| FAPPZ PEF TF FŽP FLD FTZ IVP | Statky Lesy Vinařství | KTV OIKT SIC KAM | @ | English

ČZU WhitePages

Úvod Lidé na ČZU Předměty Útvary Projekty Akce
Vizualizace (b)

Lidé na ČZU

Abecední seznam

Ing. Daniel Franke, Ph.D. (12588)

Kontakty
  • ČZU Linka:
    • +420 22438 6687
    • +420 22438 2649
  • Kancelář:
  • E-mail:
:: Úřední hodiny ::
Kód předmětu Název předmětu
Citace

PELTAN, T. – MAIER, K. – BENEŠOVÁ, I. – SOUKUP, T. – FRANKE, D. – **JETEL, V. – KIRSCHNER, V. – NOVOTNÝ, V. – **MIKA, J. – KADLECOVÁ, P. – **CIHLÁŘ, J. – **GLOSER, M. – MECNEROVÁ, K. – **HLAVÁČEK, J. Metodika pro plánování obytné funkce a infrastruktur ve městech procházejících procesem smršťování, Methods for planning of housing and infrastructures in towns undergoing the process of shrinkage, shrinking cities; urban shrinkage; housing; public infrastructure; town and country planning; urban planning, 2022, XX - Nepřiřazeno, A - Certifikovaná metodika (NmetC), Metodika plánování smršťování, Výsledek bude přístupný neomezenému okruhu uživatelů ve formátu PDF, a to včetně případových studií ilustrujících užití výsledku. Byla uzavřena smlouva o využití výsledku s Ministerstvem pro místní rozvoj ČR., Výsledek je určen pro metodickou podporu a zvýšení kvality plánování ve městech procházejících procesem smršťování. Aplikace navržených postupů přispěje k omezení negativních dopadů smršťování, včetně omezení dopadů na veřejné rozpočty a snížení rizika plošného znehodnocení nemovitostí v soukromém i veřejném vlastnictví., C - Výsledek je využíván bez omezení okruhu uživatelů, Ministerstvo pro místní rozvoj, 28.01.2022,

PELTAN, T. – BENEŠOVÁ, I. – KIRSCHNER, V. – FRANKE, D. – **SOUKUP, T. – **MIKA, J. – **JETEL, V. – NOVOTNÝ, V. – ČERMÁK, J. – **CIHLÁŘ, J. – **HLAVÁČEK, J. – MECNEROVÁ, K. – MAIER, K. Plánování obytné funkce ve smršťujících se městech. Urbanizmus a územní rozvoj, 2022, roč. neuvedeno, č. 6, s. 0-0. ISSN: 1212-0855.

KIRSCHNER, V. – FRANKE, D. – **ŘEZÁČOVÁ, V. – PELTAN, T. Poorer Regions Consume More Undeveloped but Less High-Quality Land Than Wealthier Regions—A Case Study. Land, 2022, roč. 12, č. 113, s. 1-14. ISSN: 2073-445X .

**MAIER, K. – FRANKE, D. – PELTAN, T. – HÁJEK, J. – **VIZINA, Š. Integrace informační podpory územního a strategického plánování. Urbanizmus a územní rozvoj, 2021, roč. XXIV, č. 5, s. 5-21. ISSN: 1212-0855.

MAIER, K. – FRANKE, D. – PELTAN, T. – ŠINDLEROVÁ, V. – **VRUBEL, J. Metodika pro vyhodnocení trendů udržitelného rozvoje území s ohledem na typy charakteristických území, Methodology for evaluating the trends of sustainable development of the territory with regard to the types of characteristic areas, methodology; indicators; Sustainable Development, 2020, XX - Nepřiřazeno, A - Certifikovaná metodika (NmetC), TL02000555-2020/V1, Metodika ve formátu PDF s přílohami v Excelové podobě certifikovaná Ministerstvem pro místní rozvoj ČR., Výsledek je určen pro pořizovatele a zpracovatele územně analytických podkladů (ÚAP) v rámci procesu územního plánování, zpracovatele analytických částí strategických plánů a zpracovatele dokumentů managementu regionálního rozvoje., B - Výsledek je využíván orgány státní nebo veřejné správy, Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, 15.01.2021,

FRANKE, D. – MAIER, K. – **VIZINA, Š. – HÁJEK, J. – VRTIŠKA, M. Grafické znázornění vybraných indikátorů z projektu Integrace informační podpory územního a strategického plánování, Graphic representation of selected indicators from the project named Integrated information support of spatial and strategic planning, indicators; GIS; evaluation; trend; benchmarking, 2020, XX - Nepřiřazeno, D - Specializovaná mapa s odborným obsahem (Nmap), TL02000555-2020/V3, Soubor map v elektronické podobě ve formátu PDF, Výsledek je určen pro pořizovatele a zpracovatele územně analytických podkladů (ÚAP) v rámci procesu územního plánování, zpracovatele analytických částí strategických plánů a zpracovatele dokumentů managementu regionálního rozvoje., B - Výsledek je využíván orgány státní nebo veřejné správy, Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, 15.01.2021,

MAIER, K. – FRANKE, D. Assessment of territorial benefits and efficiency from the construction of motorway and speed train networks: The Czech case. Moravian Geographical Reports, 2019, roč. 27, č. 3, s. 140-154. ISSN: 1210-8812.

PELTAN, T. – FRANKE, D. – **VOREL, J. – MAIER, K. Smart Planning for Transportation Energy Efficient Region. In 2018 SMART CITY SYMPOSIUM PRAGUE (SCSP) 24.05.2018, Praha. Praha: IEEE, 2018. s. 0-0.

PELTAN, T. – FRANKE, D. – VOREL, J. – MAIER, K. Model for evaluation of transport energy needs of alternative development scenarios on regional scale. In 2017 Smart City Symposium Prague (SCSP) 25.05.2017, Praha. Praha: Institute of Electrical and Electronics Engineers Inc., 2017. s. 1-5.

FRANKE, D. – **VOREL, J. – PELTAN, T. Job accessibility modelling in Prague Functional Urban Area. In 2017 Smart Cities Symposium Prague (SCSP) 25.05.2017, Prague. Prague: Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE), 2017. s. 1-5.

MAIER, K. – FRANKE, D. Trendy vývoje struktury osídlení v Česku v kontextu polycentrického rozvoje. Urbanizmus a územní rozvoj, 2017, roč. 2017, č. 5, s. 6-22. ISSN: 1212-0855.

