| FAPPZ PEF TF FŽP FLD FTZ IVP | ŠZP ŠLP VS | KTV OIKT SIC KAM | @ | English

ČZU WhitePages

Úvod Lidé na ČZU Předměty Útvary Projekty Akce
Vizualizace (b)

Lidé na ČZU

Abecední seznam

Ing. Vladimíra Sedláková, Ph.D. (9572)

Kontakty
:: Konzultační hodiny ::
Kód předmětu Název předmětu
Citace

**HAUSVATER, E. – **DOLEŽAL, P. – **BAŠTOVÁ, P. – SEDLÁKOVÁ, V. – **HÁJEK, D. Výskyt stříbřitosti slupky bramboru (Helminthosporium solani) na hlízách v půdě a v průběhu skladování v letech 2017-2018. Vědecké práce , 2019, roč. 25, č. , s. 53-66. ISSN: 1802-940X.

SEDLÁKOVÁ, V. – SEDLÁK, P. – **ZEKA, D. – **DOMKÁŘOVÁ, J. – **DOLEŽAL, P. – VEJL, P. Evaluation of variations in plastid DNA non-coding regions in selected species of the genus Solanum. Czech Journal of Genetics and Plant Breeding, 2017, roč. 53, č. 3, s. 127-131. ISSN: 1212-1975.

VEJL, P. – NECHYBOVÁ, S. – PEŘINKOVÁ, P. – MELOUNOVÁ, M. – SEDLÁKOVÁ, V. – VAŠEK, J. – ČÍLOVÁ, D. – RYLKOVÁ, K. – JANKOVSKÁ, I. – VADLEJCH, J. – LANGROVÁ, I. Reliable molecular differentiation of Trichuris ovis and Trichuris discolor from sheep (Ovis orientalis aries) and roe deer (Capreolus capreolus) and morphological characterisation of their females: morphology does not work sufficiently. Parasitology Research, 2017, roč. 116, č. 8, s. 2199-2210. ISSN: 0932-0113.

SEDLÁK, P. – MAZÁKOVÁ, J. – SEDLÁKOVÁ, V. – RYŠÁNEK, P. – VEJL, P. – **DOLEŽAL, P. Virulence and mating type of Phytophthora infestans isolates in the Czech Republic. Scientia Agriculturae Bohemica, 2017, roč. 48, č. 4, s. 185-192. ISSN: 1211-3174.

SEDLÁK, P. – MAZÁKOVÁ, J. – RYŠÁNEK, P. – VEJL, P. – SEDLÁKOVÁ, V. – HAUSVATER, E. – DOLEŽAL, P. Metodika stanovení virulence izolátů Phytophthora infestans (Mont.) de Bary k významným major genům rezistence v návaznosti na jejich následné využití ve šlechtění bramboru, Methodology of virulence determination of Phytophthora infestans (Mont.) de Bary to important major genes of resistance in connection to their following using in potato breeding, Phytophthora infestans; potato; resistance majorgenes; isolates virulence;, 2016, GE - Šlechtění rostlin, A - Uplatněná certifikovaná metodika, ISBN 978-80-213-2728-3, Osvědčení pod č.j. UKZUZ 004073/2017 o uznání uplatněné certifikované metodiky vydal Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský, Brno. Smlouva o využití výsledku uživatelem byla uzavřena s VESA Velhartice a.s. Velhartice 220, 341 42 Kollinec IČ: 46884335, dne 16.12.2016, zastoupenou Ing. Viktorem Kopačkou, předsedou představenstva., Vlastní zavedení metodiky do praxe nepředstavuje investiční náklady, za předpokladu, že je možné zajistit inkubaci izolátů P. infestans v požadovaných podmínkách. Vlastní materiálové náklady na realizaci experimentů nepřesahují 10 tis. Kč ročně při dodržení všech postupů. Zavedení metodiky přispěje ke zvýšení efektivnosti šlechtění na rezistenci ve smyslu navýšení počtu testovaných genotypů při zachování stávajících nákladů, neboť laboratorní test rezistence vyloučí neperspektivní genotypy před jejich zařazením do polních testů. Důležitým aspektem je i to, že metodika v této podobě přináší ucelený soubor informací a postupů, a šlechtitel uspoří náklady na vývoj vlastní metodiky, což představuje nároky na finance, práci i čas., C - Výsledek je využíván bez omezení okruhu uživatelů, Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský, Hroznová 2, 656 06 Brno, 13.01.2017,

