| FAPPZ PEF TF FŽP FLD FTZ IVP | Statky Lesy Vinařství | KTV OIKT SIC KAM | @ | English

ČZU WhitePages

Úvod Lidé na ČZU Předměty Útvary Projekty Akce
Vizualizace (b)

Lidé na ČZU

Abecední seznam

Ing. Lukáš Kaplan, Ph.D. (6741)

Kontakty
:: Úřední hodiny ::
Kód předmětu Název předmětu
Citace

MRŠTINA, T. – PRAUS, L. – KAPLAN, L. – SZÁKOVÁ, J. – TLUSTOŠ, P. Efficiency of selenium biofortification of spring wheat:the role of soil properties and organic matter amendment. Plant, Soil and Environment, 2022, roč. 68, č. 12, s. 572-579. ISSN: 1214-1178.

VELECHOVSKÝ, J. – MALÍK, M. – KAPLAN, L. – TLUSTOŠ, P. Application of individual digestate forms for the improvement of hemp production. Agriculture-BASEL, 2021, roč. 11, č. 11, s. 1-16. ISSN: 2077-0472.

KAPLAN, L. – TLUSTOŠ, P. – PRAUS, L. – MRŠTINA, T. – MÍCHAL, P. Pěstování léčivých, aromatických a kořeninových rostlin v pěstebním médiu založeném na bázi odpadních materiálů z bioplynových stanic, Growing of medicinal, aromatic and spice plants in growing medium based on waste materials from biogas station, liquid phase of digestate; peat; nutrients; peppermint; lemon balm, 2021, XX - Nepřiřazeno, A - Certifikovaná metodika (NmetC), KAVR FAPPZ ČZU v Praze, MZE-19733/2021-18145, Pokud bude výrobce využívat při výrobě pěstebních substrátů fermentační médium založené na bázi fugátu a slámy, částečně tímto může nahradit rašelinu. Náklady na spotřebu rašeliny, minerálních hnojiv a vápence se sníží. Byly porovnány celkové náklady (energie, voda, materiál) na přípravu 1 m3 modelové pěstební směsi s podílem 45 % obj. fermentačního média a náklady na přípravu 1 m3 konvenčního rašelinového substrátu z jednotlivých komponent. Rašelinový substrát byl obohacen minerálním NPK hnojivem (PGMix) v dávce 1,5 kg na 1 m3 substrátu. Na úpravu hodnoty pH byl použit dolomitický vápenec v dávce 6 kg/m3. V modelové směsi F (45) bylo pro základní hnojení použito pouze dusíkaté hnojivo ledek amonný v dávce 0,778 kg/m3. Objemová hmotnost čerstvé hmoty fermentovaného média činila 233 g/l. Z porovnání celkových nákladů vyplývá, že popsaný alternativní způsob výroby pěstebního substrátu s využitím technologie aerobní fermentace má nižší jednotkové náklady (o 21 %) již v poloprovozním měřítku., A - Výsledek využívá pouze poskytovatel, Ministerstvo zemědělství, 06.04.2021,

TLUSTOŠ, P. – KAPLAN, L. – SZÁKOVÁ, J. Perspektivy využití pozvolna působících hnojiv v praxi. In Reasonable Use of Fertilizers 03.12.2020, Praha. Praha: ČZU v Praze, 2020. s. 19-24.

JABLONSKÝ, I. – KAPLAN, L. – TLUSTOŠ, P. – **HABART, J. – NOVÁK, V. Zařízení pro fermentaci a teplotní ošetření biomasy. -- Neuvedený název vydavatele --. 34497. 03.11.2020.

**DUBSKÝ, M. – **CHALOUPKOVÁ, Š. – KAPLAN, L. – KROULÍKOVÁ, S. – TLUSTOŠ, P. Use of solid phase of digestate for production of growing horticultural substrates. Horticultural Science, 2019, roč. 46, č. 1, s. 34-42. ISSN: 0862-867X.

