| FAPPZ PEF TF FŽP FLD FTZ IVP | ŠZP ŠLP VS | KTV OIKT SIC KAM | @ | English

ČZU WhitePages

Úvod Lidé na ČZU Předměty Útvary Projekty Akce
Vizualizace (b)

Lidé na ČZU

Abecední seznam

doc. RNDr. Petr Anděl, CSc. (4754)

Kontakty
  • E-mail:
  • ČZU Linka:
    • +420 22438 2997
  • Kancelář:
:: Úřední hodiny ::
Kód předmětu Název předmětu
Citace

ŠIKOLA, M. – CHAJMA, P. – ANDĚL, P. – SOLSKÝ, M. – VOJAR, J. Finding water: Reliability of remote-sensing methods in searching for water bodies within diverse landscapes. Ecohydrology and Hydrobiology, 2019, roč. 19, č. 3, s. 383-392. ISSN: 1642-3593.

ZÍTKOVÁ, J. – **HEGROVÁ, J. – ANDĚL, P. Bioindication of road salting impact on Norway spruce (Picea abies). Transportation Research Part D: Transport and Environment, 2018, roč. 2018, č. 59, s. 58-67. ISSN: 1361-9209.

VACEK, S. – ULBRICHOVÁ, I. – PODRÁZSKÝ, V. – ŠRÁMEK, V. – REMEŠ, J. – VACEK, Z. – ŠTEFANČÍK, I. – SIMON, J. – BALÁŠ, M. – PETRÁŠ, R. – ANDĚL, P. Podtyp: Skripta; Obhospodařování antropogenně poškozených lesů. 2015, Studijní materiál. KPL FLD ČZU v Praze, 263 s., ISBN 978-80-213-2595-1..

VOJAR, J. – ANDĚL, P. – SOLSKÝ, M. – ROZÍNEK, R. Ochrana vybraných druhů ex situ v souvislosti s investičními záměry. Metodická příručka., Ex situ conservation of selected species., ex situ conservation, conservation measures, translocations, deposit basins, compensatory measures, 2014, DO - Ochrana krajinných území, A - Uplatněná certifikovaná metodika, Metodika ochrany ex situ, č.j. 89997/ENV/14-4657/630/14, Metodika je zaměřena primárně na zlepšení postupů při ochraně rostlin a živočichů v rámci přípravy a realizace investičních záměrů. Přínosem jsou tedy především nepeněžní efekty v oblasti ochrany životního prostředí. Metodika však také umožňuje zefektivnit přípravu a realizaci staveb záměrů, případně dalších aktivit (těžba nerostných surovin apod.) na straně investora, respektive projektanta a využití odborně podložených, moderních přístupů vytváří předpoklad zefektivnění také v rámci administrativních povolovacích procesů., B - Výsledek je využíván orgány státní nebo veřejné správy, Ministerstvo životního prostředí České republiky, Sekce ochrany přírody a krajiny, 19.12.2014,

ROZÍNEK, R. – KUBEČKOVÁ, M. – SOLSKÝ, M. – VOJAR, J. – ANDĚL, P. Deponační nádrže pro dočasné umístění ohrožených druhů, Deposit basins for temporary rearing of threatened species, threatened species, conservation measures, ex situ conservation, amphibians, reptiles, molluscs, crabs, 2014, DO - Ochrana krajinných území, A - Uplatněná certifikovaná metodika, Deponační nádrže, metodika., č.j. 89729/ENV/14-4648/630/14, Metodika je zaměřená na popis využití specifického opatření k ochraně vybraných druhů živočichů, zlepší postupů při ochraně rostlin a živočichů ex situ. Vzhledem ke skutečnosti, že metodika byla vyvinuta ve spolupráci se společností (NaturaServis, s.r.o) zabývající se realizací ochranných opatření v rámci aktivit této společnosti. Navržená metodik a může být efektivně využita a v rámci přípravy a realizace zejména velkých infrastrukturních investic (silnice, železnice, vodní cesty) případně těžební činnosti, ale i v oblasti managementových zásahů v krajině, při činnosti výzkumných organizací., C - Výsledek je využíván bez omezení okruhu uživatelů, Ministerstvo životního prostředí České republiky, Sekce ochrany přírody a krajiny, 19.12.2014,

KNAPP, M. – SASKA, P. – KNAPPOVÁ, J. – VONIČKA, P. – MORAVEC, P. – KŮRKA, A. – ANDĚL, P. The habitat-specific effects of highway proximity on ground-dwelling arthropods: Implications for biodiversity conservation . Biological Conservation, 2013, roč. 2013, č. 164 , s. 22-29. ISSN: 0006-3207.

