| FAPPZ PEF TF FŽP FLD FTZ IVP | Statky Lesy Vinařství | KTV OIKT SIC KAM | @ | English

ČZU WhitePages

Úvod Lidé na ČZU Předměty Útvary Projekty Akce
Vizualizace (b)

Lidé na ČZU

Abecední seznam

Ing. Pavel Švehla, Ph.D. (2932)

Kontakty
:: Úřední hodiny ::
Kód předmětu Název předmětu
Citace

GARI, B. – HANČ, A. – ŠVEHLA, P. – MÍCHAL, P. – CHANE, A. – **NIGUSSIE, A. Vermicomposting technology as a process able to reduce the content of potentially toxic elements in sewage sludge. Agronomy, 2022, roč. 12, č. 9, s. 1-15. ISSN: 2073-4395.

HANČ, A. – ŠVEHLA, P. – MÍCHAL, P. – **INNEMANOVÁ, P. – HRČKA, M. Optimální přístupy k vermikompostování čistírenského kalu, Optimal approaches to vermicomposting sewage sludge, sewage sludge; vermicomposting; approaches; micropollutants, 2022, XX - Nepřiřazeno, A - Certifikovaná metodika (NmetC), KAVR ČZU v Praze, Osvědčení č. j. MZE-61482/2022-13123, Náklady na zpracování čistírenského kalu jsou poměrně vysoké. Předpokládáme-li, že provozovatel ČOV využívá za účelem nakládání s čistírenským kalem služby společnosti zaměřené na nakládání s odpady, činí náklady na odvoz a odstranění kalu z objektu ČOV zpravidla 500 - 800 Kč za tunu kalu. Doprava závisí na nosnosti automobilu, lépe řečeno velikosti kontejneru. Doprava malým kontejnerem s kapacitou cca 5 tun vychází na cca 25 Kč/km, doprava kontejnerem s kapacitou 10 – 20 tun (a více) vychází na cca 40 až 50 Kč/km. Následné zpracování kalů v odpovídajících zařízeních pak znamená další náklady v rozmezí 300 až 500 Kč/t., C - Výsledek je využíván bez omezení okruhu uživatelů, Odbor rostlinných komodit MZe ČR, Praha, 03.11.2022,

ŠVEHLA, P. – MÍCHAL, P. – TLUSTOŠ, P. Zařízení pro kultivaci nitrifikační biomasy, způsob kultivace nitrifikační biomasy a použití tohoto zařízení. -- Neuvedený název vydavatele --. 309 299. 29.06.2022.

GARI, B. – HANČ, A. – ŠVEHLA, P. – MÍCHAL, P. – CHANE, A. – **NIGUSSIE, A. Carbon dioxide and methane emissions during the composting and vermicomposting of sewage sludge under the effect of different proportions of straw pellets. Atmosphere, 2021, roč. 12, č. 11, s. 1-13. ISSN: 2073-4433.

ŠVEHLA, P. – MÍCHAL, P. – TLUSTOŠ, P. – **ROSENBERG, T. – **PROCHÁZKA, J. Identifikace parametrů pro výstavbu nitrifikačního reaktoru zpracovávajícího fugát a úspěšnou iniciaci nitrifikačního procesu, Identification of the parameters for the construction of a nitrification reactor treating liquid phase of digestate and successful initiation of the nitrification process, digestate; liquid phase of digestate; nitrification; technological arrangement, start-up phase, 2021, XX - Nepřiřazeno, A - Certifikovaná metodika (NmetC), KAVR FAPPZ ČZU v Praze, 64702/2020-MZE-18145, Náklady související s provozem nitrifikačního reaktoru zpracovávajícího v provozních podmínkách fugát budou velice variabilní a závislé na místních podmínkách, zejména na fyzikálně-chemických vlastnostech zpracovávaného fugátu. Mohou být spojeny s případným dávkováním vápna či jiného činidla pro regulaci pH v reaktoru a odpěňovače pro minimalizaci vzniku pěny v nitrifikačním reaktoru. Při provozu reaktoru o objemu 120 m3 pro zpracování veškeré produkce fugátu v rámci BPS o instalovaném elektrickém výkonu 0,5 MW a denní produkci fugátu 20 m3 při průměrné koncentraci N-amon ve fugátu 3,0 g/l je možno počítat s denními náklady na alkalizační činidlo a na odpěňovač v rozmezí cca 268 – 3 674 Kč. Při ceně dusíku 20 Kč/kg je tedy zřejmé, že jen provozní náklady na alkalizační činidlo a odpěňovač mohou za jistých okolností významně převyšovat finance uspořené za dusík aplikovaný ve výživě rostlin v podobě minerálních hnojiv., A - Výsledek využívá pouze poskytovatel, Ministerstvo zemědělství ČR, 17.12.2020,

ŠVEHLA, P. – MÍCHAL, P. – TLUSTOŠ, P. – VARGAS CÁCERES, L. – **PROCHÁZKA, J. – **LIBERSKÝ, M. – PACEK, L. – HUMPÁL, F. – BLABOLIL, J. – KLIMUŠKIN, Š. Minimalizace ztrát dusíku při nakládání s kapalnou frakcí fermentačního zbytku s využitím procesu nitrifikace, Minimization of nitrogen losses during handling of the liquid phase of digestate using nitrification process, digestate; liquid phase of digestate; nitrification; nitrogen losses; nutrients recycling, 2021, XX - Nepřiřazeno, A - Certifikovaná metodika (NmetC), KAVR FAPPZ ČZU v Praze, 67416/2020-MZE-18145, Hlavním ekonomickým přínosem provozu systému pro nitrifikaci fugátu bude úspora financí potřebných pro dodávku dusíkatých hnojiv pro výživu rostlin. Pokud budeme uvažovat například hypotetickou BPS o instalovaném elektrickém výkonu 0,5 MW a denní produkci fugátu 20 m3, dojdeme k tomu, že při koncentraci N-amon 1 g/l (minimální hodnota v praxi) je v denní produkci fugátu obsaženo 20 kg N. Za předpokladu, že při skladování a aplikaci surového fugátu dojde ke ztrátě 60 % N, kdežto při skladování a aplikaci nitrifikovaného fugátu ke ztrátě pouze 5 %, dojdeme k tomu, že denně lze aplikací navrhované technologie uspořit cca 11 kg N, tedy cca 4 015 kg za rok. Při předpokládané ceně dusíkatého hnojiva cca 20 Kč/kg N to znamená denní úsporu 220 Kč, resp. roční úsporu 80 300 Kč., A - Výsledek využívá pouze poskytovatel, Ministerstvo zemědělství ČR, 18.12.2020,