TLUSTOŠ, P. – PRAČKE, K. – KAPLAN, L. – MERCL, F. – NAJMANOVÁ, J. Torefikovaná sláma a seno jako upravená organická hmota a půdní aditivum, Torrified straw and hay as modified organic matter and soil additive, available nutrients; organic matter; torrification, 2019, XX - Nepřiřazeno, A - Certifikovaná metodika (NmetC), KAVR ČZU v Praze, Osvědčení MZE-47889/2019-Mze-18144, Při aplikaci 1 t torefikované slámy resp. sena vstupuje do půdy 11 resp 20 kg N 7 až 12 kg P, 10 až 20 kg K v úhrnné ceně 1500 až 2300,- Kč a významné množství dalších živin včetně mikroživin, která jsou nezbytná k optimálnímu růstu rostlin a nejsou obsažena v běžných minerálních hnojivech. Obtížně ekonomicky vyhodnotitelná je stabilizace C, omezující dnes tolik diskutované emise skleníkových plynů a stabilizace dalších živin redukující jejich možné ztráty rychlým uvolněním. Je však nutné zmínit též náklady na vlastní torefakci, transport a aplikaci uvedených materiálů, které mohou do značné míry eliminovány využitím tepelné frakce jako zdroje energie a zejména zpracování kapalné frakce, která poskytuje celou řadu chemických sloučenin vyráběných synteticky nebo zpracováním ropy. Protože v současnosti není v ČR žádná torefikační jednotka v plném ani částečném provozu nedá se tato část ekonomicky vyhodnotit., C - Výsledek je využíván bez omezení okruhu uživatelů, Ministerstvo zemědělství ČR, 27.09.2019,

VELECHOVSKÝ, J. – KAPLAN, L. – TLUSTOŠ, P.Vliv hnojení dusíkem na obsah THC v technickém konopí. 2018, Racionální použití hnojiv 16.11.2018, Praha. ČZU v Praze. s. 109-112. ISBN: 978-80-213-2895-2.

TLUSTOŠ, P. – KAPLAN, L. – HABART, J. – MÍCHAL, P. Zařízení pro sušení a spalování paliv s odstraňováním NOx látek ve spalinách. -- Neuvedený název vydavatele --. 306526. 11.01.2017.

TLUSTOŠ, P. – KAPLAN, L. – HABART, J. – KOUDELA, M. – **JABLONSKÝ, I. Zařízení pro kompostování biomasy. -- Neuvedený název vydavatele --. 30247. 10.01.2017.

**JABLONSKÝ, I. – JELÍNEK, F. – KAPLAN, L. – KOŠNÁŘ, Z. – KOUDELA, M. – TLUSTOŠ, P. Mykoremediace vybraných perzistentních organických polutantů v půdě pomocí ligninolytických hub pěstovaných v substrátech založených na bázi lignocelulózních materiálů, Mycoremediation of selected persistant organic pollutants in soil using ligninolytic fungi grown on substrates from lignocelluosic materials, PAHs; mycoremediation, maize; Pleurotus ostreatus; Crucibulum leave, 2017, DK - Kontaminace a dekontamin.půdy vč. pesticidů, A - Certifikovaná metodika (NmetC), KAVR FAPPZ, Osvědčení č. 43590/2017-MZE-17221, Námi vyčíslené náklady na vyčištění 1 ha půdy kontaminované PAU jsou 1,50 mil. Kč v případě použití substrátu ze štěpky prorostlého hlívou a 1,64 mil. Kč při použití obilného substrátu prorostlého pohárovkou. Při přepočtu nákladů na vyčištění 1 t zeminy se náklady pohybují na úrovni 500,- Kč. Pokud by se půda s přídavky substrátů osela kukuřicí tak by se náklady zvýšily o 5970 Kč/ha při výsevu 80 000 zrn kukuřice, ale současně klesly o tržby za vyprodukovanou biomasu. Použitím námi navrhované metodiky na mykoremediace půd zatížených PAU pomocí substrátů z hub se výrazně sníží náklady, protože náklady potřebné na přečištění půdy kontaminované PAU například pomocí termické desorpce se pohybují v rozmezí 75 mil. Kč až 112,5 mil. Kč/ha kontaminované půdy., C - Výsledek je využíván bez omezení okruhu uživatelů, Ministerstvo zemědělství ČR, 13.07.2017,

