| FAPPZ PEF TF FŽP FLD FTZ IVP | Statky Lesy Vinařství | KTV OIKT SIC KAM | @ | English

ČZU WhitePages

Úvod Lidé na ČZU Předměty Útvary Projekty Akce
Vizualizace (b)

Lidé na ČZU

Abecední seznam

Ing. Jan Vítámvás, Ph.D. (2820)

Kontakty
Položka:
:: Konzultační hodiny ::
Kód předmětu Název předmětu
Citace

BALÁŠ, M. – KUNEŠ, I. – GALLO, J. – KARLÍK, P. – LINDA, R. – VÍTÁMVÁS, J. – **HLÍDKOVÁ, A.Bříza ojcovská - dendrologická zajímavost střední Evropy. 2022, Baláš M., Kuneš I., Gallo J., Karlík P., Linda R., Vítámvás J., Hlídková A. (2022): Bříza ojcovská - dendrologická zajímavost střední Evropy. Lesnická práce, 101: 12: 33-35(793-795), ISSN 0322-9254..

**KOSOVA, K. – **VITAMVAS, P. – **SKUHROVEC, J. – VÍTÁMVÁS, J. – **PLANCHON, S. – **RENAUT, J. – **SASKA, P. Proteomic responses of two spring wheat cultivars to the combined water deficit and aphid (Metopolophium dirhodum) treatments. Frontiers in Plant Science, 2022, roč. 13, č. 2022, s. 1-16. ISSN: 1664-462X.

ULVROVÁ, T. – VÍTÁMVÁS, J. – **HLÁSNÁ-ČEPKOVÁ, P. – **ELIÁŠOVÁ, K. – **JANOVSKÁ, D. – BAŽANT, V. – VIEHMANNOVÁ, I. Micropropagation of an ornamental shrub Disanthus cercidifolius Maxim. and assessment of genetic fidelity of regenerants using ISSR and flow cytometry. Plant Cell Tissue and Organ Culture, 2021, roč. 144, č. 3, s. 555-566. ISSN: 0167-6857.

ZEIDLER, A. – BORŮVKA, V. – BÍLEK, L. – SCHÖNFELDER, O. – VÍTÁMVÁS, J. Impact of shelterwood regeneration method on mechanical properties of scots pine wood. TREES-STRUCTURE AND FUNCTION, 2021, roč. 35, č. 4, s. 1185-1198. ISSN: 0931-1890.

**VITAMVAS, P. – **PRASIL, I. – VÍTÁMVÁS, J. – **KLIMA, M. Relationship between WCS120 Protein Family Accumulation and Frost Tolerance in Wheat Cultivars Grown under Different Temperature Treatments. Plants-BASEL, 2021, roč. 10, č. 6, s. 1-8. ISSN: 2223-7747.

VÍTÁMVÁS, J. – KUNEŠ, I. – BALÁŠ, M. – **HLÍDKOVÁ, A. – **MARTINŮ, V. Vegetativní množení rostlin s fenotypovým projevem břízy ojcovské (Betula oycoviensis Besser), Vegetative propagation of plants with the Ojcow birch phenotype (Betula oycoviensis Besser), adult trees; graffting; in vitro; methodology; proven technology, 2021, XX - Nepřiřazeno, B - Ověřená technologie, Bříza ojcovska, a, a, a, a, a, CZ - Česká republika, A - K využití výsledku jiným subjektem je vždy nutné nabytí licence, N - Nevyžaduje se, A - Výše vyčerpané části z celkových uznaných nákladů na dosažení výsledku je menší nebo rovna 5 mil. Kč

VÍTÁMVÁS, J. – PODRÁZSKÝ, V. – VACEK, Z.Arboreta – lesnické laboratoře? Příklad výsadeb různých druhů borovic v arboretu FLD ČZU v Kostelci nad Černými lesy. . 2020, Vítámvás, J., Podrázský, V., Vacek, Z., 2020: Arboreta – lesnické laboratoře? Příklad výsadeb různých druhů borovic v arboretu FLD ČZU v Kostelci nad Černými lesy. Lesnická práce, 99, č. 11, s. 27 – 29..

