| FAPPZ PEF TF FŽP FLD FTZ IVP | Statky Lesy Vinařství | KTV OIKT SIC KAM | @ | English

ČZU WhitePages

Úvod Lidé na ČZU Předměty Útvary Projekty Akce
Vizualizace (b)

Lidé na ČZU

Abecední seznam

doc. Ing. Ivan Kuneš, Ph.D. (1595)

Kontakty
  • E-mail:
  • ČZU Linka:
    • +420 22438 3792
  • www:
  • Kancelář:
:: Konzultační hodiny ::
konzultace vhodné předem domluvit e-mailem nebo telefonem
Kód předmětu Název předmětu
Citace

KUNEŠ, I. – BALÁŠ, M. – **BURDA, P. – GALLO, J. – **NÁROVCOVÁ, J.Poloodrostky a odrostky nové generace na specifických lesních stanovištích: shrnutí vybraných poznatků. 2022, Kuneš I., Baláš M., Burda P., Gallo J., Nárovcová J. 2022. Poloodrostky a odrostky nové generace na specifických lesních stanovištích: shrnutí vybraných poznatků. In: Sušková M. (ed.) Lesné semenárstvo, škôlkarstvo a umelá obnova lesa 2022. Zborník referátov z medzinárodnej konferencie. Liptovsky Ján, 29.–30.6.2022, Združenie lesných škôlkarov Slovenskej republiky, 031 01 Liptovský Mikuláš – Iľanovo. 1. vydání, nestránkováno..

BALÁŠ, M. – **TROJAN, V. – GALLO, J. – KUNEŠ, I. – PODRÁZSKÝ, V.Použití mykorhizních přípravků pro překonání povýsadbového šoku u dřevin na bývalé zemědělské půdě v lokalitě Praha – Horní Počernice: předběžné výsledky po prvním vegetačním období. 2022, Baláš M., Trojan V., Gallo J., Kuneš I., Podrázský V. 2022. Použití mykorhizních přípravků pro překonání povýsadbového šoku u dřevin na bývalé zemědělské půdě v lokalitě Praha – Horní Počernice: předběžné výsledky po prvním vegetačním období. In: Sušková M. (ed.) Lesné semenárstvo, škôlkarstvo a umelá obnova lesa 2022. Zborník referátov z medzinárodnej konferencie. Liptovsky Ján, 29.–30.6.2022, Združenie lesných škôlkarov Slovenskej republiky, 031 01 Liptovský Mikuláš – Iľanovo. 1. vydání, nestránkováno..

BALÁŠ, M. – KUNEŠ, I. – GALLO, J. – KARLÍK, P. – LINDA, R. – VÍTÁMVÁS, J. – **HLÍDKOVÁ, A.Bříza ojcovská - dendrologická zajímavost střední Evropy. 2022, Baláš M., Kuneš I., Gallo J., Karlík P., Linda R., Vítámvás J., Hlídková A. (2022): Bříza ojcovská - dendrologická zajímavost střední Evropy. Lesnická práce, 101: 12: 33-35(793-795), ISSN 0322-9254..

KUNEŠ, I. – BALÁŠ, M. – **BENEŠ, P. – PINIDIYA ARACHCHILAGE, C.Problematika akátu: Aktivity Katedry pěstování lesů Fakulty lesnické a dřevařské při ČZU v Praze. 2022, Kuneš I., Baláš M., Beneš P., Suraweera Ch. 2022. Problematika akátu: Aktivity Katedry pěstování lesů Fakulty lesnické a dřevařské při ČZU v Praze. In: Nové poznatky ve výzkumu introdukovaných dřevin. Sborník příspěvků. Kostelec nad Černými lesy, 28. 6. 2022, Česká lesnická společnost, Praha, 52 s., ISBN 978-80-02-02981-6, s. 25–29. .

**LOPOT, F. – KUNEŠ, I. – **HAVRÁNEK, Z. – **ŠTANCL, J. – **ŠTOČEK, O. – BALÁŠ, M. – **ŠTÁDLER, M. – PODRÁZSKÝ, V. PostCont - zařízení pro obalování sadebního materiálu lesních dřevin do prorůstavých obalů, PostCont - device for containerization of planting stock of forest trees into decomposable containers, containerized planting stock; containerization machine; forest nursery management, 2021, XX - Nepřiřazeno, B - Funkční vzorek, PostCont, SS01020189-V1 (označení výsledku v projektu TAČR SS01020189), Technická dokumentace je obsažena v průběžné zprávě projektu TAČR SS01020189 za rok 2021, v její přílohové části, konkrétně v sekci dokumenty prokazující dosažení výsledku. Dokument dokládá dosažení výsledku Gfunk - funkční vzorek. Využití výsledku bude ošetřeno smlouvou o využití výsledku, která se uzavírá na konci řešení projektu., úspora za nákup prorůstavých obalů; úspora vody; recyklace starého papíru, České vysoké učení technické v Praze a Česká zemědělská univerzita v Praze, 60460709, CZ - Česká republika, A - K využití výsledku jiným subjektem je vždy nutné nabytí licence, P/Z - Povinné v některých případech, B - Výše vyčerpané části z celkových uznaných nákladů na dosažení výsledku je větší, než 5 mil. Kč a menší nebo rovna 10 mil. Kč

VÍTÁMVÁS, J. – KUNEŠ, I. – BALÁŠ, M. – **HLÍDKOVÁ, A. – **MARTINŮ, V. Vegetativní množení rostlin s fenotypovým projevem břízy ojcovské (Betula oycoviensis Besser), Vegetative propagation of plants with the Ojcow birch phenotype (Betula oycoviensis Besser), adult trees; graffting; in vitro; methodology; proven technology, 2021, XX - Nepřiřazeno, B - Ověřená technologie, Bříza ojcovska, a, a, a, a, a, CZ - Česká republika, A - K využití výsledku jiným subjektem je vždy nutné nabytí licence, N - Nevyžaduje se, A - Výše vyčerpané části z celkových uznaných nákladů na dosažení výsledku je menší nebo rovna 5 mil. Kč

BALÁŠ, M. – GALLO, J. – KUNEŠ, I. Work sampling and work process optimization in sonic and electrical resistance tree tomography. Journal of Forest Science, 2020, roč. 66, č. 1, s. 9-21. ISSN: 1212-4834.

KUNEŠ, I. – BALÁŠ, M. – GALLO, J. – PODRÁZSKÝ, V.Demonstrační objekt Lipiny: ukázka přeměny akátových porostů v pražských lesích. 2020, Kuneš I., Baláš M., Gallo J., Podrázský V. (2020): Demonstrační objekt Lipiny: ukázka přeměny akátových porostů v pražských lesích. Lesnická práce 99(10): 26–28..