ZEKA, D. – SEDLÁK, P. – SEDLÁKOVÁ, V. – SHARMA, K. – VEJL, P. Phenotype and molecular diversity evaluation of some wild 2n Solanum species (super series Rotata). Chilean Journal of Agricultural Research, 2015, roč. 75, č. 2, s. 147-151. ISSN: 0718-5820.

ZEKA, D. – SEDLÁK, P. – SEDLÁKOVÁ, V. – VAŠEK, J. – DOMKÁŘOVÁ, J. – VEJL, P. cpDNA SSR polymorphism in secondary germplasm of potato maintained in czech gene bank. Pakistan Journal of Agricultural Sciences, 2014, roč. 51, č. 3, s. 745-750. ISSN: 0552-9034.

SEDLÁKOVÁ, V. – BAŠTOVÁ, P. – DOLEŽAL, P. – HAUSVATER, E. Podtyp: Článek v nerecenzovaném časopise (mimo kategorie RIV); Výskyt obecné strupovitosti, vločkovitosti a stříbřitosti hlíz u vybraných odrůd bramboru v polních pokusech VÚB v letech 2004 - 2014. 2014, Bramborářství, roč. 22, č. 4, s. 7-10. ISSN: 1211-2429.

PÁNKOVÁ, I. – KREJZAR, V. – SEDLÁK, P. – SEDLÁKOVÁ, V. Agricultural Research Updates. Hauppauge, New York, United States of America: Nova Science Publishers, Inc., 2014, 291s. ISBN 978-1-63321-287-9. Common Scab Disease in Central Europe, s. 33-48.

SEDLÁKOVÁ, V. – DEJMALOVÁ, J. – DOLEŽAL, P. – HAUSVATER, E. – SEDLÁK, P. – BAŠTOVÁ, P. Characterization of forty-four potato varieties for resistance to common scab, black scurf and silver scurf. Crop Protection, 2013, roč. 48, č. 1, s. 82-87. ISSN: 0261-2194.

DOLEŽAL, P. – HAUSVATER, E. – DEJMALOVÁ, J. – SEDLÁKOVÁ, V. Účinnost chemických a biologických přípravků proti mandelince bramborové ((Leptinotarsa decemlineata (Say, 1824)) v letech 2010-2012 v České republice. Vědecké práce , 2013, roč. 20, č. 1, s. 113-132. ISSN: 1802-940X.

HAUSVATER, E. – DOLEŽAL, P. – SEDLÁKOVÁ, V. Podtyp: Článek v nerecenzovaném časopise (mimo kategorie RIV); Stříbřitost slupky bramboru. 2013, .

ŠIMKOVÁ, D. – BUCHER, P. – VOKÁL, B. – SVOBODOVÁ, A. – SEDLÁKOVÁ, V. Vliv odrůdy, ročníku a stanoviště na velikost škrobových zrn u odrůd bramboru určených pro výrobu. Vědecké práce , 2013, roč. 21, č. 1, s. 93-106. ISSN: 1802-940X.

HAUSVATER, E. – DOLEŽAL, P. – DEJMALOVÁ, J. – BAŠTOVÁ, P. – SEDLÁKOVÁ, V. – MAZÁKOVÁ, J. Účinnost fungicidů proti plísni bramboru v letech 2010-2013. Vědecké práce , 2013, roč. 21, č. 1, s. 17-30. ISSN: 1802-940X.

PÁNKOVÁ, I. – SEDLÁKOVÁ, V. – SEDLÁK, P. – KREJZAR, V. The Occurrence of Plant Pathogenic Streptomyces spp. in Potato-growing Regions in Central Europe. ..., 2012, roč. 89, č. 3, s. 207-215.

