| FAPPZ PEF TF FŽP FLD FTZ IVP | Statky Lesy Vinařství | KTV OIKT SIC KAM | @ | English

ČZU WhitePages

Úvod Lidé na ČZU Předměty Útvary Projekty Akce
Vizualizace (b)

Lidé na ČZU

Abecední seznam

prof. Ing. Pavel Tlustoš, CSc., dr. h. c. (923)

Kontakty
  • E-mail:
  • Kancelář:
  • ČZU Linka:
    • +420 22438 2733
  • www:
Položka:
:: Úřední hodiny ::
Kód předmětu Název předmětu
Citace

**KRAČMAROVÁ, M. – **UHLÍK, O. – **STREJČEK, M. – SZÁKOVÁ, J. – ČERNÝ, J. – BALÍK, J. – TLUSTOŠ, P. – **KOHOUT, P. – **DEMNEROVÁ, K. – **STIBOROVÁ, H. Soil microbial communities following 20 years of fertilization and crop rotation practices in the Czech Republic. Environmental Microbiome, 2022, roč. 17, č. 13, s. 1-18.

MALÍK, M. – VELECHOVSKÝ, J. – PRAUS, L. – JANATOVÁ, A. – KAHÁNKOVÁ, Z. – KLOUČEK, P. – TLUSTOŠ, P. Amino acid supplementation as a biostimulant in medical cannabis (Cannabis sativa L.) plant nutrition. Frontiers in Plant Science, 2022, roč. 13, č. 868350, s. 1-16. ISSN: 1664-462X.

**NEUGSCHWANDTNER, R. – SZÁKOVÁ, J. – **PACHTROG, V. – TLUSTOŠ, P. – KULHÁNEK, M. – ČERNÝ, J. – **KAUL, H. – **WAGENTRISTL, H. – **MOITZI, G. – **EUTENEUER, P. Exchangeable and plant-available macronutrients in a long-term tillage and crop rotation experiment after 15 years. Plants-BASEL, 2022, roč. 11, č. 565, s. 1-11. ISSN: 2223-7747.

MERCL, F. – KOŠNÁŘ, Z. – TLUSTOŠ, P. Potenciál pyrolýzy ke zpracování čistírenských kalů z hlediska obsahu rizikových prvků a odstranění reziduí léčiv. SOVAK (časopis oboru vodovodů a kanalizací), 2022, roč. 31, č. 3, s. 16-18. ISSN: 1210-3039.

**SEDLÁČKOVÁ , K. – SZÁKOVÁ, J. – NAČERADSKÁ, M. – PRAUS, L. – TLUSTOŠ, P. Essential microelement (copper, selenium, zinc) status according to age and sex in healthy cats. Acta Veterinaria Hung., 2022, roč. 70, č. 4, s. 296-304. ISSN: 0236-6290.

MALÍK, M. – TLUSTOŠ, P. Nootropics as cognitive enhancers: Types, dosage and side effects of smart drugs. Nutrients, 2022, roč. 14, č. 3367, s. 1-28. ISSN: 2072-6643.

**SILES, J. – **GARCÍA-ROMERA, I. – **CAJTHAML, T. – **BELLOC, J. – **SILVA-CASTRO, G. – SZÁKOVÁ, J. – TLUSTOŠ, P. – **GARCÍA-SÁNCHEZ, M. Application of dry olive residue-based biochar in combination with arbuscular mycorrhizal fungi enhances the microbial status of metal contaminated soils. Scientific Reports, 2022, roč. 12, č. 12690, s. 1-14. ISSN: 2045-2322.

KUBÁTOVÁ, P. – ŽILINČÍKOVÁ, N. – SZÁKOVÁ, J. – ZEMANOVÁ, V. – TLUSTOŠ, P. Is the harvest of Salix and Populus clones in the growing season truly advantageous for the phytoextraction of metals from a long-term perspective?. Science of the Total Environment, 2022, roč. 838, č. 156630, s. 1-9. ISSN: 0048-9697.

JANATOVÁ, A. – DOSKOČIL, I. – BOŽIK, M. – FRAŇKOVÁ, A. – TLUSTOŠ, P. – KLOUČEK, P. The chemical composition of ethanolic extracts from six genotypes of medical cannabis (Cannabis sativa L.) and their selective cytotoxic activity. Chemico-Biological Interactions, 2022, roč. , č. 353, s. 1-6. ISSN: 0009-2797.