KUNEŠ, I. – BALÁŠ, M. – GALLO, J. – ŠULITKA, M. – PINIDIYA ARACHCHILAGE, C. – PODRÁZSKÝ, V.Trnovník akát má řadu nežádoucích, ale i přínosných vlastností. 2020, Kuneš I., Baláš M., Gallo J., Šulitka M., Pinidiya Arachchilage C., Podrázský V. (2020): Trnovník akát má řadu nežádoucích, ale i přínosných vlastností. Lesnická práce 99(11): 24–26..

BALÁŠ, M. – KUNEŠ, I. – GALLO, J.Zalesňování na ekologicky specifických stanovištích. 2020, Kuneš I., Baláš M., Gallo J. (2020): Zalesňování na ekologicky specifických stanovištích. In: Obnova lesa na kalamitních holinách – zakládání lesů pro XXII. století, Okříšky, 24. září 2020 (Garanti: Leugner J., Vacek Z.), sborník z příspěvků odborného semináře. 46 s. Česká lesnická společnost [Praha], 1. vydání, ISBN 978-80-02-02918-2. pp. 7-17. .

KUNEŠ, I. – BALÁŠ, M. – GALLO, J. – ŠULITKA, M. – PINIDIYA ARACHCHILAGE, C.Potenciál rizika pěstování trnovníku akátu (Robinia pseudoacacia L.). 2020, KUNEŠ, I. – BALÁŠ, M. – GALLO, J. – ŠULITKA, M. – SURAWEERA, CH. (2020): Potenciál a rizika pěstování trnovníku akátu (Robinia pseudoacacia L.). In: Potenciál méně zastoupených introdukovaných dřevin v lesním hospodářství České republiky. Sborník příspěvků. Kostelec nad Černými lesy – Truba, 25. srpna 2020, Česká lesnická společnost, [Praha], 34 s., ISBN 978-80-02-02912-0, s. 29–34.

KUNEŠ, I. – BALÁŠ, M. – PODRÁZSKÝ, V.S trnovníkem akátem je potřeba umět bezpečně zacházet. 2020, KUNEŠ, I. – BALÁŠ, M. – PODRÁZSKÝ, V. (2020): S trnovníkem akátem je potřeba umět bezpečně zacházet. Lesnická práce, 99: 12: 779–781(19–21), ISSN 0322-9254..

VÍTÁMVÁS, J. – KUNEŠ, I. – BALÁŠ, M. Vegetativní množení rostlin s fenotypovým projevem břízy ojcovské (Betula oycoviensis Besser), Vegetative propagation of plants with phenotypic traits of the birch (Betula oycoviensis Besser), Betula oycoviensis; conservation; grafting, in vitro micropropagation; organogenesis, rooting , 2020, XX - Nepřiřazeno, A - Certifikovaná metodika (NmetC), Bříza ojcovská, Ústecký kraj, Velká Hradební 3118/48, 400 02, Ústí nad Labem, IČO: 70892156, Význam předpokládané metodiky stojí především v oblasti životního prostřední, v zachování druhové diverzity, a tedy mimo přímo peněžně vyjádřitelné ekonomické aspekty. V rámci posuzování ekonomických aspektů u metodiky zabývající se zachováním taxonu břízy ojcovské je spíše kladen důraz na celospolečenské přínosy v oblasti zachování genetických zdrojů a biodiverzity. Avšak metodika množení břízy ojcovské může znamenat i možnost rozšíření sortimentu nabízených dřevin a získání vyšších tržeb u uživatele výsledků výrobou sazenic břízy ojcovské pro komerční využití v rámci okrasného zahradnictví a pro rozšíření dendrologických sbírek. Technicky vzato lze technologií množení, zvláště in vitro technologií, produkovat několik set (až tisíc) sazenic zájmového taxonu ročně. , C - Výsledek je využíván bez omezení okruhu uživatelů, MZe, 21.12.2020,

BALÁŠ, M. – KUNEŠ, I.Jak založit odolný a pestrý les - II. část. 2020, BALÁŠ, M. – KUNEŠ, I. (2020): Jak založit odolný a pestrý les – II. část. Farmář, 26: 1: 67–69, ISSN 1210-9789..

KUNEŠ, I. – BALÁŠ, M. Zřízení výzkumného a demonstračního objektu pro přestavby akátových porostů. Praha: Magistrát hlavního města Prahy, 2020, 11s. ISBN: ,

GALLO, J. – BALÁŠ, M. – LINDA, R. – KUNEŠ, I. The effects of planting stock size and weeding on survival and growth of small-leaved lime under drought-heat stress in the Czech Republic. Austrian Journal of Forest Science, 2020, roč. 137, č. 1, s. 43-66. ISSN: 0379-5292.

VÍTÁMVÁS, J. – KUNEŠ, I. – VIEHMANNOVÁ, I. – LINDA, R. – BALÁŠ, M. Conservation of Betula oycoviensis, an endangered rare taxon, using vegetative propagation methods. IForest, 2020, roč. 13, č. 2020, s. 107-113. ISSN: 1971-7458.

LINDA, R. – KUNEŠ, I. – BALÁŠ, M. Genetic and morphometric variability between populations of Betula xoycoviensis from Poland and Czechia: A revised view of the taxonomic treatment of the Ojcow birch. PLoS One, 2020, roč. 15, č. 12, s. 1-20. ISSN: 1932-6203.

KUNEŠ, I. – BALÁŠ, M. – **LANSKY, P. Structural and Tree Species Diversification as a Challenging Task in Forests of the Air-polluted Jizera Mountains, Czech Republic . Mountain Research and Development, 2020, roč. 40, č. 2, s. 8-16. ISSN: 0276-4741.

KUNEŠ, I. – BALÁŠ, M. – GALLO, J. – ŠULITKA, M. – PINIDIYA ARACHCHILAGE, C. Trnovník akát (Robinia pseudoacacia) a jeho role ve středoevropském a českém prostoru: review. Zprávy lesnického výzkumu, 2019, roč. 64, č. 4, s. 181-190. ISSN: 0322-9688.

BALÁŠ, M. – BAŽANT, V. – BORŮVKA, V. – **DIMITROVSKÝ, K. – **FULÍN, M. – KUNEŠ, I. – KUPKA, I. – MELICHAROVÁ, L. – MONDEK, J. – PODRÁZSKÝ, V. – PRKNOVÁ, H. – RESNEROVÁ, K. – ŠÁLEK, L. – VACEK, O. – VACEK, Z. – ZEIDLER, A. Silvicultural, Production and Environmental Potential of the Main Introduced Tree Species in the Czech Republic. Praha: Lesnická práce s.r.o., 2019, 186s. ISBN 978-80-213-2993-5.

