| FAPPZ PEF TF FŽP FLD FTZ IVP | Statky Lesy Vinařství | KTV OIKT SIC KAM | @ | English

ČZU WhitePages

Úvod Lidé na ČZU Předměty Útvary Projekty Akce
Vizualizace (b)

Lidé na ČZU

Abecední seznam

Ing. Štěpán Marval ()

Kontakty
  • E-mail:
:: Úřední hodiny ::
Kód předmětu Název předmětu
Citace

MARVAL, Š. – ROUB, R. – **TOMEK, M. – **HEJDUK, T. – BUREŠ, L. – **ŠTICH, M.Vývoj hydrologické situace v ČR z pohledu optimalizace hydroenergetického potenciálu pro vodní elektrárny s výkonem do 5 kW (Poster). 2022, .

MARVAL, Š. – ROUB, R. – **HEJDUK, T. – **TOMEK, M. – BUREŠ, L. – **ŠTICH, M.Hydroenergetický potenciál drobných vodních toků na území ČR. 2022, Marval, Š., Roub, R., Hejduk, T., Tomek, M., Bureš, L., Štich, M. (2022): Hydroenergetický potenciál drobných vodních toků na území ČR. Příspěvek na konferenci. In: Sborník z konference Vodní toky 2022, Hradec Králové, 31.5.-1.6.2022, s. 128-132. ISBN 978-80-7458-135-9.

**KOPP, J. – **VOGT, D. – BUREŠ, L. – **HEJDUK, T. – **JEŽEK, J. – ROUB, R. – MARVAL, Š.Geografické charakteristiky rozvojových ploch pro návrh koncepce hospodaření s dešťovou vodou. 2022, Kopp, J., Vogt, D., Bureš, L., Hejduk, T., Ježek, J., Roub, R., Marval, Š. (2022): Geografické charakteristiky rozvojových ploch pro návrh koncepce hospodaření s dešťovou vodou. Poster. 25. kongres ČGS a 18. kongres SGS (In: Sborník abstraktů, 6.–8.9.2022, Olomouc, s. 85-86). DOI: 10.5507/prf.22.24461786. ISBN 978-80-244-6178-6 (online: iPDF).

**HEJDUK, T. – **KOPP, J. – MARVAL, Š. – **JEŽEK, J. – ROUB, R. – BUREŠ, L. – **URBAN, F.Katalog opatření efektivního hospodaření se srážkovou vodou na rozvojových plochách urbanizovaných území (Poster). 2022, Hejduk, T., Kopp, J., Marval, Š., Ježek, J., Roub, R., Bureš, L., Urban, F. (2022): Katalog opatření efektivního hospodaření se srážkovou vodou na rozvojových plochách urbanizovaných území. Poster. Konference Životní prostředí - prostředí pro život (In: Sborník abstraktů, 12.-14.9.2022, Cenia Praha, s. 114-115). ISBN 978-80-7674-053-2 (tištěná verze), 978-80-7674-054-9 (elektronická verze)..

**KOPP, J. – **VOGT, D. – **JEŽEK, J. – MARVAL, Š. – **HEJDUK, T. – ROUB, R. MOŽNOSTI EFEKTIVNÍHO HOSPODAŘENÍ SE SRÁŽKOVOU VODOU NA ROZVOJOVÝCH PLOCHÁCH URBANIZOVANÝCH ÚZEMÍ. Regionální rozvoj mezi teorií a praxí, 2021, roč. neuvedeno, č. 4, s. 1-15. ISSN: 1805-3246.