PELTAN, T. – FRANKE, D. – VOREL, J. – MAIER, K. Soubor map dopadů scénářů rozvoje Karlovarského kraje na energetickou náročnost osobní dopravy, Set of maps of personal transportation energy intensity impacts of Karlovarský district development scenarios, spatial planning; energy policy; transport energy;regional development, 2017, XX - Nepřiřazeno, D - Specializovaná mapa s odborným obsahem (Nmap), TD03000255-2017/V003, soubor map v elektronické podobě v archivu ZIP, Výsledek je určen pro použití státní správou (Karlovarským krajem) pro účely územního plánování na úrovni kraje., B - Výsledek je využíván orgány státní nebo veřejné správy, Karlovarský kraj, 29.12.2017,

MAIER, K. – PELTAN, T. – FRANKE, D. – VOREL, J. – WRANOVÁ, A. – NOVOTNÝ, V.Nástroje pro snižování energetické náročnosti inteligentních sídel v oblasti osobní dopravy - závěrečná zpráva. 2017, Závěrečná zpráva projektu je jedním z výsledků projektu TA ČR TD03000255..

MAIER, K. – KLÁPŠTĚ, P. – FRANKE, D. – PELTAN, T. – NOVOTNÝ, V. – KLÁPŠŤOVÁ, E. – BEČKA, M. – WRANOVÁ, A. Metodická pomůcka pro zapojení veřejnosti do identifikace, sběru a analýzy hodnot a problémů v území při pořízení úplné aktualizace územně analytických podkladů obcí , Methodological tool for public involvement in the identification, collection and analysis of values and problems in the area when purchasing a full update of planning analytical materials of municipalities, values, problems, collection, planning analytical materials , 2016, AP - Městské, oblastní a dopravní plánování, A - Uplatněná certifikovaná metodika, TD020163V003, Metodická pomůcka ve formátu PDF, Předpokládané využití obcemi s rozšířenou působností (ORP) ke zlepšení územně analytických podkladů obcí (ÚAPo) jako důležitého podkladu pro vznik územně plánovacích dokumentací (ÚPD), B - Výsledek je využíván orgány státní nebo veřejné správy, Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, Staroměstské náměstí 6, 110 15 Praha 1, 04.02.2016, Osvědčení č. 01/2016, http://hodnoty.mapovyportal.cz/osvedceni_metodikaV003_TD020163_01_2016.pdf

VOREL, J. – FRANKE, D. – ŠILHA, M. The transportation accessibility and residential mobility in the Prague Metropolitan Area. In 2016 Smart Cities Symposium Prague, SCSP 2016 26.05.2016, Praha. Praha: Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE), 2016. s. 1-6.

KIRSCHNER, V. – FRANKE, D. Defining built-up area using Urban Atlas maps – Case of Prague . In International Multidisciplinary Scientific GeoConference Surveying Geology and Mining Ecology Management, SGEM, Vol.1, Book 2 28.06.2016, Albena, Bulharsko. Albena, Bulharsko: STEF92 Technology Ltd., 2016. s. 625-632.

VOREL, J. – FRANKE, D. – ŠILHA, M. Transportation access to employment opportunities as residential mobility factor examined by discrete choice models. In International Multidisciplinary Scientific GeoConference Surveying Geology and Mining Ecology Management, SGEM, Vol.1, Book 2 28.06.2016, Albena, Bulharsko. Albena, Bulharsko: STEF92 Technology Ltd., 2016. s. 913-920.

MAIER, K. – MULÍČEK, O. – FRANKE, D. – SEIDENGLANZ, D. – PELTAN, T. – KUBÍN, M. – WRANOVÁ, A. Mapa České republiky s vyhodnoceným vlivem rozvoje dopravní infrastruktury na potenciál území se zohledněním přeshraničních vazeb, Map of Czech Republic to assess the development of transport infrastructure including potential cross-border links, map; infrastructure; potential; modelling, 2016, AP - Městské, oblastní a dopravní plánování, D - Specializovaná mapa s odborným obsahem, TB0500MD007 - 01, Elektronická forma ve formátu pdf, soubor map, Soubor map slouží k především k plánování dopravních sítí regionálního, národního a nadnárodního významu. Hlavní uživatelé jsou MD ČR, SŽDC a další orgány státní správy., B - Výsledek je využíván orgány státní nebo veřejné správy, Ministerstvo dopravy České republiky, 31.12.2016,

PELTAN, T. – FRANKE, D. – VOREL, J. – MAIER, K. Model energetické náročnosti osobní dopravy, Model of energy intensity of personal transport, personal transport; energy intensity; spatial planning, 2016, AP - Městské, oblastní a dopravní plánování, MENOD, 0, Sada skriptů v jazyce Python sloužící pro načtení a úpravu vstupních dat, načtení alternativních scénářů rozvoje, prostorově interakční model včetně kalibračních nástrojů a skripty pro výpočet výstupních parametrů energetické náročnosti., Software určený zejména pro užití kraji, předpokládá se zejména nepřímý ekonomický přínos (konzultační služby a podobně). , Česká zemědělská univerzita v Praze, 60460709, CZ - Česká republika, N - Využití výsledku jiným subjektem je možné bez nabytí licence (výsledek není licencován), P/Z - Povinné v některých případech

MAIER, K. – FRANKE, D. – MULÍČEK, O. – SEIDENGLANZ, D. – PELTAN, T. – KUBÍN, M. – WRANOVÁ, A. Software umožňující vyhodnocování potenciálních přínosů rozvoje dopravní infrastruktury s využitím gravitačního modelu, zejména se zaměřením na propojenost center a dostupnost městských funkcí, The software enables the evaluation of the potential benefits of transport infrastructure development using gravity model, particularly focusing on the interconnectedness of urban centers and accessibility features, software; infrastructure; gravity model; accessibility, 2016, AP - Městské, oblastní a dopravní plánování, TB0500MD007- 02, TB0500MD007- 02, Vstupní a výstupní rozhraní software je založeno na geografickém informačním systému ESRI ArcGIS verze 10.x jako sada nástrojů Arctoolbox v programovacím jazyce Python. , Software slouží k především k plánování dopravních sítí regionálního, národního a nadnárodního významu. Hlavní uživatelé jsou MD ČR, SŽDC a další orgány státní správy., Ministerstvo dopravy České republiky, 66003008, CZ - Česká republika, N - Využití výsledku jiným subjektem je možné bez nabytí licence (výsledek není licencován), N - Nevyžaduje se

MAIER, K. – PELTAN, T. – FRANKE, D. – VOREL, J. – NOVOTNÝ, V. – WRANOVÁ, A.Nástroje pro snižování energetické náročnosti inteligentních sídel v oblasti osobní dopravy - průběžná zpráva. 2016, .