BALÁŠ, M. – KUNEŠ, I. – LINDA, R. – GALLO, J. – **PETRÁSEK, J. Výskyt jedinců s fenotypovým projevem břízy ojcovské na lokalitě Volyně u Výsluní, Occurrence of individuals showing the phenotypic traits of Oyców birch in the locality Volyně u Výsluní, Oyców birch; Ore Mts.; GPS; population, 2019, XX - Nepřiřazeno, A - Certifikovaná metodika (NmetC), Betula oycoviensis, Smlouva o uplatnění souboru specializovaných map s odborným obsahem byla uzavřena s uživatelem Ústecký kraj, Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí n. L., IČO 70892156, zástupce pro jednání Mgr. Jan Rothanzl, tel. +420 475 657 121, e-mail rothanzl.j@kr-ustecky.cz, Mapa je poskytována uživateli mapy bezplatně. Jiné ekonomické parametry se neuvažují, A - Výsledek využívá pouze poskytovatel, MZe ČR, 28.03.2019,

KUNEŠ, I. – LINDA, R. – **FÉR, T. – KARLÍK, P. – BALÁŠ, M. – EŠNEROVÁ, J. – VÍTÁMVÁS, J. – BÍLÝ, J. – **URFUS, T. Is Betula carpatica genetically distinctive? A morphometric, cytometric and molecular study of birches in the Bohemian Massif with a focus on Carpathian birch. PLoS One, 2019, roč. 14, č. 10, s. 1-1. ISSN: 1932-6203.

BALÁŠ, M. – KUNEŠ, I.Jak založit odolný a pestrý les - I. část. 2019, Farmář, vol. 25, No. 12, p. 37–39, ISSN 1210-9789..

BALÁŠ, M. – KUNEŠ, I.Přehled vlastností prostokořenného a krytokořenného sadebního materiálu lesních dřevin. 2019, In: Pěstování sadebního materiálu pro zalesnění kalamitních holin. Sborník vědeckých prací u příležitosti modernizace a otevření lesní školky pro pěstování sazenic na vzduchovém polštáři v Nové Roli u Karlových Varů, Nová Role, 12. 6. 2019, Houšková, K., Jan, D. (eds.), Mendelova univerzita v Brně a LESCUS Cetkovice, 39 s., vydáno v elektronické podobě na CD, ISBN 978-80-7509-695-1, s. 5–9..

GALLO, J. – BALÁŠ, M. – KUNEŠ, I. – LINDA, R.Experimentální výsadba s třešňovými poloodrostky nové generace na živném a vysýchavém stanovišti v lokalitě Vintířov-Sedlec: Iniciální zhodnocení ujímavosti, růstu a vitality. 2019, In: Proceedings of Central European Silviculture, [Volume 9]: Pěstování lesů ve střední Evropě [Silviculture in Central Europe]. Sborník vědeckých prací u příležitosti 20. mezinárodního setkání pěstitelů lesa střední Evropy a 100 let založení Mendelovy univerzity v Brně, Brno, 3.–5. 9. 2018, Houšková, K., Jan, D. (eds.), Mendelova univerzita v Brně, 316 s., ISBN 978-80-7509-669-2, s. 119–130..

LINDA, R. – ZÁDRAPOVÁ, D. – KŘÍŽOVÁ, K. – KUNEŠ, I. Smlouva o uplatnění výsledku Ověřené technologie "Evaluace výsledků měření parametrů chlorofylu v listech vybraných dřevin pomocí přenosných zařízení", Certified technology contract "Evaluation of measured parameters of tree leaves chlorophyll done by suitable portable devices", chlorophyll content; chlorophyll fluorescence; forest nurseries, 2019, XX - Nepřiřazeno, B - Ověřená technologie, TJ01000051, Smlouva o uplatnění výsledku – Ověřené technologie zpracované v rámci řešení projektu TJ01000051, Technologie byla ověřena ve spolupráci s dalším řešitelem projektu (smlouva byla podepsána oběma subjekty v prosinci 2019)., Potenciální úspora v řádu statisíců korun ročně (v případě středně velké lesní školky), zvýšení konkurenceschopnosti společnosti, Česká zemědělská univerzita v Praze, 60460709, CZ - Česká republika, A - K využití výsledku jiným subjektem je vždy nutné nabytí licence, N - Nevyžaduje se, A - Výše vyčerpané části z celkových uznaných nákladů na dosažení výsledku je menší nebo rovna 5 mil. Kč

KUNEŠ, I. – BALÁŠ, M.Trnovník akát - plošně nejvýznamnější introdukovaná dřevina v českých zemích. 2019, In: Introdukované dřeviny – potenciál a rizika jejich pěstování. Sborník příspěvků. Kostelec nad Černými lesy, 25. dubna 2019, Česká lesnická společnost, 44 s., ISBN 978-80-02-02863-5, s. 18-23..

LINDA, R. – ZÁDRAPOVÁ, D. – KŘÍŽOVÁ, K. – KUNEŠ, I. Měření obsahu a fluorescence chlorofylu v listech vybraných dřevin pomocí přenosných přístrojů, The measurement of chlorophyll content and fluorescence in leaves of selected tree species using portable instruments, chlorophyll content; chlorophyll fluorescence; forest nurseries, 2018, XX - Nepřiřazeno, A - Certifikovaná metodika (NmetC), TJ01000051-V2, Osoba pro jednání – Ing. Rostislav Linda (lindar@fld.czu.cz), uzavřena smlouva o využití metodiky se společností Suchopýr, o.p.s (IOČ: 25419358) ze dne 5.11.2018, Potenciální úspora nákladů, eliminace neefektivních nákladů, C - Výsledek je využíván bez omezení okruhu uživatelů, Ministerstvo zemědělství, Těšnov 17, Praha 1, 03.12.2018,

GALLO, J. – BALÁŠ, M. – LINDA, R. – CUKOR, J. – KUNEŠ, I. Iniciální zhodnocení experimentální výsadby s bukovými poloodrostky nové generace na živném a vysýchavém stanovišti v lokalitě Vintířov-Sedlec. In Proceedings of Central European Silviculture 04.09.2018, Doksy. Česká zemědělská univerzita v Praze: Tribun EU, s. r. o., Brno, 2018. s. 39-46.

CUKOR, J. – RAŠÁKOVÁ, N. – LINDA, R. – LINHART, L. – **GUTSCH, M. – KUNEŠ, I. Effects of Brassinosteroid Application on Seed Germination of Scots Pine under Standard and Heat Stress Conditions. ..., 2018, roč. 24, č. 1, s. 60-67. ISSN: N.

**NÁROVCOVÁ, J. – BALÁŠ, M. – **BURDA, P. – KUNEŠ, I. – **MACHOVIČ, I.Zkušenosti s motomanuálními výsadbami listnatých poloodrostků nové generace. 2018, In: Moderní školkařské technologie a jejich využití v lesnictví – III. Současné trendy v umělé obnově lesa. Sborník příspěvků ze semináře, Hrubá Voda, 29.–30. 5. 2018, Martinec, P. (ed.). Sdružení lesních školkařů ČR, Tečovice, 68 s., ISBN 978-80-906781-2-5, s. 36–41.

BALÁŠ, M. – **NÁROVCOVÁ, J. – **BURDA, P. – KUNEŠ, I. – **MACHOVIČ, I.Zásady správné provozní praxe při pěstování poloodrostků a odrostků nové generace a při jejich užití k zakládání lesů. 2018, In: Moderní školkařské technologie a jejich využití v lesnictví – III. Současné trendy v umělé obnově lesa. Sborník příspěvků ze semináře, Hrubá Voda, 29.–30. 5. 2018, Martinec, P. (ed.). Sdružení lesních školkařů ČR, Tečovice, 68 s., ISBN 978-80-906781-2-5, s. 42–53..