**FUČÍK, P. – ROUB, R. – **HEJDUK, T. – MARVAL, Š. – **ZAJÍČEK, A. – BUREŠ, L. – PAVLÍČKOVÁ, L. – SYCHOVÁ, P.Nástroje pro efektivní a bezpečné hospodaření se srážkovou vodou na území hl. m. Prahy – RainPRAGUE. 2021, Fučík, P., Roub, R., Hejduk, T., Marval, Š., Zajíček, A., Bureš, L., Pavlíčková, L., Sychová P. (2021): Nástroje pro efektivní a bezpečné hospodaření se srážkovou vodou na území hl. m. Prahy – RainPRAGUE. 14. Bienální konference CZWA (In: Sborník příspěvků 14. bienální konference CzWA VODA 2021), 22.–24. září 2021, Litomyšl, s. 411-416. Příspěvek. ISBN 978-80-11-00385-2.

**FUČÍK, P. – **HEJDUK, T. – **KAPIČKA, J. – **DUFFKOVÁ, R. – MARVAL, Š. – **TLAPÁKOVÁ, PH.D, M. – **ZAJÍČEK, A. – ROUB, R. – POLÁKOVÁ, L. – **VOJTĚCHOVSKÝ, T. Automatické nástroje pro hodnocení erozního ohrožení, vnosu sedimentů a polutantů do vodních toků a nádrží na území Prahy – RAINTOOL, Automated tools for the assessment of erosion hazards, sediment and pollutant inputs to watercourses and reservoirs in Prague - RAINTOOL, , 2021, XX - Nepřiřazeno, Koncept III, 27-5668/2021-S; 30-5961/2021-S; SML 2021/324, Aplikace slouží k identifikaci lokalit se zvýšeným rizikem vzniku eroze a vnosu sedimentů do vodních toků a nádrží. Dále podporuje optimalizaci ochranného managementu zemědělských pozemků. V hydrologicky souvisejícím území hl. m. Prahy byla provedena kategorizace povodí různých měřítek z pohledu ohroženosti povrchovým odtokem, erozí a podpovrchovým odtokem, tj. převážně systémy zemědělského odvodnění. Dále jsou v aplikaci prezentovány dostupné situační výkresy melioračních staveb, včetně jejich prostorového rozložení. Aplikace dále obsahuje návrh systému opatření pro zvýšení retence vody na zemědělském půdním fondu či v jeho bezprostřední návaznosti a zlepšení jakosti vody. Jedná se o systém různých vzájemně provázaných typů opatření (organizační, agrotechnická, biotechnická) na úrovni subpovodí (50 – 200 ha) i konkrétních půdních bloků., Aplikace slouží jako podpora při rozhodování státní správy a samosprávy z pohledu variantního přístupu a prioritizace k přijímání a vyhodnocování opatření pro eliminaci dopadů jevů eroze, zejména na pozemcích ve vlastnictví či správě MHMP. Aplikace umožní navrhování optimalizované struktury a managementu zemědělských i jiných pozemků ve vlastnictví a správě MHMP (způsob hospodaření, tvar a velikost), návrh zpřístupnění a defragmentace zemědělské krajiny ve vazbě na pozemky MHMP (obnova polních cest a zeleně). , Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy, v.v.i., 00027049, CZ - Česká republika, N - Využití výsledku jiným subjektem je možné bez nabytí licence (výsledek není licencován), A - Povinné vždy