MAIER, K. – FRANKE, D. – MULÍČEK, O. – KUMHÁLOVÁ, J. – PROŠEK, J. – WRANOVÁ, A. Soubor map zobrazujících vyhodnocení demografických a prostorových změn v území v období 1991 - 2011, Maps represent the evaluation of demographic and spatial changes in the territory during the period 1991 - 2011, demographic; spatial changes; map, 2016, AP - Městské, oblastní a dopravní plánování, D - Specializovaná mapa s odborným obsahem, TB050MMR002, Elektronická forma ve formátu pdf, soubor map, Soubor map slouží především k pozitivnímu ovlivnění vývoje struktury měst a obcí v ČR. Mapy jsou využívány MMR, UUR a jinými institucemi., B - Výsledek je využíván orgány státní nebo veřejné správy, Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, 31.12.2016,

MAIER, K. – FRANKE, D. Trendy prostorové sociálně-ekonomické polarizace v Česku 2001–2011. Sociologický časopis, 2015, roč. 51, č. 1, s. 89-123. ISSN: 0038-0288.

VOREL, J. – FRANKE, D. – ŠILHA, M. Behavioral approach to modeling residential mobility in the Prague metropolitan region. In 2015 Smart Cities Symposium Prague, SCSP 2015 24.06.2015, Praha. Praha: Institute of Electrical and Electronics Engineers Inc., 2015. s. 1-9.

FRANKE, D. Development of suburbanization in the hinterland of Prague monitored by remote sensing. In International Multidisciplinary Scientific GeoConference Surveying Geology and Mining Ecology Management, SGEM, Vol.1, Book 2 18.06.2015, Albena, Bulharsko. Albena, Bulharsko: STEF92 Technology Ltd., 2015. s. 1027-1034.

FRANKE, D. – KLÁPŠTĚ, P. – PELTAN, T. – NOVOTNÝ, V. – KLÁPŠŤOVÁ, E. – WRANOVÁ, A. – MAIER, K. Mapové výstupy analýz hodnot a problémů v území - celkově sebrané hodnoty a problémy ORP Černošice, ORP Pardubice, ORP Hořice a ORP Tanvald, Map outputs of values and problems in the area - generally collected values and problems in ORP Černošice, ORP Pardubice, ORP Hořice and ORP Tanvald, map, values, problems, participation, 2015, AP - Městské, oblastní a dopravní plánování, D - Specializovaná mapa s odborným obsahem, TD020163V002_s1, Elektronická forma ve formátu pdf, soubor map, Zlepšení územně analytických podkladů obcí (ÚAPo) jako důležitého podkladu pro vznik územně plánovacích dokumentací (ÚPD), B - Výsledek je využíván orgány státní nebo veřejné správy, Městský úřad Hořice, Oddělení územního plánování a regionálního rozvoje - Úřad územního plánování, náměstí Jiřího z Poděbrad 342, 508 19 Hořice, 11.12.2015,

PELTAN, T. – FRANKE, D. – KLÁPŠTĚ, P. – NOVOTNÝ, V. – KLÁPŠŤOVÁ, E. – WRANOVÁ, A. – MAIER, K. Mapové výstupy analýz hodnot a problémů v území - porovnání sebraných hodnot a problémů s aktualizací ÚAP 2014 ORP Černošice, ORP Pardubice, ORP Hořice a ORP Tanvald, Map outputs of analyses of values and problems in the area - comparison of the collected values and problems with UAP 2014 ORP Černošice, UAP Pardubice, ORP Hořice and ORP Tanvald, map, values, problems, participation, 2015, AP - Městské, oblastní a dopravní plánování, D - Specializovaná mapa s odborným obsahem, TD020163V002_s2, Elektronická forma ve formátu PDF, soubor map, Zlepšení územně analytických podkladů obcí (ÚAPo) jako důležitého podkladu pro vznik územně plánovacích dokumentací (ÚPD), B - Výsledek je využíván orgány státní nebo veřejné správy, Městský úřad Hořice, Oddělení územního plánování a regionálního rozvoje - Úřad územního plánování, náměstí Jiřího z Poděbrad 342, 508 19 Hořice, 11.12.2015,

FRANKE, D. – PELTAN, T. – WRANOVÁ, A. – KUFNER, J. Model intermodální dostupnosti zaměstnání, Model intermodal access to employment, intermodal, access, network, 2014, AP - Městské, oblastní a dopravní plánování, TA02030394V001, http://suidod.mapovyportal.cz/TA02030394_intermodalni_dostupnost.zip, Software v jazyce Python s využitím knihoven ESRI ArcGIS. Software je chráněn heslem s ohledem na licenční využití., Počet prodaných licencí (nadstavba ArcGIS), celková cena prodaných licencí a výše příjmů z využití software při vytváření mapových podkladů, které umožní kvalitnější a přesnější navigaci vedoucí k úspoře času a pohonných hmot. , Česká zemědělská univerzita v Praze, Kamýcká 129, 165 21 Praha 6 - Suchdol, 60460709, CZ - Česká republika, A - K využití výsledku jiným subjektem je vždy nutné nabytí licence, A - Poskytovatel licence na výsledek požaduje licenční poplatek

MAIER, K. – FRANKE, D. – PELTAN, T. – WRANOVÁ, A. – NOVOTNÝ, V. – KUFNER, J. – JINDRA, J. Portál dostupnosti pracovní síly , Portal of availability of labor, labor, portal, server, 2014, AP - Městské, oblastní a dopravní plánování, A - Poloprovoz, TA02030394V002A, http://suidod.mapovyportal.cz/dostupnost, Poloprovoz využívá aplikační server pro reálné využití., Počet prodaných licencí technické infrastruktury poloprovozu s předpokládaným využitím alespoň jednoho software (TA02030394V002, TA02030394V004) vzniklých v projektu TA02030394 - Systémy udržitelné intermodální dopravní dostupnosti. Očekávaným přínosem je přehled o dostupnosti pracovní síly či možné snížení spotřeby paliva a ujetých kilometrů v nákladní dopravě., Česká zemědělská univerzita v Praze, Kamýcká 129, 165 21 Praha 6 - Suchdol, 60460709, CZ - Česká republika, A - K využití výsledku jiným subjektem je vždy nutné nabytí licence, A - Poskytovatel licence na výsledek požaduje licenční poplatek, A - Výše vyčerpané části z celkových uznaných nákladů na dosažení výsledku je menší nebo rovna 5 mil. Kč