PODRÁZSKÝ, V. – VACEK, Z. – VACEK, S. – VÍTÁMVÁS, J. – GALLO, J. – PROKŮPKOVÁ, A. – D'ANDREA, G. Production potential and structural variability of pine stands in the Czech Republic: Scots pine (Pinus sylvestris L.) vs. introduced pines–case study and problem review. Journal of Forest Science, 2020, roč. 66, č. 5, s. 197-207. ISSN: 1212-4834.

PODRÁZSKÝ, V. – VACEK, Z. – VÍTÁMVÁS, J.Produkční potenciál introdukovaných druhů borovic v Arboretu FLD ČZU v Praze v Kostelci nad Černými lesy. . 2020, Podrázský, V., Vacek, Z., Vítámvás, J., 2020: Produkční potenciál introdukovaných druhů borovic v Arboretu FLD ČZU v Praze v Kostelci nad Černými lesy. In: Potenciál méně zastoupených introdukovaných dřevin v lesním hospodářství České republiky. Kostelec n. Č. l. 25. 8. 2020, ČLS 2020. s. 12 – 15..

VÍTÁMVÁS, J. – KUNEŠ, I. – BALÁŠ, M. Vegetativní množení rostlin s fenotypovým projevem břízy ojcovské (Betula oycoviensis Besser), Vegetative propagation of plants with phenotypic traits of the birch (Betula oycoviensis Besser), Betula oycoviensis; conservation; grafting, in vitro micropropagation; organogenesis, rooting , 2020, XX - Nepřiřazeno, A - Certifikovaná metodika (NmetC), Bříza ojcovská, Ústecký kraj, Velká Hradební 3118/48, 400 02, Ústí nad Labem, IČO: 70892156, Význam předpokládané metodiky stojí především v oblasti životního prostřední, v zachování druhové diverzity, a tedy mimo přímo peněžně vyjádřitelné ekonomické aspekty. V rámci posuzování ekonomických aspektů u metodiky zabývající se zachováním taxonu břízy ojcovské je spíše kladen důraz na celospolečenské přínosy v oblasti zachování genetických zdrojů a biodiverzity. Avšak metodika množení břízy ojcovské může znamenat i možnost rozšíření sortimentu nabízených dřevin a získání vyšších tržeb u uživatele výsledků výrobou sazenic břízy ojcovské pro komerční využití v rámci okrasného zahradnictví a pro rozšíření dendrologických sbírek. Technicky vzato lze technologií množení, zvláště in vitro technologií, produkovat několik set (až tisíc) sazenic zájmového taxonu ročně. , C - Výsledek je využíván bez omezení okruhu uživatelů, MZe, 21.12.2020,

VÍTÁMVÁS, J. – KUNEŠ, I. – VIEHMANNOVÁ, I. – LINDA, R. – BALÁŠ, M. Conservation of Betula oycoviensis, an endangered rare taxon, using vegetative propagation methods. IForest, 2020, roč. 13, č. 2020, s. 107-113. ISSN: 1971-7458.

SCHÖNFELDER, O. – ZEIDLER, A. – BORŮVKA, V. – BÍLEK, L. – VÍTÁMVÁS, J. Effect of Shelterwood and Clear-Cutting Regeneration Method on Wood Density of Scots Pine. FORESTS, 2020, roč. 11, č. 8, s. 1-17. ISSN: 1999-4907.

BRICHTA, J. – BÍLEK, L. – LINDA, R. – VÍTÁMVÁS, J. Does shelterwood regeneration on natural Scots pine sites under changing environmental conditions represent a viable alternative to traditional clear-cut management?. Lesnicky časopis (Forestry Journal), 2020, roč. 66, č. 2, s. 104-115. ISSN: 0323-1046.

VÍTÁMVÁS, J. – VIEHMANNOVÁ, I. – **HLÁSNÁ ČEPKOVÁ, P. – MRHALOVÁ, H. – **ELIÁŠOVÁ, K. Assessment of somaclonal variation in indirect morphogenesis-derived plants of Arracacia xanthorrhiza . Pesquisa Agropecuaria Brasileira, 2019, roč. 54, č. , s. 0-0. ISSN: 0100-204X.

