| FAPPZ PEF TF FŽP FLD FTZ IVP | Statky Lesy Vinařství | KTV OIKT SIC KAM | @ | English

ČZU WhitePages

Úvod Lidé na ČZU Předměty Útvary Projekty Akce
Vizualizace (b)

Lidé na ČZU

Abecední seznam

Ing. Petra Sychová, Ph.D. (3858)

Kontakty
  • Kancelář:
  • E-mail:
  • ČZU Linka:
    • +420 22438 2998
:: Konzultační hodiny ::
Kód předmětu Název předmětu
Citace

**FUČÍK, P. – ROUB, R. – **HEJDUK, T. – MARVAL, Š. – **ZAJÍČEK, A. – BUREŠ, L. – PAVLÍČKOVÁ, L. – SYCHOVÁ, P.Nástroje pro efektivní a bezpečné hospodaření se srážkovou vodou na území hl. m. Prahy – RainPRAGUE. 2021, Fučík, P., Roub, R., Hejduk, T., Marval, Š., Zajíček, A., Bureš, L., Pavlíčková, L., Sychová P. (2021): Nástroje pro efektivní a bezpečné hospodaření se srážkovou vodou na území hl. m. Prahy – RainPRAGUE. 14. Bienální konference CZWA (In: Sborník příspěvků 14. bienální konference CzWA VODA 2021), 22.–24. září 2021, Litomyšl, s. 411-416. Příspěvek. ISBN 978-80-11-00385-2.

ROUB, R. – **HEJDUK, T. – BUREŠ, L. – **VOJTĚCHOVSKÝ, T. – MARVAL, Š. – PAVLÍČKOVÁ, L. – SYCHOVÁ, P. – **FUČÍK, P. Geografické informační systémy pro management hydrologických krizových situací a jejich propojení na automatické vyrozumívací systémy na území Prahy – RAINGIS, Geographical information systems for hydrological emergency management and their connection to automatic notification systems in Prague - RAINGIS, Rainwater; floods; WEB GIS; crisis management, 2021, XX - Nepřiřazeno, Koncept II, 25-5663/2021-S, Aplikace slouží pro integrované řešení krizových hydrologických situací na vodních tocích území hl. m. Prahy. Důraz je kladen na rychlost a kvalitu informací z hlediska ochrany obyvatel, majetku a životního prostředí před účinky povodní. Aplikace umožňuje zobrazení konkrétní povodňové mapy na základě srážkového úhrnu, který pro danou lokalitu predikuje ČHMÚ nebo je aktuálně měřena na srážkoměrných stanicích. Na základě návrhové srážky dojde k určení adekvátního průtoku generovaného daným povodím. V aplikaci je vestavěna databáze obsahující podrobné datové sady předem vytvořených povodňových map a převodní tabulku mezi srážkovým úhrnem a odpovídajícím průtokem v korytě vodního toku. Pro každou návrhovou výšku srážky jsou generovány tři separátní průtoky, přičemž každý průtok zohledňuje rozdílné vláhové podmínky v daném povodí. Předcházející období je rozděleno na srážkově podprůměrné, průměrné a nadprůměrné. Tento krok umožňuje detailně popsat reakci daného povodí (velikost průtoku) v závislosti na předpovězen, Aplikace umožní krizovému manažerovi detailně predikovat rozsah ohrožených objektů, infrastruktury a samotných obyvatel, s případným napojením na činnosti integrovaného záchranného systému. Dále zajistí zvýšení kvality hlásné a předpovědní povodňové služby, včetně zvýšení rychlosti a kvality distribuce informací v době povodně. , Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy, v.v.i., 00027049, CZ - Česká republika, N - Využití výsledku jiným subjektem je možné bez nabytí licence (výsledek není licencován), A - Povinné vždy

**HEJDUKOVÁ, P. – **HEJDUK, T. – ROUB, R. – SYCHOVÁ, P. – **ZROSTLÍK, Š.Zásobování obcí pitnou vodou je důležitým faktorem jejich rozvoje. 2021, HEJDUKOVÁ, P., HEJDUK, T., ROUB, R., SYCHOVÁ, P., ZROSTLÍK, Š. (2021): Zásobování obcí pitnou vodou je důležitým faktorem jejich rozvoje. Moderní obec 27(10): 32-33. ISSN 1211-0507..

**HEJDUKOVÁ, P. – MARVAL, Š. – ROUB, R. – **ZROSTLÍK, Š. – **KOPP, J. – **HEJDUK, T. – SYCHOVÁ, P. – **KUREKOVÁ, L. – PAVLÍČKOVÁ, L. – **MIČUDOVÁ, K. – BUREŠ, L.Jak na pitnou vodu?. 2021, HEJDUKOVÁ, P., MARVAL, Š., ROUB, R., ZROSTLÍK, Š., KOPP, J., HEJDUK, T., SYCHOVÁ, P., KUREKOVÁ, L., PAVLÍČKOVÁ, L., MIČUDOVÁ, K., BUREŠ, L.: (2021): Jak na pitnou vodu? Brožura, medializační kampaň. 32 s. ISBN 978-80-88323-69-3 (tištěná) a 978-80-88323-70-9 (PDF). .

BUREŠ, L. – ROUB, R. – **MARVAL, Š. – SYCHOVÁ, P. – **HEJDUK, T. Porovnání metod batymetrické interpolace založené na měřených příčných profilech. Vodní hospodářství, 2020, roč. 70, č. 7, s. 8-12. ISSN: 1211-0760.

