| FAPPZ PEF TF FŽP FLD FTZ IVP | ŠZP ŠLP VS | KTV OIKT SIC KAM | @ | English

ČZU WhitePages

Úvod Lidé na ČZU Předměty Útvary Projekty Akce
Vizualizace (b)

Útvary

Abecední seznam

Informace o útvaru Katedra rostlinné výroby

Útvar:
Katedra rostlinné výroby
Department of Crop Production
Zkratka Kód Typ útvaru
KRV 21160 katedra
WWW    
http://katedry.czu.cz/krv/    

Vedení útvaru

Vedoucí:
Pulkrábek Josef, prof. Ing. CSc.
Zástupce vedoucího:
Capouchová Ivana, prof. Ing. CSc.
Tajemník:
Urban Jaroslav, Ing. Ph.D.
Sekretariát:
Šafránková Marie
Zástupce VT:
Chaloupský Radovan, Ing. Ph.D.
Editor CV:
Bečková Lucie, Ing. Ph.D.
Editor CV:
Cihlář Pavel, Ing. Ph.D.

Členové útvaru

Členové:
Adamčík Jiří, Ing.
Baranyk Petr, doc. Ing. CSc.
Bečka David, Ing. Ph.D.
Bečková Lucie, Ing. Ph.D.
Béreš Juraj, Ing.
Capouchová Ivana, prof. Ing. CSc.
Cihlář Pavel, Ing. Ph.D.
Cimr Jiří, Ing.
Černý Ladislav, Ing. Ph.D.
Dočkalová Michaela, Ing.
Donner Pavel, Ing.
Dvořák Petr, Ing. Ph.D.
Hamouz Karel, prof. Ing. CSc.
Hellebrandová Eva, Ing. et Ing.
Herout Marcel, Ing.
Hlídková Žaneta, Ing.
Honsová Hana, Ing. Ph.D.
Chaloupský Radovan, Ing. Ph.D.
Janata Pavel, Ing.
Janatová Anežka, Ing.
Káš Martin, Ing.
Korábek Vít, Ing.
Koukolíček Jan, Ing.
Král Martin, Ing.
Krček Vítězslav, Ing.
Křováček Jan, Ing. Ph.D.
Kuchtová Perla, Ing. Ph.D.
Ličková Simona, Ing.
Mičák Libor
Mičáková Alena, Ing.
Otipka Michal, Ing.
Pavlů Klára, Ing.
Pazderů Kateřina, Ing. Ph.D.
Prášil Jan
Procházka Pavel, Ing. Ph.D.
Pulkrábek Josef, prof. Ing. CSc.
Smrž Jiří, Ing.
Sobota Ondřej, Ing.
Šafránková Marie
Škeříková Alena, Ing.
Tomášek Jaroslav, Ing. Ph.D.
Urban Jaroslav, Ing. Ph.D.
Vašák Jan, prof. Ing. CSc.
Velichko Irina, Mgr.
Zrcková Monika, Ing.
Zukalová Helena, Ing. CSc.

Informace o útvaru

Historie:

Historie katedry je spojena se vznikem samostatného zemědělského oboru na Českém učení technickém v Praze.

Se vznikem samostatné Vysoké školy zemědělské v roce 1952 byly dřívější ústavy univerzity přejmenovány na katedry. Ústav obecné a speciální produkce rostlinné se rozdělil na obecnou produkci rostlinnou, která byla přejmenována na katedru obecného zemědělství.

Ze speciální produkce rostlinné vznikla katedra rostlinné výroby, která se stala jednou z největších kateder agronomické fakulty. Současně byly ke katedře přičleněny ústavy: pícninářství, šlechtění rostlin a zahradnictví.

Součástí katedry se stala rovněž selekční stanice v Uhříněvsi vybudovaná Prof. ing. dr. Jelínkem, která původně sloužila výhradně ústavu šlechtění.
Zaměření:

Katedra je zaměřena na výuku a výzkum pěstování polních plodin pro technické, energetické a potravinářské využití.