ROUB, R. – **HEJDUK, T. – BUREŠ, L. – **VOJTĚCHOVSKÝ, T. – MARVAL, Š. – PAVLÍČKOVÁ, L. – SYCHOVÁ, P. – **FUČÍK, P. Geografické informační systémy pro management hydrologických krizových situací a jejich propojení na automatické vyrozumívací systémy na území Prahy – RAINGIS, Geographical information systems for hydrological emergency management and their connection to automatic notification systems in Prague - RAINGIS, Rainwater; floods; WEB GIS; crisis management, 2021, XX - Nepřiřazeno, Koncept II, 25-5663/2021-S, Aplikace slouží pro integrované řešení krizových hydrologických situací na vodních tocích území hl. m. Prahy. Důraz je kladen na rychlost a kvalitu informací z hlediska ochrany obyvatel, majetku a životního prostředí před účinky povodní. Aplikace umožňuje zobrazení konkrétní povodňové mapy na základě srážkového úhrnu, který pro danou lokalitu predikuje ČHMÚ nebo je aktuálně měřena na srážkoměrných stanicích. Na základě návrhové srážky dojde k určení adekvátního průtoku generovaného daným povodím. V aplikaci je vestavěna databáze obsahující podrobné datové sady předem vytvořených povodňových map a převodní tabulku mezi srážkovým úhrnem a odpovídajícím průtokem v korytě vodního toku. Pro každou návrhovou výšku srážky jsou generovány tři separátní průtoky, přičemž každý průtok zohledňuje rozdílné vláhové podmínky v daném povodí. Předcházející období je rozděleno na srážkově podprůměrné, průměrné a nadprůměrné. Tento krok umožňuje detailně popsat reakci daného povodí (velikost průtoku) v závislosti na předpovězen, Aplikace umožní krizovému manažerovi detailně predikovat rozsah ohrožených objektů, infrastruktury a samotných obyvatel, s případným napojením na činnosti integrovaného záchranného systému. Dále zajistí zvýšení kvality hlásné a předpovědní povodňové služby, včetně zvýšení rychlosti a kvality distribuce informací v době povodně. , Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy, v.v.i., 00027049, CZ - Česká republika, N - Využití výsledku jiným subjektem je možné bez nabytí licence (výsledek není licencován), A - Povinné vždy

**HEJDUK, T. – ROUB, R. – **FUČÍK, P. – MARVAL, Š. – **VOJTĚCHOVSKÝ, T. – BUREŠ, L. – POLÁKOVÁ, L. – **SÍTKOVÁ, V. Interdisciplinární přístupy efektivního a bezpečného hospodaření se srážkovou vodou na území Prahy RAINSOFT, Interdisciplinary approaches for efficient and safe management of rainfall water on the territory of Prague RAINSOFT, Rainwater; urban hydrology; water seepage; WEB GIS, 2021, XX - Nepřiřazeno, Koncept I, 26-5666/2021-S; 29-5960/2021-S; SML 2021/325, Aplikace slouží pro posuzování a návrhy konkrétních, variantních opatření efektivního hospodaření se srážkovou vodou v urbanizovaném území. V aplikace RainSOFT jsou zohledňovány stavební, přírodní a morfologické charakteristiky území. Dále jsou reflektovány klimatické podmínky, zejména úhrny srážek včetně jejich intenzity. V souvislosti s těmito faktory je vyhodnocována aplikovatelnost navrhovaných opatření. RainSOFT úzce rozvíjejí současné principy Generelu odvodnění hl. m. Prahy, který řeší především efektivní využívání srážkové vody v místě dopadu, tj.: podpora vsakování vod na vhodných lokalitách, transformace odtoků epizodních vod, podpora samočistících procesů, opětovné použití srážkových vod jako vody užitkové, snížení objemu „splaškových“ vod vstupujících do kanalizace - přiváděných na ČOV., Interaktivní webová mapová aplikace bude sloužit pro rozhodování státní správy a samosprávy z pohledu variantního přístupu k navrhování opatření pro efektivní a bezpečné hospodaření se srážkovou vodou na území Prahy. Softwarový prostředek bude poskytovat relevantní podklady pro navazující projektovou činnost při návrhu nových či rekonstrukci stávajících systémů urbanizovaného odvodnění (hospodaření se srážkovou vodou). , Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy, v.v.i., 00027049, CZ - Česká republika, N - Využití výsledku jiným subjektem je možné bez nabytí licence (výsledek není licencován), A - Povinné vždy

**HEJDUKOVÁ, P. – MARVAL, Š. – ROUB, R. – **ZROSTLÍK, Š. – **KOPP, J. – **HEJDUK, T. – SYCHOVÁ, P. – **KUREKOVÁ, L. – PAVLÍČKOVÁ, L. – **MIČUDOVÁ, K. – BUREŠ, L.Jak na pitnou vodu?. 2021, HEJDUKOVÁ, P., MARVAL, Š., ROUB, R., ZROSTLÍK, Š., KOPP, J., HEJDUK, T., SYCHOVÁ, P., KUREKOVÁ, L., PAVLÍČKOVÁ, L., MIČUDOVÁ, K., BUREŠ, L.: (2021): Jak na pitnou vodu? Brožura, medializační kampaň. 32 s. ISBN 978-80-88323-69-3 (tištěná) a 978-80-88323-70-9 (PDF). .