ŠVEHLA, P. – MÍCHAL, P. – **VONDRA, M. – TLUSTOŠ, P. – **TOUŠ, M. – **MÁŠA, V. – VARGAS CÁCERES, L. – **ROSENBERG, T. – **PROCHÁZKA, I. – **LIBERSKÝ, M. Tepelné zahušťování nitrifikovaného fugátu: technologie řešící problémy se skladováním a transportem fermentačního zbytku, Thermal thickening of nitrified liquid phase of digestate: technology solving problems with the storage and transport of fermentation residue, digestate; liquid phase of digestate; thermal thickening; volume reduction; nitrogen losses, 2021, XX - Nepřiřazeno, A - Certifikovaná metodika (NmetC), KAVR FAPPZ ČZU v Praze, MZE-69829/2021-18145, Jedním z hlavních ekonomických přínosů provozu systému pro tepelné zahušťování nitrifikovaného fugátu je radikální snížení objemu fugátu a z něj vyplývající úspory nákladů souvisejících s výstavbou uskladňovacích nádrží pro fugát a s přepravou fugátu z objektu BPS na zemědělskou půdu. Pokud budeme uvažovat hypotetickou BPS o instalovaném elektrickém výkonu 0,5 MW a denní produkci fugátu 20 m3 s předpokladem nutnosti zajistit skladovací prostory pro produkci fugátu za 5 měsíců provozu BPS, dojdeme k tomu, že je potřeba uskladňovací nádrž o objemu cca 3 000 m3. Výstavba takové nádrže bude spojena s investičními náklady v hodnotě cca 4 825 000 Kč. V případě, že budeme předpokládat zpracování fugátu nitrifikací s následným tepelným zahuštěním nitrifikovaného fugátu na 1 původního objemu, dojde ke snížení požadovaného objemu na 1 500 m3 při pořizovacích nákladech cca 2 915 000 Kč. Dojde tedy k úspoře 1 910 000 Kč., A - Výsledek využívá pouze poskytovatel, Ministerstvo zemědělství ČR, 17.12.2021,

ŠVEHLA, P. – MÍCHAL, P. – **BENÁKOVÁ, A. – VARGAS CÁCERES, L. – **PROCHÁZKA, I. – **ROSENBERG, T. – HUMPÁL, F. – BLABOLIL, J. – KLIMUŠKIN, Š. – TLUSTOŠ, P. Zpracování fugátu nitrifikací a následným tepelným zahuštěním jako cesta vedoucí k lepšímu využití fermentačního zbytku produkovaného v rámci provozu zemědělských bioplynových stanic. Vodní hospodářství, 2021, roč. 71, č. 4, s. 2-8. ISSN: 1211-0760.

ŠVEHLA, P. – MÍCHAL, P. – TLUSTOŠ, P. – **PROCHÁZKA, I. – **LIBERSKÝ, M. Kultivační jednotka pro inokulaci nitrifikačního reaktoru zpracovávajícího fugát, Cultivation unit for the inoculation of the nitrification reactor treating liquid phase of digestate, agricultural biogas plant; liquid phase of digestate; ammonia nitrogen; nitrification; inoculation, start-up, 2021, XX - Nepřiřazeno, A - Prototyp, QK1710176, QK1710176, Kultivační jednotka obsahuje plastovou nádrž o pracovním objemu 0,5 – 1 m3, která slouží jako biologický reaktor a je osazena třemi aeračními elementy připojenými ke zdroji tlakového vzduchu. Ty slouží k dodávce kyslíku nezbytného k uspokojivému průběhu aerobního procesu nitrifikace. Homogenizace biomasy v nádrži a potřebný kontakt v něm obsaženého N-amon s nitrifikační biomasou je též zajištěn provzdušňováním. Systém pracuje na principu chemostatu bez recirkulace nitrifikační biomasy. Pro snížení tvorby pěny při provzdušňování substrátu obsahuje kultivační jednotka vstup pro odpěňovač a jeho zásobník. Součástí jednotky je měřicí a regulační systém GRYF XBP sloužící ke sledování hodnoty pH a koncentrace rozpuštěného kyslíku. Tento systém je propojen se sondami pro stanovení pH a koncentrace kyslíku a s čerpadlem sloužícím k dávkování 40 % roztoku NaOH za účelem regulace pH. Pro transport fugátu a dalších tekutin jsou využita peristaltická čerpadla PCD (Kouřil - dávkovací čerpadla, ČR)., Ekonomické přínosy nelze bez dokončení výzkumu zcela jednoznačně vyčíslit. Přínosy výroby a využití nitrifikovaného fugátu jsou však potvrzeny řadou metodik a vědeckých publikací a nyní je na uživateli, aby se je za pomocí dalšího ověřování pokusil realizovat., Česká zemědělská univerzita v Praze, 60460709, CZ - Česká republika, A - K využití výsledku jiným subjektem je vždy nutné nabytí licence, P/Z - Povinné v některých případech, A - Výše vyčerpané části z celkových uznaných nákladů na dosažení výsledku je menší nebo rovna 5 mil. Kč

