| FAPPZ PEF TF FŽP FLD FTZ IVP | Statky Lesy Vinařství | KTV OIKT SIC KAM | @ | English

ČZU WhitePages

Úvod Lidé na ČZU Předměty Útvary Projekty Akce
Vizualizace (b)

Útvary

Abecední seznam

Informace o útvaru Demonstrační a experimentální pracoviště

Útvar:
Demonstrační a experimentální pracoviště
Demonstrační a experimentální pracoviště
Zkratka Kód Typ útvaru
DEP 21400 katedra
WWW    
http://katedry.czu.cz/dep/    

Vedení útvaru

Vedoucí:
Jursík Miroslav, prof. Ing. Ph.D.
Zástupce vedoucího:
Gardiánová Ivana, Ing. Ph.D.
Zástupce vedoucího:
Starostová Lucie, Ing.
Editor CV:
Gardiánová Ivana, Ing. Ph.D.

Členové útvaru

Členové:
Bendová Martina, Ing.
Brzobohatá Vladimíra
Břečka Josef, Ing.
Demelová Ludmila, Ing.
Gardiánová Ivana, Ing. Ph.D.
Chaloupský Petr, Mgr. Bc.
Chaloupský Radovan, Ing. Ph.D.
Jindrová Veronika, Bc. Ing.
Jursík Miroslav, prof. Ing. Ph.D.
Jůza Petr
Kováč Jakub, Bc.
Kovalenko Tetiana
Liebezeit David
Masopustová Helena
Mezerová Kristýna, Mgr.
Olšák Dominik, Bc.
Purchart Tomáš, DiS.
Starostová Lucie, Ing.
Stránský Richard, Bc.
Touš Jan, Ing.
Vaniščáková Anna, Bc.