**MBARKI, S. – **TALBI, O. – SKALICKÝ, M. – VACHOVÁ, P. – HEJNÁK, V. – HNILIČKA, F. – **AL-ASHKAR, I. – **ABDELLY, C. – **RAHMAN, M. – **SABAGH, A. – TLUSTOŠ, P. Comparison of grain sorghum and alfalfa for providing heavy metal remediation of sandy soil with different soil amendments and salt stress. Frontiers in Environmental Sciences, 2022, roč. 10, č. 1022629, s. 1-13. ISSN: 2296-665X.

MRŠTINA, T. – PRAUS, L. – KAPLAN, L. – SZÁKOVÁ, J. – TLUSTOŠ, P. Efficiency of selenium biofortification of spring wheat:the role of soil properties and organic matter amendment. Plant, Soil and Environment, 2022, roč. 68, č. 12, s. 572-579. ISSN: 1214-1178.

ŠVEHLA, P. – MÍCHAL, P. – TLUSTOŠ, P. Zařízení pro kultivaci nitrifikační biomasy, způsob kultivace nitrifikační biomasy a použití tohoto zařízení. -- Neuvedený název vydavatele --. 309 299. 29.06.2022.

MERCL, F. – TLUSTOŠ, P. Extrakční roztok pro odstranění těžkých kovů a polokovů z energosádrovce. -- Neuvedený název vydavatele --. 36386. 04.10.2022.

MERCL, F. – TLUSTOŠ, P. Směs pro výrobu hnojiva z energosádrovce. -- Neuvedený název vydavatele --. 36507. 01.11.2022.

MERCL, F. – TLUSTOŠ, P. Hnojivo s obsahem energosádrovce. -- Neuvedený název vydavatele --. 36614. 29.11.2022.

HABART, J. – TLUSTOŠ, P. – **DAJČL, J. – MÍCHAL, P. – FUKSA, P. – HAKL, J. – **NETÍK, Š. Řízení procesu anaerobní digesce s využitím surovin na bázi látek s vysokým obsahem dusíku, zejména bobovitých rostlin, Control of the anaerobic digestion process using raw materials based on substances with a high nitrogen content, particularly legumes, anaerobic digestion; nitrogen; leguminous plants; biogas; fertilizer , 2022, XX - Nepřiřazeno, A - Certifikovaná metodika (NmetC), KAVR ČZU v Praze, Osvědčení č. j. MZE-56343/2022-13123, Podstatným benefitem pěstování jetelovin v porovnání s pěstováním kukuřice je úspora vycházející z fixace dusíku pomocí hlízkových bakterií přítomných u těchto plodin. Autoři této studie se pokusili v tabulce 12 kalkulovat jeho úsporu, přičemž pro vlastní výpočet bylo počítáno s fixací 150 až 200 kg dusíku na hektar a cenou dusíku 21 Kč/kg. Z těchto kalkulací tedy vyplývá, že při pěstování jetelovin lze uspořit minimálně 3 150 Kč až 4 200 Kč na hektar. Neposledním benefitem je též úspora za dopravu a aplikaci hnojiva na pozemku, v potaz je třeba brát i snížení pojezdů zemědělské techniky na pozemku. Tyto úvahy však nebyly při výpočtu kalkulovány, obdobně jako benefit zvýšeného obsahu dusíku v digestátu z jetelovin, který je téměř dvojnásobný v porovnání s obsahem dusíku s využitím kukuřičné siláže při anaerobní digesci., C - Výsledek je využíván bez omezení okruhu uživatelů, Odbor rostlinných komodit MZe ČR, Praha, 06.10.2022,