ŠVEHLA, P. – MÍCHAL, P. – TLUSTOŠ, P. – **ROSENBERG, T. – **PROCHÁZKA, I. – **LIBERSKÝ, M. Nitrifikace jako postup zpracování fugátu, Nitrification as a method useful for liquid phase of digestate treatment, agricultural biogas plant; liquid phase of digestate; ammonia nitrogen; nitrification; inoculation, 2021, XX - Nepřiřazeno, B - Ověřená technologie, KAVR FAPPZ ČZU v Praze, QK1710176, Na základě předchozích poznatků získaných v rámci laboratorního výzkumu byl sestaven poloprovozní reaktor o objemu 1 m3, který dále obsahuje zásobníky pro vstupní fugát a zásobník pro nitrifikovaný fugát. Součástí reaktoru jsou též rozvody pro různé provozní kapaliny (odpěňovač, NaOH) a soustava čerpadel a dmychadel. Smlouva byla uzavřena mezi poskytovatelem výsledku (ČZU v Praze) a uživatelem výsledku Bioplyn CS s.r.o., Hlavním ekonomickým přínosem ověřené technologie pro nitrifikaci fugátu je úspora financí potřebných pro dodávku dusíkatých hnojiv pro výživu rostlin. Pokud budeme uvažovat například hypotetickou BPS o instalovaném elektrickém výkonu 0,5 MW a denní produkci fugátu 20 m3, dojdeme k tomu, že při koncentraci N-amon 1 g/l je v denní produkci fugátu obsaženo 20 kg N. Za předpokladu, že při skladování a aplikaci surového fugátu dojde ke ztrátě 60 % N, kdežto při skladování a aplikaci nitrifikovaného fugátu ke ztrátě pouze 5 %, lze aplikací navrhované technologie denně uspořit cca 11 kg N, tedy cca 4 015 kg za rok. Při předpokládané ceně dusíkatého hnojiva cca 20 Kč/kg N to znamená denní úsporu 220 Kč, resp. roční úsporu 80 300 Kč. Pokud pak budeme uvažovat stejnou BPS (0,5 MW a denní produkci fugátu 20 m3) při koncentraci N-amon ve fugátu 5 g/l (což je hodnota přibližující se hodnotě maxima dosažitelného v praxi), budou pak úspory logicky pětinásobné, tedy 1 100 Kč denně, resp. 401 500 Kč ročně., Česká zemědělská univerzita v Praze, 60460709, CZ - Česká republika, A - K využití výsledku jiným subjektem je vždy nutné nabytí licence, P/Z - Povinné v některých případech, A - Výše vyčerpané části z celkových uznaných nákladů na dosažení výsledku je menší nebo rovna 5 mil. Kč

ŠVEHLA, P. – MÍCHAL, P. – TLUSTOŠ, P. Vícekomorový nitrifikační reaktor. -- Neuvedený název vydavatele --. 34803. 26.01.2021.

ŠVEHLA, P. – MÍCHAL, P. – TLUSTOŠ, P. Zařízení pro kultivaci nitrifikační biomasy. -- Neuvedený název vydavatele --. 34827. 02.02.2021.

ŠVEHLA, P. – VARGAS CÁCERES, L. – MÍCHAL, P. – TLUSTOŠ, P. Nitrification of the liquid phase of digestate can help with the reduction of nitrogen losses. ENVIRONMENTAL TECHNOLOGY & INNOVATION, 2020, roč. 17, č. 100514, s. 1-10. ISSN: 2352-1864.

ŠVEHLA, P. – VARGAS CÁCERES, L. – MÍCHAL, P. – TLUSTOŠ, P. Thermal thickening of nitrified liquid phase of digestate for production of concentrated complex fertiliser and high-quality technological water. Journal of Environmental Management, 2020, roč. 276, č. 111250, s. 1-7. ISSN: 0301-4797.

GARI, B. – HANČ, A. – ŠVEHLA, P. – CHANE, A. Emissions of methane and carbon dioxide during composting and vermicomposting of sewage sludge. In Reasonable Use of Fertilizers 03.12.2020, Praha. Praha: ČZU v Praze, 2020. s. 113-116.

**KOUBA, V. – ŠVEHLA, P. – **CATRYSSE, M. – **PROCHÁZKOVÁ, L. – RADECHOVSKÁ, H. – **JENÍČEK, P. – **BARTÁČEK, J. How biomass growth mode affects ammonium oxidation start-up and NOB inhibition in the partial nitritation of cold and diluted reject water. ENVIRONMENTAL TECHNOLOGY, 2019, roč. 40, č. 6, s. 673-682. ISSN: 0959-3330.

MÍCHAL, P. – HANČ, A. – ŠVEHLA, P. Inhibiční vliv amoniakálního dusíku při vermikompostování čistírenského kalu a možnosti jeho potlačení. Waste Forum, 2019, roč. 12, č. 2, s. 144-152. ISSN: 1804-0195.

ŠVEHLA, P. – MÍCHAL, P. – PACEK, L. – TLUSTOŠ, P. – HABART, J. Dvoustupňová úprava kapalné frakce fermentačního zbytku ze zemědělských bioplynových stanic nitrifikací a následným tepelným zahuštěním. -- Neuvedený název vydavatele --. 307725. 13.02.2019.

HANČ, A. – ŠVEHLA, P. – HNÁTKOVÁ, T. – INNEMANOVÁ, P. – **CAJTHAML, T.Pomohou žížaly odstranit mikropolutanty z čistírenských kalů?. 2019, Odpadové fórum, roč. 20, č. 7-8, s. 24-26. ISSN: 1212-7779.

MÍCHAL, P. – ŠVEHLA, P. – HANČ, A. – **INNEMANOVÁ, P. – HNÁTKOVÁ, T. – **CAJTHAML, T.Zpracování čistírenského kalu s využitím žížal. 2019, 13. bienální konference VODA 2019, 18.9.2019, Poděbrady. CzWA, Brno. s. 519-522. ISSN: 2694-7013.

**VODIČKA, O. – **BARTÁČEK, J. – **KOUBA, V. – ŠVEHLA, P. BČOV Pardubice – příjem a likvidace odpadních vod a kapalných odpadů. SOVAK (časopis oboru vodovodů a kanalizací), 2018, roč. 27, č. 4, s. 1-4. ISSN: 1210-3039.

**KOUBA, V. – **DOLEJŠ, P. – ŠVEHLA, P. – **ČEJKA, J. – **VODIČKA, O. – **BENÁKOVÁ, A. – **MÁCA, J. – **JENÍČEK, P. – **BARTÁČEK, J. Jak ušetřit na odstraňování dusíku na ČOV – 10 let zahraničních zkušeností s procesem anammox. SOVAK (časopis oboru vodovodů a kanalizací), 2018, roč. 27, č. 5, s. 14-21. ISSN: 1210-3039.

MÍCHAL, P. – ŠVEHLA, P. – VARGAS CÁCERES, L. – TLUSTOŠ, P. Dvoustupňová úprava fugátu jako cesta k produkci procesní vody. Vodní hospodářství, 2018, roč. 68, č. 4, s. 2-4. ISSN: 1211-0760.

MÍCHAL, P. – VARGAS CÁCERES, L. – TLUSTOŠ, P. – ŠVEHLA, P.Shrnutí dosavadních výsledků výzkumu v oblasti zpracování kapalné frakce fermentačního zbytku nitrifikací a následným tepelným zahuštěním. 2018, Kaly a Odpady 2018, 20.6.2018, Brno. CzWA, AČE. s. 201-205.