MAIER, K. – PELTAN, T. – FRANKE, D. – WRANOVÁ, A. – NOVOTNÝ, V. Metodická pomůcka pro jednoznačné stanovení parametrů spojů nákladní přepravy a specifikace postupů pro výměnu dat a komunikaci mezi software pro správu, vyhledávání a rezervaci nejvýhodnějšího spojení, Methodological tool to determine the parameters of specifications of freight transportation and procedures for data exchange and communication between software to manage, search and booking transport. , transport, methodology, 2014, AP - Městské, oblastní a dopravní plánování, A - Uplatněná certifikovaná metodika, TA02030394V004N, 107/2014-710-VV/1, Využití metodiky ze strany Ministerstva dopravy ČR v podpoře kombinované dopravy v souladu s cíli dopravní politiky ČR i EU. Předpokládaným efektem je snížení objemu dálkové silniční přepravy nákladů ve prospěch měřitelného nárůstu kombinované dopravy., B - Výsledek je využíván orgány státní nebo veřejné správy, Ministerstvo dopravy České republiky, 12.12.2014, 107/2014-710-VV/1, http://suidod.mapovyportal.cz/Metodika_osvedceni_MD.PDF

MAIER, K. – FRANKE, D. – PELTAN, T. – NOVOTNÝ, V. – WRANOVÁ, A. – KUFNER, J. – JINDRA, J. Energeticky optimalizovaná navigace. Úřad průmyslového vlastnictví. 27616. 18.12.2014.

MAIER, K. – FRANKE, D. – PELTAN, T. – NOVOTNÝ, V. – WRANOVÁ, A. – KUFNER, J. – JINDRA, J. Systém pro optimalizaci nákladní přepravy. Úřad průmyslového vlastnictví. 27241. 04.08.2014.

FRANKE, D. – PELTAN, T. – WRANOVÁ, A. – KUFNER, J. Model dostupnosti pracovní síly, Model availability of labor, , 2014, AP - Městské, oblastní a dopravní plánování, TA02030394V002, http://suidod.mapovyportal.cz/TA02030394_dostupnost_pracovni_sily_AG.zip, Software v jazyce Python s využitím knihoven ESRI ArcGIS. Software je chráněn heslem s ohledem na licenční využití., Počet prodaných licencí (nadstavba ArcGIS, software pro webovou službu), celková cena prodaných licencí, počet přístupů do webové aplikace. Podklad pro podporu rozhodování o umisťování záměrů do území., Česká zemědělská univerzita v Praze, Kamýcká 129, 165 21 Praha 6 - Suchdol, 60460709, CZ - Česká republika, A - K využití výsledku jiným subjektem je vždy nutné nabytí licence, A - Poskytovatel licence na výsledek požaduje licenční poplatek

FRANKE, D. – PELTAN, T. – WRANOVÁ, A. – KUFNER, J. Energeticky optimalizované navigace, Energy-optimized navigation, energy, 2014, AP - Městské, oblastní a dopravní plánování, TA02030394V003, http://suidod.mapovyportal.cz/TA02030394_energeticky_optimalizovana_navigace_SW.zip, Software v jazyce Python s využitím knihoven ESRI ArcGIS. Software je chráněn heslem s ohledem na licenční využití., Počet prodaných licencí (nadstavba ArcGIS), celková cena prodaných licencí, počet využití software na zlepšení georeferenční sítě pozemních komunikací., Česká zemědělská univerzita v Praze, Kamýcká 129, 165 21 Praha 6 - Suchdol, 60460709, CZ - Česká republika, A - K využití výsledku jiným subjektem je vždy nutné nabytí licence, A - Poskytovatel licence na výsledek požaduje licenční poplatek

PELTAN, T. – FRANKE, D. – WRANOVÁ, A. – KUFNER, J. Portál přepravce, Web portal for carrier , carrier, portal, Python, 2014, AP - Městské, oblastní a dopravní plánování, TA02030394V004, http://suidod.mapovyportal.cz/TA02030394_portal_prepravce_SW.zip, Software v jazyce Python. Software je chráněn heslem s ohledem na licenční využití., Počet prodaných licencí, celková cena prodaných licencí (předpokládá se souběh s počtem prodaných licencí TA02030394V004 - Systém pro optimalizaci nákladní přepravy (užitný vzor)) nebo počet přístupů do webové aplikace. Mezi hlavní přínosy patří možné snížení spotřeby paliva a ujetých kilometrů v nákladní dopravě., Česká zemědělská univerzita v Praze, Kamýcká 129, 165 21 Praha 6 - Suchdol, 60460709, CZ - Česká republika, A - K využití výsledku jiným subjektem je vždy nutné nabytí licence, A - Poskytovatel licence na výsledek požaduje licenční poplatek

PELTAN, T. – FRANKE, D. – KLÁPŠŤOVÁ, E. – KLÁPŠTĚ, P. – WRANOVÁ, A. – NOVOTNÝ, V. – MAIER, K. Webová aplikace pro sběr hodnot a problémů v území s interaktivní mapou, Web application for collecting territorial analytical data with an interactive map, application, web, data, Python, JavaScript, 2014, AP - Městské, oblastní a dopravní plánování, TD020163V001 , http://hodnoty.mapovyportal.cz/TD020163V001_sber_hodnoty_problemy.zip, Software v jazyce Python s využitím Javascript., Software bude využit pro potřeby 205 obcí s rozšířenou působností při periodické (každé 2 roky) aktualizaci územně analytických podkladů. Přínosem software je zkvalitnění podkladů pro územní plánování., Česká zemědělská univerzita v Praze, Kamýcká 129, 165 21 Praha 6 - Suchdol, 60460709, CZ - Česká republika, N - Využití výsledku jiným subjektem je možné bez nabytí licence (výsledek není licencován), N - Poskytovatel licence na výsledek nepožaduje licenční poplatek

ŠINDLEROVÁ, V. – VOREL, J. – FRANKE, D. Praktická zkušenost se zpracováním indikátorů udržitelného rozvoje území. Urbanizmus a územní rozvoj, 2013, roč. 2013, č. 2, s. 10-20. ISSN: 1212-0855.