KUNEŠ, I. – BALÁŠ, M. – GALLO, J. – LINDA, R.Conversion of Robinia pseudoacacia stands to woodlands of native trees in urban forests of Prague. 2018, Kuneš I., Baláš M., Gallo J., Linda R. (2018): Conversion of Robinia pseudoacacia stands to woodlands of native trees in urban forests of Prague. Wildlanka, 6(3): 118–125. ISSN 1800-1777 (print) | 2424-6263(online) Published: 2018-09-30.

GALLO, J. – KUNEŠ, I. – BALÁŠ, M.Contribution of reforestation using saplings to conservation of forest ecosystems. 2018, Gallo, J., Kuneš, I., Baláš, M. (2018): Contribution of reforestation using saplings to conservation of forest ecosystems. Wildlanka, 6(3): 100–107. ISSN 1800-1777(print) | 2424-6263(online).

GALLO, J. – KUNEŠ, I. – BALÁŠ, M.Importance of artificial regeneration and silviculture for the conservation and restoration of wildlife. 2018, Gallo J., Kuneš I., Baláš M. (2018): Importance of artificial regeneration and Silviculture for the conservation and restoration of Wildlife. In: Wildlanka International Symposium 2018: Conservation – Reef to Ridge. Sborník abstraktů [Proceedings of the Annual Session], 7.–9. 8. 2018, Rajapakse, N. M. R. (ed.), Department of Wildlife Conservation, Colombo, Sri Lanka, nestránkováno, art. No. 33, ISSN 2465-6519..

KUNEŠ, I. – BALÁŠ, M. – LINDA, R. – GALLO, J. – NOVÁKOVÁ, O. Effects of brassinosteroid application on seed germination of Norway spruce, Scots pine, Douglas fir and English oak. IForest, 2017, roč. 10, č. FEB, s. 121-127. ISSN: 1971-7458.

BALÁŠ, M. – **NÁROVCOVÁ, J. – **NÁROVEC, V. – KUNEŠ, I. – **BURDA, P. – **MACHOVIČ, I. – **MARTINŮ, V. Postupy pro zalesňování degradovaných a rekultivovaných stanovišť s využitím poloodrostků a odrostků nové generace, Methods for afforestation of degraded and restored sites using new generation broadleaf semi-samplings and saplings, new generation semi-saplings and saplings; forest regeneration; site reclamation; lignohumate, 2017, GK - Lesnictví, A - Uplatněná certifikovaná metodika, poloodrostky a odrostky, Smlouva o uplatnění certifikované metodiky uzavřena dne 25.8.2017 mezi smluvními stranami: VÚLHM, Strnady; ČZU v Praze; Lesní školky Pavel Burda, Milevsko; Dendria, Frýdlant; Ecolab, Znojmo (poskytovatelé) a Správa lesů a majetku Kristiny Colloredo-Mansfeldové, Opočno (uživatel)., Předpokládané roční ekonomické přínosy pro potenciální rozsah uplatnění technologie v rámci ČR by mohly dosahovat 12 mil. Kč., C - Výsledek je využíván bez omezení okruhu uživatelů, Ministerstvo zemědělství, Těšnov 17, Praha 1, 03.10.2017,

BALÁŠ, M. – **NÁROVCOVÁ, J. – KUNEŠ, I. – **NÁROVEC, V. – **BURDA, P. – **MACHOVIČ, I. – **ŠIMERDA, L. Použití listnatých poloodrostků a odrostků nové generace v lesnictví, Use of the new generation broadleaf semi-saplings and saplings in forestry, new generation semi-saplings and saplings; artificial forest regeneration; portable earth auger, 2017, GK - Lesnictví, A - Uplatněná certifikovaná metodika, motorový jamkovač, Smlouva o uplatnění certifikované metodiky uzavřena dne xxxx mezi smluvními stranami: VÚLHM, Strnady; ČZU v Praze; Lesní školky Pavel Burda, Milevsko; Dendria, Frýdlant (poskytovatelé) a Správa lesů a majetku Kristiny Colloredo-Mansfeldové, Opočno (uživatel)., Při užití kalkulovaného množství 1,5 mil. ks sadebního materiálu typu PONG ročně na výměře kolem 1 200 ha (400 ha porostů dubu letního a zimního, 660 ha porostů buku lesního, 140 ha redukovaného druhového zastoupení ostatních listnatých dřevin) představuje potenciální úspora nákladů na zajištěnou kulturu souhrnnou částku až 4 mil. Kč ročně., C - Výsledek je využíván bez omezení okruhu uživatelů, Ministerstvo zemědělství, Těšnov 17, Praha 1, 23.10.2017,

KUNEŠ, I. – BALÁŠ, M. – LINDA, R. – **NÁROVCOVÁ, J. – GALLO, J. – **NÁROVEC, V.Využití hnojiva s obsahem humátu draselného při obnově lesa na specifických stanovištích. 2017, Proceedings of Central European Silviculture, Volume 7, Adaptívny manažment pestovania lesov v procese klimatickej zmeny a globálneho otepľovania. Recenzovaný zborník vedeckých prác, Zvolen, 6.–7. 9. 2017, Jaloviar, P., Saniga, M. (eds.). Technická univerzita vo Zvolene, 240 s., ISBN 978-80-228-2979-3, s. 53–60..

GALLO, J. – BALÁŠ, M. – LINDA, R. – KUNEŠ, I. Growth performance and resistance to ground late frosts of Fagus sylvatica L. plantation treated with a brassinosteroid compound. Journal of Forest Science, 2017, roč. 63, č. 3, s. 117-125. ISSN: 1212-4834.

LINDA, R. – KUNEŠ, I. – BALÁŠ, M. – GALLO, J. Morphological variability between diploid and tetraploid taxa of the genus Betula L. in the Czech Republic. Journal of Forest Science, 2017, roč. 63, č. 12, s. 531-537. ISSN: 1212-4834.

BALÁŠ, M. – KUNEŠ, I. – GALLO, J. – RAŠÁKOVÁ, N. Review on Betula oycoviensis and foliar morphometry of the species in Volyně, Czech Republic. Dendrobiology, 2016, roč. , č. 76, s. 117-125. ISSN: 1641-1307.

MARTINŮ, V. – NÁROVCOVÁ, J. – NÁROVEC, V. – KUNEŠ, I. – BALÁŠ, M. – MACHOVIČ, I. – BURDA, P. Speciální dlouhodobě působící hnojivo s humitanem draselným pro využití v lesním hospodářství. -- Neuvedený název vydavatele --. 30138. 21.12.2016.