KAPLAN, L. – TLUSTOŠ, P. – PRAUS, L. – MRŠTINA, T. – MÍCHAL, P. Pěstování léčivých, aromatických a kořeninových rostlin v pěstebním médiu založeném na bázi odpadních materiálů z bioplynových stanic, Growing of medicinal, aromatic and spice plants in growing medium based on waste materials from biogas station, liquid phase of digestate; peat; nutrients; peppermint; lemon balm, 2021, XX - Nepřiřazeno, A - Certifikovaná metodika (NmetC), KAVR FAPPZ ČZU v Praze, MZE-19733/2021-18145, Pokud bude výrobce využívat při výrobě pěstebních substrátů fermentační médium založené na bázi fugátu a slámy, částečně tímto může nahradit rašelinu. Náklady na spotřebu rašeliny, minerálních hnojiv a vápence se sníží. Byly porovnány celkové náklady (energie, voda, materiál) na přípravu 1 m3 modelové pěstební směsi s podílem 45 % obj. fermentačního média a náklady na přípravu 1 m3 konvenčního rašelinového substrátu z jednotlivých komponent. Rašelinový substrát byl obohacen minerálním NPK hnojivem (PGMix) v dávce 1,5 kg na 1 m3 substrátu. Na úpravu hodnoty pH byl použit dolomitický vápenec v dávce 6 kg/m3. V modelové směsi F (45) bylo pro základní hnojení použito pouze dusíkaté hnojivo ledek amonný v dávce 0,778 kg/m3. Objemová hmotnost čerstvé hmoty fermentovaného média činila 233 g/l. Z porovnání celkových nákladů vyplývá, že popsaný alternativní způsob výroby pěstebního substrátu s využitím technologie aerobní fermentace má nižší jednotkové náklady (o 21 %) již v poloprovozním měřítku., A - Výsledek využívá pouze poskytovatel, Ministerstvo zemědělství, 06.04.2021,

MERCL, F. – KOŠNÁŘ, Z. – **ERTL, Z. – TLUSTOŠ, P. Zpracování čistírenských kalů metodou torefakce a pyrolýzy pro jejich bezpečné použití v zemědělství, Sewage sludge treatment by torrefaction and pyrolysis for their safe use in agriculture, biosolids; low temperature pyrolysis; nutrients recovery; organic pollutants elimination, 2021, XX - Nepřiřazeno, A - Certifikovaná metodika (NmetC), KAVR FAPPZ ČZU v Praze, MZE-69900/2021-18145, Cena K a S je kvůli jejich nízkým obsahům v kalu minimální. Torefakcí i pyrolýzou dochází k nárůstu celkového obsahu P v kalu, jehož hodnota tedy stoupá. Významnou roli v ceně živin však představují ztráty N z kalu během pyrolýzy, kdy z hlediska celkového obsahu není pokles ceny N při torefakci markantní, ale projevuje se až při pyrolýze. Byla navržena teoretická úspora při náhradě NPK. Z kalkulace vyplývá, že z pohledu zemědělce lze aplikací jak sušeného, tak torefikovaného kalu v povolené dávce přibližně 5 t/ha v roce aplikace teoreticky ušetřit až 9952,- Kč bez DPH na hektar. Toto číslo vychází z realizovaného experimentu s kukuřicí a samozřejmě se bude lišit dle lokality, plodiny a historie hnojení na konkrétním pozemku. V uvedené kalkulaci není zahrnuta cena organické hmoty kalu, s tím spojené zlepšení půdních vlastností a také nejsou započítány mikroživiny., A - Výsledek využívá pouze poskytovatel, Ministerstvo zemědělství ČR, 17.12.2021,

ŠVEHLA, P. – MÍCHAL, P. – TLUSTOŠ, P. – **ROSENBERG, T. – **PROCHÁZKA, J. Identifikace parametrů pro výstavbu nitrifikačního reaktoru zpracovávajícího fugát a úspěšnou iniciaci nitrifikačního procesu, Identification of the parameters for the construction of a nitrification reactor treating liquid phase of digestate and successful initiation of the nitrification process, digestate; liquid phase of digestate; nitrification; technological arrangement, start-up phase, 2021, XX - Nepřiřazeno, A - Certifikovaná metodika (NmetC), KAVR FAPPZ ČZU v Praze, 64702/2020-MZE-18145, Náklady související s provozem nitrifikačního reaktoru zpracovávajícího v provozních podmínkách fugát budou velice variabilní a závislé na místních podmínkách, zejména na fyzikálně-chemických vlastnostech zpracovávaného fugátu. Mohou být spojeny s případným dávkováním vápna či jiného činidla pro regulaci pH v reaktoru a odpěňovače pro minimalizaci vzniku pěny v nitrifikačním reaktoru. Při provozu reaktoru o objemu 120 m3 pro zpracování veškeré produkce fugátu v rámci BPS o instalovaném elektrickém výkonu 0,5 MW a denní produkci fugátu 20 m3 při průměrné koncentraci N-amon ve fugátu 3,0 g/l je možno počítat s denními náklady na alkalizační činidlo a na odpěňovač v rozmezí cca 268 – 3 674 Kč. Při ceně dusíku 20 Kč/kg je tedy zřejmé, že jen provozní náklady na alkalizační činidlo a odpěňovač mohou za jistých okolností významně převyšovat finance uspořené za dusík aplikovaný ve výživě rostlin v podobě minerálních hnojiv., A - Výsledek využívá pouze poskytovatel, Ministerstvo zemědělství ČR, 17.12.2020,