**HEJDUK, T. – **KAPLICKÁ, M. – MARVAL, Š. – **ZAJÍČEK, A. – ROUB, R. – **VYBÍRAL, T. Identifikace plošného zemědělského znečištění s využitím termografického snímkování. Vodohospodářské technicko-ekonomické informace, 2020, roč. 62, č. 3, s. 18-26. ISSN: 0322-8916.

MARVAL, Š. – **HEJDUK, T. – **VYBÍRAL, T. – **DUŠKOVÁ, K. – **TOMEK, M. – **FUČÍK, P. – **ZAJÍČEK, A. – **VACEK, M. – ROUB, R. Měřící aparatura pro kvantifikaci množství sedimentů, Measuring tool for quantification amount of sediments, water; flow; reservoir; sediment, 2020, XX - Nepřiřazeno, B - Ověřená technologie, Aparatura sedimenty, Smlouva o využití výsledku (typu Z – ověřená technologie) s konkrétním uživatelem z komerční sféry v podobě subjektu GEOTAN s.r.o., se sídlem Zikmunda Wintra 1211/8, 301 00 Plzeň, IČO: 26346257, DIČ: CZ26346257, Ověřená technologie je nejlépe využitelná při určování batymetrie a mocnosti sedimentů v rámci nejmenších vodních nádrží, které nemají archivovanou projektovou dokumentaci či nedisponují funkčním výpustným zařízením. Velký potenciál uplatnitelnosti má ověřená technologie i u vodních nádrží s napjatou hydrologickou bilancí, tj. v případě potřeb zachování provozního stavu hladiny vody ve vodní nádrži., Odbahňování obvykle představuje nejnáročnější část obnovy či rekonstrukce nádrže, a to jak z hlediska nákladnosti, tak technické, administrativní a organizační přípravy. Prezentovaná, v terénu a praxí ověřená technologie nabízí efektivní způsob, jak zajistit požadované informace o množství a rozložení sedimentu v malé vodní nádrži. Zařízení podle tohoto technického řešení umožňuje získat informace o rozložení množství sedimentů v malých vodních nádržích bez nutnosti vypuštění malé vodní nádrže. _______________________________________________________ 39 Ověřená technologie bude využitelná jak pro státní správu (správci vodních toků, Státní pozemkový úřad – SPÚ), tak pro komerční sféru z řad geodetických firem či pro projektanty z oboru vodní hospodářství projektující rekonstrukce vodních nádrží včetně odbahnění. Uplatnění může nalézt rovněž u samotných vlastníků a uživatelů malých vodních nádrží., Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy, v.v.i., 00027049, CZ - Česká republika, A - K využití výsledku jiným subjektem je vždy nutné nabytí licence, N - Nevyžaduje se, A - Výše vyčerpané části z celkových uznaných nákladů na dosažení výsledku je menší nebo rovna 5 mil. Kč

**HEJDUKOVÁ, P. – **KUREKOVÁ, L. – **HEJDUK, T. – MARVAL, Š. – ROUB, R. DOSTUPNOST PITNÉ VODY JAKO ROZVOJOVÝ FAKTOR MALÝCH OBCÍ Z POHLEDU OBYVATEL A STAROSTŮ. Trendy v podnikání, 2020, roč. neuvedeno, č. 2, s. 80-89. ISSN: 1805-0603.