KAPLAN, L. – VELECHOVSKÝ, J. – ZÁMEČNÍKOVÁ, H. – TLUSTOŠ, P.Využití jednotlivých forem digestátu při pěstování technického konopí. 2017, Racionální použití hnojiv 30.11.2017, Praha. ČZU v Praze. s. 85-89. ISBN: 978-80-213-2793-1.

TLUSTOŠ, P. – KAPLAN, L. – HABART, J. – KOUDELA, M. – **JABLONSKÝ, I. Zařízení pro kompostování biomasy, způsob kompostování biomasy a jejich použití. -- Neuvedený název vydavatele --. 306922. 02.08.2017.

KAPLAN, L. – TLUSTOŠ, P. – SZÁKOVÁ, J. – NAJMANOVÁ, J. – BŘENDOVÁ, K. The effect of NPK fertilizer with different nitrogen solubility on growth, nutrient uptake and use by chrysanthemum. JOURNAL OF PLANT NUTRITION, 2016, roč. 39, č. 7, s. 993-1000. ISSN: 0190-4167.

TLUSTOŠ, P. – KAPLAN, L. – HABART, J. – MÍCHAL, P. Zařízení pro sušení a spalování paliv s odstraňováním NOx látek ve spalinách. -- Neuvedený název vydavatele --. 29259. 15.03.2016.

DUBSKÝ, M. – KAPLAN, L. – HABART, J. – CHALOUPKOVÁ, Š. – TLUSTOŠ, P. Pěstební substráty s komponenty na bázi separátů, Growing substrates with components based on solid phase of digestate, peat; growing substrates; solid phase of digestate; biogas station; flowers, 2016, DM - Tuhý odpad a jeho kontrola, recyklace, A - Uplatněná certifikovaná metodika, KAVR ČZU v Praze, Osvědčení č.: 73325/2016-MZE-17221, Pokud výrobce použije při přípravě substrátů sušený separát a částečně jím nahradí rašelinu, klesnou mu náklady na rašelinu, hnojiva a vápenec. Cena frézované rašeliny dovážené z Pobaltí se v současné době pohybuje kolem 650 Kč včetně dopravy. Cena sušeného separátu je odvozena od ceny produktu z BPS Smržice, která 1 t prodává za 1000 Kč. Při objemové hmotnosti sušeného separátu 90 kg/m3 cena za 1 m3 vychází na 90 Kč. Rozdíl v materiálových nákladech na 1 m3 substrátu mezi rašelinovým substrátem a substrátem se sušeným separátem činí 189 Kč., C - Výsledek je využíván bez omezení okruhu uživatelů, Ministerstvo zemědělství ČR, 20.12.2016,

TLUSTOŠ, P. – JABLONSKÝ, I. – JELÍNEK, F. – KAPLAN, L. – KOUDELA, M. – BAZALOVÁ, M. Zhodnocení fyzikálně-chemických a biologických vlastností substrátů založených na bázi separátů upravených fermentace, Evaluation of physico-chemical and biological properties of substrates based on the basis of solid phase of digestate modified fermentation, biogas station; Pleurotus; sawdust; Agaricus subrufescens, 2016, DM - Tuhý odpad a jeho kontrola, recyklace, A - Uplatněná certifikovaná metodika, KAVR ČZU v Praze, Osvědčení č.j. 71628/2016-MZE-17221, Obvykle se k pěstování exotických a léčivých hub používají piliny z listnatého, nejlépe bukového dřeva. Těchto pilin je nedostatek a jejich cena je vysoká. Tento problém řeší piliny jehličnatého dřeva podrobené 6-ti týdenní fermentaci při 30 °C. Pokud se piliny ošetří odpadním teplem v zařízení umístěném poblíž některé z bioplynových stanic, potom dojde na jednu stranu k efektivnímu využití odpadního tepla BPS a navíc se uspoří energie obvykle získaná z elektrických či plynových vyvíječů páry. Podle kalkulace jsou náklady na výrobu 100 kg substrátu 963 Kč, což odpovídá 24 Kč za jedno 2,5 kg balení osázeného substrátu., C - Výsledek je využíván bez omezení okruhu uživatelů, Ministerstvo zemědělství ČR, 08.12.2016,