ŠVEHLA, P. – MÍCHAL, P. – TLUSTOŠ, P. – VARGAS CÁCERES, L. – **PROCHÁZKA, J. – **LIBERSKÝ, M. – PACEK, L. – HUMPÁL, F. – BLABOLIL, J. – KLIMUŠKIN, Š. Minimalizace ztrát dusíku při nakládání s kapalnou frakcí fermentačního zbytku s využitím procesu nitrifikace, Minimization of nitrogen losses during handling of the liquid phase of digestate using nitrification process, digestate; liquid phase of digestate; nitrification; nitrogen losses; nutrients recycling, 2021, XX - Nepřiřazeno, A - Certifikovaná metodika (NmetC), KAVR FAPPZ ČZU v Praze, 67416/2020-MZE-18145, Hlavním ekonomickým přínosem provozu systému pro nitrifikaci fugátu bude úspora financí potřebných pro dodávku dusíkatých hnojiv pro výživu rostlin. Pokud budeme uvažovat například hypotetickou BPS o instalovaném elektrickém výkonu 0,5 MW a denní produkci fugátu 20 m3, dojdeme k tomu, že při koncentraci N-amon 1 g/l (minimální hodnota v praxi) je v denní produkci fugátu obsaženo 20 kg N. Za předpokladu, že při skladování a aplikaci surového fugátu dojde ke ztrátě 60 % N, kdežto při skladování a aplikaci nitrifikovaného fugátu ke ztrátě pouze 5 %, dojdeme k tomu, že denně lze aplikací navrhované technologie uspořit cca 11 kg N, tedy cca 4 015 kg za rok. Při předpokládané ceně dusíkatého hnojiva cca 20 Kč/kg N to znamená denní úsporu 220 Kč, resp. roční úsporu 80 300 Kč., A - Výsledek využívá pouze poskytovatel, Ministerstvo zemědělství ČR, 18.12.2020,

ŠVEHLA, P. – MÍCHAL, P. – **VONDRA, M. – TLUSTOŠ, P. – **TOUŠ, M. – **MÁŠA, V. – VARGAS CÁCERES, L. – **ROSENBERG, T. – **PROCHÁZKA, I. – **LIBERSKÝ, M. Tepelné zahušťování nitrifikovaného fugátu: technologie řešící problémy se skladováním a transportem fermentačního zbytku, Thermal thickening of nitrified liquid phase of digestate: technology solving problems with the storage and transport of fermentation residue, digestate; liquid phase of digestate; thermal thickening; volume reduction; nitrogen losses, 2021, XX - Nepřiřazeno, A - Certifikovaná metodika (NmetC), KAVR FAPPZ ČZU v Praze, MZE-69829/2021-18145, Jedním z hlavních ekonomických přínosů provozu systému pro tepelné zahušťování nitrifikovaného fugátu je radikální snížení objemu fugátu a z něj vyplývající úspory nákladů souvisejících s výstavbou uskladňovacích nádrží pro fugát a s přepravou fugátu z objektu BPS na zemědělskou půdu. Pokud budeme uvažovat hypotetickou BPS o instalovaném elektrickém výkonu 0,5 MW a denní produkci fugátu 20 m3 s předpokladem nutnosti zajistit skladovací prostory pro produkci fugátu za 5 měsíců provozu BPS, dojdeme k tomu, že je potřeba uskladňovací nádrž o objemu cca 3 000 m3. Výstavba takové nádrže bude spojena s investičními náklady v hodnotě cca 4 825 000 Kč. V případě, že budeme předpokládat zpracování fugátu nitrifikací s následným tepelným zahuštěním nitrifikovaného fugátu na 1 původního objemu, dojde ke snížení požadovaného objemu na 1 500 m3 při pořizovacích nákladech cca 2 915 000 Kč. Dojde tedy k úspoře 1 910 000 Kč., A - Výsledek využívá pouze poskytovatel, Ministerstvo zemědělství ČR, 17.12.2021,