LINDA, R. – GÁBOR, L. – KUNEŠ, I. – BALÁŠ, M. – RAŠÁKOVÁ, N. – GALLO, J.Stanovení kritéria pro odlišení tetraploidních druhů bříz od diploidních a předpověď jejich výskytu v rámci ČR. 2016, Proceedings of Central European Silviculture Sborník vědeckých prací Dobruška, 30.–31. 8. 2016 Kacálek, D., Novák, J., Nováková, K., Součková, J. (eds.) Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti, Strnady 246 s. ISBN 978-80-7417-112-3 s. 71–77.

BALÁŠ, M. – KUNEŠ, I. – NÁROVCOVÁ, J. ZKUŠENOSTI S POUŽITÍM PŘENOSNÉHO MOTOROVÉHO JAMKOVAČE PŘI ZAKLÁDÁNÍ LESA. Zprávy lesnického výzkumu, 2016, roč. 61, č. 4, s. 262-270. ISSN: 0322-9688.

BURDA, P. – NÁROVCOVÁ, J. – NÁROVEC, V. – KUNEŠ, I. – BALÁŠ, M. – MACHOVIČ, I. Pěstování listnatých poloodrostků a odrostků nové generace v lesních školkách, Production of the new generation broad-leaved semisaplings and sapling in the forest nurseries, large-sized planting stock; broadleaves; bare-rooted planting stock; forest nuresery operations, 2016, GK - Lesnictví, B - Ověřená technologie, CM-5/2016, CM-5/2016, Poloodrostky a odrostky nové generace se vyznačují bohatými kořenovými systémy, koncentrovanými do prostoru o průměru 20 cm a hloubky 30 cm, což umožňuje výsadbu do vrtaných jamek o průměru 20 cm., Předpokládaným přínosem pro pěstitele sadebního materiálu lesních dřevin je roční pěstování 5 tis. kusů, které budou využity pro obnovu lesa a zalesnění, kdy roční ekonomický přínos pro pěstitele lze vyjádřit částkou 150 tis. Kč, pro vlastníka lesa rovněž částkou 150 tis. Kč., Ing. Pavel Burda, Ph.D., Milevsko; Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti, v. v. i., Strnady; Česká zemědělská univerzita v Praze, Dendria s.r.o., Frýdlant, 5986717, CZ - Česká republika, A - K využití výsledku jiným subjektem je vždy nutné nabytí licence, N - Nevyžaduje se, A - Výše vyčerpané části z celkových uznaných nákladů na dosažení výsledku je menší nebo rovna 5 mil. Kč

LINDA, R. – GÁBOR, L. – KUNEŠ, I. – BALÁŠ, M. – RAŠÁKOVÁ, N. – GALLO, J. Stanovení kritéria pro odlišení tetraploidních druhů bříz od diploidních a předpověď jejich výskytu v rámci ČR. In Conference of Central European Silviculture 2016: Forest Functions in Changing Environments 30.08.2016, Dobruška. Strnady: Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti, v. v. i., Strnady, Výzkumná stanice Opočno, 2016. s. 71-77.

NOVÁKOVÁ, O. – GALLO, J. – BALÁŠ, M. – ŠPULÁK, O. – KUNEŠ, I. Vliv brassinosteroidů na výškový přírůst, fluorescenci chlorofylu a mortalitu sazenic smrku ztepilého a borovice lesní v podmínkách lesní školky. Zprávy lesnického výzkumu, 2015, roč. 60, č. 2, s. 122-129. ISSN: 0322-9688.

JAKL, M. – JAKLOVÁ DYTRTOVÁ, J. – KUNEŠ, I. – BALÁŠ, M. Effective concentration of elements in root zone of Norway spruce stand 16 years after fertilization probed with DGT. Water Air and Soil Pollution, 2015, roč. 226, č. 10, s. 1-8. ISSN: 0049-6979.

BURDA, P. – NÁROVCOVÁ, J. – NÁROVEC, V. – KUNEŠ, I. – BALÁŠ, M. – MACHOVIČ, I. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Technology of production of new generation semisaplings and saplings of broadleaves in forest nurseries – summary of certified methodology. 2015, Proceedings of Central European Silviculture. Sborník vědeckých prací, Křtiny, 2.–4. 9. 2015, Houšková, K., Černý, J. (eds.), Mendelova univerzita v Brně, 222 s., ISBN 978-80-7509-308-0, s. 9–18..

LINDA, R. – EŠNEROVÁ, J. – RAŠÁKOVÁ, N. – BALÁŠ, M. – KUNEŠ, I. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Morfologická a genetická variabilita vybraných diploidních a tetraploidních zástupců rodu bříza (Betula spp.). 2015, Proceedings of Central European Silviculture. Sborník vědeckých prací, Křtiny, 2.–4. 9. 2015, Houšková, K., Černý, J. (eds.), Mendelova univerzita v Brně, 222 s., ISBN 978-80-7509-308-0, s. 171–181..

KUNEŠ, I. – BALÁŠ, M. – BURDA, P. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Odrostky jeřábu ptačího na extrémním horském stanovišti po sedmi letech od výsadby. 2015, Aktuálne problémy v zakladaní a pestovaní lesa. Zborník referátov, Liptovský Mikuláš, 5.–6. 10. 2015, Štefančík, I., Bednárová, D. (eds.), Národné lesnícke centrum Zvolen, 122 s., ISBN 978-80-8093-203-9, s. 56–64..

JAKL, M. – JAKLOVÁ DYTRTOVÁ, J. – KUNEŠ, I. – BALÁŠ, M. – SZÁKOVÁ, J. – BALÍK, J. The long-term effect of slowly dissolved crushed basic rocks amelioration on metals bioavailability in soil. Water Air and Soil Pollution, 2014, roč. 225, č. 5, s. 1-9. ISSN: 0049-6979.

KUNEŠ, I. – BALÁŠ, M. – BALCAR, V. Long-term influence of applied amphibolite powder on the chemistry of soil supporting Norway spruce plantation. Journal of Forest Science, 2014, roč. 60, č. 2, s. 75-83. ISSN: 1212-4834.

KUNEŠ, I. – BALÁŠ, M. – ZAHRADNÍK, D. – NOVÁKOVÁ, O. – GALLO, J. – NÁROVCOVÁ, J. – DRURY, M. Role of planting stock size and fertilizing in initial growth performance of rowan (Sorbus aucuparia L.) reforestation in a mountain frost hollow. Forest Systems, 2014, roč. 23, č. 2, s. 273-287. ISSN: 2171-5068.

GALLO, J. – KUNEŠ, I. – BALÁŠ, M. – NOVÁKOVÁ, O. – DRURY, M. Occurrence of frost episodes and their dynamics in height gradient above the ground in the Jizerské hory Mts.. Journal of Forest Science, 2014, roč. 60, č. 1, s. 35-41. ISSN: 1212-4834.

ŠPULÁK, O. – MARTINCOVÁ, J. – VÍTÁMVÁS, J. – KUNEŠ, I. The effect of fertilization on chlorophyll activity, content of photosynthetically active pigments and nutrients in Carpathian birch leaves. Austrian Journal of Forest Science, 2014, roč. 131, č. 1, s. 23-44. ISSN: 0379-5292.