VÍTÁMVÁS, J. – BÍLEK, L. – ULBRICHOVÁ, I. – BAŽANT, V. – DRESLEROVÁ, J. – VACEK, Z.; idPublikace = 80010; Název: Vzcházení, přežívání a kořenový systém semenáčků borovice lesní (Pinus sylvestris L.) při různých intenzitách slunečního záření a závlahy-- Neexistuje podtyp publikace --

HOVORKA, T. – VIEHMANNOVÁ, I. – VÍTÁMVÁS, J. – **HLÁSNÁ ČEPKOVÁ, P. – FERNÁNDEZ CUSIMAMANI, E. Micropropagation of Incarvillea delavayi Bureau et Franchet (Bignoniaceae). Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis, 2019, roč. 67, č. 6, s. 1453-1456. ISSN: 1211-8516.

KUNEŠ, I. – LINDA, R. – **FÉR, T. – KARLÍK, P. – BALÁŠ, M. – EŠNEROVÁ, J. – VÍTÁMVÁS, J. – BÍLÝ, J. – **URFUS, T. Is Betula carpatica genetically distinctive? A morphometric, cytometric and molecular study of birches in the Bohemian Massif with a focus on Carpathian birch. PLoS One, 2019, roč. 14, č. 10, s. 1-1. ISSN: 1932-6203.

BÍLEK, L. – ZEIDLER, A. – VÍTÁMVÁS, J. – ULBRICHOVÁ, I.Vybrané aspekty clonné obnovy borovice lesní v podmínkách České republiky. 2019, Bílek L., Zeidler A., Vitámvás J., Ulrichová I. (2019). Vybrané aspekty clonné obnovy borovice lesní v podmínkách České republiky, Národné lesnícke centrum - Lesnícky výskumný ústav Zvolen. In: Zborník referátov zo 7. medzinárodnej konferencie Aktuálne problémy v zakladaní a pestovaní lesa (Eds. Štefančík I., Bednárová D.). pp. 17–25..

BÍLEK, L. – ZEIDLER, A. – PULKRAB, K. – ULBRICHOVÁ, I. – VACEK, S. – BORŮVKA, V. – VÍTÁMVÁS, J. – REMEŠ, J. – VACEK, Z. – SLOUP, R. Pěstební a ekonomické aspekty clonné obnovy borovice lesní, Silvicultural and economic aspects of shelterwood regeneration in Scots pine stands, shelterwood regeneration method; light conditions; soil preparation; Scots pine; economical effectivity; wood quality, 2018, XX - Nepřiřazeno, A - Certifikovaná metodika (NmetC), Metodika NAZV QJ1520037 2018, Metodika je určena pro praktické využití vlastníky a správci lesů, lesními hospodáři, subjekty provádějícími lesnické činnosti, státní správou lesů, orgány státní správy ochrany přírody a akademickými pracovníky. Metodiku lze uplatnit při plánování a realizaci pěstebních opatření v nižších až středních polohách v porostech s významným podílem borovice lesní. Potenciálními odběrateli jsou všechny subjekty hospodařící na borových stanovištích. Smlouva u uplatnění certifikované metodiky uzavřena s Městské lesy Doksy, spol. s.r.o. IČO: 25432851 dne 7.11.2018. Odpovědná osoba pro jednání L. Bílek, bilek@fld.czu.cz, tel. 604814633., Metodický postup je navržen tak, aby vlastníkům a správcům lesů poskytl návod, jak optimálně postupovat v případě clonné obnovy v porostech s převažujícím zastoupením borovice lesní. Důraz je přitom kladen na zajištění trvalosti produkčních a stanovištně-ekologických podmínek společně s dosažením maximálních ekonomických přínosů. Uplatnění podrostního hospodářského způsobu vede ke zvýšení hrubého zisku lesní výroby minimálně o 1000 Kč/ha/r., C - Výsledek je využíván bez omezení okruhu uživatelů, Ministerstvo zemědělství, Těšnov 17, 110 00 Praha 1, 15.11.2018,

ULBRICHOVÁ, I. – JANEČEK, V. – VÍTÁMVÁS, J. – ČERNÝ, T. – BÍLEK, L. Clonná obnova borovice lesní (Pinus sylvestris L.) ve vztahu ke stanovištním a porostním podmínkám. Zprávy lesnického výzkumu, 2018, roč. 63, č. 3, s. 153-164. ISSN: 0322-9688.