NOVOTNÝ, V. – FRANKE, D. – PELTAN, T. – MAIER, K. Costs of commuting as a measure of sustainability of spatial development strategies. In CESB2013: Sustainable building and refurbishment for next generations 26.06.2013, Praha. Praha: Grada Publishing a.s., 2013. s. 899-902.

PELTAN, T. – MAIER, K. – FRANKE, D. – TUČEK, I. On commuting related energy consumption and its assessment. In CESB2013: Sustainable building and refurbishment for next generations 26.06.2013, Praha. Praha: Grada Publishing a.s., 2013. s. 903-907.

FELCMAN, J. – FRANKE, D. Geografický tvar města a dostupnost volné krajiny. Urbanizmus a územní rozvoj, 2013, roč. 2013, č. 6, s. 1-8. ISSN: 1212-0855.

MAIER, K. – FRANKE, D. – WRANOVÁ, A. – NOVOTNÝ, V. – SKLENIČKA, P. – VOREL, I. Stupeň ekologické stability dle dat ZABAGED , The degree of ecological stability according to data ZABAGED, ecological stability, ZABAGED, ArcGIS, 2013, AP - Městské, oblastní a dopravní plánování, D - Specializovaná mapa s odborným obsahem, TD020301V002_1, elektronická forma ve formátu pdf, soubor map, Zrychlení implementace Evropské úmluvy o krajině do českého územního plánování v rámci nového stavebního zákona číslo 183/2006 Sb. Speciálně ve vazbě mezi MMR a krajskými úřady jako pořizovateli ZÚR., B - Výsledek je využíván orgány státní nebo veřejné správy, Krajský úřad Karlovarského kraje - odbor regionálního rozvoje, Závodní 353/88, Karlovy Vary, 360 06, 14.01.2014,

MAIER, K. – SKLENIČKA, P. – VOREL, I. – NOVOTNÝ, V. – FRANKE, D. – WRANOVÁ, A. Metodická pomůcka pro pořizování a zpracování zásad územního rozvoje v kontextu Evropské úmluvy o krajině, Methodological tools for capturing and processing principles of territorial development in the context of the European Landscape Convention, Methodological tool, European, Landscape, Convention, Czech republic, 2013, AP - Městské, oblastní a dopravní plánování, A - Uplatněná certifikovaná metodika, TD010203V004, TD010203, Zrychlení implementace Evropské úmluvy o krajině do českého územního plánování v rámci nového stavebního zákona číslo 183/2006 Sb. Speciálně ve vazbě mezi MMR a krajskými úřady jako pořizovateli ZÚR., B - Výsledek je využíván orgány státní nebo veřejné správy, Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, Staroměstské náměstí 6, 110 15 Praha 1, 01.04.2014, http://tacr.mapovyportal.cz/TD010203V004_metodika.zip

MAIER, K. – NOVOTNÝ, V. – FRANKE, D. – WRANOVÁ, A. – VOREL, I. – SKLENIČKA, P. Vyhodnocení krajinného rázu - oblasti krajinného rázu , Evaluation of landscape character - areas , landsacpe, area, place, evaluation, character, ArcGIS, 2013, AP - Městské, oblastní a dopravní plánování, D - Specializovaná mapa s odborným obsahem, TD010203V003_1 , elektronická forma ve formátu pdf, soubor map, Zrychlení implementace Evropské úmluvy o krajině do českého územního plánování v rámci nového stavebního zákona číslo 183/2006 Sb. Speciálně ve vazbě mezi MMR a krajskými úřady jako pořizovateli ZÚR., B - Výsledek je využíván orgány státní nebo veřejné správy, Krajský úřad Karlovarského kraje - odbor regionálního rozvoje, Závodní 353/88, Karlovy Vary, 360 06, 14.01.2014,

PELTAN, T. – FRANKE, D. – NOVOTNÝ, V. – WRANOVÁ, A. – MAIER, K. Výpočetní jádro pro Portál přepravce, The computing core for the Portal of Carrier, computing, navigation, parameter, GPS, Carrier, 2013, AP - Městské, oblastní a dopravní plánování, Portál přepravce , http://suidod.mapovyportal.cz, Software v jazyku Python s využítím knihoven ESRI ArcGIS. Software dostupný pod licencí GNU GPL 3.0., Software bude využit pro analýzy v dalších letech řešení projektu SUIDOD - TA02030394., Česká zemědělská univerzita v Praze, Kamýcká 129, 165 21 Praha 6 - Suchdol, 60460709, CZ - Česká republika, N - Využití výsledku jiným subjektem je možné bez nabytí licence (výsledek není licencován), N - Poskytovatel licence na výsledek nepožaduje licenční poplatek

KADLEČEK, B. – RŮŽIČKA, M. – KOTEK, M. – FRANKE, D. Spotřeba energie dopravou v urbánních a suburbánních územích - jízdy vozů Fabia, Consumption of energy transport in urban and suburban areas - driving the Fabia, urban, energy, transport, car, 2013, AP - Městské, oblastní a dopravní plánování, D - Specializovaná mapa s odborným obsahem, KVPD_COST_2013_s1, elektronická forma ve formátu pdf, soubor map, identifikace možných problémů v dopravní obslužnosti, C - Výsledek je využíván bez omezení okruhu uživatelů, Odbor územního plánování, Město Černošice, Riegrova 1209, 252 28 Černošice, 20.12.2013,

KADLEČEK, B. – RŮŽIČKA, M. – KOTEK, M. – FRANKE, D.; idPublikace = 62412; Název: Spotřeba energie dopravou v urbánních a suburbánních územích - jízdy vozů Octavia-- Neexistuje podtyp publikace --

