| FAPPZ PEF TF FŽP FLD FTZ IVP | Statky Lesy Vinařství | KTV OIKT SIC KAM | @ | English

ČZU WhitePages

Úvod Lidé na ČZU Předměty Útvary Projekty Akce
Vizualizace (b)

Útvary

Abecední seznam

Informace o útvaru Katedra statistiky

Útvar:
Katedra statistiky
Department of Statistics
Zkratka Kód Typ útvaru
KS 11170 katedra
WWW    
http://katedry.czu.cz/ks/    

Vedení útvaru

Vedoucí:
Hlavsa Tomáš, Ing. Ph.D.
Zástupce vedoucího:
Pacáková Zuzana, Ing. Ph.D.
Tajemník:
Procházková Radka, Ing. Ph.D.
Sekretariát:
Matějková Ivana, Ing.
Zástupce VT:
Hošková Pavla, Ing. Ph.D.

Členové útvaru

Členové:
Dlubalová Zuzana, Ing. Ph.D.
Grosz Jan, RNDr.
Hlavsa Tomáš, Ing. Ph.D.
Hloušková Zuzana, Ing.
Hošková Pavla, Ing. Ph.D.
Jindrová Andrea, Ing. Ph.D.
Köppelová Jana, Ing. Ph.D.
Matějková Ivana, Ing.
Mošna František, RNDr. Ph.D.
Pacáková Zuzana, Ing. Ph.D.
Prášilová Marie, doc. Ing. CSc.
Procházková Radka, Ing. Ph.D.
Schwarzová Lucie, Ing.
Sirohi Jitka, Ing. Ph.D.
Špička Jindřich, prof. Ing. Ph.D.
Štěbeták Michal, Ing.
Tomšík Karel, Ing.
Žovincová Anna, Ing.

Informace o útvaru

Historie:
Hned od založení Provozně ekonomické fakulty VŠZ v Praze v roce 1952 byla jedním z vyučovaných předmětů Zemědělská statistika, z počátku ještě v rámci katedry zemědělské ekonomiky. Další etapou vývoje bylo založení katedry statistiky a účetní evidence v roce 1959 pod vedením Ing. Josefa Fojtla. Výběr vyučovaných předmětů byl rozšířen o předmět Obecná statistika, který podával přehled základních statistických metod a připravil půdu pro pozdější posílení a rozvoj výuky ve směru matematizace. Během dalších let došlo k rozšíření výuky statistiky a biometriky na agronomické a mechanizační fakultě. Od roku 1961 fungovalo v rámci katedry statistiky oddělení statistického zpracování údajů, které sloužilo potřebám výuky i výzkumu nejen vlastní katedry, ale i dalším pracovištím VŠZ. Počátkem sedmdesátých let byl na PEF založen druhý studijní obor Automatizované systémy řízení. Katedra statistiky dostala v tomto oboru poměrně široký prostor pro výuku teorie pravděpodobnosti, matematické statistiky a ekonomické statistiky. Současně s tím byla výuka statistiky na oboru Provoz a ekonomika rozšířena na dva semestry a v jejím rámci byly začleněny nové matematicko-statistické kapitoly. V současné době katedra statistiky zajišťuje výuku statistických předmětů na PEF a TF.
Zaměření:
Katedra statistiky PEF je základním pracovištěm ČZU pro pedagogickou a vědeckovýzkumnou činnost v oblastech matematické statistiky, teorie pravděpodobnosti, výpočetní statistiky, biometriky a finanční a pojistné matematiky. Ve vzdělávací činnosti se orientuje na rozvoj výuky a prezentaci široké škály matematicko-statistických disciplin včetně využívání statistických programových systémů v sociálně ekonomické, technické, zemědělské a finanční praxi.
Pedagogická činnost:
Katedra statistiky PEF je v pedagogické oblasti gestorem výuky všech statistických a pravděpodobnostních kurzů i kurzů z finanční a pojistné matematiky, zařazených do studijních programů bakalářského, magisterského a doktorského studia na PEF a TF. Tradičně je garantem přípravného kurzu středoškolské matematiky pro uchazeče o studium na PEF i vlastních přijímacích zkoušek z matematiky, participuje rovněž na výuce v rámci Univerzity třetího věku. Velkou pozornost věnuje katedra využívání aplikačního statistického softwaru a výuce tzv. výpočetní statistiky (včetně technik „data mining“). V rámci výuky je jednak používán systém SAS, který představuje poměrně rozsáhlý statistický programový systém, od roku 2002 pak statistický program Statistica společnosti Statsoft a od roku 2006 program SPSS.
Výzkumná činnost:
Vědeckovýzkumná a publikační činnost katedry statistiky se v současné době soustřeďuje zejména na aplikaci statistických metod při získávání, využívání a zpracovávání externích dat se zaměřením na řešení aktuálních problémů sociálně-ekonomické praxe a na oblast agrárního sektoru. Značná pozornost je věnována zabezpečení kompatibility se standardy EU. Tato orientace úzce souvisí s řešením grantů externích i interních (NAZV, GA ČR, grantové agentury PEF i ČZU apod.). Publikační činnost katedry je pak spojena s aktivní účastí na konferencích a seminářích v tuzemsku i zahraničí.
Zahraniční styky:
V oblasti zahraničních styků spolupracuje katedra statistiky převážně s evropskými univerzitami a institucemi jako je Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitře, Evropská akademie EU v Berlíně, BOKU Vídeň, Univerzita v Gembloux (Belgie), Univerzita Krakow, Univerzita rolnicza Štětín, Univerzita ve Varšavě, ETH Zurich, FAO Řím, ENITA Dijon (Francie) či School of Business Administration California State University Sacramento (USA) apod.
Další aktivity:
Katedra se zabývá také poskytováním konzultačních a poradenských služeb v rámci statistického konzultačního servisu, který zahrnuje návrh experimentálních schémat a rozsahu výběrových šetření, konzultace volby vhodné statistické metodologie, asistenci při interpretaci a prezentaci výsledků, participaci na zpracování statisticko-metodologických částí výzkumných projektů a pořádání krátkodobých kurzů a školení pro uživatele disponibilních statistických paketů. Poradenská a konzultační činnost je určena jak pro univerzitní prostředí, tak pro odbornou veřejnost a spolupracující organizace (např. MZe ČR, VÚZE, ČSÚ, Česká statistická společnost, Komise biometriky ČAZV, MZLU v Brně, VÚŽV v Praze – Uhříněvsi, Výzkumný ústav zemědělské techniky v Praze – Ruzyni).
 
page foot