TOMÁŠKOVÁ, I. – VÍTÁMVÁS, J. – BAŽANT, V. Needle water potential of selected pine species during off-season: Case study. Journal of Forest Science, 2017, roč. 63, č. 1, s. 16-21. ISSN: 1212-4834.

TOMÁŠKOVÁ, I. – BAŽANT, V. – **BLEHA, R. – VÍTÁMVÁS, J. – **DELZON, S. – ŠŤASTNÝ, K. – **VAČKAŘ, J. Birds Girdling Activity on Exotic Tree Species as a Form of Adaptive Behavior?. Contemporary Problems of Ecology, 2017, roč. 10, č. 2, s. 193-202. ISSN: 1995-4255.

ULBRICHOVÁ, I. – BÍLEK, L. – VÍTÁMVÁS, J. – JANEČEK, V. Světelné podmínky a odrůstání přirozené obnovy borovice pod mateřským porostem . In Borové hospodářství ve světle klimatických změn a rostoucího významu mimoprodukčních funkcí lesa 24.11.2017, Novotného lávka, ČAV, Praha. Praha: ČTPPZ a ČLS, z.s., 2017. s. 31-37.

VIEHMANNOVÁ, I. – HLÁSNÁ ČEPKOVÁ, P. – VÍTÁMVÁS, J. – ŠTRÉBLOVÁ, P. – KISILOVÁ, J. Micropropagation of a giant ornamental bromeliad Puya berteroniana through adventitious shoots and assessment of their genetic stability through ISSR primers and flow cytometry. Plant Cell Tissue and Organ Culture, 2016, roč. 125, č. 2, s. 293-302. ISSN: 0167-6857.

HLÁSNÁ ČEPKOVÁ, P. – VÍTÁMVÁS, J. – VIEHMANNOVÁ, I. – KISILOVÁ, J. – FERNÁNDEZ CUSIMAMANI, E. – MILELLA, L. Simplified in vitro propagation protocol for Tacca leontopetaloides (L.) Kuntze and assessment of genetic uniformity of regenerated plantlets. Emirates Journal of Food and Agriculture, 2015, roč. 27, č. 10, s. 736-743. ISSN: 2079-052X.

VÍTÁMVÁS, P. – URBAN, M. – ŠKODÁČEK, Z. – KOSOVÁ, K. – PITELKOVÁ, I. – VÍTÁMVÁS, J. – RENAUT, J. – PRÁŠIL, I. Quantitative analysis of proteome extracted from barley crowns grown under different drought conditions. ..., 2015, roč. 6, č. 479, s. 1-18. ISSN: N.

VIEHMANNOVÁ, I. – BORTLOVÁ, Z. – VÍTÁMVÁS, J. – HLÁSNÁ ČEPKOVÁ, P. – ELIÁŠOVÁ, PH.D., M. – SVOBODOVÁ, E. – TRÁVNÍČKOVÁ, M. Assessment of somaclonal variation in somatic embryo-derived plants of yacon [Smallanthus sonchifolius (Poepp. and Endl.) H. Robinson] using inter simple sequence repeat analysis and flow cytometry. ELECTRONIC JOURNAL OF BIOTECHNOLOGY, 2014, roč. 17, č. 2, s. 102-106. ISSN: 0717-3458.

ŠPULÁK, O. – MARTINCOVÁ, J. – VÍTÁMVÁS, J. – KUNEŠ, I. The effect of fertilization on chlorophyll activity, content of photosynthetically active pigments and nutrients in Carpathian birch leaves. Austrian Journal of Forest Science, 2014, roč. 131, č. 1, s. 23-44. ISSN: 0379-5292.