MÍCHAL, P. – ŠVEHLA, P. – VARGAS CÁCERES, L. – TLUSTOŠ, P.Dvoustupňová úprava kapalné frakce fermentačního zbytku spočívající v jeho nitrifikaci a následném tepelném zahuštění. 2018, Odpadové vody 2018, 17.10.2018, Štrbské Pleso. AČE, CzWA. s. 178-183. ISBN: 978-80-973196-0-1.

ŠVEHLA, P. – **VODIČKA, O. – **KOUBA, V. – **JENÍČEK, P. – MÍCHAL, P. – **DOŠKOVÁ, E. – **SHTUKATUROVA, A. – **BARTÁČEK, J.Zpracování externích odpadních vod s vysokým obsahem dusíku za využití procesu ANAMMOX či jiných inovativních biologických postupů. 2018, Odpadové vody 2018, 17.10.2018, Štrbské Pleso. AČE, CzWA. s. 313-318. ISBN: 978-80-973196-0-1.

VARGAS CÁCERES, L. – ŠVEHLA, P. – MÍCHAL, P. – TLUSTOŠ, P.Porovnání ztrát dusíku při skladování surového a nitrifikovaného fugátu produkovaného v rámci provozu bioplynových stanic. 2018, Odpadové vody 2018, 17.10.2018, Štrbské Pleso. AČE, CzWA. s. 131-136. ISBN: 978-80-973196-0-1.

HANČ, A. – BOUČEK, J. – ŠVEHLA, P. – DREŠLOVÁ, M. – TLUSTOŠ, P. Properties of vermicompost aqueous extracts prepared under different conditions. ENVIRONMENTAL TECHNOLOGY, 2017, roč. 38, č. 11, s. 1428-1434. ISSN: 0959-3330.

RADECHOVSKÁ, H. – ŠVEHLA, P. – RADECHOVSKÝ, J. – PACEK, L. – BALÍK, J. The influence of temperature fluctuation on the stability of partial nitritation applied for reject water treatment. Environment Protection Engineering, 2017, roč. 43, č. 1, s. 87-99. ISSN: 0324-8828.

ŠVEHLA, P. – RADECHOVSKÁ, H. – PACEK, L. – MÍCHAL, P. – HANČ, A. – TLUSTOŠ, P. Nitrification in a completely stirred tank reactor treating the liquid phase of digestate: The way towards rational use of nitrogen. Waste Management, 2017, roč. 64, č. Jun, s. 96-106. ISSN: 0956-053X.

RADECHOVSKÁ, H. – ŠVEHLA, P. – RADECHOVSKÝ, J. – PACEK, L. – BALÍK, J. High-performance system for partial nitritation of reject water resistant to temperature fluctuation. Chemical Papers-Chemicke zvesti, 2017, roč. 71, č. 9, s. 1657-1668. ISSN: 0366-6352.

MÍCHAL, P. – ŠVEHLA, P. – PLACHÝ, V. – TLUSTOŠ, P. Anaerobic digestion of grass: the effect of temperature applied during the storage of substrate on the methane production. ENVIRONMENTAL TECHNOLOGY, 2017, roč. 38, č. 13-14, s. 1716-1724. ISSN: 0959-3330.

MÍCHAL, P. – ŠVEHLA, P. – PACEK, L. – TLUSTOŠ, P. Zpracování kapalné frakce fermentačního zbytku biologickou nitrifikací a tepelným zahuštěním. Waste Forum, 2017, roč. 10, č. 4, s. 299-309. ISSN: 1804-0195.

MÍCHAL, P. – ŠVEHLA, P. – VARGAS CÁCERES, L. – TLUSTOŠ, P. Tepelné zahušťování upraveného fugátu jako cesta k racionálnímu využití fermentačního zbytku. In Racionální použití hnojiv 30.11.2017, Praha. Praha: Česká zemědělská univerzita v Praze, 2017. s. 103-106.

ŠVEHLA, P. – PACEK, L. – RADECHOVSKÁ, H. – RADECHOVSKÝ, J. Sekundární vliv limitace kyslíku na zastoupení produktů nitrifikace při čištění odpadních vod. Chemicke listy, 2016, roč. 110, č. 2, s. 144-148. ISSN: 0009-2770.

PACEK, L. – ŠVEHLA, P. – RADECHOVSKÁ, H. – RADECHOVSKÝ, J. Rapid achievement of nitrification in CSTR and SBR treating reject water at high ammonia levels. Desalination and Water Treatment, 2016, roč. 57, č. 34, s. 15958-15969. ISSN: 1944-3994.

ŠVEHLA, P. – RADECHOVSKÁ, H. – MÍCHAL, P. – PACEK, L. – TLUSTOŠ, P. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Řízení procesu nitrifikace kapalné frakce fermentačního zbytku s ohledem na další postup zpracování tohoto materiálu. 2016, Kaly a odpady 2016 17.3.2016, Bratislava, SK. s. 95-102. ISBN: 978-80-970896-9-6.

MÍCHAL, P. – ŠVEHLA, P. – TLUSTOŠ, P.Tepelné zahuštění kapalné frakce fermentačního zbytku jako cesta k racionálnějšímu využití v ní obsažených živin. 2016, Odpadové vody 2016, 19.10.2016, Bratislava, Slovensko. s. 71-74. ISBN: 978-80-89882-00-7.

MÍCHAL, P. – ŠVEHLA, P. – TLUSTOŠ, P.Využití odpadního tepla k tepelnému zahuštění kapalné frakce fermentačního zbytku. 2016, Racionální použití hnojiv 30.11.2016, Praha. ČZU v Praze. s. 113-116. ISBN: 978-80-213-2691-0.

ŠVEHLA, P. – HANČ, A. – ČERNÝ, J. – VANĚK, V.Vliv hnojení a hospodaření na životní prostředí. 2016, Racionální použití hnojiv 30.11.2016, Praha. ČZU v Praze. s. 43-52. ISBN: 978-80-213-2691-0.

MÍCHAL, P. – ŠVEHLA, P. – TLUSTOŠ, P. Využití odpadního tepla k tepelnému zahuštění kapalné frakce fermentačního zbytku. In Racionální použití hnojiv 30.11.2016, ČZU v Praze. Praha: ČZU v Praze, 2016. s. 113-116.

ŠVEHLA, P. – HANČ, A. – ČERNÝ, J. – VANĚK, V. Vliv hnojení a hospodaření na životní prostředí. In Racionální použití hnojiv 30.11.2016, ČZU v Praze. Praha: ČZU v Praze, 2016. s. 43-52.