NOVÁKOVÁ, O. – KUNEŠ, I. – GALLO, J. – BALÁŠ, M. Effects of brassinosteroids on prosperity of Scots pine seedlings. Journal of Forest Science, 2014, roč. 60, č. 9, s. 388-393. ISSN: 1212-4834.

KUNEŠ, I. – BALÁŠ, M. – KOŇASOVÁ, T. – ŠPULÁK, O. – BALCAR, V. – MILLEROVÁ, K. – KACÁLEK, D. – JAKL, M. – ZAHRADNÍK, D. – VÍTÁMVÁS, J. – ŠŤASTNÁ, J. – JAKLOVÁ DYTRTOVÁ, J. Biomass of Speckled Alder on an Air-Polluted Mountain Site and its Response to Fertilization. Environmental Management, 2014, roč. 54, č. 6, s. 1421-1433. ISSN: 0364-152X.

BALÁŠ, M. – KUNEŠ, I. Podtyp: Skripta; Biologické základy pěstování lesů. 2014, Název: Biologické základy pěstování lesů Popis: Studijní materiál pro posluchače předmětu Biologické základy lesního hospodářství Autoři: Ing. Martin Baláš, Ph.D., Ing. Ivan Kuneš, Ph.D. Vydavatel: Katedra pěstování lesů, FLD ČZU v Praze Počet stran: 120 ISBN 978-80-213-2499-2.

EŠNEROVÁ, J. – KUNEŠ, I. – BALÁŠ, M. Podtyp: Skripta; Určování dřevin pro lesní školkaře. 2014, Název: Určování dřevin pro lesní školkaře Popis: Studijní materiál pro posluchače předmětu Pěstování lesa I a Biologické základy lesního hospodářství Autoři: Ing. Jana Ešnerová, Ph.D., Ing. Ivan Kuneš, Ph.D., Ing. Martin Baláš, Ph.D. Vydavatel: Katedra pěstování lesů, FLD ČZU v Praze Počet stran: 65 ISBN 978-80-213-2500-5.

GALLO, J. – BALÁŠ, M. – NOVÁKOVÁ, O. – KUNEŠ, I. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); The use of sonic and electrical impedance tomography for identification of internal tree defects. 2014, Autoři: Josef Gallo, Martin Baláš, Olga Nováková, Ivan Kuneš Název: The use of sonic and electrical impedance tomography for identification of internal tree defects. Sborník: Proceedings of Central European Silviculture Konference: Pestovanie lesa v strednej Evrópe [Silviculture in Central Europe], Štrbské Pleso, 8.–10. 9. 2014 Vydavatel: Národné lesnícke centrum Zvolen Počet stran: 219 s. ISBN 978-80-8093-187-2 paginace příspěvku: 150–156.

BALÁŠ, M. – RAŠÁKOVÁ, N. – GALLO, J. – NOVÁKOVÁ, O. – KUNEŠ, I. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Bříza ojcovská (Betula oycoviensis) – dendrologická zajímavost střední Evropy. 2014, Autoři: Martin Baláš, Naďa Rašáková, Josef Gallo, Olga Nováková, Ivan Kuneš Název: Bříza ojcovská (Betula oycoviensis) – dendrologická zajímavost střední Evropy Sborník: Proceedings of Central European Silviculture Konference: Pestovanie lesa v strednej Evrópe [Silviculture in Central Europe], Štrbské Pleso, 8.–10. 9. 2014 Vydavatel: Národné lesnícke centrum Zvolen Počet stran: 219 s. ISBN 978-80-8093-187-2 paginace příspěvku: 163–172.

NÁROVCOVÁ, J. – KUNEŠ, I. Půdní vrták, zamezující ohlazování stěn sadebních jamek. Úřad průmyslového vlastnictví. CZ 26570 U1. 06.03.2014.

BURDA, P. – NÁROVCOVÁ, J. – NÁROVEC, V. – KUNEŠ, I. – BALÁŠ, M. – MACHOVIČ, I. Technologie pěstování listnatých poloodrostků a odrostků nové generace v lesních školkách, Technology of production of bare-rooted broad-leaved saplings in forest nurseries and the use of this special planting stock in forest regeneration, planting stock, sapling, new-generation saplings, forest nursery, artificial forest regeneration, 2014, GK - Lesnictví, A - Uplatněná certifikovaná metodika, poloodrostky a odrostky, Číslo certifikátu: 88028/2014-MZE-16222/M105, snížení ztrát při obnově (potenciální roční úspora 6,6 mil. Kč), snížení nákladů na péči o kultury, zejm. na ožínání (potenciální úspora 4 mil. Kč), C - Výsledek je využíván bez omezení okruhu uživatelů, Ministerstvo zemědělství, Těšnov 17, Praha 1, 19.12.2014,

KACÁLEK, D. – ŠPULÁK, O. – DUŠEK, D. – KUNEŠ, I. – BALCAR, V. Species-specific properties of forest floor under mountain conditions. Austrian Journal of Forest Science, 2013, roč. 130, č. 1, s. 45-59. ISSN: 0379-5292.

KUNEŠ, I. – ZAHRADNÍK, D. – BALCAR, V. – ŠPULÁK, O. – BALÁŠ, M. – KOŇASOVÁ, T. – KACÁLEK, D. – VÍTÁMVÁS, J. – JANČOVÁ, A. – NOVÁKOVÁ, O. – MILLEROVÁ, K. Effects of fertilisation on biomass of Norway spruce on a harsh mountain site. Journal of Forest Science, 2013, roč. 59, č. 1, s. 8-21. ISSN: 1212-4834.

KUNEŠ, I. – BALÁŠ, M. – BALCAR, V. – KACÁLEK, D. – MILLEROVÁ, K. – JANČOVÁ, A. – NOVÁKOVÁ, O. – ŠPULÁK, O. – ZAHRADNÍK, D. – VÍTÁMVÁS, J. – KOŇASOVÁ, T. Effects of fertilisation on growth and nutrition of Norway spruce on a harsh mountain site. Journal of Forest Science, 2013, roč. 59, č. 8, s. 306-318. ISSN: 1212-4834.

EŠNEROVÁ, J. – VÍTÁMVÁS, J. – KOŇASOVÁ, T. – KOLÁŘ, F. – BALÁŠ, M. – KARLÍK, P. – ZAHRADNÍK, D. – KŘÍŽOVÁ (LUKÁŠOVÁ), M. – STACHO, J. – RAŠÁKOVÁ, N. – STEJSKAL, J. – KUNEŠ, I. Využití obrysové analýzy při sledování morfologické variability listů rodu bříza (Betula L.). Zprávy lesnického výzkumu, 2013, roč. 58, č. 2, s. 107-114. ISSN: 0322-9688.