MERCL, F. – KOŠNÁŘ, Z. – TLUSTOŠ, P. Hnojivo na bázi čistírenského kalu. -- Neuvedený název vydavatele --. 35475. 19.10.2021.

MERCL, F. – KOŠNÁŘ, Z. – TLUSTOŠ, P. Hnojivo na bázi čistírenského kalu. -- Neuvedený název vydavatele --. 35476. 19.10.2021.

ŠVEHLA, P. – MÍCHAL, P. – TLUSTOŠ, P. Vícekomorový nitrifikační reaktor. -- Neuvedený název vydavatele --. 34803. 26.01.2021.

ŠVEHLA, P. – MÍCHAL, P. – TLUSTOŠ, P. Zařízení pro kultivaci nitrifikační biomasy. -- Neuvedený název vydavatele --. 34827. 02.02.2021.

ŠVEHLA, P. – MÍCHAL, P. – TLUSTOŠ, P. – **PROCHÁZKA, I. – **LIBERSKÝ, M. Kultivační jednotka pro inokulaci nitrifikačního reaktoru zpracovávajícího fugát, Cultivation unit for the inoculation of the nitrification reactor treating liquid phase of digestate, agricultural biogas plant; liquid phase of digestate; ammonia nitrogen; nitrification; inoculation, start-up, 2021, XX - Nepřiřazeno, A - Prototyp, QK1710176, QK1710176, Kultivační jednotka obsahuje plastovou nádrž o pracovním objemu 0,5 – 1 m3, která slouží jako biologický reaktor a je osazena třemi aeračními elementy připojenými ke zdroji tlakového vzduchu. Ty slouží k dodávce kyslíku nezbytného k uspokojivému průběhu aerobního procesu nitrifikace. Homogenizace biomasy v nádrži a potřebný kontakt v něm obsaženého N-amon s nitrifikační biomasou je též zajištěn provzdušňováním. Systém pracuje na principu chemostatu bez recirkulace nitrifikační biomasy. Pro snížení tvorby pěny při provzdušňování substrátu obsahuje kultivační jednotka vstup pro odpěňovač a jeho zásobník. Součástí jednotky je měřicí a regulační systém GRYF XBP sloužící ke sledování hodnoty pH a koncentrace rozpuštěného kyslíku. Tento systém je propojen se sondami pro stanovení pH a koncentrace kyslíku a s čerpadlem sloužícím k dávkování 40 % roztoku NaOH za účelem regulace pH. Pro transport fugátu a dalších tekutin jsou využita peristaltická čerpadla PCD (Kouřil - dávkovací čerpadla, ČR)., Ekonomické přínosy nelze bez dokončení výzkumu zcela jednoznačně vyčíslit. Přínosy výroby a využití nitrifikovaného fugátu jsou však potvrzeny řadou metodik a vědeckých publikací a nyní je na uživateli, aby se je za pomocí dalšího ověřování pokusil realizovat., Česká zemědělská univerzita v Praze, 60460709, CZ - Česká republika, A - K využití výsledku jiným subjektem je vždy nutné nabytí licence, P/Z - Povinné v některých případech, A - Výše vyčerpané části z celkových uznaných nákladů na dosažení výsledku je menší nebo rovna 5 mil. Kč

