| FAPPZ PEF TF FŽP FLD FTZ IVP | Statky Lesy Vinařství | KTV OIKT SIC KAM | @ | English

ČZU WhitePages

Úvod Lidé na ČZU Předměty Útvary Projekty Akce
Vizualizace (b)

Lidé na ČZU

Abecední seznam

Ing. Lucie Poláková ()

Kontakty
  • E-mail:
:: Úřední hodiny ::
Kód předmětu Název předmětu
Citace

**DUFFKOVÁ, PHD., I. – POLÁKOVÁ, L. – **LUKAS, PHD., I. – FUČÍK, P. The Effect of Controlled Tile Drainage on Growth and Grain Yield of Spring Barley as Detected by UAV Images, Yield Map and Soil Moisture Content. Remote Sensing, 2022, roč. 14, č. 19, s. 1-18. ISSN: 2072-4292.

**FUČÍK, P. – **HEJDUK, T. – **KAPIČKA, J. – **DUFFKOVÁ, R. – MARVAL, Š. – **TLAPÁKOVÁ, PH.D, M. – **ZAJÍČEK, A. – ROUB, R. – POLÁKOVÁ, L. – **VOJTĚCHOVSKÝ, T. Automatické nástroje pro hodnocení erozního ohrožení, vnosu sedimentů a polutantů do vodních toků a nádrží na území Prahy – RAINTOOL, Automated tools for the assessment of erosion hazards, sediment and pollutant inputs to watercourses and reservoirs in Prague - RAINTOOL, , 2021, XX - Nepřiřazeno, Koncept III, 27-5668/2021-S; 30-5961/2021-S; SML 2021/324, Aplikace slouží k identifikaci lokalit se zvýšeným rizikem vzniku eroze a vnosu sedimentů do vodních toků a nádrží. Dále podporuje optimalizaci ochranného managementu zemědělských pozemků. V hydrologicky souvisejícím území hl. m. Prahy byla provedena kategorizace povodí různých měřítek z pohledu ohroženosti povrchovým odtokem, erozí a podpovrchovým odtokem, tj. převážně systémy zemědělského odvodnění. Dále jsou v aplikaci prezentovány dostupné situační výkresy melioračních staveb, včetně jejich prostorového rozložení. Aplikace dále obsahuje návrh systému opatření pro zvýšení retence vody na zemědělském půdním fondu či v jeho bezprostřední návaznosti a zlepšení jakosti vody. Jedná se o systém různých vzájemně provázaných typů opatření (organizační, agrotechnická, biotechnická) na úrovni subpovodí (50 – 200 ha) i konkrétních půdních bloků., Aplikace slouží jako podpora při rozhodování státní správy a samosprávy z pohledu variantního přístupu a prioritizace k přijímání a vyhodnocování opatření pro eliminaci dopadů jevů eroze, zejména na pozemcích ve vlastnictví či správě MHMP. Aplikace umožní navrhování optimalizované struktury a managementu zemědělských i jiných pozemků ve vlastnictví a správě MHMP (způsob hospodaření, tvar a velikost), návrh zpřístupnění a defragmentace zemědělské krajiny ve vazbě na pozemky MHMP (obnova polních cest a zeleně). , Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy, v.v.i., 00027049, CZ - Česká republika, N - Využití výsledku jiným subjektem je možné bez nabytí licence (výsledek není licencován), A - Povinné vždy

**HEJDUK, T. – ROUB, R. – **FUČÍK, P. – MARVAL, Š. – **VOJTĚCHOVSKÝ, T. – BUREŠ, L. – POLÁKOVÁ, L. – **SÍTKOVÁ, V. Interdisciplinární přístupy efektivního a bezpečného hospodaření se srážkovou vodou na území Prahy RAINSOFT, Interdisciplinary approaches for efficient and safe management of rainfall water on the territory of Prague RAINSOFT, Rainwater; urban hydrology; water seepage; WEB GIS, 2021, XX - Nepřiřazeno, Koncept I, 26-5666/2021-S; 29-5960/2021-S; SML 2021/325, Aplikace slouží pro posuzování a návrhy konkrétních, variantních opatření efektivního hospodaření se srážkovou vodou v urbanizovaném území. V aplikace RainSOFT jsou zohledňovány stavební, přírodní a morfologické charakteristiky území. Dále jsou reflektovány klimatické podmínky, zejména úhrny srážek včetně jejich intenzity. V souvislosti s těmito faktory je vyhodnocována aplikovatelnost navrhovaných opatření. RainSOFT úzce rozvíjejí současné principy Generelu odvodnění hl. m. Prahy, který řeší především efektivní využívání srážkové vody v místě dopadu, tj.: podpora vsakování vod na vhodných lokalitách, transformace odtoků epizodních vod, podpora samočistících procesů, opětovné použití srážkových vod jako vody užitkové, snížení objemu „splaškových“ vod vstupujících do kanalizace - přiváděných na ČOV., Interaktivní webová mapová aplikace bude sloužit pro rozhodování státní správy a samosprávy z pohledu variantního přístupu k navrhování opatření pro efektivní a bezpečné hospodaření se srážkovou vodou na území Prahy. Softwarový prostředek bude poskytovat relevantní podklady pro navazující projektovou činnost při návrhu nových či rekonstrukci stávajících systémů urbanizovaného odvodnění (hospodaření se srážkovou vodou). , Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy, v.v.i., 00027049, CZ - Česká republika, N - Využití výsledku jiným subjektem je možné bez nabytí licence (výsledek není licencován), A - Povinné vždy

Název Poskytovatel Trvání
 
page foot