MARVAL, Š. – **HEJDUKOVÁ, P. – ROUB, R. – **CÖLBA, M. – **KOPP, J. – **HEJDUK, T. – BUREŠ, L. – **DUŠKOVÁ, K. – **ZAJÍČEK, A. – PAVLÍČKOVÁ, L. – SYCHOVÁ, P. – **MIČUDOVÁ, K. – **KUREKOVÁ, L. – **TOMEK, M. – **VLČKOVÁ, M. Vliv zabezpečení zásobování pitnou vodou na demografický (socio-ekonomický) vývoj malých obcí, The effect of potable water supply on demographic (socio-economical) development of small municipalities, Water Supply; Questionnaire; Municipalities; Drinking water; Housing, 2020, XX - Nepřiřazeno, A - Certifikovaná metodika (NmetC), TL02000060-V2 , Ze strany zpracovatele (v zastoupení Západočeské univerzity v Plzni) byla uzavřena smlouva o využití výsledku (typu Nmap) s konkrétním uživatelem z komerční sféry v podobě subjektu Vodovody a kanalizace Beroun, a.s. se sídlem Mostníkovská 255/3, 26601 Beroun, IČO: 46356975. Specializované mapy s odborným obsahem schválilo pro využití v praxi Ministerstvo zemědělství ČR, osvědčením č. 4206/2021-MZE-15130., Výsledky budou široce uplatnitelné jak pro orgány státní správy, komerční sféry, tak pro samotné samosprávné celky, tj. obce a především pro jejich občany. Dosažené poznatky budou mít přímý komerční potenciál při řešení zakázkové činnosti ať již přímo účastníků projektu, tak jednotlivých projekčních kanceláří i netržní dopad, kdy implementace výsledků bude mít především pozitivní dopad pro obce a jejich občany z pohledu jejich dalšího rozvoje a odpovídající životní podmínky. Již při přípravě návrhu projektu byla navázána úzká spolupráce s potenciálními odběrateli výsledků (obce, kraje, provozovatelé vodovodů, projekční firmy, ústřední orgány státní správy). , B - Výsledek je využíván orgány státní nebo veřejné správy, Ministerstvo zemědělství, Těšnov 17, 110 00 Praha 1, 15.12.2020,

BUREŠ, L. – ROUB, R. – SYCHOVÁ, P. – GDULOVÁ, K. – **ĎOUBALOVÁ, J. Comparison of bathymetric data sources used in hydraulic modelling of floods. Journal of Flood Risk Management, 2019, roč. 12, č. 1, s. 1-10. ISSN: 1753-318X.

BUREŠ, L. – SYCHOVÁ, P. – MÁCA, P. – ROUB, R. – **MARVAL, Š. River Bathymetry Model Based on Floodplain Topography. Water, 2019, roč. 11, č. 6, s. 1-17. ISSN: 2073-4441.

BUREŠ, L. – SYCHOVÁ, P. – PAVLÍČKOVÁ, L. – **ŠTĚPÁN, M. – **URBAN, F. – ROUB, R. Matematické stanovení batymetrie vodního toku – software Bathy_supp. Vodohospodářské technicko-ekonomické informace, 2019, roč. 61, č. 3, s. 14-21. ISSN: 0322-8916.

BUREŠ, L. – SYCHOVÁ, P. – **MARVAL, Š. – **URBAN, F. – ROUB, R.River bathymetry model based on the analytical curves.. 2019, .

MARKONIS, I. – **MOUSTAKIS, Y. – **NASIKA, C. – SYCHOVÁ, P. – **DIMITRIADIS, P. – HANEL, M. – MÁCA, P. – **PAPALEXIOU, S. Global estimation of long-term persistence in annual river runoff. ADVANCES IN WATER RESOURCES, 2018, roč. 113, č. , s. 1-12. ISSN: 0309-1708.

KUBÍNOVÁ, P. Porovnání chemismu srážek na volné ploše a pod korunami stromů. Vodohospodářské technicko-ekonomické informace, 2010, roč. 52, č. I, s. 29 - 31. ISSN: 0322-8916.

ETO - Pan evaporation method - prof. Ing. Pavel Pech, CSc., Ing. Jiří Pavlásek, Ph.D., Ing. Petra Kubínová, Ph.D., 2010

SReFTraS 1.0 - Ing. Vojtěch Havlíček, Ing. Jiří Pavlásek, Ph.D., Ing. Martin Heřmanovský, Ing. Radek Roub, Ph.D., Ing. Petra Kubínová, Ph.D., 2010

VACH, M. – SKŘIVAN, P. – ROHOVEC, J. – FIŠÁK, J. – KUBÍNOVÁ, P. – BURIAN, M. Inorganic Pollutants in Wet Atmospheric Deposition and the Trajectories of Their Possible Transport . Water Air and Soil Pollution, 2009, roč. 196, č. 0, s. 369-383. ISSN: 0049-6979.

KUBÍNOVÁ, P. – DRAHOTA, P. – SKŘIVAN, P. – ROHOVEC, J. Meteorological Situations in 2007 and their Implications for the Cycling of Selected Chemical Elements in a Central Bohemian Forested Catchment. Soil and Water Research, 2009, roč. 4, č. 3, s. 149 - 158. ISSN: 1801-5395.

Hydromode 2009 - Ing. Kubínová Petra, Ph.D.; Ing. Havlíček Vojtěch, 2009

Železo v povrchových vodách - vazba na tuhou fázi a jeho výskyt v roztoku - Ing. Kubínová Petra, Ph.D., 2009

 
page foot