SEDLÁKOVÁ, V. – SEDLÁK, P. – DOMKÁŘOVÁ, J. – HORÁČKOVÁ, V. STUDIUM VARIABILITY NEKÓDUJÍCÍCH OBLASTÍ MITOCHONDRIÁLNÍ DNA U VYBRANÝCH GENOVÝCH ZDROJŮ RODU SOLANUM. Forest Genetics, 2011, roč. 18, č 0, s. 53-62. ISSN: 1335-048X.

SEDLÁKOVÁ, V. – DEJMALOVÁ, J. – HAUSVATER, E. – SEDLÁK, P. – DOLEŽAL, P. – MAZÁKOVÁ, J. Effect of Phytophthora infestans on potato yield in dependence on variety characteristics and fungicide control. Plant, Soil and Environment, 2011, roč. 57, č. 10, s. 486-491. ISSN: 1214-1178.

Segregation analysis and comparison of hop (Humulus lupulus L.) microsatellite markers variability - Ing. Jakub Vašek, doc. Dr. Ing. Pavel Vejl, Vladimír Nesvadba (externí), Ing. Daniela Čílová, Jana Zoufalá (externí), Ing. Petr Sedlák, Ph.D., Ing. Vladimíra Sedláková, 2010

SEDLÁKOVÁ, V. – SEDLÁK, P. – VEJL, P. – DOMKÁŘOVÁ, J. – HORÁČKOVÁ, V. – HEJTMÁNKOVÁ, K. – PIVEC, V. – MAZÁKOVÁ, J. BIOLOGICKÉ A ŠLECHTITELSKÉ VLASTNOSTI SOMATICKÝCH HYBRIDŮ DIHAPLOIDNÍHO SOLANUM TUBEROSUM SSP. TUBEROSUM A S. BULBOCASTANUM. Vědecké práce , 2009, roč. 17, č. 0, s. 55 - 66. ISSN: 1802-940X.

CHARACTERIZATION OF SELECTED DIPLOID GENETIC RESOURCES OF GENUS SOLANUM INTENDED FOR SOMATIC HYBRIDIZATION WITH POTATO DIHAPLOIDS - Ing. Sedláková Vladimíra; Ing. Sedlák Petr, Ph.D.; doc. Dr. Ing. Vejl Pavel; Domkářová Jaroslava; Ing. Horáčková Vendulka, CSc.; Ing. Škodáček Zbyněk, 2009

Náchylnost odrůd bramboru k některým chorobám hlíz v polních podmínkách - Ing. Sedláková Vladimíra, 2009

Stav bramborářství v ČLR v současnosti z pohledu 2008 International Workshop on Potato Diseases Detection Techniques - Ing. Sedlák Petr, Ph.D.; Ing. Sedláková Vladimíra, 2009

Detection of IPM4 marker of Rx1 gene resistance to PVX in collection of ex situ conserved potato genetic resources - Ing. Sedlák Petr, Ph.D.; Ing. Sedláková Vladimíra; doc. Dr. Ing. Vejl Pavel; Domkářová Jaroslava; Ing. Horáčková Vendulka, CSc., 2009

MOŽNOSTI DETEKCE SOMATICKÝCH HYBRIDŮ BRAMB - Ing. Sedláková Vladimíra; Ing. Sedlák Petr, Ph.D.; doc. Dr. Ing. Vejl Pavel; Suchánková D., 2009

Analysis of chloroplast DNA intergenic spacer TrnL/TrnF in genus Solanum by denaturing gel electrophoresis - Ing. Sedláková Vladimíra; Ing. Sedlák Petr, Ph.D.; doc. Dr. Ing. Vejl Pavel; Domkářová Jaroslava; Ing. Horáčková Vendulka, CSc., 2009

Hodnocení odrůd bramboru z hlediska výskytu aktinomycetové obecné strupovitosti, vločkovitosti a stříbřitosti slupky hlíz v letech 2004 – 2008 - Ing. Sedláková Vladimíra; Hausvater Ervín; Doležal Petr, 2009

 
page foot