KNAPP, M. – SASKA, P. – KNAPPOVÁ, J. – VONIČKA, P. – MORAVEC, P. – KŮRKA, A. – ANDĚL, P. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); The habitat-specific effects of highway proximity on ground beetles: implications for biodiversity conservation. 2013, mezinárodní konference "16th European Carabidologist Meeting" - str. 38.

KNAPP, M. – SASKA, P. – KNAPPOVÁ, J. – VONIČKA, P. – MORAVEC, P. – KŮRKA, A. – ANDĚL, P. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Jak se žije u dálnice: vliv vzdálenosti od tělesa dálnice na společenstva epigeických brouků a pavouků. 2013, konference "Zoologické dny 2013" - str. 116.

VACEK, S. – SCHWARZ, ING. PHD., O. – MIKESKA, M. – HUŠEK, J. – BÍLEK, L. – VACEK, Z. – BULUŠEK, D. – BALÁŠ, M. – HEJCMANOVÁ, P. – ŠTÍCHA, V. – ANDĚL, P. – MINX, A. – HANIŠ, J. Východiska ekologicky orientovaného managementu lesních ekosystémů v CHKO Jizerské hory a Krkonošském národním parku.. Praha: Česká zemědělská univerzita v Praze, 2012, 198s. ISBN 978-80-213-2296-7.

ANDĚL, P. – MINÁRIKOVÁ, T. – ANDREAS, M. Migrační korodory pro velké savce v České republice, Migration corridors for large mammals in the Czech Republic, landscape fragmentation, migration corridors, large mammals, 2011, EH - Ekologie - společenstva, D - Specializovaná mapa s odborným obsahem, Migrační bariéry a fragmentace, Mapa zpracovaná pomocí nástrojů GIS, výstup ve formátu PDF., Pro nekomerční využití státní správou - návrh opatření na zachování průchodnosti krajiny., C - Výsledek je využíván bez omezení okruhu uživatelů, ,

KNAPP, M. – SASKA, P. – VONIČKA, P. – MORAVEC, P. – KŮRKA, A. – ANDĚL, P. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Vliv dálnic na společenstva střevlíků a pavouků. 2011. 3. konference české společnosti pro ekologii (Kostelec nad Černými lesy).

ANDĚL, P. – BELKOVÁ, H. – GORČICOVÁ, I. – HLAVÁČ, V. – LIBOSVÁR, T. – ROZÍNEK, R. – ŠIKULA, T. – VOJAR, J. Průchodnost silnic a dálnic pro volně žijící živočichy. Liberec: Evernia s.r.o. Liberec, 2011. 149s. ISBN 978-80-903787-4-2.

ANDĚL, P. – PETRŽÍLKA, L. – GORČICOVÁ, I. – ČERVENÝ, J. – ŠUSTR, P. Ochrana průchodnosti krajiny pro velké savce. Liberec: Evernia s.r.o., 2010. 137s. ISBN 978-80-903787-5-9. s. Model krajinného potenciálu pro výskyt a migraci zájmových druhů velkých savců, s. 81 - 92.

ANDĚL, P. – MINÁRIKOVÁ, T. – ANDREAS, M. Ochrana průchodnosti krajiny pro velké savce. Liberec: Evernia s.r.o. Liberec, 2010. 137s. ISBN 978-80-903787-5-9.

Koncepce ochrany migračních koridorů velkých savců a územní systém ekologické stability - doc. RNDr. Anděl Petr, CSc.; Gorčicová Ivana; Hlaváč Václav; Romportl D.; Strnad Miroslav, 2009

Metodika mapování migračních koridorů pro velké savce - doc. RNDr. Anděl Petr, CSc., 2009

Název Poskytovatel Trvání
 
page foot