| FAPPZ PEF TF FŽP FLD FTZ IVP | ŠZP ŠLP VS | KTV OIKT SIC KAM | @ | English

ČZU WhitePages

Úvod Lidé na ČZU Předměty Útvary Projekty Akce
Vizualizace (b)

Lidé na ČZU

Abecední seznam

prof. Ing. Miloslav Janeček, DrSc. (1524)

Kontakty
  • E-mail:
  • ČZU Linka:
    • +420 22438 3841
  • Kancelář:
  • Mobilní telefon:
    • +420 602 133 674
:: Konzultační hodiny ::
Kód předmětu Název předmětu
Citace

BRYCHTA, J. – JANEČEK, M. – WALMSLEY, A. Crop-management Factor Calculation Using Weights of Spatio-temporal Distribution of Rainfall Erosivity. Soil and Water Research, 2018, roč. 13, č. 3, s. 150-160. ISSN: 1801-5395.

HRABALÍKOVÁ, M. – JANEČEK, M. Comparison of different approaches to LS factor calculations based on a measured soil loss under simulated rainfall. Soil and Water Research, 2017, roč. 12, č. 2, s. 69-77. ISSN: 1801-5395.

**BALLABIO, C. – **BORRELLI, P. – **SPINONI, J. – **MEUSBURGER, K. – **MICHAELIDES, S. – **BEGUERIA, S. – **KLIK, A. – **PETAN, S. – JANEČEK, M. – **OLSEN, P. – **AALTO, J. – **LAKATOS, M. – **RYMSZEWICZ, A. – **DUMITRESCU, A. – **TADIĆ, M. – **DIODATO, N. – **KOSTALOVA, J. – **ROUSSEVA, S. – **BANASIK, K. – **ALEWELL, C. – **PANAGOS, P. Mapping monthly rainfall erosivity in Europe. Science of the Total Environment, 2017, roč. 2017, č. 579, s. 1298-1315. ISSN: 0048-9697.

BRYCHTA, J. – JANEČEK, M. Evaluation of Discrepancies in Spatial Distribution of Rainfall Erosivity in the Czech Republic Caused by Different Approaches Using GIS and Geostatistical Tools. Soil and Water Research, 2017, roč. 12, č. 2, s. 117-127. ISSN: 1801-5395.

ČERMÁKOVÁ, O. – JANEČEK, M. – JINDROVÁ, A. – KOŘÍNEK, J. The impact of farming and land ownership on soil erosion. Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis, 2014, roč. 62, č. 5, s. 883-890. ISSN: 1211-8516.

JANEČEK, M. – KUBÁTOVÁ, E. – PROCHÁZKOVÁ, E. Využití simulátorů deště ve výzkumu eroze. ..., 2013, roč. 63, č. 5, s. 168-172.

JANEČEK, M. – KVĚTOŇ, V. – KUBÁTOVÁ, E. – KOBZOVÁ, D. – VOŠMEROVÁ, M. – CHLUPSOVÁ, J. Values of rainfall erosivity factor for Czech Republic. Journal of Hydrology and Hydromechanics, 2013, roč. 61, č. 2, s. 97-102. ISSN: 0042-790X.

JANEČEK, M. – PROCHÁZKOVÁ, E. Pozemkové úpravy v České republice. Praha: Consult Praha, 2012, 207s. ISBN 978-80-903482-8-8. Pozemkové úpravy v České republice, s. 116-127.

KOVÁŘ, P. – ŠTIBINGER, J. – JANEČEK, M. – NOVOTNÁ, J. – VAŠŠOVÁ, D. – CHAMOUT, L. Metodika optimalizace rekultivačních a sanačních postupů pro těžbou devastované krajinné celky s důrazem na ochranu vod a ekologickou stabilitu, The optimalisation method for the restoration of landscape units devastated by surface mining with the particular reference of water protection and ecological stability , Optimalisation procedures, alternatives and criteria, multi-criterial analysis., 2012, DA - Hydrologie a limnologie, A - Uplatněná certifikovaná metodika, KBUK_FZP_RekuMet, Osvědčení 18029/2012-MZE o uznání uplatněné certifikované metodiky, Sekce vodního hospodářství MZe ČR, Snížení výdajů na návrhy rekultivačních opatření, C - Výsledek je využíván bez omezení okruhu uživatelů, Ústřední pozemkový úřad MZe ČR, 27.01.2012, Smlouva č. SM4/2012, č.j. 4009/2012-MZE-17011, dle ustanovení §269 zákona 513/1991 Sb.

KOVÁŘ, P. – ŠTIBINGER, J. – JANEČEK, M. – VAŠŠOVÁ, D. – HRABALÍKOVÁ, M. Metodika zmírnění negativních důsledků hydrologických extrémů a erozních účinků povrchového odtoku agrárními valy, The method of mitigation of the negative hydrological extremes and erosion impacts on soil by stone hedgerows , extreme rainfalls, infiltration intensity, rainfall-runoff model, overland flow, 2012, DA - Hydrologie a limnologie, A - Uplatněná certifikovaná metodika, KBUK_FZP_Aval_Met, Osvědčení 18030/2012-MZE, analýza protierozní a protipovodňové funkce agrárních valů a uplatnění zásad hospodaření dle GAIC, Snížení výdajů na technická protipovodňová a protierozní opatření , B - Výsledek je využíván orgány státní nebo veřejné správy, Ústřední pozemkový úřad MZe ČR, 27.01.2012, Smlouva č. SM15/2012, č.j. 3447/2012-MZE-17011, dle ustanovení §269 zákona 513/1991 Sb.