PODRÁZSKÝ, V. – VOPĚNKA, P. – KUNEŠ, I. – REMEŠ, J. Management významných introdukovaných dřevin na území ŠLP Kostelec nad Černými lesy, Management of important introduced tree species on the UTF Kostelec nad Černými lesy, introduced species, Douglas-fir, Giant fir, Eastern White pine, American red oak, occurence, dominance, age structure, silvicultural treatments, 2013, GK - Lesnictví, A - Uplatněná certifikovaná metodika, Introdukované dřeviny-mapy 2013, Číslo certifikátu 82926/2013-MZE-16222/MAPA606, Optimalizace zakládání, výchovy a obnovy porostů významných introdukovaných dřevin na území ŠLP Kostelec nad Černými lesy a v podobných typologických podmínkách na území ČR, C - Výsledek je využíván bez omezení okruhu uživatelů, Ministerstvo zemědělství, Těšnov 65/17, Praha 1, 11705, 20.12.2013,

ŠPULÁK, O. – KACÁLEK, D. – BALCAR, V. – KUNEŠ, I. – BALÁŠ, M. Soubor map: Struktura výzkumného a demonstračního objektu Jizerka na Středním Jizerském hřebenu, Collection of maps: Structure of research and demonstration plot Jizerka on Střední Jizerský hřeben ridge, forest renewal; prosperity of forest tree species, the Jizera Mountains; soil-improving measures, 2013, GK - Lesnictví, D - Specializovaná mapa s odborným obsahem, CHKO Jizerské hory, software ArcGis 9, formát pdf; č. osvědčení o certifikaci 83830/2013-MZE-16222/MAPA614, Soubor map bude využíván pro orientaci odborných exkurzí a při plánování a provádění výzkumných šetření v rámci demonstračního objektu Jizerka. Bude využíván vědeckou, odbornou a akademickou veřejností., C - Výsledek je využíván bez omezení okruhu uživatelů, Ministerstvo zemědělství ČR, Těšnov 17, Praha 1, 20.12.2013,

KUNEŠ, I. – BALÁŠ, M. – KOŇASOVÁ, T. – ZAHRADNÍK, D. – BALCAR, V. – ŠPULÁK, O. – KACÁLEK, D. – JAKL, M. – JAKLOVÁ DYTRTOVÁ, J. Cultivation of speckled alder under harsh mountain conditions. Journal of Forest Science, 2012, roč. 58, č. 5, s. 234-244. ISSN: 1212-4834.

BALCAR, V. – ŠPULÁK, O. – KACÁLEK, D. – KUNEŠ, I. Klimatické podmínky na výzkumné ploše Jizerka – I. srážky a půdní vlhkost. Zprávy lesnického výzkumu, 2012, roč. 57, č. 1, s. 74-81. ISSN: 0322-9688.

EŠNEROVÁ, J. – KARLÍK, P. – ZAHRADNÍK, D. – KOŇASOVÁ, T. – STEJSKAL, J. – BALÁŠ, M. – VÍTÁMVÁS, J. – RAŠÁKOVÁ, N. – STACHO, J. – KUTHAN, J. – KŘÍŽOVÁ (LUKÁŠOVÁ), M. – KUNEŠ, I. MORFOLOGICKÁ VARIABILITA RODU BŘÍZA (BETULA L.) V KRKONOŠÍCH SE ZAMĚŘENÍM NA TETRAPLOIDNÍ ZÁSTUPCE. Zprávy lesnického výzkumu, 2012, roč. 57, č. 2, s. 112-125. ISSN: 0322-9688.

KOŇASOVÁ, T. – KUNEŠ, I. – BALÁŠ, M. – MILLEROVÁ, K. – BALCAR, V. – ŠPULÁK, O. – DRURY, M. Influence of limestone and amphibolite application on growth of Norway spruce plantation under harsh mountain conditions. Journal of Forest Science, 2012, roč. 58, č. 11, s. 492-502. ISSN: 1212-4834.

BALCAR, V. – ŠPULÁK, O. – KACÁLEK, D. – KUNEŠ, I. Klimatické podmínky na výzkumné ploše Jizerka. II - teplota, vítr a sluneční svit. Zprávy lesnického výzkumu, 2012, roč. 57, č. 2, s. 160-172. ISSN: 0322-9688.

BALÁŠ, M. – KUNEŠ, I. – ŠRENK, M. – KOŇASOVÁ, T. Časová a pracovní náročnost výsadby prostokořenných odrostků listnatých dřevin v horských polohách. Zprávy lesnického výzkumu, 2011, roč. 56, č 3, s. 235-243. ISSN: 0322-9688.

KUNEŠ, I. – KOŇASOVÁ, T. – BALCAR, V. – BALÁŠ, M. – ZAHRADNÍK, D. – KACÁLEK, D. – VÍTÁMVÁS, J. – JAKL, M. – JAKLOVÁ DYTRTOVÁ, J. Growth response of Alnus viridis to application of crushed limestone and amphibolite and forestry potential of the species in harsh acidic mountain sites. Journal of Forest Science, 2011, roč. 57, č 5, s. 200-209. ISSN: 1212-4834.

BALCAR, V. – ŠPULÁK, O. – KACÁLEK, D. – KUNEŠ, I. Obnova lesa ve vyšších horských polohách postihovaných extrémními mrazovými stresy, Mountain forest renewal on sites affected by extreme frost stress, forest regeneration; mountains; frost stress; mountain pine; bog pine; forest regeneration; mountains; frost stress; mountain pine; bog pine; Norway spruce, Carpathian birch, mountain ash, 2011, GK - Lesnictví, A - Uplatněná certifikovaná metodika, Mrazové polohy_CM, 189433/2011-MZE-16222/M22, Metodika má potenciál umožnit lesnímu hospodářství předcházet ztrátám na nově zakládaných porostech v mrazových lokalitách, které odhadem činní ca 5 mil. Kč ročně., C - Výsledek je využíván bez omezení okruhu uživatelů, Ministerstvo zemědělství ČR, Těšnov 65/17, Praha 1, 11705, 19.10.2011

BALCAR, V. – KACÁLEK, D. – KUNEŠ, I. – DUŠEK, D. Effect of soil liming on European beech (Fagus sylvatica L.) and sycamore maple (Acer pseudoplatanus L.) plantations . Folia Forestalia Polonica, Series A, 2011, roč. 53, č 2, s. 85-92. ISSN: 0071-6677.

KUNEŠ, I. – BALÁŠ, M. – BURDA, P. – MILLEROVÁ, K. Reintroducing broadleaves to mountnain coniferous stands under harsh enviromnental conditions . Bulletin of the Szent István University, 2011, roč. Special issue, č. Special issue, s. 123-134. ISSN: 1586-4502.