MAIER, K. – FRANKE, D. – WRANOVÁ, A. – NOVOTNÝ, V. – SKLENIČKA, P. – VOREL, I. Oblasti rozdílné ekologické stability, Areas of different ecological stability, ecological stability, area, ZABAGED, ArcGIS, 2013, AP - Městské, oblastní a dopravní plánování, D - Specializovaná mapa s odborným obsahem, TD020301V002_2, elektronická forma ve formátu pdf, soubor map, Zrychlení implementace Evropské úmluvy o krajině do českého územního plánování v rámci nového stavebního zákona číslo 183/2006 Sb. Speciálně ve vazbě mezi MMR a krajskými úřady jako pořizovateli ZÚR., B - Výsledek je využíván orgány státní nebo veřejné správy, Krajský úřad Karlovarského kraje - odbor regionálního rozvoje, Závodní 353/88, Karlovy Vary, 360 06, 14.01.2014,

MAIER, K. – NOVOTNÝ, V. – FRANKE, D. – WRANOVÁ, A. – VOREL, I. – SKLENIČKA, P. Vyhodnocení krajinného rázu - místa krajinného rázu , Evaluation of landscape character - places, landsacpe, area, place, evaluation, character, ArcGIS, 2013, AP - Městské, oblastní a dopravní plánování, D - Specializovaná mapa s odborným obsahem, TD010203V003_2, elektronická forma ve formátu pdf, soubor map, Zrychlení implementace Evropské úmluvy o krajině do českého územního plánování v rámci nového stavebního zákona číslo 183/2006 Sb. Speciálně ve vazbě mezi MMR a krajskými úřady jako pořizovateli ZÚR., B - Výsledek je využíván orgány státní nebo veřejné správy, Krajský úřad Karlovarského kraje - odbor regionálního rozvoje, Závodní 353/88, Karlovy Vary, 360 06, 14.01.2014,

MAIER, K. – VOREL, I. – NOVOTNÝ, V. – FRANKE, D. – WRANOVÁ, A. – SKLENIČKA, P. Vyhodnocení krajinného rázu - území se zvýšenou ochranou krajinného rázu, Evaluation of landscape character - the areas with enhanced protection of of landscape character, landsacpe, area, protection, evaluation, character, ArcGIS, 2013, AP - Městské, oblastní a dopravní plánování, D - Specializovaná mapa s odborným obsahem, TD010203V003_3, elektronická forma ve formátu pdf, soubor map, Zrychlení implementace Evropské úmluvy o krajině do českého územního plánování v rámci nového stavebního zákona číslo 183/2006 Sb. Speciálně ve vazbě mezi MMR a krajskými úřady jako pořizovateli ZÚR., B - Výsledek je využíván orgány státní nebo veřejné správy, Krajský úřad Karlovarského kraje - odbor regionálního rozvoje, Závodní 353/88, Karlovy Vary, 360 06, 14.01.2014,

MAIER, K. – SKLENIČKA, P. – VOREL, I. – FRANKE, D. – NOVOTNÝ, V. – WRANOVÁ, A. Vyhodnocení krajinného rázu - silně urbanizovaná krajina , Evaluation of landscape character - strongly urbanized landscape, landsacpe, evaluation, character, ArcGIS, urban, 2013, AP - Městské, oblastní a dopravní plánování, D - Specializovaná mapa s odborným obsahem, TD010203V003_4, elektronická forma ve formátu pdf, soubor map, Zrychlení implementace Evropské úmluvy o krajině do českého územního plánování v rámci nového stavebního zákona číslo 183/2006 Sb. Speciálně ve vazbě mezi MMR a krajskými úřady jako pořizovateli ZÚR., B - Výsledek je využíván orgány státní nebo veřejné správy, Krajský úřad Karlovarského kraje - odbor regionálního rozvoje, Závodní 353/88, Karlovy Vary, 360 06, 14.01.2014,

MAIER, K. – VOREL, I. – FRANKE, D. – NOVOTNÝ, V. – WRANOVÁ, A. – SKLENIČKA, P. Vyhodnocení krajinného rázu - území s vysokou ochranou krajinného rázu, Evaluation of landscape character - the areas with strong protection of of landscape character, landsacpe, area, place, evaluation, character, ArcGIS, 2013, AP - Městské, oblastní a dopravní plánování, D - Specializovaná mapa s odborným obsahem, TD010203V003_5, elektronická forma ve formátu pdf, soubor map, Zrychlení implementace Evropské úmluvy o krajině do českého územního plánování v rámci nového stavebního zákona číslo 183/2006 Sb. Speciálně ve vazbě mezi MMR a krajskými úřady jako pořizovateli ZÚR., B - Výsledek je využíván orgány státní nebo veřejné správy, Krajský úřad Karlovarského kraje - odbor regionálního rozvoje, Závodní 353/88, Karlovy Vary, 360 06, 14.01.2014,

MAIER, K. – FRANKE, D. – NOVOTNÝ, V. – WRANOVÁ, A. – VOREL, I. – SKLENIČKA, P. Vyhodnocení krajinného rázu - generel krajinného rázu - souborná mapa , Evaluation of of landscape character - comprehensive map, landsacpe, area, place, evaluation, character, ArcGIS, 2013, AP - Městské, oblastní a dopravní plánování, D - Specializovaná mapa s odborným obsahem, TD010203V003_6, elektronická forma ve formátu pdf, soubor map, Zrychlení implementace Evropské úmluvy o krajině do českého územního plánování v rámci nového stavebního zákona číslo 183/2006 Sb. Speciálně ve vazbě mezi MMR a krajskými úřady jako pořizovateli ZÚR., B - Výsledek je využíván orgány státní nebo veřejné správy, Krajský úřad Karlovarského kraje - odbor regionálního rozvoje, Závodní 353/88, Karlovy Vary, 360 06, 14.01.2014,

KADLEČEK, B. – RŮŽIČKA, M. – FRANKE, D. Spotřeba energie dopravou v urbánních a suburbánních územích - přehled sledovaných lokalit, The transport energy consumption in urban and suburban areas - overview of monitored areas, energy, transportation, suburbanization, 2012, AP - Městské, oblastní a dopravní plánování, D - Specializovaná mapa s odborným obsahem, KVPD_COST_2012_s1, elektronická forma ve formátu pdf, soubor map, identifikace možných problémů v dopravní obslužnosti, C - Výsledek je využíván bez omezení okruhu uživatelů, Odbor územního plánování, Město Černošice, Riegrova 1209, 252 28  Černošice, 04.01.2013,

