hercegovina, Slovinsko, Německo) a fungující spolupráce navázána s pracovišti ve Slovinsku v Lublani, v Brašově, Andong National University – klasifikace vegetace temperátních opadavých lesů Korejského poloostrova, ve spolupráci s Botanickým ústavem AV ČR.
 
page foot