TLUSTOŠ, P. – KAPLAN, L. – DUBSKÝ, M. Technologie výroby a použití kompostu z pevné složky digestátu – separátu pro pěstování rostlin, Production technology and use of compost from the solid phase of digestate for plant growing, solid phase of digestate; biogas station; compost; straw, 2016, DM - Tuhý odpad a jeho kontrola, recyklace, B - Ověřená technologie, OT I – QJ 1210085 - 2016, OT I – QJ 1210085 - 2016, Po přípravě všech komponentů je zahájeno zakládání hrůbků kompostu. Při zakládání se kontroluje hmotnost hlavní suroviny, kterou je separát z bioplynové stanice. Krmný vůz Kamzík STS Olbramovice vytvoří požadovaný hrůbek a definuje hmotnost. Po stanovení přesného množství drcené slámy naskladníme toto množství rovnoměrně stejným vozem na předešlý hrůbek separátu. Komponenty ve vytvořeném hrůbku promísíme taženým překopávačem PEZZOLATO PRT 2500. Komponenty se výborně promísí a tím tak vznikne kompatibilní hrůbek, se kterým se po dobu šesti týdnů pracuje na základě teplotních ukazatelů. Na základě našich zkušeností můžeme konstatovat, že během prvního a druhého týdne je třeba překopat zakládku minimálně jednou denně. Třetí týden jedenkrát za dva dny. Čtvrtý týden postačuje překopat zakládku jednou za tři dny. Následující pátý a šestý týden už jen podle signalizace teploměrů a necháváme kompost dozrávat v hrůbcích a následně na stávajícím místě., Pokud výrobce použije při přípravě substrátů kompostovaný separát a částečně jím nahradí rašelinu, klesnou mu náklady na rašelinu, hnojiva a vápenec. Rašelinový substrát je obohacen plným NPK hnojivem PG MIX v dávce 1 kg na m3 substrátu, na úpravu hodnoty pH je použit dolomitický vápenec v dávce 6 kg/m3. V modelové směsi S20 je pro základní hnojení použit ledek vápenatý v dávce 0,6 kg/m3 a vápenec v dávce 1 kg/m3. Při použití kompostovaného separátu lze místo práškového NPK hnojiva PG MIX použít pouze dusíkaté hnojivo ledek vápenatý a výrazně se také snižuje dávka vápence. Cena frézované rašeliny dovážené z Pobaltí se v současné době pohybuje kolem 550 Kč včetně dopravy. Cena upraveného separátu je odvozena od ceny produktu z BPS, která 1 t prodává za 1000 Kč. Při objemové hmotnosti upraveného separátu 90 kg/m3 cena za 1 m3 vychází na 90 Kč., Česká zemědělská univerzita v Praze, 60460709, CZ - Česká republika, A - K využití výsledku jiným subjektem je vždy nutné nabytí licence, P/Z - Povinné v některých případech, A - Výše vyčerpané části z celkových uznaných nákladů na dosažení výsledku je menší nebo rovna 5 mil. Kč

DUBSKÝ, M. – KAPLAN, L. Hnojení substrátů s přídavkem separovaného digestátu. Zahradnictví, 2015, roč. 2015, č. 5, s. 54-57. ISSN: 1213-7596.