KADLEČEK, B. – RŮŽIČKA, M. – FRANKE, D. Spotřeba energie dopravou v urbánních a suburbánních územích - spotřeba paliva a naměřené hodnoty CO2 z mobilního analyzátoru, The transport energy consumption in urban and suburban areas - fuel consumption and CO2 ??measured from mobile analyzer, CO2, energy, transportation, suburbanization, 2012, AP - Městské, oblastní a dopravní plánování, D - Specializovaná mapa s odborným obsahem, KVPD_COST_2012_s2, elektronická forma ve formátu pdf, soubor map, identifikace možných problémů v dopravní obslužnosti, C - Výsledek je využíván bez omezení okruhu uživatelů, Odbor územního plánování, Město Černošice, Riegrova 1209, 252 28  Černošice, 04.01.2013,

MAIER, K. – SKLENIČKA, P. – VOREL, I. – FRANKE, D. – KUPKA, J. – NOVOTNÝ, V. – PELTAN, T. – WRANOVÁ, A. – ZDRAŽIL, V. Krajinářské hodnocení území Karlovarského kraje, Landscape evaluation of the Karlovy Vary region, landscape, Karlovy Vary, 2012, AP - Městské, oblastní a dopravní plánování, D - Specializovaná mapa s odborným obsahem, TD010203/01/2012, elektronická forma ve formátu pdf, soubor map, Zrychlení implementace Evropské úmluvy o krajině číslo 13/2005 Sb. m. s. do českého územního plánování v rámci nového stavebního zákona číslo 183/2006 Sb. Speciálně ve vazbě mezi MMR a krajskými úřady jako pořizovateli ZÚR., B - Výsledek je využíván orgány státní nebo veřejné správy, Krajský úřad Karlovarského kraje, Závodní 353/88, Karlovy Vary, 360 06, 04.01.2013,

MAIER, K. – SKLENIČKA, P. – VOREL, I. – FRANKE, D. – KUPKA, J. – NOVOTNÝ, V. – PELTAN, T. – WRANOVÁ, A. – ZDRAŽIL, V. Rozčlenění krajin Karlovarského kraje , Landscapes of the Karlovy Vary region, landscape, Karlovy Vary, 2012, AP - Městské, oblastní a dopravní plánování, D - Specializovaná mapa s odborným obsahem, TD010203/02/2012, elektronická forma ve formátu pdf, soubor map, Zrychlení implementace Evropské úmluvy o krajině číslo 13/2005 Sb. m. s. do českého územního plánování v rámci nového stavebního zákona číslo 183/2006 Sb. Speciálně ve vazbě mezi MMR a krajskými úřady jako pořizovateli ZÚR., B - Výsledek je využíván orgány státní nebo veřejné správy, Krajský úřad Karlovarského kraje - odbor regionálního rozvoje. Závodní 353/88, Karlovy Vary, 360 06, 04.01.2013,

MAIER, K. – SKLENIČKA, P. – VOREL, I. – FRANKE, D. – KUPKA, J. – NOVOTNÝ, V. – PELTAN, T. – WRANOVÁ, A. – ZDRAŽIL, V. Koeficient ekologické stability v Karlovarském kraji, Coefficient of ecological stability in the Karlovy Vary region, coefficient, ecological stability, Karlovy Vary, 2012, AP - Městské, oblastní a dopravní plánování, D - Specializovaná mapa s odborným obsahem, TD010203/03/2012, elektronická forma ve formátu pdf, soubor map, Zrychlení implementace Evropské úmluvy o krajině do českého územního plánování v rámci nového stavebního zákona číslo 183/2006 Sb. Speciálně ve vazbě mezi MMR a krajskými úřady jako pořizovateli ZÚR., B - Výsledek je využíván orgány státní nebo veřejné správy, Krajský úřad Karlovarského kraje - odbor regionálního rozvoje, Závodní 353/88, Karlovy Vary, 360 06, 04.01.2013,

FRANKE, D. – PELTAN, T. Route2EnEval, Route2EnEval, route, network, energy, transportation, evaluation, 2012, AP - Městské, oblastní a dopravní plánování, Route2EnEval 1.0, http://suidod.mapovyportal.cz, Software v jazyku Python s využítím knihoven ESRI ArcGIS. Software dostupný pod licencí GNU GPL 3.0., Software bude využit pro analýzy v dalších letech řešení projektu SUIDOD - TA02030394., Česká zemědělská univerzita v Praze, Kamýcká 129, 165 21 Praha 6 - Suchdol, 60460709, CZ - Česká republika, N - Využití výsledku jiným subjektem je možné bez nabytí licence (výsledek není licencován), N - Poskytovatel licence na výsledek nepožaduje licenční poplatek

VOREL, I. – NOVOTNÝ, V. – FRANKE, D. Přírodní charakteristika území Karlovarského kraje, Natural characteristics of the landscape of Karlovy Vary Region, landscape, Karlovy Vary, characteristics, 2012, AP - Městské, oblastní a dopravní plánování, A - Uplatněná certifikovaná metodika, TD010203/04/2012, elektronická forma ve formátu pdf, soubor map, Zrychlení implementace Evropské úmluvy o krajině číslo 13/2005 Sb. m. s. do českého územního plánování v rámci nového stavebního zákona číslo 183/2006 Sb. Speciálně ve vazbě mezi MMR a krajskými úřady jako pořizovateli ZÚR., B - Výsledek je využíván orgány státní nebo veřejné správy, Krajský úřad Karlovarského kraje, Závodní 353/88, Karlovy Vary, 360 06, 04.01.2013,

VOREL, I. – NOVOTNÝ, V. – FRANKE, D. Kulturní a historická charakteristika území Karlovarského kraje, Cultural and historical characteristics of the area of Karlovy Vary Region, historic, cultural, chracteristics, Karlovy Vary, 2012, AP - Městské, oblastní a dopravní plánování, D - Specializovaná mapa s odborným obsahem, TD010203/05/2012, elektronická forma ve formátu pdf, soubor map, Zrychlení implementace Evropské úmluvy o krajině číslo 13/2005 Sb. m. s. do českého územního plánování v rámci nového stavebního zákona číslo 183/2006 Sb. Speciálně ve vazbě mezi MMR a krajskými úřady jako pořizovateli ZÚR., B - Výsledek je využíván orgány státní nebo veřejné správy, Krajský úřad Karlovarského kraje, Závodní 353/88, Karlovy Vary, 360 06, 04.01.2013,