KUNEŠ, I. – BALÁŠ, M. – KOŇASOVÁ, T. – ŠPULÁK, O. – BALCAR, V. – MILLEROVÁ, K. – KACÁLEK, D. – JAKL, M. – ZAHRADNÍK, D. – VÍTÁMVÁS, J. – ŠŤASTNÁ, J. – JAKLOVÁ DYTRTOVÁ, J. Biomass of Speckled Alder on an Air-Polluted Mountain Site and its Response to Fertilization. Environmental Management, 2014, roč. 54, č. 6, s. 1421-1433. ISSN: 0364-152X.

TOMÁŠKOVÁ, I. – VÍTÁMVÁS, J. – KORECKÝ, J. Testing of germination of spruce, pine and larch seed after 10 years from collection – Short Communication. Journal of Forest Science, 2014, roč. 60, č. 12, s. 540-543. ISSN: 1212-4834.

ŠTRÉBLOVÁ, P. – VIEHMANNOVÁ, I. – HLÁSNÁ ČEPKOVÁ, P. – ANDRLOVÁ, J. – VÍTÁMVÁS, J. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); In vitro propagation of Puya berteroniana and assessment of genetic stability using molecular markers. 2014, Tropentag 17.-19.09.2014 Czech University of Life Sciences Prague Czech Republic.

VÍTÁMVÁS, P. – KOSOVÁ, K. – RENAUT, J. – VÍTÁMVÁS, J. – URBAN, M. – HLAVÁČKOVÁ, I. – PRÁŠIL, I. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Crop proteome ganges under abiotic stresses. 2014, The Book of Abstracts, 10th International Plant Cold Hardiness Seminar, Stress Recognition Triggers Plant Adaptation, Eds. P.M. Pukacki and S. Pukacka, 17-21 August 2014, Kórnik-Poznań, Poland, pp. 28 .

KUNEŠ, I. – ZAHRADNÍK, D. – BALCAR, V. – ŠPULÁK, O. – BALÁŠ, M. – KOŇASOVÁ, T. – KACÁLEK, D. – VÍTÁMVÁS, J. – JANČOVÁ, A. – NOVÁKOVÁ, O. – MILLEROVÁ, K. Effects of fertilisation on biomass of Norway spruce on a harsh mountain site. Journal of Forest Science, 2013, roč. 59, č. 1, s. 8-21. ISSN: 1212-4834.

KUNEŠ, I. – BALÁŠ, M. – BALCAR, V. – KACÁLEK, D. – MILLEROVÁ, K. – JANČOVÁ, A. – NOVÁKOVÁ, O. – ŠPULÁK, O. – ZAHRADNÍK, D. – VÍTÁMVÁS, J. – KOŇASOVÁ, T. Effects of fertilisation on growth and nutrition of Norway spruce on a harsh mountain site. Journal of Forest Science, 2013, roč. 59, č. 8, s. 306-318. ISSN: 1212-4834.

EŠNEROVÁ, J. – VÍTÁMVÁS, J. – KOŇASOVÁ, T. – KOLÁŘ, F. – BALÁŠ, M. – KARLÍK, P. – ZAHRADNÍK, D. – KŘÍŽOVÁ (LUKÁŠOVÁ), M. – STACHO, J. – RAŠÁKOVÁ, N. – STEJSKAL, J. – KUNEŠ, I. Využití obrysové analýzy při sledování morfologické variability listů rodu bříza (Betula L.). Zprávy lesnického výzkumu, 2013, roč. 58, č. 2, s. 107-114. ISSN: 0322-9688.

EŠNEROVÁ, J. – KARLÍK, P. – ZAHRADNÍK, D. – KOŇASOVÁ, T. – STEJSKAL, J. – BALÁŠ, M. – VÍTÁMVÁS, J. – RAŠÁKOVÁ, N. – STACHO, J. – KUTHAN, J. – KŘÍŽOVÁ (LUKÁŠOVÁ), M. – KUNEŠ, I. MORFOLOGICKÁ VARIABILITA RODU BŘÍZA (BETULA L.) V KRKONOŠÍCH SE ZAMĚŘENÍM NA TETRAPLOIDNÍ ZÁSTUPCE. Zprávy lesnického výzkumu, 2012, roč. 57, č. 2, s. 112-125. ISSN: 0322-9688.