GARCÍA SÁNCHEZ, M. – GARCIA-ROMERA, I. – SZÁKOVÁ, J. – KAPLAN, L. – TLUSTOŠ, P. The effectiveness of various treatments in changing the nutrient status and bioavailability of risk elements in multi-element contaminated soil. ENVIRONMENTAL SCIENCE AND POLLUTION RESEARCH, 2015, roč. 22, č. 18, s. 14325-14336. ISSN: 0944-1344.

DUBSKÝ, M. – CHALOUPKOVÁ, Š. – KAPLAN, L. Substráty pro trvalky s kompostovaným separátem. Zahradnictví, 2015, roč. 2015, č. 10, s. 24-27. ISSN: 1213-7596.

TLUSTOŠ, P. – KAPLAN, L. – HABART, J. – DUBSKÝ, M. – CHALOUPKOVÁ, Š. Pěstební substrát s podílem kompostovaného separátu. Úřad průmyslového vlastnictví. 28901. 30.11.2015.

GARCÍA SÁNCHEZ, M. – SILES MARTOS, j. – CAJTHAML, T. – GARCIA-ROMERA, I. – KAPLAN, L. – TLUSTOŠ, P. – SZÁKOVÁ, J. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Digestate and fly ash applications in agricultural soils: impact in the biomass and biodiversity of fungal communities. 2015, Ecology of Soil Microorganisms 2015. Microbes as important drivers of soil processes 29.11.2015, Prague. Institute of Microbiology of the ASCR. s. 173-173.

TLUSTOŠ, P. – SZÁKOVÁ, J. – KUBÁTOVÁ, P. – BŘENDOVÁ, K. – HABART, J. – KAPLAN, L. Vyhodnocení intenzity kontaminace biomasy rychle rostoucích dřevin. Praha: , 2015, 0s. ISBN: ,

TLUSTOŠ, P. – KAPLAN, L. – JABLONSKÝ, I. – MERCL, F. – KOUDELA, M. – KOŠNÁŘ, Z. Vyhodnocení analýz vyplozeného žampionového substrátu. Praha: , 2015, 0s. ISBN: ,

GARCÍA SÁNCHEZ, M. – ŠÍPKOVÁ, A. – SZÁKOVÁ, J. – KAPLAN, L. – TLUSTOŠ, P. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Digestate as an effective agent for mercury bioremediation in soil. 2014, Book of Abstracts, XVI International Biodeterioration and Biodegradation Symposium, 3.9.2014, Lodz, Poland. s. 183-183. ISBN 978-83-63929-24-4.

TLUSTOŠ, P. – KAPLAN, L. – DUBSKÝ, M. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Možnosti uplatnění upravených složek digestátu. 2014, Racionální použití hnojiv 27.11.2014, Praha. ČZU v Praze. s. 36-42. ISBN: 978-80-213-2511-1.

GARCÍA SÁNCHEZ, M. – ŠÍPKOVÁ, A. – SZÁKOVÁ, J. – KAPLAN, L. – TLUSTOŠ, P. – OCHECOVÁ, P. Applications of organic and inorganic amendments induce changes in the mobility of mercury and macro- and micronutrients of soils. Scientific World JOURNAL, 2014, roč. 2014, č. 1, s. 1-11. ISSN: 1537-744X.

TLUSTOŠ, P. – KAPLAN, L. – DUBSKÝ, M. – BAZALOVÁ, M. – SZÁKOVÁ, J. Stanovení fyzikálních a chemických vlastností pevných a kapalných složek digestátu bioplynových stanic, Determination of physical and chemical properties of solid and liquid components of digestate from biogas stations, digestate; biogas station; solid phase of digestate; nitrogen; growing media, 2014, DM - Tuhý odpad a jeho kontrola, recyklace, A - Uplatněná certifikovaná metodika, KAVR CM I/2014, Osvědčení č. 3101/2015-MZE-17221, Metodika udává přehled orientačních nákladů na pořízení vybavení laboratoře a parametrů a živin popsanými metodami., C - Výsledek je využíván bez omezení okruhu uživatelů, Odbor rostlinných komodit MZe ČR, Praha, 20.01.2015,