Informace o útvaru

Další aktivity:
Pracoviště vzniklo 1. 1. 2011 sdružením třech pracovišť (Pokusný a demonstrační pozemek, Pokusná a demonstrační stáj a Pokusné a demonstrační skleníky) a rozšířením činnosti o Brandejsův statek (jízdárna) a "Libosad". Hlavním posláním Demonstračních a experimentálních pracovišť je prezentace živého materiálu (rostlin a živočichů), technologií používaných při pěstování rostlin a chovu zvířat, způsobů a technik jejich rozmnožování, atd., které se agrárním a environmentálním sektoru běžně vyskytují a používají. Vedle toho na těchto pracovištích probíhá rozsáhlá experimentální činnost, jsou zde realizovány četné experimenty pro bakalářské, diplomové i doktorské práce. Demonstrační a experimentální pracoviště zajišťuje výuku mnoha praktických předmětů (praxe učební a odborné) a pomáhá také při výuce některých teoretických předmětů určených pro studenty Fakulty agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů, ale jiných fakult ČZU. Demonstrační a experimentální pracoviště zajišťuje také nejrůznější biologický materiál pro potřeby nejrůznějších teoretických předmětů fakulty. V neposlední řadě je úkolem Demonstračních a experimentálních pracovišť osvojení základních praktických dovedností a organizačních schopností. Studenti mohou být během vícedenní praxe především o prázdninách ubytováni na kolejích univerzity. Stravování je pak pro studenty zajištěno během praxe v menze. Vzhledem k tomu, že DEP je součástí školního areálu, je dopravní obslužnost bezproblémová. Praxe na pracovištích je pro studenty celoroční – mimo pozemku, kde v období vegetačního klidu praxe neprobíhá.
Úvodní webová stránka pro praxe a praktické encyklopedie.
DEP - STÁJ Úseková vedoucí: Ing. Ivana Gardiánová, Ph.D., gardianova@af.czu.cz, 224 382 579, 224 382 578 (kancelář KOZE A125)
Virtuální prohlídka Demonstrační a experimentální stáje.
Budova stáje byla relativně dlouho stavěna s měnícím se zaměřením a využitím. Nakonec zvítězil návrh na využití v podobě pokusné a demonstrační stáje pro hospodářská, ale i laboratorní zvířata. Provoz dříve v samostatné Demonstrační a pokusné stáji FAPPZ, nyní od ledna 2011 v součásti Demonstračního a experimentálního pracoviště - stáji byl zahájen (kolaudace) 4. listopadu 1998. DEP – stáj se nachází v areálu ČZU, na jejím západním okraji. První akreditace DPS jako uživatelskému zařízení byla Ústřední komisí pro ochranu zvířat (ÚKOZ) udělena na začátku roku 2001. Poslední akreditace byla udělena v roce 2007 na 5 let. Zrekonstruovaná stáj byla otevřena začátkem roku 2013. Hlavní budova je členěna chodbou na dvě části. Na „pravé“ straně je demonstrační a výuková místnost, prostory pro pokusný výkrm králíků, stáj pro ovce, kozy a skot, bioplynová laboratoř a přípravna objemného krmiva. „Levá“ strana se skládá z kanceláře a sociálního zázemí pro zaměstnance, z šatny a sociálního zázemí pro studenty, multifunkční místnosti, z místností, které jsou přiděleny jednotlivým katedrám k výzkumné (prasata, drůbež, ryby, potkani a jiná zvířata) a výukové činnosti (u výše zmíněných druhů a místnosti pro hlodavce a jiná zvířata) a provozního skladu. Některé v současné době nevyužívané technologie pro ustájení různých druhů zvířat jsou umístěny v prázdných místnostech. Zaměření pracoviště je orientováno převážně na demonstrační činnost, kdy během výuky jsou studenti seznamováni s různými plemeny skotu jejich tělesnými mírami