| FAPPZ PEF TF FŽP FLD FTZ IVP | ŠZP ŠLP VS | KTV OIKT SIC KAM | @ | English

ČZU WhitePages

Úvod Lidé na ČZU Předměty Útvary Projekty Akce
Vizualizace (b)

Útvary

Abecední seznam

Informace o útvaru Katedra dřevěných výrobků a konstrukcí

Útvar:
Katedra dřevěných výrobků a konstrukcí
Department of Wood Products and Wood Constructions
Zkratka Kód Typ útvaru
KDVK 43240 katedra
WWW    
http://katedry.czu.cz/kdvk/    

Vedení útvaru

Členové útvaru

Členové:

Informace o útvaru

Historie:
Výuka dřevařských oborů probíhá na Fakultě lesnické a dřevařské od roku 1994. Od původní katedry Zpracování dřeva se po jejím rozšíření v roce 2003 oddělila Katedra lesní těžby. Na počátku roku 2013 vznikly jejím rozdělením dvě nové katedry – Katedra dřevěných výrobků a konstrukcí a Katedra základního zpracování dřeva. V současné době se dřevařské katedry rozšiřují nejen po stránce přístrojového a personálního vybavení, ale také rozsahem svých aktivit. Zvyšuje se nabídka nových předmětů a studijních programů s ohledem na potřeby odborné praxe. Dále se zvyšují možnosti pořádání školení, kurzů a spolupráce na výzkumných projektech.
Zaměření:
Katedra se zaměřuje zejména na problematiku týkající se produkce dřevěných výrobků a na technologie výroby dřevěných konstrukcí. Tyto oblasti zahrnují především konstrukci a výrobu nábytku a speciálních dřevařských výrobků, s čímž souvisí i problematika výroby a použití materiálů na bázi dřeva. Oblast dřevěných konstrukcí zahrnuje zejména návrhy, konstrukce a výrobní technologie dřevostaveb a stavebně-truhlářských výrobků.
Pedagogická činnost:
Pracovníci katedry zajišťují výuku odborných předmětů pro bakalářské, magisterské i doktorské studijní programy. Při výuce je kladen velký důraz na její praktickou část. Většina cvičení probíhá v PC učebnách, dílnách, odborně zaměřených laboratořích nebo formou exkurzí do výrobních podniků. Nedílnou součástí výuky jsou terénní cvičení a individuální odborná praxe u firem z oboru zpracování dřeva. Mezi základní vyučované předměty patří například: Výroba nábytku, Konstrukce nábytku, Vybavení interiérů, Speciální dřevařská výroba, Dřevěné konstrukce, Stavebně truhlářské výrobky a Technické materiály na bázi dřeva. V souladu s moderními trendy jsou při výuce využívány specializované počítačové aplikace např. pro design a technickou přípravu výroby nábytku, pro řízení výrobního procesu nebo pro konstrukci dřevostaveb. Pro podporu výuky jsou také připravovány elektronické podklady. Výuka části předmětů je v rámci spolupráce zajišťována externími pedagogy z jiných vysokých škol, jako např. Vysoká škola chemicko-technologická v Praze (Lepidla a nátěrové hmoty), České vysoké učení technické Praha (Stavební truhlářství), Technická univerzita Liberec (Čalounictví) a dalších institucí, např. Výzkumný a vývojový ústav dřevařský Praha (Řízení jakosti) apod. Pracovníci katedry se podílejí také na výuce zahraničních studentů v rámci programu Socrates/Erasmus, a to jak v rámci vyžádaných odborných přednášek na univerzitách v zahraničí, tak vedením závěrečných prací zahraničních studentů na FLD ČZU v Praze.
Výzkumná činnost:
Činnosti katedry v této oblasti vyplývají z oblastí zaměření jednotlivých pracovníků v kontextu s vyučovanými předměty. Mezi hlavní partnerské organizace podílející se na výzkumných projektech patří výše uvedené vysoké školy, ostatní fakulty ČZU, ale i zahraniční partneři, jakými jsou např. Institut für Holztechnologie Dresden (IHD), University of Alexandria a další. Jedná se především o následující oblasti problematiky: • Vývoj, výroba, řízení vlastností a hodnocení způsobu použití materiálů na bázi dřeva. • Hodnocení vlastností lepidel a nátěrových hmot používaných v dřevařském průmyslu. • Hodnocení a optimalizace vybraných vlastností dřevěných konstrukcí, jako např. průvzdušnost, akustické a izolační vlastnosti, ale i vyztužování konstrukčních prvků vlákny s vysokou pevností a další. • Konstrukce a výroba nábytku včetně hodnocení životního cyklu výrobků. • Využití CAD-CAP-CAM systémů v dřevařském a nábytkářském průmyslu pro optimalizaci návrhu, technické přípravy výroby a řízení výrobního cyklu. Výsledky výzkumné činnosti jsou pravidelně publikovány na mezinárodních konferencích, v odborných časopisech, monografiích i vědeckých časopisech s IF.
Další aktivity:
Katedra mimo jiné provozuje vlastní truhlářskou dílnu, kde se vyrábí vzorky pro výuku i pro různé výzkumné záměry. Připravují se zde výstavní expozice, se kterými se fakulta i celá ČZU prezentuje na různých výstavách a podobných akcích. Pracovníci katedry také zpracovávají různé posudky a expertní zprávy z výše uvedené problematiky. Pro komerční sféru a odbornou praxi jsou ve zkušební laboratoři vykonávány experimentální měření, ať již pro zjištění či ověření konkrétní vlastnosti materiálů nebo výrobků, tak i jako příprava pro certifikaci. V případě zájmu je možné zprostředkovat certifikaci výrobku partnerskou organizací – Výzkumným a vývojovým ústavem dřevařským v Praze.
 
page foot