TLUSTOŠ, P. – OCHECOVÁ, P. – KAPLAN, L. – SZÁKOVÁ, J. – HABART, J. Aplikace popelů ze spalování biomasy na zemědělskou půdu, The biomass ash application on the agricultural land, biomass ash; fertilizing; plant growth; liming effect; soil properties; field experiments; legislation; economic aspects, 2014, DM - Tuhý odpad a jeho kontrola, recyklace, A - Uplatněná certifikovaná metodika, KAVR CM II/2014, Osvědčení č. 2084/2015-MZE-17221, Metodika vyčísluje úsporu nákladů na skládkování a minerální hnojiva při použití popelů ze spalování biomasy na zemědělské půdě., C - Výsledek je využíván bez omezení okruhu uživatelů, Odbor rostlinných komodit MZe ČR, Praha, 16.01.2015,

HABART, J. – TLUSTOŠ, P. – BALÍK, J. – KAPLAN, L. – KULHÁNEK, M. – ŠVEHLA, P. – DUBSKÝ, M. Způsob výroby pěstebního substrátu z fermentačního zbytku. Úřad průmyslového vlastnictví. 303053. 14.03.2012.

KAPLAN, L. – TLUSTOŠ, P. – SZÁKOVÁ, J. – NAJMANOVÁ, J. The influence of slow-release fertilizers on potted chrysanthemum growth and nutrient consumption. Plant, Soil and Environment, 2013, roč. 59, č. 9, s. 385-391. ISSN: 1214-1178.

KAPLAN, L. – TLUSTOŠ, P. Vliv přítomnosti hliníku v pěstební směsi se separátem na změnu barvy kvetení hortenzie velkolisté. Zahradnictví, 2013, roč. , č. 8, s. 44-46. ISSN: 1213-7596.

DUBSKÝ, M. – KAPLAN, L. Fyzikální vlastnosti rašelinových substrátů se separovaným digestátem. Zahradnictví, 2013, roč. 12, č. 2, s. 66-68. ISSN: 1213-7596.

HOLEČKOVÁ, Z. – KULHÁNEK, M. – ČERNÝ, J. – KAPLAN, L. – BALÍK, J. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Využití neseparovaného digestátu jako zdroje živin pro pěstování gazánie (Gazania rigens). 2013, Racionální použití hnojiv 28.11.2013, Praha. ČZU v Praze. s. 89-92. ISBN: 978-80-213-2416-9.

KAPLAN, L. – TLUSTOŠ, P. – SZÁKOVÁ, J. – NAJMANOVÁ, J. – TŮMA, J. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Vliv pevné fáze digestátu z bioplynové stanice a popele ze spalování biomasy na růst jahod. 2013, Racionální použití hnojiv 28.11.2013, Praha. ČZU v Praze. s. 101-104. ISBN: 978-80-213-2416-9.

TLUSTOŠ, P. – VONDRÁČKOVÁ, S. – OCHECOVÁ, P. – KAPLAN, L. – HABART, J. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Ovlivnění pH půd aplikací odpadních látek. 2013, Racionální použití hnojiv 28.11.2013, Praha. ČZU v Praze. s. 43-49. ISBN: 978-80-213-2416-9.

KAPLAN, L. – GARCÍA SÁNCHEZ, M. – OCHECOVÁ, P. – SZÁKOVÁ, J. – TLUSTOŠ, P. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); The effect of biomass ash as a source of macro and micronutrients for Chrysanthemum x grandiflorum planting. 2013, XVII euroANALYSIS 25.8.2013, Warsaw, Poland. Polish Chemical Society, Warsaw. s. 257-257. ISBN: 978-83-7798-089-7.