FRANKE, D. Modelování časových dostupností pracovištních center jako nástroj pro hodnocení dopravních záměrů na území Libereckého kraje, Modeling time accesibility to jobs centers as a tool for evaluation of transport plans at the Liberec region, model, gis, accessibility, transport, 2011, AP - Městské, oblastní a dopravní plánování, D - Specializovaná mapa s odborným obsahem, 42300/fr mapy Liberec, Elektronická forma ve formátu Javascript API, soubor map, Využití výsledku: vyhodnocení a zefektivnění dojížďkových vztahů v Libereckém kraji, B - Výsledek je využíván orgány státní nebo veřejné správy, ,

FRANKE, D. Modelování atraktivity území ve stavu pro území krajů České republiky, Modelling state attractiveness of the territory for the regions of the Czech Republic, model, GIS, accessibility, transport, 2011, AP - Městské, oblastní a dopravní plánování, D - Specializovaná mapa s odborným obsahem, 42300/fr mapy atraktivita stav, Elektronická forma ve formátu Javascript API, soubor map, Využití výsledku: vyhodnocení a zefektivnění dojížďkových vztahů ve vztahu k atraktivitě území, B - Výsledek je využíván orgány státní nebo veřejné správy, ,

FRANKE, D. ArcGIS toolboxy pro podporu územně analytických podkladů, ArcGIS toolboxes to support analytical planning documents (UAP), GIS, ArcGIS, toolbox, UAP, 2011, AP - Městské, oblastní a dopravní plánování, 42300/fr skripty UAP, http://franke-fzp.mapovyportal.cz/uap/, Toolboxy ArcGIS v programovacím jazyce Python, Využití výsledku: zefektivnění práce při přípravě územně analytických podkladů ORP, Ing.Daniel Franke, Katedra aplikované geoinformatiky a územního plánování, Fakulta životního prostředí, Česká zemědělská univerzita v Praze, 60460709, CZ - Česká republika, N - Využití výsledku jiným subjektem je možné bez nabytí licence (výsledek není licencován), N - Poskytovatel licence na výsledek nepožaduje licenční poplatek

FRANKE, D. Modelování atraktivity území ve výhledu pro území krajů České republiky, Modelling prospect attractiveness of the territory for the regions of the Czech Republic, model, GIS, accessibility, transport, 2011, AP - Městské, oblastní a dopravní plánování, D - Specializovaná mapa s odborným obsahem, 42300/fr mapy atraktivita vyhled, Elektronická forma ve formátu Javascript API, soubor map, Využití výsledku: vyhodnocení a zefektivnění dojížďkových vztahů ve vztahu k atraktivitě území, B - Výsledek je využíván orgány státní nebo veřejné správy, ,

FRANKE, D. Změna atraktivity území mezi stavem a výhledem na území krajů České republiky , Changing of the attractiveness of the territory in the regions of the Czech Republic, model, GIS, accessibility, transport, 2011, AP - Městské, oblastní a dopravní plánování, D - Specializovaná mapa s odborným obsahem, 42300/fr mapy atraktivita zmena, Elektronická forma ve formátu Javascript API, soubor map, Využití výsledku: vyhodnocení a zefektivnění dojížďkových vztahů ve vztahu k atraktivitě území, B - Výsledek je využíván orgány státní nebo veřejné správy, ,

FRANKE, D. Modelování účinnosti dopravní sítě ve stavu pro území krajů České republiky, Modelling state efficiency of transport networks of the territory for the regions of the Czech Republic, model, GIS, accessibility, transport, 2011, AP - Městské, oblastní a dopravní plánování, D - Specializovaná mapa s odborným obsahem, 42300/fr mapy ucinnost stav, Elektronická forma ve formátu Javascript API, soubor map, Využití výsledku: vyhodnocení a zefektivnění dojížďkových vztahů ve vztahu k účinnosti dopravní sítě, B - Výsledek je využíván orgány státní nebo veřejné správy, ,

FRANKE, D. Modelování účinnosti dopravní sítě ve výhledu pro území krajů České republiky, Modelling prospect efficiency of transport networks of the territory for the regions of the Czech Republic, model, GIS, accessibility, transport, 2011, AP - Městské, oblastní a dopravní plánování, D - Specializovaná mapa s odborným obsahem, 42300/fr mapy ucinnost vyhled, Elektronická forma ve formátu Javascript API, soubor map, Využití výsledku: vyhodnocení a zefektivnění dojížďkových vztahů ve vztahu k účinnosti dopravní sítě, B - Výsledek je využíván orgány státní nebo veřejné správy, ,

FRANKE, D. Změna účinnosti dopravní sítě mezi stavem a výhledem na území krajů České republiky , Changing of the efficiency of transport networks of the territory in the regions of the Czech Republic, model, GIS, accessibility, transport, 2011, AP - Městské, oblastní a dopravní plánování, D - Specializovaná mapa s odborným obsahem, 42300/fr mapy ucinnost zmena, Elektronická forma ve formátu Javascript API, soubor map, Využití výsledku: vyhodnocení a zefektivnění dojížďkových vztahů ve vztahu k účinnosti dopravní sítě, B - Výsledek je využíván orgány státní nebo veřejné správy, ,

MAIER, K. – MULÍČEK, O. – FRANKE, D. Vývoj regionalizace a vliv infrastruktur na atraktivitu území České republiky. Urbanizmus a územní rozvoj, 2010, roč. 2010, č. 5, s. 71 - 82. ISSN: 1212-0855.

Modelování časových dostupností jako nástroj pro hodnocení dopravních záměrů - Ing. Daniel Franke, Ing. Vojtěch Novotný, prof. Ing. Arch. Karel Maier, CSc., 2010

Teoretická dostupnost do zaměstnání ve správním území ORP Kolín - Ing. Vojtěch Novotný, Ing. Daniel Franke, 2010

Modelování atraktivity území České republiky na základě časové dostupnosti - Ing. Daniel Franke, 2010

Metodika použitá pro vytvoření tématických map atraktivity území České republiky - Ing. Franke Daniel; prof. Ing. Arch. Maier Karel, CSc.; Vorel Jakub, 2009

Modeling Cities And Regions: Pros and Cons of Use of Transport Landuse Models in Czechia - Ing. Franke Daniel; Ing. Novotný Vojtěch; Ing. Novotný Vojtěch; Ing. Pokorná Irena, Ph.D., 2009

Název Poskytovatel Trvání
 
page foot