apod., obdobně u prasat, ovcí a koz. Samozřejmostí náplně praxe je seznámení se s provozem ve stáji a s kompletním ošetřováním zvířat. Důležitou součástí manuálních prací spojených s praxí je i bezpečnost a ochrana při práci. Pokusná činnost je pak realizována převážně na různých genotypech a plemenech drůbeže, především kura domácího, dále pak králíků, myší, potkanů. Zvláštní, především demonstrační, postavení mají cizokrajná zvířata, popř. obojživelníci a jiná drobná zvířata řazená spíše do zájmových chovů. Pracovní náplň během praxe studentů je zaměřena u velkých i malých hospodářských zvířat na zacházení s nimi, zjišťování jejich hmotnosti, krmení a ošetřování včetně základních veterinárních úkonů a podávání medikamentů, úpravy paznehtů, apod. Ve stáji je cca 5 kusů skotu – krávy, jalovice a telata. Plemena skotu, která se nacházejí ve stáji – český strakatý skot (genetický zdroj ČR) z plemen kombinovaných (případně tzv. dojených) a z plemen mléčných (a dojených) jersey. Kromě velkých přežvýkavců (zástupců plemen tura domácího) v DEP stáji jsou také malí přežvýkavci dalších druhů, ovce plemene charollais a plemeno suffolk (beran) a jejich potomci (kříženky), kozy – plemeno koza anglonubijská, a koza búrská (kozel a kozy), koza bílá krátkosrstá (genetický zdroj ČR) a jejich kříženci. Z dalších druhů savců jsou zde ustájena prasata (výkrmové pokusy), v současné době prasnice pro demonstrační účely – přeštické černostrakaté prase (genetický zdroj ČR), pietrane, duroc, landrase, české bílé ušlechtilé. Z drůbeže jsou ve dvou rozdílných technologiích ustájení dle zaměření pokusů ustájena plemena nebo hybridní kombinace kura domácího, v současnosti dvě plemena kura domácího. Jedná se o českou slepici zlatou kropenatou (genetický zdroj ČR), a několik hybridních kombinací dominant. Z druhů zařazených do zájmových chovů např. morčata – plemeno US TEDDY a skiny, dále potkani (jako mazlíčci či na pokusné účely), myši (harlekýn, zlaté atd.) a další hlodavci (dle potřeby a požadavků). Nově by měly být ve stáji drápkaté opičky (tamarín žlutoruký...). Dříve zde byly chovány také pískomilové či osmáci degu a další druhy. Z vodních živočichů jsou zde vodní želvy a několik druhů ryb. O všechna zvířata se starají 2 zaměstnanci stáje, studenti různých oborů (ABPS, ABPZ, ABPH atd.) studujících na Fakultě agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů a zaměstnanci různých kateder, kteří mají ve stáji „své“ místnosti a „svá“ zvířata pro demonstrační či pokusné účely. Studenti ve stáji pracují od několika hodin denně po několik týdnů. Mimo jiné se zde vyučuje po praktické stránce řada předmětů týkajících se chovu zvířat, etologie, etiky chovu zvířat atd. Realizuje se zde výuka praktické encyklopedie pro FAPPZ, předmět vyučují zaměstnanci stáje a kateder FAPPZ zaměřených na živočišnou část. Studenti ostatních fakult (Provozně ekonomické fakulty, Fakulty technické, Fakulty lesnické a dřevařské, Fakulty životního prostředí a Institutu tropů a subtropů) v rámci předmětů zaměřených na zemědělství a chov hospodářských zvířat navštěvují v rámci cvičení stáj a seznamují se s technologiemi chovu (které jsou ovšem již poněkud starší) nebo se zvířaty jako takovými. Je zde realizována učební i odborná praxe pro řadu oborů FAPPZ, ITS. Stáj je umístěna za fakultami lesnickou a dřevařskou a fakultou životního prostředí.DEP – POZEMEK Vedoucí: doc. Ing. Miroslav Jursík, Ph.D., jursik@af.czu.cz , tel. 224 382 774 (2608) Demonstrační a pokusný pozemek byl založen v roce 1978. Jeho nynější horní část však byla až do roku 1991 obdělávána školním podnikem. Orbu a předosevní přípravu prováděla pokusná stanice Červený Újezd. V současné době má Demonstrační pole rozlohu cca 7 ha, z toho cca 5 ha činí orná půda. Zbytek jsou trvalé kultury (sad, vinice, chmelnice, atd.), cesty a budovy. Část plochy (cca 1000 m2) je obhospodařována společně s ITSZ (demonstrace subtropických rostlin). Základní funkcí Demonstračního pozemku je demonstrace tradičních i méně rozšířených plodin, plevelů, chorob, škůdců, technologií pěstování, strategií ochrany, atd. Vedle těchto demonstračních ploch je na pracovišti umístněna celá řada pokusů, meteorologická a fenologická stanice, atd. Pokusy zde probíhající mají obvykle úzký vztah k výuce a jsou studentům v rámci teoretických i praktických předmětů prezentovány. Většina pokusů probíhajících na pracovišti je koordinována katedrami FAPPZ, především KAB, KAVR, KPT, KZ, KRV, KOR a KPG. Jedná se především o pokusy zaměřené na výživu rostlin (deficience základních makroprvků ve výživě rostlin, využití čistírenských kalů ve výživě rostlin, atd.) ochranu rostlin (způsoby regulace problematických škodlivých organizmů, včetně studia jejich biologie), technologie pěstování pícnin a uvádění půdy do klidu, řez ovocných stromů, studium kvalitativní a kvantitativních ukazatelů sklizňových produktů, atd. Všechny pokusy probíhají za podpory záměru FAPPZ a nejrůznějších grantů. Na zakládání vedení, hodnocení a zpracování výsledků těchto pokusů pracuje v rámci disertačních, diplomových či bakalářských prací řada studentů.
Akademický jezdecký klub Vedoucí úseku: Ing. Lucie Starostová, tel. 737 701 083 Adresa: Praha 6 – Suchdol, PSČ 166 00, Dvorská 1 Jezdecký klub (JK) byl založen koncem 80. let 20. století, zpočátku bez koní, později s vypůjčenými koňmi od různých majitelů. Po roce 1990 došlo k zásadním změnám – začala výuka studentů ČZU, klub se přestěhoval do zrekonstruované stáje v Brandejsově statku a veškerý servis převzal ŠZP Lány. JK se od svého začátku zaměřuje na základní výcvik jezdců a koní, na propagaci jezdeckého sportu, na hipoterapii a agroturistiku. V současné době, pod tlakem finanční soběstačnosti, disponuje JK několika koňmi vlastními patřícími fakultám či katedrám CŽU a několik soukromých koní ustajuje za úplatu. K dispozici je stáj s veškerým zázemím pro koně i jezdce, venkovní i krytá jízdárna, čtyři malé výběhy, stodoly a sýpka, vše v majetku magistrátu hlavního města Prahy. S neustále stoupajícím zájmem o chov koní, péči o ně, o jezdectví a vozatajství, probíhá v areálu výuka stále více předmětů pro studenty všech fakult. Studenti si zde také mohou doplnit poznatky z etologie hospodářských zvířat. Praxe studentů spočívá v celodenní péči o koně – ošetřování koní, krmení a jeho příprava, pohybování koní, asistence při výcviku koní a jezdců, organizace víkendových služeb se členy JK, údržba areálu. V konírně jsou ustájení koně plemen jako např. český teplokrevník, slovenský teplokrevník, anglický plnokrevník, hucul, hafling. Probíhá zde praxe učební, vyučují se předměty týkající se chovu koní především pro studenty FAPPZ a také PEF popř. jiných fakult. Vzhledem ke vzdálenosti stáje od kolejí a menzy ČZU – 10 minut pěšky, nebo jedna stanice autobusem. Brandejsův statek se nalézá mezi konečnými stanicemi autobusů 107 a 147.

