| FAPPZ PEF TF FŽP FLD FTZ IVP | Statky Lesy Vinařství | KTV OIKT SIC KAM | @ | English

ČZU WhitePages

Úvod Lidé na ČZU Předměty Útvary Projekty Akce
Vizualizace (b)

Útvary

Abecední seznam

Informace o útvaru Katedra elektrotechniky a automatizace

Útvar:
Katedra elektrotechniky a automatizace
Department of Electrical Engineering and Automation
Zkratka Kód Typ útvaru
KEA 31200 katedra
WWW    
http://katedry.czu.cz/kea/    

Vedení útvaru

Vedoucí:
Hromasová Monika, doc. Ing. Ph.D.
Zástupce vedoucího:
Linda Miloslav, doc. Ing. Ph.D.
Tajemník:
Černilová Barbora, Ing.
Sekretariát:
Schreierová Štěpánka
Editor CV:
Hromasová Monika, doc. Ing. Ph.D.
Editor CV:
Linda Miloslav, doc. Ing. Ph.D.

Členové útvaru

Členové:
Černilová Barbora, Ing.
Frýdl Jaroslav
Hromasová Monika, doc. Ing. Ph.D.
Katinas Egidijus, Ph.D.
Koder Petr, Ing.
Kuře Jiří, Ing.
Linda Miloslav, doc. Ing. Ph.D.
Novák Viktor, Ing. Ph.D.
Papežová Stanislava, doc. Ing. CSc.
Pícha Tomáš, Ing.
Ryženko Vladimír, Ph.D.
Schreierová Štěpánka
Volf Jaromír, prof. Ing. DrSc.
Vondrášek Zbyněk, Ing. Ph.D.

Informace o útvaru

Historie:
Katedra s původním názvem Katedra elektrifikace vznikla v roce 1952. Prvotním úkolem bylo vybavení katedry základním technickým zařízením, elektronickými přístroji, měřicí a přístrojovou technikou pro pedagogickou a výzkumnou činnost. V roce 1960 dochází ke sloučení s Katedrou využití strojně traktorového parku do Katedry vnitropodnikové mechanizace a elektrizace. V roce 1965 došlo k rozdělení a Katedra elektrotechniky a automatizace fungovala samostatně až do roku 1970, kdy došlo k opětovnému spojení kateder pod název Katedra vnitropodnikové mechanizace a elektrizace. Dynamický rozvoj výpočetní a automatizační techniky spojený s potřebami absolventů fakulty pro praxi byl základním důvodem návrhu vedení fakulty pro znovuzřízení samostatné Katedry elektrotechniky a automatizace. Katedra byla ustanovena ke dni 1.9.1986. V roce 1986 bylo zavedeno pětileté mezioborové studium Mechanizační fakulty VŠZ a Fakulty strojní ČVUT s názvem „Automatizace a robotizace technologických procesů v zemědělské výrobě". Katedra též organizovala a zajišťovala pětisemestrové postgraduální studium s názvem Mikroelektronika a automatizace v zemědělství. V roce 1993 na základě potřeb praxe a zkušeností z mezioborového studia MF VSZ a FS ČVUT katedra elektrotechniky a automatizace sestavila a do dnešní doby garantuje studijní plán specializace „Automatizační a řídicí technika“.
Zaměření:

Katedra elektrotechniky a automatizace se zaměřuje na pedagogickou, vědeckovýzkumnou a poradenskou činnost v oblastech aplikované elektrotechniky, elektrických pohonů, elektroenergetiky, elektrických měření, modelování a simulace systémů, automatizace, robotizace a pružných výrobních systémů.
Pedagogická činnost:
Katedra zabezpečuje výuku 19 předmětů ve všech šesti studijních oborech fakulty uskutečňovaných v řádné a kombinované formě studia a l předmět fakulty lesnické a environmentální ve studijním oboru Dřevařské inženýrství. Prof. Volf je garantem jednoho předmětu v rámci studijního oboru „Technology and Environmental Engineering“ vyučovaného v anglickém jazyce. Prof. Bohuslávek je garantem studijního oboru „Informační a řídicí technika v APK" (dále jen IRT v APK). Prof. Volf byl garantem studijního zaměření Automatizační a řídicí technika. Pracovníci katedry jsou autory řady vysokoškolských skript. Na katedře jsou vytvářeny moderní učební pomůcky (např. učební texty na CD, přípravky, modely a návody pro laboratorní cvičení apod.). Ve výuce je využívána výpočetní a audiovizuální technika. Pedagogové katedry jsou každoročně vedoucími a oponenty řady diplomových prací a od r. 2006 také řady bakalářských prací. Katedra na základě žádosti Prof. Grosse z FLE zajišťuje vybraná elektroenergetická měření pro některé diplomanty katedry lesní těžby.
Výzkumná činnost:
Vědeckovýzkumná činnost katedry je orientována na energeticky úsporné systémy, elektrické vlastnosti masa skotu ve vztahu k obsahu tuku, racionalizaci spotřeby elektrické energie, efektivní využívání obnovitelných energetických zdrojů, regulaci elektrických pohonů, zavádění automatizační, informační a řídicí techniky, modelování a simulace systémů, elektronické měřicí přístroje. Katedra nabízí odborné konzultace v oblastech vědeckého zaměření svých pedagogů. V rámci doktorského studijního programu fakulty je katedra garantem jednoho společného předmětu pro všechny doktorské studijní obory. Katedra má tři pracovníky v oborových radách studijních oborů doktorského studijního programu.
Zahraniční styky:
Katedra úzce spolupracuje v pedagogické i vědeckovýzkumné činnosti s partnerskou Katedrou elektrotechniky, automatizácie a informatiky Technické fakulty SPU v Nitře. Pracovníci katedry se pravidelně zúčastňují mezinárodních vědeckých konferencí. Systém PLANTOGRAF v07, který je vyvíjen na katedře, získal v roce 2009 pro ČZU stříbrnou medaili na Mezinárodním veletrhu inovací a investic v Moskvě a v roce 2010 dvě medaile na mezinárodní výstavě vynálezů iENA v Norimberku - zlatou IFIA a stříbrnou iENA.
 
page foot