PACEK, L. – ŠVEHLA, P. – BARTÁČEK, J. – RADECHOVSKÝ, J. – HRNČÍŘOVÁ, H. – BURÁŇOVÁ, Š. – BALÍK, J. – JENÍČEK, P. Direct and indirect effects of oxygen limitation on nitrification process applied to reject water treatment. Desalination and Water Treatment, 2015, roč. 56, č. 3, s. 598-607. ISSN: 1944-3994.

ŠVEHLA, P. – RADECHOVSKÝ, J. – HRNČÍŘOVÁ, H. – PACEK, L. – BARTÁČEK, J. Effect of influent nitrogen concentration on feasibility of short-cut nitrification during wastewater treatment in activated sludge systems. Chemical Papers-Chemicke zvesti, 2015, roč. 69, č. 7, s. 921-929. ISSN: 0366-6352.

RADECHOVSKÝ, J. – ŠVEHLA, P. – PACEK, L. – HRNČÍŘOVÁ, H. – HLOUŠEK, T. – NEČADA, S. Zkrácená nitrifikace kalové vody v pokusné poloprovozní jednotce. Vodní hospodářství, 2015, roč. 65, č. 3, s. 10-12. ISSN: 1211-0760.

DREŠLOVÁ, M. – HANČ, A. – BOUČEK, J. – ŠVEHLA, P. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Vyluhovatelnost fosforu, vápníku, draslíku a hořčíku z vermikompostu. 2015, Racionální použití hnojiv 26.11.2015, Praha. ČZU v Praze. s. 91-94. ISBN: 978-80-213-2594-4.

HANČ, A. – BOUČEK, J. – ŠVEHLA, P. – TLUSTOŠ, P. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Properties of vermicompost extracts prepared under different conditions. 2015, Proceedings of the International Conference on Solid Wastes 2015: Knowledge Transfer for Sustainable Resource Management, J.W.C. Wong, R.D. Tyagi, M. Nelles and A. Selvam (Editors) 19.5.2015, Hong Kong SAR, P.R. China. Hong Kong Baptist University, 2015. s. 404-407. ISBN: 978-988-19988-8-0.

DREŠLOVÁ, M. – HANČ, A. – BOUČEK, J. – ŠVEHLA, P. Vyluhovatelnost fosforu, vápníku, draslíku a hořčíku z vermikompostu. In Racionální použití hnojiv 26.11.2015, Praha. Praha: Česká zemědělská univerzita v Praze, 2015. s. 91-94.

ŠVEHLA, P. – BARTÁČEK, J. – PACEK, L. – HRNČÍŘOVÁ, H. – RADECHOVSKÝ, J. – HANČ, A. – JENÍČEK, P. Inhibition effect of free ammonia and free nitrous acid on nitrite-oxidising bacteria during sludge liquor treatment: influence of feeding strategy. Chemical Papers-Chemicke zvesti, 2014, roč. 68, č. 7, s. 871-878. ISSN: 0366-6352.

KOUBA, V. – CATRYSSE, M. – STRYJOVÁ, H. – JONATOVÁ, I. – VOLCKE, E. – ŠVEHLA, P. – BARTÁČEK, J. The impact of influent total ammonium nitrogen concentration on nitrite-oxidizing bacteria inhibition in moving bed biofilm reactor. WATER SCIENCE AND TECHNOLOGY, 2014, roč. 69, č. 6, s. 1227-1233. ISSN: 0273-1223.

PACEK, L. – ŠVEHLA, P. – RADECHOVSKÝ, J. – HRNČÍŘOVÁ, H. Emise oxidu dusíku při čištění odpadních vod. Vodní hospodářství, 2014, roč. 2014, č. 4, s. 15-19. ISSN: 1211-0760.

ŠVEHLA, P.; idPublikace = 65963; Název: 2. česko-slovenský workshop: Moderné trendy v anaeróbnych technológiách-- Neexistuje podtyp publikace --

HANČ, A. – BOUČEK, J. – ŠVEHLA, P. – TLUSTOŠ, P. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Effect of intensity and time of aeration on agrochemical properties of extracts from vermicompost. 2014, New Challenges, New Responses in the 21st Century, 9th International Conference ORBIT 2014, 26.6.2014, Gödöllö, Hungary. s. 46-46..

HRNČÍŘOVÁ, H. – ŠVEHLA, P. – RADECHOVSKÝ, J. – PACEK, L. – BALÍK, J. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Vliv objemového zatížení reaktoru na stabilitu zkrácené nitrifikace při čištění kalové vody v podmínkách s kolísající teplotou. 2014, Odpadové vody 2014, 22.10.2014, Bratislava, Slovensko. s. 174-179. ISBN: 978-80-970896-7-2..

HRNČÍŘOVÁ, H. – ŠVEHLA, P. – RADECHOVSKÝ, J. – PACEK, L. – PAVLICOVÁ, J. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Recyklace živin srážením struvitu z kalové vody. 2014, Racionální použití hnojiv 27.11.2014, Praha. ČZU v Praze. s. 84-87. ISBN: 978-80-213-2511-1.

RADECHOVSKÝ, J. – ŠVEHLA, P. – HRNČÍŘOVÁ, H. – PACEK, L. – BARTÁČEK, J. Možnosti využití souhry různých faktorů za účelem potlačení činnosti nitratačních bakterií při čištění odpadních vod. Vodní hospodářství, 2014, roč. 64, č. 2, s. 1-6. ISSN: 1211-0760.

RADECHOVSKÝ, J. – ŠVEHLA, P. – PACEK, L. – HRNČÍŘOVÁ, H. – HLOUŠEK, T. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Zapracování poloprovozní jednotky pro oddělené čištění kalové vody. 2014, Odpadové vody 2014, 22.10.2014, Bratislava, Slovensko. s. 87-90. ISBN: 978-80-970896-7-2.

HRNČÍŘOVÁ, H. – ŠVEHLA, P. – RADECHOVSKÝ, J. – PACEK, L. – BALÍK, J. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); The influence of nitrogen loading rate on the stability of short-cut nitrification applied for reject water treatment at fluctuating temperature. 2014, IWA 6th Eastern European Young Water Professionals Conference „East meets West“, 28.5.2014, Istanbul, Turecko. s. 772-779.

PACEK, L. – ŠVEHLA, P. – RADECHOVSKÝ, J. – HRNČÍŘOVÁ, H. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Accelerated start-up of short-cut nitrification in a reactor treating reject water. 2014, IWA 6th Eastern European Young Water Professionals Conference „East meets West“, 28.5.2014, Istanbul, Turecko. s. 946-953.

