| FAPPZ PEF TF FŽP FLD FTZ IVP | Statky Lesy Vinařství | KTV OIKT SIC KAM | @ | English

ČZU WhitePages

Úvod Lidé na ČZU Předměty Útvary Projekty Akce
Vizualizace (b)

Útvary

Abecední seznam

Informace o útvaru Katedra rostlinné výroby

Útvar:
Katedra rostlinné výroby
Department of Crop Production
Zkratka Kód Typ útvaru
KRV 21160 katedra
WWW    
http://katedry.czu.cz/krv/    

Vedení útvaru

Členové útvaru

Členové:
Valášek Petr, prof. Ing. Ph.D.

Informace o útvaru

Historie:

Historie katedry je spojena se vznikem samostatného zemědělského oboru na Českém učení technickém v Praze.

Se vznikem samostatné Vysoké školy zemědělské v roce 1952 byly dřívější ústavy univerzity přejmenovány na katedry. Ústav obecné a speciální produkce rostlinné se rozdělil na obecnou produkci rostlinnou, která byla přejmenována na katedru obecného zemědělství.

Ze speciální produkce rostlinné vznikla katedra rostlinné výroby, která se stala jednou z největších kateder agronomické fakulty. Současně byly ke katedře přičleněny ústavy: pícninářství, šlechtění rostlin a zahradnictví.

Součástí katedry se stala rovněž selekční stanice v Uhříněvsi vybudovaná Prof. ing. dr. Jelínkem, která původně sloužila výhradně ústavu šlechtění.
Zaměření:

Katedra je zaměřena na výuku a výzkum pěstování polních plodin pro technické, energetické a potravinářské využití.

Pozornost je věnována intenzivním, integrovaným a ekologickým systémům hospodaření v zemědělství. Odborné, vědecko-výzkumné a pedagogické zaměření vždy řadilo katedru k profilovým pracovištím fakulty, s výukou studentů všech fakult univerzity.

Rozhodující podíl mají disciplíny obsahově zaměřené na pěstování polních plodin, tvorbu výnosu a kvalitu produkce. Významně se spolupodílí s katedrami zootechnického zaměření na výuce komplexně pojatých předmětů, jakými jsou základy zemědělství anebo zemědělská výroba.

Výsledky výzkumu jsou publikovány nebo předávány odborné zemědělské praxi na konferencích, seminářích a na polních dnech, které katedra organizuje periodicky (olejniny, cukrovka, sladovnický ječmen, mák, osivo a sadba) anebo pořádá dle aktuální potřeby (ekologické zemědělství). Významnou náplní katedry je odborná poradenská činnost.
Pedagogická činnost:

Katedra rostlinné výroby zajišťuje výuku speciální produkce rostlinné pro studenty všech fakult ČZU a to v modifikacích vyžadovaných příslušnými studijními programy a obory.

K výchově specialistů a k rozšiřování profilu absolventů přispívá výukou dalších disciplín, obsahově zaměřených na ekologické a alternativní zemědělství, na semenářství, pěstování chmele, léčivé kořeninové a aromatické rostliny, na speciální plodiny a na zemědělské poradenství.

U studentů ostatních fakult ČZU katedra dále zabezpečuje výuku řady disciplín volitelných, rozšiřujících odbornost absolventů.

Součástí pedagogické práce je vedení odborných praxí studentů, vedení diplomantů, výchova doktorandů v oboru speciální produkce rostlinná.

Odborně garantuje bakalářské studijní obory:

Rostlinná produkce (profesní Bc)
Pěstování rostlin (Bc teoretické)

Ve studiu magisterském má garanci v oborech:

Rostlinná produkce
Hospodaření v zemědělství
Zemědělství.

Kompletní seznam vyučovaných předmětů je k nahlédnutí na vlastních stránkách katedry.
Výzkumná činnost:

Výzkum katedry je orientován na agroekologické faktory tvorby výnosu a kvality polních plodin, zejména olejnin (řepka, mák, hořčice), obilnin (sladovnický ječmen, potravinářská pšenice), luskovin, okopanin, chmele a léčivých rostlin, na ekologické zemědělství, semenářství.

Uvedené široké zaměření umožňoval výzkumný záměr, jehož nositelem katedra byla a v návaznosti i etapa výzkumného záměru nového, který již směřuje dále, k variatním pěstebním systémům.

Široké výzkumné zaměření je postaveno na úspěšnosti v získávání grantových projektů a na týmové spolupráci se specialisty dalších kateder FAPPZ, případně i dalších výzkumných pracovišť.

Významný podíl na vědeckovýzkumné činnosti mají doktorandé KRV. Trvalými prioritami výzkumu je sledování agroekologických faktorů tvorby výnosu včetně kvality produkce a pěstitelské systémy olejnin, obilnin, okopanin a luskovin, ekologické zemědělství, semenářství, léčivé rostliny a chmel s cílem předkládat návrhy na inovací pěstitelské technologie.

V předcházejícím roce byli pracovníci katedry, včetně doktorandů, hlavními řešiteli 13 externích grantů a podíleli se na řešení dalších 6 projektů (GAČR, NAZV, FRVŠ), dvou celoškolských a pěti projektů fakultních grantových agentur.

Značný podíl činnosti je v současné době věnován řešení výzkumného záměru, kde se katedra podílí řešením etapy „Variabilní pěstitelské systémy pro tržní a speciální rostliny ve vztahu k agrosystému, produkci a kvalitě“.
Zahraniční styky:

Úzké pracovní kontakty jsou se sesterskými katedrami v ČR, na Slovensku, v SRN, Rakousku a Polsku. Nově se rozvíjí s univerzitou v Osieku v Chorvatsku.
Další aktivity:
PODROBNĚJŠÍ STRÁNKY KATEDRY
 
page foot