| FAPPZ PEF TF FŽP FLD FTZ IVP | ŠZP ŠLP VS | KTV OIKT SIC KAM | @ | English

ČZU WhitePages

Úvod Lidé na ČZU Předměty Útvary Projekty Akce
Vizualizace (b)

Předměty

Abecední seznam

Sociální politika

Název předmětu: Sociální politika
Kód předmětu: EHEH6E
Katedra: Katedra humanitních ved
Fakulta: PEF
Garant předmětu: doc. Mgr. Helena Hudečková, CSc.

Zkouška: Z+Zk
Metody výuky Celkem přednášek: 8 Hodin za semestr
Celkem cvičení: 8 Hodin za semestr
Cíl předmětu:
Pochopení sociální politiky jako nezbytné aktivity moderního demokratického státu, smerujícího k naplnení hospodárských a sociálních práv. Význam této politiky pro dosažení a udržení sociálního konsensu. Absolvování kurzu usnadní pochopit problémy pri volbe a utvárení koncepce sociální politiky v CR v souvislosti s clenstvím v EU. Seminární formou jsou hodnoceny nove vytvárené programy transformující se sociální politiky v CR s oporou o analýzy aktuálních odborných materiálu pripravených pro potreby výuky.


Learning outcomes
Znalosti
Absolventi mají teoretické znalosti v oblasti vývoje a stavu východisek pro konceptualizaci systému sociální politiky v Evrope. Rozumí základním pojmum sociální politiky v rovine teoretické a praktické. Mají hluboké vedomosti o soudobých modelech sociální politiky, konceptu welfare state a jeho soudobé rekonceptualizaci. Disponují speciálními znalostmi o vývoji ceské sociální politiky a její reforme v kontextu ceských historických souvislostí a soudobých evropských trendu v rámci politiky hospodárské a sociální soudržnosti EU.
Dovednosti
Absolventi dovedou své znalosti uplatnit v praktických aplikacích na vybraných predmetných okruzích ceské sociální politiky. Jsou pripraveni samostatne a kreativne diskutovat o reforme ceské sociální politiky v jejích vybraných úsecích a opírat se pri tom o argumentaci vycházející jak z teoretických prístupu, tak z praxe ceské sociální politiky.
Kompetence - Komunikace
Mohou rídit a kontrolovat pracovní cinnosti na vysoké odborné úrovni v oblasti sociální praxe a vést pracovní skupiny a týmy tyto cinnosti provádející. Dokážou navrhovat a vyjednávat s decizními orgány dílcí systematická rešení sociálních problému v ruzných predmetných okruzích sociální politiky.
Kompetence - Úsudek
Jsou schopni zaujímat kritické úsudky o konkrétních sociálních problémech souvisejících s transformací spolecnosti vcetne jejích sociálních dusledku. Dovedou tvurcím zpusobem interpretovat sociální jevy, pro jejichž rešení se vytvárí sociální politika jako praxe oprená o ruzné modely vycházející z ruzných teoretických konceptu.
Kompetence - vzdělávání
Mají schopnosti dále se samostatne vzdelávat, vyhledávat odborné zdroje, sledovat inovace vcetne inovativních metod sociální praxe. Dokážou si urcit vzdelávací potreby a tempo studia, které vyžaduje vysokou míru samostatnosti.

Program přednášek

 1. Sociální politika - úvodní prednáška, identifikace v kontextu sociálních ved.
 2. Ceská spolecnost a klícové sociální problémy, aktéri a jejich prednosti a omezení ve vytahu k sociální politice.
 3. Ideová východiska sociální politiky.
 4. Historie nejvýznamnejších reprezentantu systému sociální politiky v Evrope (Velká Británie, Nemecko, Švédsko) a soucasný stav.
 5. Welfare state - historie, vymezení, základní principy.
 6. Welfare state - etapizace, krize a kritika konceptu Sociálního státu.
 7. Systém soudobé sociální politiky I. - cíle, princip, funkce a nástroje sociální politiky.
 8. Systém soudobé sociální politiky - rozpracování modelu. Významné systémy moderní sociální politiky v evropských zemích.
 9. Sociální správa - základní podoba systému sociální správy v CR.
 10. Soudobé trendy v Evropské sociální politice.

Cvičení

 1. Chudoba — stežejní fenomén sociální politiky (vymezení, merení, rešení).
 2. Rodinná politika — cíle, vymezení problému a cílové populace, soucasné trendy rodinné politiky v kontextu evropské sociální politiky..
 3. Systém sociálního zabezpecení — charakteristika, úloha a realizace trí základních soucástí systému sociální politiky v CR.
 4. Sociální zabezpecení (prípad sociálního zabezpecení ve stárí) -- cíle, definice problému, soucasné trendy politiky sociálního zabezpecenéí starých v kontextu evropské sociální politiky.
 5. Vzdelávací politika — cíle, vymezení problému a soucasné trendy vdelávací politiky v kontextu evropské sociální politiky.

Kmenová literatura

Giddens, A.: Sociologie. Praha 1999.
Hudecková, H., Kucerová, E.: Úvod do sociální politiky. CZU, Praha 2003.
Krebs, V. a kol.: Sociální politika. Praha 2005.
Mareš, P.: Nezamestnanost jako sociální problém. Praha 1998.
Potucek, M.: Sociální politika. Praha 1995.
Tomeš, I.: Sociální politika. Teorie a mezinárodní zkušenost. Praha 2001.
Vecera, M.: Sociální stát -- východiska a prístupy. Praha 1996.

Literatura

Beveridge, W.: Social Insurance and Other Services. London 1942.
Engliš, K.: Sociální politika. Praha 1916.
Esping-Andersen, G.: The Three Worlds of Welfare Capitalism. New Jersey 1990.
Hudecková, H., Kucerová, E.: Úvod do sociální politiky. CZU, Praha 2003.
Kolektiv: Vize rozvoje Ceské republiky do roku 2015. Praha 2001.
Konopásek, Z.: Estetika sociálního státu. Praha 1999.
Krebs, V., Durdisová, J.: Sociální politika. Praha 2002.
Mareš, P.: Nezamestnanost jako sociální problém. Praha 1998.
Marienthal. The Sociography of an Unemployed Community. 1974.
Murray, Ch.: Príliš mnoho dobra. Praha 1998.
Potucek, M.: Sociální politika. Praha 1995.
Weber, M.: The Protestant Ethic and The Spirit of Capitalism. London 1976.

 
page foot