Pozornost je věnována intenzivním, integrovaným a ekologickým systémům hospodaření v zemědělství. Odborné, vědecko-výzkumné a pedagogické zaměření vždy řadilo katedru k profilovým pracovištím fakulty, s výukou studentů všech fakult univerzity.

Rozhodující podíl mají disciplíny obsahově zaměřené na pěstování polních plodin, tvorbu výnosu a kvalitu produkce. Významně se spolupodílí s katedrami zootechnického zaměření na výuce komplexně pojatých předmětů, jakými jsou základy zemědělství anebo zemědělská výroba.

Výsledky výzkumu jsou publikovány nebo předávány odborné zemědělské praxi na konferencích, seminářích a na polních dnech, které katedra organizuje periodicky (olejniny, cukrovka, sladovnický ječmen, mák, osivo a sadba) anebo pořádá dle aktuální potřeby (ekologické zemědělství). Významnou náplní katedry je odborná poradenská činnost.
Pedagogická činnost:

Katedra rostlinné výroby zajišťuje výuku speciální produkce rostlinné pro studenty všech fakult ČZU a to v modifikacích vyžadovaných příslušnými studijními programy a obory.

K výchově specialistů a k rozšiřování profilu absolventů přispívá výukou dalších disciplín, obsahově zaměřených na ekologické a alternativní zemědělství, na semenářství, pěstování chmele, léčivé kořeninové a aromatické rostliny, na speciální plodiny a na zemědělské poradenství.

U studentů ostatních fakult ČZU katedra dále zabezpečuje výuku řady disciplín volitelných, rozšiřujících odbornost absolventů.

Součástí pedagogické práce je vedení odborných praxí studentů, vedení diplomantů, výchova doktorandů v oboru speciální produkce rostlinná.

Odborně garantuje bakalářské studijní obory:

Rostlinná produkce (profesní Bc)
Pěstování rostlin (Bc teoretické)

Ve studiu magisterském má garanci v oborech:

Rostlinná produkce
Hospodaření v zemědělství
Zemědělství.

Kompletní seznam vyučovaných předmětů je k nahlédnutí na vlastních stránkách katedry.
Výzkumná činnost:

Výzkum katedry je orientován na agroekologické faktory tvorby výnosu a kvality polních plodin, zejména olejnin (řepka, mák, hořčice), obilnin (sladovnický ječmen, potravinářská pšenice), luskovin, okopanin, chmele a léčivých rostlin, na ekologické zemědělství, semenářství.

Uvedené široké zaměření umožňoval výzkumný záměr, jehož nositelem katedra byla a v návaznosti i etapa výzkumného záměru nového, který již směřuje dále, k variatním pěstebním systémům.

Široké výzkumné zaměření je postaveno na úspěšnosti v získávání grantových projektů a na týmové spolupráci se specialisty dalších kateder FAPPZ, případně i dalších výzkumných pracovišť.

Významný podíl na vědeckovýzkumné činnosti mají doktorandé KRV. Trvalými prioritami výzkumu je sledování agroekologických faktorů tvorby výnosu včetně kvality produkce a pěstitelské systémy olejnin, obilnin, okopanin a luskovin, ekologické zemědělství, semenářství, léčivé rostliny a chmel s cílem předkládat návrhy na inovací pěstitelské technologie.

V předcházejícím roce byli pracovníci katedry, včetně doktorandů, hlavními řešiteli 13 externích grantů a podíleli se na řešení dalších 6 projektů (GAČR, NAZV, FRVŠ), dvou celoškolských a pěti projektů fakultních grantových agentur.

Značný podíl činnosti je v současné době věnován řešení výzkumného záměru, kde se katedra podílí řešením etapy „Variabilní pěstitelské systémy pro tržní a speciální rostliny ve vztahu k agrosystému, produkci a kvalitě“.
Zahraniční styky:

Úzké pracovní kontakty jsou se sesterskými katedrami v ČR, na Slovensku, v SRN, Rakousku a Polsku. Nově se rozvíjí s univerzitou v Osieku v Chorvatsku.
Další aktivity:
PODROBNĚJŠÍ STRÁNKY KATEDRY
 
page foot