JANEČEK, M. – KUBÁTOVÁ, E. – KOBZOVÁ, D. – KVĚTOŇ, V. Differentiation and Regionalization of Rainfall Erosivity Factor Values in the Czech Republic. Soil and Water Research, 2012, roč. 2012, č. 7, s. 1-9. ISSN: 1801-5395.

JANEČEK, M. – KUBÁTOVÁ, E. – PROCHÁZKOVÁ, E. Vliv úhrnů a intenzit dešťů na ztráty půdy vodní erozí. Vodní hospodářství, 2012, roč. 2012, č. 4, s. 19-22. ISSN: 1211-0760.

KOVÁŘ, P. – VAŠŠOVÁ, D. – JANEČEK, M. Surface Runoff Simulation to Mitigate the Impact of Soil Erosion, Case Study of Třebsín (Czech Republic). Soil and Water Research, 2012, roč. 7, č. 3, s. 85-96. ISSN: 1801-5395.

JANEČEK, M. – DOSTÁL, d. – KOZLOVSKY DUFKOVÁ, J. – DUMBROVSKÝ, M. – HŮLA, J. – KADLEC, V. – KOVÁŘ, P. – KRÁSA PH.D., d. – KUBÁTOVÁ, E. – KOBZOVÁ, D. – KUDRNÁČOVÁ, M. – NOVOTNÝ, I. – PODHRÁZSKÁ, J. – PRAŽAN, J. – PROCHÁZKOVÁ, E. – STŘEDOVÁ, PH.D., I. – TOMAN, F. – VOPRAVIL, J. – VLASÁK, J. Novelizovana metodika "Ochrana zemědělské půdy před erozí", Protecting agricultural land from erosion, water erosion, wind erosion, soil conservation, surface runoff, 2012, DA - Hydrologie a limnologie, A - Uplatněná certifikovaná metodika, KBÚK, FŽP, Agrární valy Metodika, Osvědčení 1/CZU/2011-14140, Optimalizace nákladů na protierozní opatření, B - Výsledek je využíván orgány státní nebo veřejné správy, Ústřední pozemkový úřad MZe ČR, 20.01.2012, Smlouva č. 1/72085/2011-14140

KOVÁŘ, P. – JANEČEK, M. – ŠTIBINGER, J. Metodika stanovení vybraných faktorů tvorby povrchového odtoku v podmínkách malých povodí (Případová studie Žarošice, okr. Hodonín), The method of assessment of chosen surface runoff formation factors in small catchments. The case study Žarošice (district Hodonín, Czech Republic), surface runoff, catchment characteristics, design rainfall, flood volume, 2011, DA - Hydrologie a limnologie, A - Uplatněná certifikovaná metodika, KBUK_FZP_AVMet, Osvědčení ÚPÚ č. 17/2011-13300, Snížení výdajů na návrh suchých nádrží/poldrů, B - Výsledek je využíván orgány státní nebo veřejné správy, Ústřední pozemkový úřad, Ministerstvo zemědělství ČR, Těšnov 17, 117 05 Praha 1, 25.05.2011

JANEČEK, M. – KOVÁŘ, P. Aktuálnost "Metody čísel odtokových křivek-CN" k určování přímého odtoku z malého povodí. Vodní hospodářství, 2010, roč. 60, č 7, s. 187-190. ISSN: 1211-0760.

KOVÁŘ, P. – JANEČEK, M. – HRABALÍKOVÁ, M. Soubor účelových map k metodice stanovení vybraných faktorů tvorby povrchového odtoku v podmínkách malých povodí, The set of specialized maps to the methodology for surface runoff determination on small catchment conditions, Specialised map, GIS ArcInfo, Land use, Curve Number (CN), 2010, DA - Hydrologie a limnologie, D - Specializovaná mapa s odborným obsahem, MŠMT 2B06101, součást grantu MŠMT 2B06101, odborný posudek MZe ČR, závisejí na rozsahu škod způsobených extrémním odtokem a erozí půdy v rozsahu 1,0 až 10,0 mil. Kč pro kú. Žarošice, okr. Hodonín, C - Výsledek je využíván bez omezení okruhu uživatelů, MZe ČR , odborný posudek 16.11. 2010 , 16.11.2010

KUBÁTOVÁ, E. – JANEČEK, M. – KOBZOVÁ, D. Time variations of rainfall erosivity factor in the Czech Republic. Soil and Water Research, 2009, roč. 4, č. 4, s. 131 - 141. ISSN: 1801-5395.

JANEČEK, M. Ohrožení půdy a její ochrana. Praha: Anthony production a. r. o., 2009. 6s. ISBN 978-80-87361-02-3.

JANEČEK, M. Půda a její hodnocení v ČR - I. díl. Praha 2009: Anthony production s.r.o., 2009. 1s. ISBN 978-80-87361-02-3. s. Ohrožení půdy a její ochrana, s. 113 - 117.

The measurement of soil protection capacity from erosion by means of a mobile rainfall simulator in grasslands - prof. Ing. Janeček Miloslav, DrSc., 2009

 
page foot