**ZAJÍČEK, A. – **FUČÍK, P. – ROUB, R. – **HEJDUK, T. – MARVAL, Š.Nástroje pro efektivní a bezpečné hospodaření se srážkovou vodou na území Prahy. 2020, Zajíček, A., Fučík, P., Roub, R., Hejduk, T., Marval, Š. (2020): Nástroje pro efektivní a bezpečné hospodaření se srážkovou vodou na území Prahy, Výroční konference České geografické společnosti - Geografie pro udržitelný rozvoj měst a regionů, Sborník abstraktů z Výroční konference ČGS, 8. –10. září 2020, Plzeň..

MARVAL, Š. – **HEJDUKOVÁ, P. – ROUB, R. – **CÖLBA, M. – **KOPP, J. – **HEJDUK, T. – BUREŠ, L. – **DUŠKOVÁ, K. – **ZAJÍČEK, A. – PAVLÍČKOVÁ, L. – SYCHOVÁ, P. – **MIČUDOVÁ, K. – **KUREKOVÁ, L. – **TOMEK, M. – **VLČKOVÁ, M. Vliv zabezpečení zásobování pitnou vodou na demografický (socio-ekonomický) vývoj malých obcí, The effect of potable water supply on demographic (socio-economical) development of small municipalities, Water Supply; Questionnaire; Municipalities; Drinking water; Housing, 2020, XX - Nepřiřazeno, A - Certifikovaná metodika (NmetC), TL02000060-V2 , Ze strany zpracovatele (v zastoupení Západočeské univerzity v Plzni) byla uzavřena smlouva o využití výsledku (typu Nmap) s konkrétním uživatelem z komerční sféry v podobě subjektu Vodovody a kanalizace Beroun, a.s. se sídlem Mostníkovská 255/3, 26601 Beroun, IČO: 46356975. Specializované mapy s odborným obsahem schválilo pro využití v praxi Ministerstvo zemědělství ČR, osvědčením č. 4206/2021-MZE-15130., Výsledky budou široce uplatnitelné jak pro orgány státní správy, komerční sféry, tak pro samotné samosprávné celky, tj. obce a především pro jejich občany. Dosažené poznatky budou mít přímý komerční potenciál při řešení zakázkové činnosti ať již přímo účastníků projektu, tak jednotlivých projekčních kanceláří i netržní dopad, kdy implementace výsledků bude mít především pozitivní dopad pro obce a jejich občany z pohledu jejich dalšího rozvoje a odpovídající životní podmínky. Již při přípravě návrhu projektu byla navázána úzká spolupráce s potenciálními odběrateli výsledků (obce, kraje, provozovatelé vodovodů, projekční firmy, ústřední orgány státní správy). , B - Výsledek je využíván orgány státní nebo veřejné správy, Ministerstvo zemědělství, Těšnov 17, 110 00 Praha 1, 15.12.2020,

**HEJDUKOVÁ, P. – **KUREKOVÁ, L. – **HEJDUK, T. – MARVAL, Š. – ROUB, R.Závěry dotazníkového šetření: pohled starostů malých obcí na zásobování pitnou vodou. 2020, .

MARVAL, Š. – **KOPP, J. – **HEJDUKOVÁ, P. – ROUB, R. – **HEJDUK, T.Socio-ekonomické aspekty zásobování obyvatelstva malých obcí pitnou vodou. 2020, .

MARVAL, Š. – **HEJDUK, T. – **ZAJÍČEK, A. – **VYBÍRAL, T. – **FUČÍK, P. – ROUB, R. – **KAPLICKÁ, M. Využití termografie jako nového přístupu pro identifikaci znečištění vod z bodových zdrojů pozemní termografické snímkování. Vodní hospodářství, 2019, roč. 69, č. 6, s. 8-13. ISSN: 1211-0760.

MARVAL, Š. – **HEJDUK, T. – ROUB, R. – **VYBÍRAL, T. – **KAPLICKÁ, M. – BUREŠ, L. Využití letecké termografie jako nového přístupu pro identifikaci znečištění vod z bodových a nebodových zdrojů. Vodní hospodářství, 2018, roč. , č. 9, s. 8-13. ISSN: 1211-0760.