DEP - SKLENÍKY Vedoucí úseku: Ing. Petr Iran, tel. 224 382 886 (skleníky). Skleníky byly postaveny v roce 1968, byly přiděleny jednotlivým katedrám FAPPZ. Využití skleníků se měnilo podle potřeb kateder. V roce 2003/2004 byly 2 skleníky nově rekonstruovány, v současné době probíhá rekonstrukce a přestavba dalších skleníků. Skleníky jsou kójové (500 m2), stolové (300 m2) a s volnou půdou (240 m2). Je zde realizovaná výuka týkající se pěstování květin pokojových, venkovních, zahradních, léčivých a dalších. Praxe absolvují studenti především zahradnického oboru, seznamují se s výsevy rostlin, jejich předpěstováním, vegetativním množením, technologiemi pěstování a ošetřování květin a zelenin, s ochranou proti chorobám a škůdcům. Skleníky slouží k výuce specializovaných kateder, pro praxe studentů, pro výzkum kateder a pro řešení bakalářských, diplomových prací popř. disertačních prací. Skleníky FAPPZ slouží potřebám kateder (výuce, výzkumu). Demonstrační a pokusné skleníky (DPS), vznikly rozhodnutím vedení a senátu FAPPZ v březnu 2007 oddělením od katedry zahradnictví a krajinářské architektury. Personál DPS zajišťuje nepřetržitý všeobecný provoz skleníků, péči o rostliny po celý rok, včetně víkendů a svátků a zajišťuje praktickou výuku studentů během praxe. Část ploch skleníků DPS je spravována katedrami (katedry: agroekologie a biometeorologie, agrochemie a výživy rostlin, agrochemie a výživy rostlin, botaniky a fyziologie rostlin, genetiky a šlechtění, ochrany rostlin, pedologie a geologie, pícninářství a trávníkářství a rostlinné výroby), tyto plochy jsou využívány katedrami převážně pro výzkumné účely. Ostatní plochy spravují Demonstrační a pokusné skleníky přímo. Tyto plochy mají několik funkcí. Slouží pro odbornou praxi studentů zahradnických oborů. Studenti se zde učí základním zahradnickým dovednostem při pěstování rostlin (výsevy, řízkování, sázení, atd.) a aranžování živých i suchých květin (zaučují se speciálně pro provádění vazby dušičkové, adventní a vánoční). Výpěstky a výrobky jsou pro zájemce nabízeny k prodeji. O část napěstovaných rostlin bývá velký zájem (hlavně sadba zelenin, letniček a balkonových květin). Některé druhy květin určených pro ukázku (při výuce) jsou využívány i k prodeji řezaných květů (orchideje, Alstroemeria, Freesia, Zantedeschia, Strelitzia, Anthurium, atd.). Sortiment druhů a odrůd orchidejí, zvláště rodu Cymbidium a Phalaenopsis je poměrně široký, takže se DPS zúčastňují i výstav orchidejí pořádaných Pražskou botanickou zahradou v Tróji. Utržené peníze z prodeje jsou zpětně využity k nákupu materiálu na provoz skleníků (substráty, květináče, semena, sazenice, ap.). Skleníky a sbírky rostlin ve sklenících slouží také pro výuku, zejména některých předmětů vyučovaných katedrou zahradnictví. Dále jsou na těchto plochách realizovány pokusy k bakalářským a diplomovým pracím. DEP - skleníky se podílejí na výzdobě interiérů ČZU, jak formou dodávání a aranžování pokojových rostlin, tak i řezaných čerstvých květin nebo vazby z květin sušených. Skleníky občas navštěvují naši i zahraniční návštěvníci, zejména z různých vysokých škol a univerzit přírodovědného a zemědělského zaměření. Ve sklenících funguje také poradenská činnost pro odbornou i širokou veřejnost, zejména pak pro nakupující. Skleníky se podílí na výuce katedry zahradnictví, a vedoucí úseku zajišťoval v roce 2010 výuku předmětů pro kombinované studium Květinářství obecné – Bc. a Sadovnické květinářství – Bc., je také vedoucím bakalářských a diplomových prací se zaměřením na oblast květinářství. Patří sem také tzv. „libosad“.DEP - LIBOSAD vedoucí úseku - Ing. Petr Iran
Virtuální prohlídka Libosadu.
Libosad je pracoviště sloužící k rozvoji výuky a výzkumu v oboru zahradní a krajinářské architektury. Svojí koncepcí zahrnuje problematiku okrasných výsadeb z pohledu zahradně krajinářského, technologie pěstování a tematického použití. Areál libosadu zahrnuje plochu 2,67 ha. Celková plocha je rozdělena na 22 tematických celků, v nichž je diferencovaně použit vybraný sortiment rostlin a uplatněny i variabilní technologie pěstování a funkční hlediska (estetická, obytná a ekologická). Libosad, který v obecném významu označuje barokní zahradu nebo park soukromého (odpočinkového nebo i reprezentačního) charakteru, začal vznikat na základě projektového návrhu prof. Ing. Jiřího Marečka, CSc. V letech 2007 – 2008 byl projekt realizován provozním zahradnictvím jakožto i následná údržba, prováděná Bc. Janem Mejstříkem. Od roku 2012 se stal libosad součástí demonstračních a experimentálních pracovišť (DEP) a jeho správu zajišťuje Ing. Petr Iran. Od roku 2013 je libosad zpřístupněn veřejnosti. K úplnému dokončení libosadu (vodní prvek a amfiteátr) došlo v roce 2014. Celkový počet použitých taxonů se pohybuje v rozmezí 700 - 900 taxonů dřevin a 300 – 400 taxonů trvalek. Přes takto široké druhové zastoupení se nejedná o pouhou sortimentální sbírku rostlin, ale komplexnosti pojetí jako výukového prostoru odpovídá jednak navržená koncepce včetně náplně a jednak vlastní prostorové uspořádání. Prostor svým charakterem zajišťuje možnosti výuky především sadovnické a krajinářské kompozice, systémy sídelní zeleně, systémy krajinné zeleně, sadovnická dendrologie a sadovnické květinářství, ošetřování dřevin, tvorba zeleně, údržba zeleně a celkové pojetí systému zahradnické činnosti.

Přijďte se podívat na jednotlivá pracoviště!
 
page foot