RADECHOVSKÝ, J. – ŠVEHLA, P. – PACEK, L. – HRNČÍŘOVÁ, H. – BARTÁČEK, J. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Synergic effect of free ammonia and free nitrous acid on the activity of nitrite oxidising bacteria. 2014, IWA 6th Eastern European Young Water Professionals Conference „East meets West“, 28.5.2014, Istanbul, Turecko. s. 954-961.

HABART, J. – TLUSTOŠ, P. – BALÍK, J. – KAPLAN, L. – KULHÁNEK, M. – ŠVEHLA, P. – DUBSKÝ, M. Způsob výroby pěstebního substrátu z fermentačního zbytku. Úřad průmyslového vlastnictví. 303053. 14.03.2012.

HRNČÍŘOVÁ, H. – ŠVEHLA, P. – RADECHOVSKÝ, J. – PACEK, L. – MIKULOVÁ, B. – BALÍK, J. Vliv kolísání teploty na čištění odpadních vod s extrémním obsahem dusíku. Waste Forum, 2013, roč. , č. 2, s. 110-119. ISSN: 1804-0195.

RADECHOVSKÝ, J. – ŠVEHLA, P. – HRNČÍŘOVÁ, H. – PACEK, L. – BALÍK, J. Inhibiční působení sloučenin dusíku při nitrifikaci odpadních vod. Chemicke listy, 2013, roč. 107, č. 11, s. 892-896. ISSN: 0009-2770.

PACEK, L. – ŠVEHLA, P. – RADECHOVSKÝ, J. – HRNČÍŘOVÁ, H. – BALÍK, J. Efektivní zapracování nitrifikačního reaktoru pro čištění odpadní vody s vysokou koncentrací N-amon. Vodní hospodářství, 2013, roč. 63, č. 2, s. 32-36. ISSN: 1211-0760.

HRNČÍŘOVÁ, H. – ŠVEHLA, P. – VYMAZAL, J. – RADECHOVSKÝ, J. – VAŠUTOVÁ, Z. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Zhodnocení průběhu čištění odpadní vody v kořenové čistírně Spálené Poříčí. 2013, Racionální použití hnojiv 28.11.2013, Praha. ČZU v Praze. s. 93-96. ISBN: 978-80-213-2416-9.

RADECHOVSKÝ, J. – ŠVEHLA, P. – HRNČÍŘOVÁ, H. – PACEK, L. – BALÍK, J. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Realizace poloprovozní jednotky odděleného čištění kalové vody s použitím technologie “Sequencing Batch Reactor“. 2013, Racionální použití hnojiv 28.11.2013, Praha. ČZU v Praze. s. 131-134. ISBN: 978-80-213-2416-9.

ŠVEHLA, P. – BOUČEK, J. – HANČ, A. – VOLF, Š. – BALÍKOVÁ, M. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Obsah organických látek ve výluzích z vermikompostu. 2013, Racionální použití hnojiv 28.11.2013, Praha. ČZU v Praze. s. 153-156. ISBN: 978-80-213-2416-9.

PACEK, L. – ŠVEHLA, P. – RADECHOVSKÝ, J. – HRNČÍŘOVÁ, H. – BALÍK, J. Zkrácená nitrifikace odpadní vody s vysokou koncentrací N-amon. SOVAK (časopis oboru vodovodů a kanalizací), 2013, roč. 22, č. 4, s. 2-6. ISSN: 1210-3039.

HRNČÍŘOVÁ, H. – ŠVEHLA, P. – RADECHOVSKÝ, J. – PACEK, L. – ŽŮRKOVÁ, J. – BALÍK, J. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Vliv zatížení reaktoru na teplotní citlivost procesu nitritace při odděleném čištění kalové vody. 2013, VODA 2013 18.9.2013, Poděbrady. CzWA, Brno. s. 343-346. ISBN: 978-80-263-0506-4.

PACEK, L. – ŠVEHLA, P. – RADECHOVSKÝ, J. – HRNČÍŘOVÁ, H. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Urychlené zapracování zkrácené nitrifikace odpadní voda s vysokou koncentrací N-amon. 2013, VODA 2013 18.9.2013, Poděbrady. CzWA, Brno. s. 387-390. ISBN: 978-80-263-0506-4.

RADECHOVSKÝ, J. – ŠVEHLA, P. – PACEK, L. – HRNČÍŘOVÁ, H. – BALÍK, J. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Vliv různých faktorů na průběh nitrifikace v aktivačním systému se semikontinuálním průtokem. 2013, VODA 2013 18.9.2013, Poděbrady. CzWA, Brno. s. 395-398. ISBN: 978-80-263-0506-4.

ŠVEHLA, P. – BARTÁČEK, J. – PACEK, L. – HRNČÍŘOVÁ, H. – RADECHOVSKÝ, J. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Aktivita nitratačních bakterií v podmínkách simultánního působení různých inhibičních faktorů. 2013, VODA 2013 18.9.2013, Poděbrady. CzWA, Brno. s. 409-412. ISBN: 978-80-263-0506-4.

ŠVEHLA, P.; idPublikace = 62759; Název: 1. česko-slovenský workshop Nejnovější trendy v odstraňování dusíku z odpadních vod: Kam dál?-- Neexistuje podtyp publikace --

HANČ, A. – SZÁKOVÁ, J. – ŠVEHLA, P. Effect of composting on the mobility of arsenic, chromium and nickel contained in kitchen and garden waste. BIORESOURCE TECHNOLOGY, 2012, roč. 126, č. , s. 444-452. ISSN: 0960-8524.

HABART, J. – TLUSTOŠ, P. – BALÍK, J. – KAPLAN, L. – KULHÁNEK, M. – ŠVEHLA, P. – DUBSKÝ, M. Způsob výroby pěstebního substrátu z fermentačního zbytku. Úřad průmyslového vlastnictví. 303053. 14.03.2012.

ČERNÝ, J. – HRABAL, P. – ŠVEHLA, P. – KULHÁNEK, M. – BALÍK, J. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Využití struvitu pro hnojení N, P, a Mg. 2012, Racionální použití hnojiv 29.11.2012, Praha. ČZU v Praze. s. 95-99. ISBN: 978-80-213-2331-5.

HANČ, A. – VAŠÁK, F. – ŠVEHLA, P. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Změny ve výnosech senážního ovsa po hnojení vermikompostem pocházejícím z digestátu. 2012, Racionální použití hnojiv 29.11.2012, Praha. ČZU v Praze. s. 101-104. ISBN: 978-80-213-2331-5.