MARVAL, Š. – **HEJDUK, T. – **DUŠKOVÁ, K. – **TOMEK, M. – **VYBÍRAL, T. – ROUB, R. – **VELÍSKOVÁ, Y. – **SOČUVKA, V. – **DUŠEK, P. – **HLAVÁČEK, J. Batymetrické měření pro stanovení morfologie dna vodní nádrže. Vodohospodářské technicko-ekonomické informace, 2018, roč. neuvedeno, č. 9, s. 14-20. ISSN: 0322-8916.

**NOVÁK, P. – ROUB, R. – HRADILEK, V. – MARVAL, Š. – **HEJDUK, T. – **VYBÍRAL, T. – BUREŠ, L. Batymetrický přístup pro stanovení zásobních kapacit, množství a dynamiky sedimentů vodních nádrží (pilotní studie vodní nádrže Němčice). Vodní hospodářství, 2017, roč. 67, č. 8, s. 4-11. ISSN: 1211-0760.

**NOVÁK, P. – ROUB, R. – **VYBÍRAL, T. – MARVAL, Š. – **HEJDUK, T. – BUREŠ, L. Letecké batymetrické laserové skenování. Geodetický a kartografický obzor, 2017, roč. 63, č. 10, s. 197-209. ISSN: 1805-7446.

**NOVÁK, P. – ROUB, R. – **VYBÍRAL, T. – **HLAVÁČEK, J. – MARVAL, Š. – **HEJDUK, T. – BUREŠ, L. – HRADILEK, V. – MÁCA, P. – **MAXOVÁ, J. – **PTÁČNÍKOVÁ, L. – **ČUBA, P. – **ČUBA, P. – **VACEK, M. – **VACEK, M. Nové technologie batymetrie vodních toků a nádrží pro stanovení jejich zásobních kapacit a sledování množství a dynamiky sedimentů, New technologies of water flow and reservoir batymetry to determine their storage capacities and to monitor the amount and dynamics of sediments, batymetry; sediments; echo sounder; erosion, 2017, XX - Nepřiřazeno, A - Certifikovaná metodika (NmetC), metodika batymetrie, Smlouva o využití výsledku - Lesy hl. m. Prahy; IČO: 45247650; smlouva uzavřena 1.12.2017, Metodika popisuje a vyčísluje náklady na pořízení a realizaci batymetrického měření. Je možné porovnat ekonomické aspekty jednotlivých metod a při realizaci batymetrického měření na konkrétní lokalitě vybrat nejvhodnější metodu dle příslušných parametrů (cena, plocha, předpokládaná hloubka nádrže aj.). , C - Výsledek je využíván bez omezení okruhu uživatelů, Vršní 1804/26, 182 00 Praha 8, 19.12.2017,