KAPLAN, L. – TLUSTOŠ, P. – SZÁKOVÁ, J. – DUBSKÝ, M. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Development of sustainable growing substrates. 2013, Food and Biomass Production – Basis for a Sustainable Rural Development 1.7.2013, Zagreb, Croatia. University of Zagreb, Zagreb. s. 36-36. ISBN: 978-953-7878-07-8.

DUBSKÝ, M. – KAPLAN, L. Substráty a zeminy s komposty a separovaným digestátem. Zahradnictví, 2012, roč. 8, č. , s. 62-65. ISSN: 1213-7596.

HABART, J. – TLUSTOŠ, P. – BALÍK, J. – KAPLAN, L. – KULHÁNEK, M. – ŠVEHLA, P. – DUBSKÝ, M. Způsob výroby pěstebního substrátu z fermentačního zbytku. Úřad průmyslového vlastnictví. 303053. 14.03.2012.

KAPLAN, L. – TLUSTOŠ, P. – SZÁKOVÁ, J. – NAJMANOVÁ, J. – TŮMA, J. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Vliv pevné fáze digestátu z bioplynové stanice na růst balkonové rostliny sutery srdčité. 2012, Racionální použití hnojiv 29.11.2012, Praha. ČZU v Praze. s. 126-130. ISBN: 978-80-213-2331-5.

KULHÁNEK, M. – ČERNÝ, J. – KAPLAN, L. – HOLEČKOVÁ, Z. – BALÍK, J. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Využití neseparovaného digestátu jako součásti substrátu pro pěstování bazalky (Ocimum basilicum L.). 2012, Racionální použití hnojiv 29.11.2012, Praha. ČZU v Praze. s. 136-141. ISBN: 978-80-213-2331-5.

DUBSKÝ, M. – TLUSTOŠ, P. – KAPLAN, L. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Využití pevné fáze digestátu pro přípravu pěstebních substrátů. 2012, Racionální použití hnojiv 29.11.2012, Praha. ČZU v Praze. s. 53-58. ISBN: 978-80-213-2331-5.

TLUSTOŠ, P. – KAPLAN, L. – OCHECOVÁ, P. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Minerální hnojiva v zahradnictví. 2012, Racionální použití hnojiv 29.11.2012, Praha. ČZU v Praze. s. 59-64. ISBN: 978-80-213-2331-5.

KAPLAN, L. – TLUSTOŠ, P. – SZÁKOVÁ, J. – NAJMANOVÁ, J. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Vliv pevné fáze digestátu z bioplynové stanice na růst a kvetení chryzantém. 2011. In: Racionální použití hnojiv 30.11.2011, Praha. ČZU v Praze, 2011. s. 102-106. ISBN: 978-80-213-2224-0.

KAPLAN, L. – TLUSTOŠ, P. – SZÁKOVÁ, J. – NAJMANOVÁ, J. – HABART, J. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); The use of digestate as an alternative source of nutrients in the growing medium in the cultivation of potted chrysanthemum from „Multiflora“. 2011. In: Proceedings of International Conference Soil, Plant and Food Interactions 6.9.2011, Brno. MENDELU in Brno, 2011. s. 153-157. ISBN: 978-80-7375-534-8.

Ověření účinku NPK hnojiva pozvolně uvolňující dusík u hrnkových chryzantém - Ing. Lukáš Kaplan, prof. Ing. Pavel Tlustoš, CSc., doc. Ing. Jiřina Száková, CSc., Ing. Jana Najmanová, 2010

Příjem mikroprvků rostlinami chryzantém - Ing. Lukáš Kaplan, prof. Ing. Pavel Tlustoš, CSc., doc. Ing. Jiřina Száková, CSc., 2010

Optimalizace výživy hrnkových chryzantém - Ing. Kaplan Lukáš; Kaplan Lukáš; prof. Ing. Tlustoš Pavel, CSc.; doc. Ing. Száková Jiřina, CSc.; Ing. Najmanová Jana, 2009

 
page foot