| FAPPZ PEF TF FŽP FLD FTZ IVP | ŠZP ŠLP VS | KTV OIKT SIC KAM | @ | English

ČZU WhitePages

Úvod Lidé na ČZU Předměty Útvary Projekty Akce
Vizualizace (b)

Útvary

Abecední seznam

Informace o útvaru Katedra fyziky

Útvar:
Katedra fyziky
Department of Physics
Zkratka Kód Typ útvaru
KF 31120 katedra
WWW    
http://katedry.czu.cz/czechrural/    

Vedení útvaru

Vedoucí:
Libra Martin, prof. Ing. CSc.
Zástupce vedoucího:
Blahovec Jiří, prof. Ing. RNDr. DrSc.
Tajemník:
Sedláček Jan, RNDr. Ph.D.
Sekretariát:
Fořtová Jana
Zástupce VT:
Libra Martin, prof. Ing. CSc.
Editor SYLABUS:
Lahodová Magdalena, Dr. Ing.
Editor CV:
Libra Martin, prof. Ing. CSc.
Editor SYLABUS:
Sedláček Jan, RNDr. Ph.D.
Editor CV:
Sedláček Jan, RNDr. Ph.D.

Členové útvaru

Členové:
Blahovec Jiří, prof. Ing. RNDr. DrSc.
Daneček Milan, Ing.
DIONE Marcel
Fořtová Jana
Havrlík Matouš, Ing.
Kouřím Pavel, Ing.
Lahodová Magdalena, Dr. Ing.
Lešetický Jan, Ing. Ph.D.
Lev Jakub, Ing. Ph.D.
Libra Martin, prof. Ing. CSc.
Mrázek David, Ing.
Pačes Marek, Ing.
Petrík Tomáš, Ing.
Poulek Vladislav, doc. Ing. CSc.
Sedláček Jan, RNDr. Ph.D.
Šafránková Jana, Ing. Ph.D.
Uhlíř Ivan, prof. Ing. DrSc.

Informace o útvaru

Historie:
Katedra vznikla v r. 1952 jako společné pracoviště matematiky a fyziky a jako jedna z kateder mechanizační fakulty tehdy zřízené samostatné Vysoké školy zemědělské v Praze. To znamená, že v současnosti má za sebou více než padesátiletý vývoj, který je posuzována v čase z hlediska jejího působení hlavně v oblastech • pedagogické a vzdělávací • vědecko-výzkumné Z tohoto hlediska lze říci, že po vzniku katedry byla zhruba dalších 15 let hlavní pedagogickou činností katedry výuka obecné fyziky s výrazným podílem laboratorní výuky. Ta ostatně zůstala zachována dodnes, změnil se pouze její rozsah a náplň. Další důvod tohoto zaměření katedry byl i v organizačním uspořádání fakulty, neboť samostatná katedra fyziky vznikla až v r. 1953, kdy se společná katedra matematiky a fyziky rozdělila a vedoucím katedry fyziky se stal Doc. Václav Pospíšil, vzděláním čistý fyzik se zaměřením na metodiku výuky fyziky. Sám se odborně profiloval hlavně v optice a fyziologické optice. V roce 1961 zemřel a vedoucím byl jmenován Ing. Radoš Řezníček, CSc.. Profesor Řezníček (profesorem od r. 1968) vedl katedru 29 let až do roku 1990. Za jeho vedení se katedra rozrostla; z původních devíti členů v roce 1955 na dvacet členů koncem osmdesátých let. Přitom počet učitelů kolísal v rozmezí 6-11. Příčinou byl výrazný podíl vědecko-výzkumné práce, včetně její koordinace. V roce 1990 nastoupil do funkce vedoucího katedry doc.ing. Josef Pecen, CSc., který ji vedla až do roku 2006. Katedru vede v současnosti prof. RNDr.Ing. Jiří Blahovec, DrSc. Pro úplnost a objasnění časové kontinuity ve změnách názvů dále používaných je třeba poznamenat, že zákonem č. 192/1994 Sb. byl původní název Vysoká škola zemědělská v Praze transformován na název Česká zemědělská universita (ČZU) v Praze a prakticky ve stejné době se název „Mechanizační fakulta“ změnil na „Technická fakulta“. Obě změny jsou výrazem strukturálních změn této instituce a jsou používány dodnes.
Zaměření:
Historicky navazovala katedra na zaměření svých předchůdkyň z Českého vysokého učení technického, ze kterého rodící se vysoká škola zemědělská vzešla. Šlo tehdy zejména o tzv. technickou fyziku, popsanou v obsáhlé učebnici Horákově Technická fyzika. V průběhu času se rozsah a způsob výkladu měnil a obracel se více k takovým problémům, které se více vázaly k biologii a ochraně životního prostředí. Bylo to způsobeno nejen potřebami univerzitními, ale také vlivem vědeckého výzkumu, který se na katedře po dlouhou dobu systematicky prováděl a provádí.
Pedagogická činnost:
V oblasti pedagogické katedra zajišťuje výuku fyziky pro všechny fakulty ČZU kromě PEF. Navíc katedra zajišťuje i několik odborných předmětů např. „Zemědělské materiály“ a „Agromaterials“ v anglickém jazyce pro MSc. kurzy. Pro doktorandský stupeň studia zajišťuje katedra odborný předmět „Fyzikální energetika“ a „Physical Power Engineering“ v anglickém jazyce pro Ph.D. kurzy.
Výzkumná činnost:
V oblasti výzkumu je činnost katedry tradičně orientována na aplikaci fyziky, v tomto případě do zemědělství a potravinářství. Zde jsou velmi podrobně mapovány vlastnosti těchto materiálů a produktů, včetně jejich struktury. Původní zaměření výzkumu je silně podporováno i laboratorním zázemím a značná část výzkumu je realizována v rámci VZ, ve kterém je zapojeno pět členů katedry. Výzkum je organizován v rámci Laboratoře fyzikálních a technologických vlastností zemědělských materiálů - viz http://labphys.tf.czu.cz/, http://pmalabs.tf.czu.cz/. V posledních letech se také rozvíjí výzkum v oblasti fotovoltaických zdrojů energie a v oblasti sledování a měření koncentrace emisí, zejména skleníkových plynů. Tato témata souvisí s personálním složením katedry. Laboratoř fyzikální energetiky při katedře fyziky se zabývá fotovoltaickou přeměnou energie a konstrukcí solárních fotovoltaických systémů - viz http://tf.czu.cz/~libra/labor.htm.
Zahraniční styky:
V oblasti zahraničních styků jsou patrny dvě úrovně, které souvisejí především se zaměřením katedrového výzkumu, zejména v minulosti, kdy byly velmi silné věcné vazby na instituce v Polsku, Britanii a Německu. Slibný start mají začínající vědeckovýzkumné a pedagogické styky s univerzitami v Řecku a Japonsku. Dobré kontakty má katedra i s partnerskou slovenskou katedrou fyziky SPU v Nitře.
Další aktivity:
Témata bakalářských a diplomových prací viz https://badis.czu.cz/badis/.
 
page foot