| FAPPZ PEF TF FŽP FLD FTZ IVP | Statky Lesy Vinařství | KTV OIKT SIC KAM | @ | English

ČZU WhitePages

Úvod Lidé na ČZU Předměty Útvary Projekty Akce
Vizualizace (b)

Útvary

Abecední seznam

Informace o útvaru Katedra ekonomických teorií

Útvar:
Katedra ekonomických teorií
Department of Economic Theories
Zkratka Kód Typ útvaru
KET 11120 katedra
WWW    
http://katedry.czu.cz/ket/    

Vedení útvaru

Vedoucí:
Severová Lucie, prof. Ing. PhDr. Ph.D.
Zástupce vedoucího:
Svoboda Roman, Ing. Ph.D.
Tajemník:
Stará Dana, Ing. Ph.D.
Sekretariát:
Bartošáková Olga, Bc.
Zástupce VT:
Bartošáková Olga, Bc.
Editor SYLABUS:
Bartošáková Olga, Bc.

Členové útvaru

Členové:
Bartošáková Olga, Bc.
Blahout Michal, Ing. Ph.D.
Dittrich Oldřich Ludwig, PhDr. Ph.D.
Drozdová Dita, Ing.
Holický Jan, Ing.
Hospodková Petra, Ing. Ph.D., MBA
Hrdlička Pavel, Ing. Ph.D., MBA
Hvězdová Diana, Ing.
Jurásek Miroslav, Ing. Mgr. Ph.D.
Kalabisová Jana, Ing. Ph.D.
Kopecká Lenka, Ing. Ph.D.
Kostovčík Tibor, Ing.
Kratochvíl Jan, Ing.
Krhoun Lukáš, Ing.
Křížek David, Ing. PhD.
Lhotská Karolína, Ing.
Mikloš Marek, Ing.
Naveriani Lasha, Ing.
Petriashvili Aleksandre, Ing.
Pudilová Linda, Ing.
Rodonaia Elizbar, Mgr. Ph.D.
Severová Lucie, prof. Ing. PhDr. Ph.D.
Stará Dana, Ing. Ph.D.
Straková Jarmila, doc. Ing. Ph.D., MBA
Svoboda Roman, Ing. Ph.D.
Šedivá Kateřina
Šrédl Karel, doc. Ing. PhDr. CSc.
Veselá Kamila, Ing. Ph.D.
Wawrosz Petr, doc. Ing. Mgr. Ph.D.

Informace o útvaru

Historie:
Katedra ekonomických teorií vznikla jako nová katedra v květnu 1990. Katedru tvořilo šest pedagogických pracovníků a sekretářka. Katedru postupně vedli: doc. Ing. Jaroslav Mach, CSc., doc. Ing. Jaroslav Keil, CSc. a doc. Ing. Božena Kadeřábková, CSc. V současné době je vedoucím katedry doc. Ing. Josef Brčák, CSc. Stávající počet pracovníků je 17 pedagogů, 1 externista, 7 interních a 2 externí doktorandi, dále sekretářka, knihovnice a technik. K pozitivům katedry již v 90. letech patřilo zpracování a vydání obsáhlých učebních textů, včetně matematické aplikace hlavních problémů z mikroekonomie i makroekonomie, s rozsahem více než 1000 stran. V posledních letech pak katedra vypracovala nové učebnice z předmětů mikroekonomie, makroekonomie, mezinárodní ekonomie atd. a cvičebnice konkrétních příkladů a otázek k jednotlivým tématům z mikroekonomie i makroekonomie tak, aby základní kurzy byly plně saturovány dostupnými učebními pomůckami.
Zaměření:
Katedra se soustřeďuje na seznamování studentů bakalářského a magisterského stupně zejména PEF s nejnovějšími poznatky ekonomické teorie s cílem naučit je chápat a analyzovat podstatu společenských a zejména ekonomických procesů, správně je hodnotit a na tomto základě se efektivně rozhodovat v podmínkách tržní ekonomiky.
Pedagogická činnost:
Katedra zabezpečuje výuku mikroekonomických a makroekonomických základů ekonomického vzdělávání zejména na bakalářském stupni výuky, včetně volitelného kurzu Teorie firmy. Zajišťuje též makroekonomické pokračovaní výukou předmětů jako mezinárodní ekonomie, mezinárodní měnové a finanční systémy, světová ekonomika, znalostní ekonomika na magisterském studiu. V anglickém jazyce katedra zabezpečuje výuku předmětů Financial Economics, Corporate Finance, International Finance, Fundamental of Economics, International Economics, World and European Economy. Výuka je zajišťována i na distančním studiu v Praze i v detašovaných střediscích ČZU. Součástí výuky ekonomické teorie je i u bakalářského studia účast členů katedry ve funkcích místopředsedů komisí u státních bakalářských zkoušek. V doktorském studijním programu Podniková a odvětvová ekonomika KET zajišťuje zejména výuku ekonomických teorií a účastní se i examinace doktorandů ve zkušebních komisích či při obhajobě doktorských prací.
Výzkumná činnost:
Katedra se významně zapojuje do vědeckovýzkumné a publikační činnosti fakulty. Jednotliví pracovníci katedry jsou řešiteli vnějších grantů a dále i grantů fakulty. Pracovníci katedry v akademické hodnosti docentů (doc. Brčák, doc. Soukup, doc. Šrédl) se též zabývají vedením doktorandů a jejich disertační prací. Katedra vychovala již celou řadu doktorandů, kteří nyní doplnili řady pedagogických pracovníků katedry, či pracují na různých postech hospodářství. Pozornost je i nadále věnována pedagogickým otázkám. Ke zkvalitnění kombinovaného studia katedra připravila metodické pomůcky.
Zahraniční styky:
Katedra rozvíjí zahraniční styky formou účasti v EU programu SOKRATES - ERASMUS s Universidad Politecnica de Madrid ve Španělsku - výměna studentů. Dále pracovníci katedry rozvíjejí spolupráci se svými kolegy na zahraničních univerzitách zejména s docentkou Irenou Luobikiene z Kaunaské technologické univerzity a docentkou Siykou Chavdarovou-Kostovou ze Sofijské univerzity v Bulharsku. Pracovníci katedry se rovněž pravidelně zúčastňují mezinárodních vědeckých konferencí.
Další aktivity:
Kromě těchto aktivit zajišťují pracovníci katedry i výuku v dalších typech speciálních i volitelných kurzů, včetně cizojazyčných kurzů pro zahraniční studenty. Katedra vypracovala magisterský studijní předmět Mezinárodní ekonomie. Katedra rovněž rozvíjí své externí vztahy s kolegiálními katedrami zejména na Vysoké škole ekonomické v Praze, Vysoké škole obchodní a Bankovním institutem Vysokou školou v Praze.
 
page foot