| FAPPZ PEF TF FŽP FLD FTZ IVP | Statky Lesy Vinařství | KTV OIKT SIC KAM | @ | English

ČZU WhitePages

Úvod Lidé na ČZU Předměty Útvary Projekty Akce
Vizualizace (b)

Útvary

Abecední seznam

Informace o útvaru Katedra informačního inženýrství

Útvar:
Katedra informačního inženýrství
Department of Information Engineering
Zkratka Kód Typ útvaru
KII 11130 katedra
WWW    
http://katedry.czu.cz/kii/    

Vedení útvaru

Vedoucí:
Pelikán Martin, Ing. Ph.D.
Zástupce vedoucího:
Brožek Jiří, Ing. Ph.D.
Tajemník:
Hořejší Simona
Sekretariát:
Hořejší Simona
Zástupce VT:
Buchtela David, Ing. Ph.D.
Editor CV:
Brožek Jiří, Ing. Ph.D.
Garant oboru doktorského studia:
Vrana Ivan, prof. Ing. DrSc.

Členové útvaru

Členové:
Alshibani Mkdad, Mgr.
Belingerová Alexandra, Ing. MBA
Benda Tomáš, Ing.
Beránek Pavel, Ing. Mgr.
Brožek Jiří, Ing. Ph.D.
Buchtela David, Ing. Ph.D.
Čejka Martin, Ing.
Dmitrievsky Gleb, Ing.
Franc David, Ing.
Guy Tatiana Valentine, Ing. Ph.D.
Halmuratov Gofur, Ing.
Hamplová Adéla, Ing.
Hořejší Simona
Kobzev Vladimír, Ing.
Konopásek Jakub, Ing.
Korpacheva Olga, Ing.
Marfo Richard, Ing.
Martínek Tomáš, Ing.
Merunka Vojtěch, doc. Ing. Ph.D.
Novák David, Ing.
Novák Tomáš, Ing.
Novák Tomáš, Ing.
Novotný Robert, Ing.
Orság Jiří, Ing.
Pavlíček Josef, Ing. Ph.D.
Pelikán Martin, Ing. Ph.D.
Pešout Štěpán, Ing.
Pícka Marek, Ing. Ph.D.
Pokorná Alžběta, Ing.
Qerimi Armend, Ing.
Rod Martin
Říha Ondřej, Ing.
Schegolev Boris, Ing.
Svojše Ondřej, Ing.
Tyrychtr Jan, doc. Ing. Ph.D.
Veselý Arnošt, doc. Ing. CSc.
Vostrovský Václav, doc. Ing. Ph.D.
Vrana Ivan, prof. Ing. DrSc.
Vynikarová Dana, Ing. Ph.D.
Wijekoon Himesha Prabhakara, Ing.
Žáček Miroslav

Informace o útvaru

Historie:
Katedra informačního inženýrství vznikla na podzim 1998 rozdělením katedry informatiky na dva subjekty, jako reakce na potřebu jednak specializované odborné výuky v inženýrském studijním oboru Informatika a současně hromadné výuky základů informatiky pro ostatní obory fakulty a školy. Těžiště práce Katedry informačního inženýrství leží v pedagogické činnosti. Katedra zajišťuje výuku v bakalářském, inženýrském a doktorském stupni studia na PEF i jiných fakultách. Katedra informatiky má v současné době 10 stálých pedagogů, 2 techničky a 19 doktorandů.
Zaměření:
Pracovníci katedry se podílejí na výzkumných aktivitách a poradenství. Celkové výzkumné zaměření katedry se orientuje na následující tematické okruhy:
• metody zavádění informačních systémů
• měření a hodnocení jakosti informačních systémů
• objektové modelování
• počítačová typografie
• geografické informační systémy pro podporu rozhodování
• expertní systémy
• problematika e-learningu
• aplikace umělé inteligence
• informační podpora okrajových zemědělských činností
Jednotícím principem všech těchto tematických okruhů je možnost uplatnění metod zpracování dat a matematického modelování v agropotravinářském komplexu se zřetelem na specifické atributy zemědělského prostředí. Dalším jednotícím principem je zohlednění geografické povahy většiny zemědělských dat a potřeba hledat účinné nástroje pro jejich efektivní analýzu a využití při podpoře rozhodování vrcholového managementu
Pedagogická činnost:
Katedra informačního inženýrství vyučuje celkem 30 odborných informatických předmětů pro bakalářské a inženýrské studium na provozně ekonomické fakultě a technické fakultě ČZU. Z toho 10 předmětů je vyučováno kompletně v anglickém jazyce.
Výzkumná činnost:
Pedagogičtí pracovníci katedry informačního inženýrství se podílejí na řešení úkolů výzkumného záměru “Zpracování dat a matematické modelování v zemědělství” a na řešení grantů, které katedra v posledních třech letech získala. Jde např. o následující tematická zaměření:
• koncepce rozvoje a metody budování universitních IS
• vybrané aspekty distančního vzdělávání
• otázky licenční politiky na SW produkty a služby
• některá zobecnění v teorii měření
• elektronický obchod
• jakost a bezpečnost informačních systémů
• mezinárodní normalizaci jakosti software
• objektově orientovanée vývojovée prostředí
• zhodnocení přínosů objektově orientovaného přístupu k modelování business procesů a business-proces reengineeringu
• využití jazyka Smalltalk a objektových databází
• přechod od konceptuálního modelu k návrhu softwarových objektů pomocí metodiky BORM
• možnosti použití neuronových sítí pro rozhodování
• logický a neuronový přístup k umělé inteligenci
• použití neuronových sítí v kryptografii a v data mining
• metody modelování znalostí
• využití prostorových dat při správě území a regionálním rozvoji
• geografickému modelování
• multikriteriální klasifikace a modelování příznakového prostoru
• některé aspekty zpracování obrazu jako nejrozšířenějšímu zdroji dat pro databáze GIS
• expertní systémy pro pěstování žampionů a chov včel
• expertní elementy zemědělských multimediálních systémů
• problematika zpětné vazby v e-learningu
Zahraniční styky:
Katedra informačního inženýrství dlouhodobě spolupracuje s obdobně zaměřenými katedrami ČVUT a VŠE v Praze, s VŠCHT v Praze, s MZLU v Brně i s VŠB-TU Ostrava. Dalšími partnery Katedry informačního inženýrství na poli výzkumných a pedagogických aktivit jsou následující instituce:
• Radiomobil ČR
• EUNIS-CZ
• University of Agriculture Athens
• University and Research Wageningen
• University of Loughborough, Faculty of Science, Dept. of Computer Science
• Technická Univerzita Košice, Katedra kybernetiky a umělé inteligence
Spolupráce se zahraničními univerzitami je každoročně zajišťována i řadou přijatých návštěv zahraničních odborníků a zahraničních cest členů katedry.
Další aktivity:
Mezi další aktivity členů katedry patří:
• publikační činnost
• řešení vědeckých grantů
• organizace vědeckých a odborných akcí
• členství ve vědeckých radách
• členství ve redakčních radách věd.časopisů
• členství v komisích grantových agentur
• členství ve vědeckých společnostech
• členství v mezinárodních organizacích
• členství v organizačních a programových výborech celostátních konferencí
• externí výuka na ostatních univerzitách
• spolupráce s výzkumnými ústavy AV ČR
• a další aktivity
 
page foot