HRNČÍŘOVÁ, H. – ŠVEHLA, P. – MIKULOVÁ, B. – RADECHOVSKÝ, J. – PACEK, L. – BALÍK, J. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Průběh nitritace kalové vody při teplotních výkyvech. 2012, Racionální použití hnojiv 29.11.2012, Praha. ČZU v Praze. s. 111-115. ISBN: 978-80-213-2331-5.

PACEK, L. – ŠVEHLA, P. – TOMÁŠKOVÁ, Z. – RADECHOVSKÝ, J. – BALÍK, J. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Průběh zapracování nitrifikačního reaktoru v závislosti na počáteční koncentraci amoniakálního dusíku. 2012, Racionální použití hnojiv 29.11.2012, Praha. ČZU v Praze. s. 146-151. ISBN: 978-80-213-2331-5.

RADECHOVSKÝ, J. – ŠVEHLA, P. – PACEK, L. – HRNČÍŘOVÁ, H. – BALÍK, J. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Vliv koncentrace N-amon v kalové vodě na proces nitrifikace v reaktoru SBR. 2012, Racionální použití hnojiv 29.11.2012, Praha. ČZU v Praze. s. 160-164. ISBN: 978-80-213-2331-5.

ŠVEHLA, P. – PACEK, L. – RADECHOVSKÝ, J. – HRNČÍŘOVÁ, H. – HANČ, A. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Vliv změny způsobu průtoku na zastoupení konečných produktů nitrifikace při biologickém čištění kalové vody. 2012, Racionální použití hnojiv 29.11.2012, Praha. ČZU v Praze. s. 176-181. ISBN: 978-80-213-2331-5.

HANČ, A. – PLÍVA, P. – PARGAČOVÁ, Z. – ŠVEHLA, P. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Vliv předkompostování kuchyňského bioodpadu na jeho vermikompostování. 2012, Odpadové fórum 25.–27.4.2012, Kouty nad Desnou. CEMC, Praha. CD 6 s. ISBN: 978-80-85990-20-1.

PACEK, L. – ŠVEHLA, P. – RADECHOVSKÝ, J. – HRNČÍŘOVÁ, H. – BALÍK, J. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Zapracování nitrifikačního reaktoru pro čištění odpadní vody s vysokou koncentrací amoniakálního dusíku. 2012, Odpadové fórum 25.–27.4.2012, Kouty nad Desnou. CEMC, Praha. CD 6 s. ISBN: 978-80-85990-20-1.

HRNČÍŘOVÁ, H. – ŠVEHLA, P. – MIKULOVÁ, B. – RADECHOVSKÝ, J. – PACEK, L. – BALÍK, J. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Vliv výkyvů teploty na průběh nitritace kalové vody. 2012, Odpadové vody 17.–19.10.2012, Štrbské Pleso. AČE SR, Bratislava. s. 18-23. ISBN: 987-80-970896-2-7.

PACEK, L. – ŠVEHLA, P. – RADECHOVSKÝ, J. – HRNČÍŘOVÁ, H. – BALÍK, J. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Zkrácená nitrifikace odpadní vody s vysokou koncentrací N-amon. 2012, Odpadové vody 17.–19.10.2012, Štrbské Pleso. AČE SR, Bratislava. s. 201-207. ISBN: 987-80-970896-2-7.

ŠVEHLA, P.; idPublikace = 57694; Název: Cvičení z předmětu Čištění odpadních vod-- Neexistuje podtyp publikace --

RADECHOVSKÝ, J. – ŠVEHLA, P. – PACEK, L. – HRNČÍŘOVÁ, H. – BALÍK, J. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Zastoupení konečných produktů nitrifikace v systému SBR – vliv koncentrace n-amon ve vstupní vodě. 2012, Odpadové vody 17.–19.10.2012, Štrbské Pleso. AČE SR, Bratislava. s. 79-84. ISBN: 987-80-970896-2-7.

RADECHOVSKÝ, J. – ŠVEHLA, P. – PACEK, L. – HRNČÍŘOVÁ, H. – BALÍK, J. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Zkrácená nitrifikace odpadní vody při různé koncentraci N-amon. 2012, Odpadové fórum 25.–27.4.2012, Kouty nad Desnou. CEMC, Praha. CD 8 s. ISBN: 978-80-85990-20-1.

HANČ, A. – NOVÁK, P. – DVOŘÁK, M. – HABART, J. – ŠVEHLA, P. Composition and parameters of household bio-waste in four seasons. Waste Management, 2011, roč. 31, č 7, s. 1450-1460. ISSN: 0956-053X.

PACEK, L. – ŠVEHLA, P. – RADECHOVSKÝ, J. – VAŠÁK, F. – BALÍK, J. Možnosti využití regulace koncentrace kyslíku při nitrifikaci kalové vody. Vodní hospodářství, 2011, roč. N, č. 10, s. 372-376. ISSN: 1211-0760.

HANČ, A. – SZÁKOVÁ, J. – HABART, J. – ŠVEHLA, P. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Changes in mobility of As, Cr and Ni during composting of household bio-waste. 2011. In: Proceedings of the International Conference on Solid Waste 2011 - Moving Towards Sustainable Resource Management 2.5.2011, Hong Kong. Hong Kong Baptist University, 2011. s. 477-480. ISBN: 978-988-19988-2-8.

PACEK, L. – ŠVEHLA, P. – HENDRICKX, T. – RADECHOVSKÝ, J. – BALÍK, J. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Regulace koncentrace kyslíku jako prostředek dosažení zkrácené nitrifikace v odpadní vodě s různou koncentrací N-amon. 2011. In: Voda 2011 19.10.2011, Brno. Brno: Asociace pro vodu ČR, 2011. s. 231-240. ISBN: 978-80-263-0045-8.

HANČ, A. – VAŠÁK, F. – ŠVEHLA, P. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Vliv obsahu amonného dusíku na vermikompostování čistírenského kalu. 2011. In: Racionální použití hnojiv 30.11.2011, Praha. ČZU v Praze, 2011. s. 88-91. ISBN: 978-80-213-2224-0.

ŠVEHLA, P. – PACEK, L. – RADECHOVSKÝ, J. – VAŠÁK, F. – HANČ, A. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Biologické čištění kalové vody v reaktoru s kontinuálním průtokem. 2011. In: Racionální použití hnojiv 30.11.2011, Praha. ČZU v Praze, 2011. s. 135-139. ISBN: 978-80-213-2224-0.