SKÁLOVÁ, I. – VIEHMANNOVÁ, I. – VÍTÁMVÁS, J. In vitro conservation of Smallanthus sonchifolius under Slow-Growth Conditions. Agricultura tropica et subtropica, 2012, roč. 3, č. 45, s. 147-150. ISSN: 0231-5742.

BORTLOVÁ, Z. – VIEHMANNOVÁ, I. – VÍTÁMVÁS, J. – HLÁSNÁ ČEPKOVÁ, P. – ELIÁŠOVÁ, PH.D., M. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Induction of somatic embryogenesis of yacon [Smallanthus sonchifolius (Poepp. and Endl.)] using different concentrations of plant growth regulators. 2012, .

KORECKÝ, J. – VÍTÁMVÁS, J. Somatic embryogenesis of the hybrid Abies cilicica × Abies cephalonica. Journal of Forest Science, 2011, roč. 57, č 9, s. 401-408. ISSN: 1212-4834.

KUNEŠ, I. – KOŇASOVÁ, T. – BALCAR, V. – BALÁŠ, M. – ZAHRADNÍK, D. – KACÁLEK, D. – VÍTÁMVÁS, J. – JAKL, M. – JAKLOVÁ DYTRTOVÁ, J. Growth response of Alnus viridis to application of crushed limestone and amphibolite and forestry potential of the species in harsh acidic mountain sites. Journal of Forest Science, 2011, roč. 57, č 5, s. 200-209. ISSN: 1212-4834.

ŠPULÁK, O. – VÍTÁMVÁS, J. – KACÁLEK, D. – KUNEŠ, I. Fluorescence chlorofylu, chemismus a obsah fotosynteticky aktivních pigmentů u listů buků vápněných do jamky. Zprávy lesnického výzkumu, 2011, roč. 56, č. 4, s. 301-309. ISSN: 0322-9688.

LUKÁŠOVÁ, M. – VÍTÁMVÁS, J. – EŠNEROVÁ, J. – KARLÍK, P. – ZAHRADNÍK, D. – KOŇASOVÁ, T. – STEJSKAL, J. – BALÁŠ, M. – RAŠÁKOVÁ, N. – STACHO, J. – KUTHAN, J. – KUNEŠ, I. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); CROSS-AMPLIFICATION OF MICROSATELLITE MARKERS WITHIN THE BETULA SPECIES. 2011. UCOLIS 2011 – University Conference in Life Sciences. ISBN 978-80-213-2226-4..

SLÍVA, Š. – VIEHMANNOVÁ, I. – VÍTÁMVÁS, J. Micropropagation and Morphogenesis of Arracacha (Arracacia xanthorrhiza Bancroft). Agricultura tropica et subtropica, 2010, roč. 43, č. 3, s. 206 - 211. ISSN: 0231-5742.

KUNEŠ, I. – BALCAR, V. – KOŇASOVÁ, T. – BALÁŠ, M. – ZAHRADNÍK, D. – VÍTÁMVÁS, J. – KACÁLEK, D. – JAKL, M. – JAKLOVÁ DYTRTOVÁ, J. – PODRÁZSKÝ, V. Influence of pulverized limestone and amphibolite mixture on the growth performance of Alnus incana (L.) Moench plantation on an acidified mountain site. Journal of Forest Science, 2009, roč. 55, č. 10, s. 469 - 476. ISSN: 1212-4834.

Problematika rozmnožování hybrida Abies cilicica x A. cephalonica cestou somatické embryogeneze: Iniciace a proliferace embryogenní hmoty, maturace a desikace somatických embryí - Ing. Korecký Jiří; Bc. Korecký Jiří; Ing. Vítámvás Jan, Ph.D., 2009

Název Poskytovatel Trvání
 
page foot