KUNEŠ, I. – BALÁŠ, M. – MILLEROVÁ, K. – BALCAR, V. Vnášení listnaté příměsi a jedle do jehličnatých porostů Jizerských hor, Introducing of broad-leaved and fir admixture into coniferous stands in the Jizera Mts., forest diversification, enrichment centre, large-sized broad-leaved planting stock, 2011, GK - Lesnictví, A - Uplatněná certifikovaná metodika, vnášení listnáčů a jedle, 231921/2011-MZE-16222/M28, Po úspěšné rekonstrukci porostů geograficky nepůvodních druhů dřevin může kapitalizovaná CKNFL stoupnout velmi výrazně: trojnásobně až pětinásobně, tj. přibližně o 240 až 480 tis. Kč na 1 ha. , C - Výsledek je využíván bez omezení okruhu uživatelů, Ministerstvo zemědělství ČR, Těšnov 65/17, Praha 1, 11705, 21.12.2011

JAKL, M. – JAKLOVÁ DYTRTOVÁ, J. – KUNEŠ, I. – SZÁKOVÁ, J. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Two-phase hydroponics – a feasible tool in the assessment of aluminium mobility. 2011. In: Proceedings of International Conference Soil, Plant and Food Interactions 6.9.2011, Brno. MENDELU in Brno, 2011. s. 147-152. ISBN: 978-80-7375-534-8.

ŠPULÁK, O. – VÍTÁMVÁS, J. – KACÁLEK, D. – KUNEŠ, I. Fluorescence chlorofylu, chemismus a obsah fotosynteticky aktivních pigmentů u listů buků vápněných do jamky. Zprávy lesnického výzkumu, 2011, roč. 56, č. 4, s. 301-309. ISSN: 0322-9688.

LUKÁŠOVÁ, M. – VÍTÁMVÁS, J. – EŠNEROVÁ, J. – KARLÍK, P. – ZAHRADNÍK, D. – KOŇASOVÁ, T. – STEJSKAL, J. – BALÁŠ, M. – RAŠÁKOVÁ, N. – STACHO, J. – KUTHAN, J. – KUNEŠ, I. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); CROSS-AMPLIFICATION OF MICROSATELLITE MARKERS WITHIN THE BETULA SPECIES. 2011. UCOLIS 2011 – University Conference in Life Sciences. ISBN 978-80-213-2226-4..

KUNEŠ, I. – BALÁŠ, M. – ŠPULÁK, O. – KACÁLEK, D. – BALCAR, V. – ŠESTÁK, J. – MILLEROVÁ, K. Stav výživy smrku ztepilého jako podklad pro zvážení potřeby přihnojení listnáčů a jedle vnášených do jehličnatých porostů. Zprávy lesnického výzkumu, 2011, roč. 56, č. Special, s. 36-43. ISSN: 0322-9688.

KUNEŠ, I. Prosperita pionýrských listnatých dřevin a smrku v horských podmínkách. Zprávy lesnického výzkumu, 2010, roč. 55, č. 3, s. 149 - 157. ISSN: 0322-9688.

BALÁŠ, M. – KUNEŠ, I. – ZAHRADNÍK, D. Reakce břízy karpatské na vápnění a přihnojení dusíkem. Zprávy lesnického výzkumu, 2010, roč. 55, č. 2, s. 106 - 114. ISSN: 0322-9688.

Vliv vápnění na biopřístupnost mědi a její příjem olší - Ing. Michal Jakl, Ing. Ivan Kuneš, Ph.D., Jana Jaklová Dytrtová (externí), Ing. Martin Baláš, prof. Ing. Pavel Tlustoš, CSc., 2010

BALCAR, V. – KACÁLEK, D. – KUNEŠ, I. Vývoj kultury jilmu horského v hřebenové poloze Jizerských hor. Zprávy lesnického výzkumu, 2009, roč. 54, č. 0, s. 3 - 8. ISSN: 0322-9688.

KUNEŠ, I. – BALCAR, V. – KOŇASOVÁ, T. – BALÁŠ, M. – ZAHRADNÍK, D. – VÍTÁMVÁS, J. – KACÁLEK, D. – JAKL, M. – JAKLOVÁ DYTRTOVÁ, J. – PODRÁZSKÝ, V. Influence of pulverized limestone and amphibolite mixture on the growth performance of Alnus incana (L.) Moench plantation on an acidified mountain site. Journal of Forest Science, 2009, roč. 55, č. 10, s. 469 - 476. ISSN: 1212-4834.

VACEK, S. – SIMON, J. – PODRÁZSKÝ, V. – BALÁŠ, M. – SLÁVIK, M. – TURČÁNI, M. – ŠRŮTKA, P. – ČÍŽKOVÁ, D. – NAKLÁDAL, O. – MALÍK, V. – KOBLIHA, J. – REMEŠ, J. – KUNEŠ, I. – HATLAPATKOVÁ, L. – KAŠÍKOVÁ, V. – BÍLEK, L. – A KOL., a. Zakládání a stabilizace lesních porostů na bývalých zemědělských a degradovaných půdách. Kostelec nad Černými lesy: Lesnická práce, s r o., 2009. 792s. ISBN 978-80-87154-27-4.

Vliv mladých porostů na vlastnosti nadložního humusu a svrchní minerální vrstvy v podmínkách humózní podzolizací ovlivněné horské půdy - Kacálek Dušan; Špulák Ondřej; Balcar Vratislav; Ing. Kuneš Ivan, Ph.D., 2009

Vitalita výsadeb odrostků jeřábu ptačího a buku lesního po první vegetační sezoně v extrémních podmínkách Jizerských hor - Ing. Baláš Martin; Ing. Kuneš Ivan, Ph.D.; Ing. Burda Pavel; Špulák Ondřej, 2009

Název Poskytovatel Trvání
Obalování sadebního materiálu lesních dřevin technologickým systémem TA0 2020 - 2023
Reprodukční schopnost akátu bílého odvozená od jeho semenné banky HLMP 2020 - 2021
Management and Utilization of Urban Forests as Natural Heritage in Danube Cities (URBforDAN) EU 2019 - 2020
Metody umělé reprodukce břízy ojcovské a postupy směřující k zachování její populace na území České republiky TA0 2018 - 2020
Zakládání a výchova směsí přípravných a cílových dřevin plnících produkční a mimoprodukční funkce lesa v oblasti velkoplošně hynoucích smrkových porostů MZE 2018 - 2022
Zřízení výzkumného a demonstračního objektu pro přestavby akátových porostů? HLMP 2018 - 2019
Zakládání a obnova lesa na rekultivovaných a ekologicky specifických lesních stanovištích a využití poloodrostků a odrostků nové generace TA0 2014 - 2017
Technologie produkce listnatých poloodrostků a odrostků nové generace v lesních školkách a užití tohoto typu sadebního materiálu při obnově lesa MZE 2012 - 2016
Funkční potenciál vybraných listnatých dřevin a jejich vnášení do jehličnatých porostů v Jizerských horách MZE 2009 - 2011
Vliv chemické meliorace na distribuci živin a biomasy ve smrkové kultuře na opětovně zalesněné horské imisní holině v Jizerských horách 2006 - 2006
Zhodnocení melioračních opatření a využití nových školkařských technologií při obnově lesů Jizerských hor GA FLE 2005 - 2006
 
page foot