PACEK, L. – HENDRICKX, T. – ŠVEHLA, P. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Zkrácená nitrifikace anaerobně předčištěné komunální odpadní vody při nízké teplotě. 2011. In: Racionální použití hnojiv 30.11.2011, Praha. ČZU v Praze, 2011. s. 112-117. ISBN: 978-80-213-2224-0.

RADECHOVSKÝ, J. – ŠVEHLA, P. – PACEK, L. – BALÍK, J. – VAŠÁK, F. – HRNČÍŘOVÁ, H. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Odstraňování N-amon v reaktoru se semikontinuálním průtokem. 2011. In: Racionální použití hnojiv 30.11.2011, Praha. ČZU v Praze, 2011. s. 127-130. ISBN: 978-80-213-2224-0.

RADECHOVSKÝ, J. – ŠVEHLA, P. – BALÍK, J. – VAŠÁK, F. – DUBOVÁ, M. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Optimalizace odstraňování sloučenin dusíku ze směsi splaškové a průmyslové odpadní vody. 2011. In: Odpadové fórum 13.4.2011, Kouty nad Desnou. Praha: CEMC, 2011. s. 081-086. ISBN: 978-80-85990-18-8.

RADECHOVSKÝ, J. – ŠVEHLA, P. – BARTÁČEK, J. – VACKOVÁ, L. – STRYJOVÁ, H. – PACEK, L. – BALÍK, J. – VAŠÁK, F. – HRNČÍŘOVÁ, H. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Nitritace odpadní vody s vysokou koncentrací N-amon v reaktoru se semikontinuálním průtokem. 2011. In: Voda 2011 19.10.2011, Brno. Brno: Asociace pro vodu ČR, 2011. s. 241-250. ISBN: 978-80-263-0045-8.

ŠVEHLA, P. – JENÍČEK, P. – HABART, J. – HANČ, A. – BALÍK, J. Testování vlivu vybraných faktorů na průběh nitrifikace kalové vody. Chemicke listy, 2010, roč. 104, č 5, s. 343-348. ISSN: 0009-2770.

Effect of aeration intensity on composting of biowaste coming from two type sof development areas - Ing. Aleš Hanč, Ph.D., Ing. Jan Habart, Ph.D., Ing. Pavel Švehla, Ph.D., 2010

HABART, J. – TLUSTOŠ, P. – HANČ, A. – ŠVEHLA, P. – VÁŇA, J. – TLUKA, P. – JELÍNEK, F. The role of aeration intensity, temperature regimes and composting mixture on gaseous emission during composting . Compost Science & Utilization, 2010, roč. 18, č. 3, s. 194 - 200. ISSN: 1065-657X.

Nitrifikace kalové vody při různé koncentraci rozpuštěného kyslíku - Mgr. Lukáš Pacek, Ing. Pavel Švehla, Ph.D., Ing. Aleš Hanč, Ph.D., prof. Ing. Jiří Balík, CSc., Ing. Filip Vašák, 2010

Sledování vlivu koncentrace kyslíku rozpuštěného kyslíku na průběh čištění kalové vody - Mgr. Lukáš Pacek, Ing. Pavel Švehla, Ph.D., Zuzana Tomášková (externí), Ing. Filip Vašák, prof. Ing. Jiří Balík, CSc., 2010

Poměr C:N a obsah makroprvků v kompostech pocházejících z bioodpadů dvou typů zástaveb - Ing. Aleš Hanč, Ph.D., Ing. Jan Habart, Ph.D., Ing. Pavel Švehla, Ph.D., 2010

Zastoupení konečných produktů nitrifikace kalové vody v závislosti na koncentraci rozpuštěného kyslíku - Mgr. Lukáš Pacek, Ing. Pavel Švehla, Ph.D., prof. Ing. Jiří Balík, CSc., Ing. Filip Vašák, 2010

Nitrifikace v kalové vodě v reaktoru se semikontinuálním průtokem - Ing. Pavel Švehla, Ph.D., Mgr. Lukáš Pacek, Ing. Filip Vašák, Ing. Aleš Hanč, Ph.D., Ing. Jan Habart, Ph.D., 2010

ŠVEHLA, P. – JENÍČEK, P. – ENDRLOVÁ, D. Vliv amoniakálního a dusitanového dusíku na průběh nitrifikace odpadních vod s vysokou koncentrací dusíkatého znečištění. Vodní hospodářství, 2009, roč. 2009, č. 7, s. 256 - 259. ISSN: 1211-0760.

Oddělené biologické čištění kalové vody a faktory ovlivňující jeho průběh - Ing. Švehla Pavel, Ph.D.; Ing. Hanč Aleš, Ph.D.; Bc. Endrlová Dagmar; Ing. Habart Jan, Ph.D.; prof. Ing. Balík Jiří, CSc., 2009

Nitrifikace kalové vody v různých podmínkách - Ing. Švehla Pavel, Ph.D.; Jeníček Pavel; Bc. Endrlová Dagmar; Ing. Hanč Aleš, Ph.D.; Ing. Habart Jan, Ph.D., 2009

Vhodnost kompostů do rekultivačních vrstev skládek odpadů - Ing. Hanč Aleš, Ph.D.; Ing. Habart Jan, Ph.D.; Ing. Švehla Pavel, Ph.D.; doc. Ing. Száková Jiřina, CSc., 2009

Změny pH během kompostování komunálních bioodpadů - Ing. Hanč Aleš, Ph.D.; Ing. Habart Jan, Ph.D.; Ing. Švehla Pavel, Ph.D.; Charvátová Kateřina; Ochecová Pavla, 2009

Nitritační kapacita systému odděleného biologického čištění kalové vody - Ing. Švehla Pavel, Ph.D.; Ing. Hanč Aleš, Ph.D.; Ing. Habart Jan, Ph.D.; Mgr. Pacek Lukáš; Tomášková Zuzana; Rosenbaumová Ludmila, 2009

Využití odpadů z ČOV jako zdroje organických látek a živin - Ing. Černý Jindřich, Ph.D.; prof. Ing. Balík Jiří, CSc.; Ing. Švehla Pavel, Ph.D.; Ing. Kulhánek Martin, Ph.D., 2009

Využití biologicky rozložitelných odpadů anaerobní digescí a porovnání produkce bioplynu z různých odpadů - Ing. Jelínek František; Bc. Jelínek František; Ing. Habart Jan, Ph.D.; prof. Ing. Tlustoš Pavel, CSc.; Ing. Švehla Pavel, Ph.D., 2009

 
page foot