HRADILEK, V. – ROUB, R. – **NOVÁK, P. – **VYBÍRAL, T. – MARVAL, Š. – **HEJDUK, T. – **HLAVÁČEK, J. – BUREŠ, L. Technologie připevnění a stabilizace měřicí aparatury RiverSurveyor M9 na kajaku za účelem měření batymetrie malých vodních nádrží, Fixing and stabilizing technology of RiverSurveyor M9 on kayak to measure batymetry of small water reservoirs, batymetry; kayak; RiverSurveyor, 2017, DA - Hydrologie a limnologie, B - Ověřená technologie, Technologie - kajak, -, Měřicí kajak je loď přestavěná ze závodní debl kánoe značky Vajda. V jednom otvoru je umístěno měřicí zařízení a v druhém je místo pro jednu osobu, která pomocí kajakářského pádla ovládá loď. Celá loď může být zakrytá, tudíž je vhodná pro celoroční měření. Celý přístroj je připevněn na loď z nevodivého materiálu, protože součástí přístroje je kompas a náklonoměr, pomocí kterých jsou v průběhu měření korigovány náklony plavidla do všech tří směrů., V současné době klimatických změn jsou často zmiňovány MVN a jejich funkce. V případě sucha mají zavlažovací a vyrovnávající funkci, i když nikdy nemohou suplovat infiltrační schopnosti dobře obhospodařované půdy, což je důležité vždy zdůraznit. V opačném případě, tedy za povodní, mají transformační a ochranou funkci. Bylo by vhodné s ohledem na to, že ekonomicky nejvýhodnější a nejudržitelnější je zadržet vodu tam, kde spadne, se začít soustředit na velmi malé MVN a na popsání jejich skutečných retenčních či vyrovnávacích funkcí. K poznání zákonitostí v různých geomorfologických, klimatických a různě obhospodařovaných systémech ČR je potřeba znát základní vstupní údaje, jako je skutečný a potenciální maximální objem vody zadržený v MVN, popřípadě zhodnocení míry zanesení nádrží. V současné době dochází k tomuto zhodnocení často až po vypuštění nádrže nebo jen z malého množství bodů, což s sebou nese velkou míru chybovosti. Tato míra chybovosti pak může být započítána při cenové kalkulaci nákladů na odbahnění, Česká zemědělská univerzita v Praze, 60460709, CZ - Česká republika, A - K využití výsledku jiným subjektem je vždy nutné nabytí licence, N - Nevyžaduje se, A - Výše vyčerpané části z celkových uznaných nákladů na dosažení výsledku je menší nebo rovna 5 mil. Kč

**HLAVÁČEK, J. – ROUB, R. – MARVAL, Š. – **HEJDUK, T. – **ČUBA, P. – HRADILEK, V. – **NOVÁK, P. – **VYBÍRAL, T. – BUREŠ, L. Technologie připevnění a stabilizace měřicí aparatury RiverSurveyor M9 na trimaranu za účelem měření batymetrie malých vodních nádrží, Fixing and stabilizing technology of the RiverSurveyor M9 on trimaran to measure batymetry of small water reservoirs, Trimaran; RiverSurveyor; batymetry, 2017, XX - Nepřiřazeno, B - Ověřená technologie, Technologie - trimaran, -, Technologie pro nesení RiverSurveyoru M9 v podobě trimaranu představuje nosné plavidlo, které je konstruováno jako polo automatizovaná loď disponující trupem lodi a dvěma stabilizačními plováky., V současné době klimatických změn jsou často zmiňovány funkce MVN. V případě sucha mají zavlažovací a vyrovnávající funkci, i když nikdy nemohou suplovat infiltrační schopnosti dobře obhospodařované půdy. V opačném případě, tedy za povodní, mají transformační a ochrannou funkci. Bylo by vhodné s ohledem na to, že ekonomicky nejvýhodnější a nejudržitelnější je zadržet vodu tam, kde spadne, se začít soustředit na velmi malé MVN a na analýzu jejich skutečných retenčních či vyrovnávacích funkcí. K poznání zákonitostí v různých geomorfologických, klimatických a různě obhospodařovaných systémech ČR je potřeba znát základní vstupní údaje, jako je skutečný a potenciální maximální objem vody zadržený v MVN, popřípadě zhodnocení míry zanesení nádrží. V současné době dochází k tomuto zhodnocení často až po vypuštění nádrže nebo jen z malého množství bodů, což s sebou nese velkou míru chybovosti. Tato míra chybovosti může být započítána při kalkulaci nákladů na odbahnění a může tak být výrazně nadhodnocena cena odbahnění, AQUAMONITORING, s.r.o., 29366810, CZ - Česká republika, A - K využití výsledku jiným subjektem je vždy nutné nabytí licence, N - Nevyžaduje se, A - Výše vyčerpané části z celkových uznaných nákladů na dosažení výsledku je menší nebo rovna 5 mil. Kč

Název Poskytovatel Trvání
 
page foot