ŠVEHLA, P. – MÍCHAL, P. – TLUSTOŠ, P. – **ROSENBERG, T. – **PROCHÁZKA, I. – **LIBERSKÝ, M. Nitrifikace jako postup zpracování fugátu, Nitrification as a method useful for liquid phase of digestate treatment, agricultural biogas plant; liquid phase of digestate; ammonia nitrogen; nitrification; inoculation, 2021, XX - Nepřiřazeno, B - Ověřená technologie, KAVR FAPPZ ČZU v Praze, QK1710176, Na základě předchozích poznatků získaných v rámci laboratorního výzkumu byl sestaven poloprovozní reaktor o objemu 1 m3, který dále obsahuje zásobníky pro vstupní fugát a zásobník pro nitrifikovaný fugát. Součástí reaktoru jsou též rozvody pro různé provozní kapaliny (odpěňovač, NaOH) a soustava čerpadel a dmychadel. Smlouva byla uzavřena mezi poskytovatelem výsledku (ČZU v Praze) a uživatelem výsledku Bioplyn CS s.r.o., Hlavním ekonomickým přínosem ověřené technologie pro nitrifikaci fugátu je úspora financí potřebných pro dodávku dusíkatých hnojiv pro výživu rostlin. Pokud budeme uvažovat například hypotetickou BPS o instalovaném elektrickém výkonu 0,5 MW a denní produkci fugátu 20 m3, dojdeme k tomu, že při koncentraci N-amon 1 g/l je v denní produkci fugátu obsaženo 20 kg N. Za předpokladu, že při skladování a aplikaci surového fugátu dojde ke ztrátě 60 % N, kdežto při skladování a aplikaci nitrifikovaného fugátu ke ztrátě pouze 5 %, lze aplikací navrhované technologie denně uspořit cca 11 kg N, tedy cca 4 015 kg za rok. Při předpokládané ceně dusíkatého hnojiva cca 20 Kč/kg N to znamená denní úsporu 220 Kč, resp. roční úsporu 80 300 Kč. Pokud pak budeme uvažovat stejnou BPS (0,5 MW a denní produkci fugátu 20 m3) při koncentraci N-amon ve fugátu 5 g/l (což je hodnota přibližující se hodnotě maxima dosažitelného v praxi), budou pak úspory logicky pětinásobné, tedy 1 100 Kč denně, resp. 401 500 Kč ročně., Česká zemědělská univerzita v Praze, 60460709, CZ - Česká republika, A - K využití výsledku jiným subjektem je vždy nutné nabytí licence, P/Z - Povinné v některých případech, A - Výše vyčerpané části z celkových uznaných nákladů na dosažení výsledku je menší nebo rovna 5 mil. Kč

**HANOUSKOVÁ, B. – SZÁKOVÁ, J. – **RYCHLÍKOVÁ, E. – NAJMANOVÁ, J. – KOŠNÁŘ, Z. – TLUSTOŠ, P. The risk assessment of inorganic and organic pollutant levels in an urban area affected by intensive industry. Environmental Monitoring and Assessment, 2021, roč. 193, č. 68, s. 1-14. ISSN: 0167-6369.

SEDLÁKOVÁ, M. – SZÁKOVÁ, J. – **LHOTKA, M. – HAILEGNAW NIGUSS, S. – HOLEČKOVÁ, Z. – PRAČKE, K. – ROBLEDO MAHON, T. – TLUSTOŠ, P. Changes in soil carbon and nitrogen accessibility with the application of biochars with different morphological and physical characteristics. JOURNAL OF SOILS AND SEDIMENTS, 2021, roč. 21, č. 4, s. 1644-1658. ISSN: 1439-0108.

MALÍK, M. – VELECHOVSKÝ, J. – TLUSTOŠ, P. Natural pentacyclic triterpenoid acids potentially useful as biocompatible nanocarriers. Fitoterapia, 2021, roč. 151, č. 104845, s. 1-12. ISSN: 0367-326X.

MERCL, F. – KOŠNÁŘ, Z. – MARŠÍK, P. – VOJTÍŠEK, M. – **DUŠEK, J. – SZÁKOVÁ, J. – TLUSTOŠ, P. Pyrolysis of biosolids as an effective tool to reduce the uptake of pharmaceuticals by plants. Journal of Hazardous Materials, 2021, roč. 405, č. 124278, s. 1-12. ISSN: 0304-3894.

PAUL, C. – MERCL, F. – SZÁKOVÁ, J. – TEJNECKÝ, V. – TLUSTOŠ, P. The role of low molecular weight organic acids in the release of phosphorus from sewage sludge-based biochar. All Life, 2021, roč. 14, č. 1, s. 599-609. ISSN: 2689-5293.

KOŠNÁŘ, Z. – MERCL, F. – CHANE, A. – PIERDONA, L. – MÍCHAL, P. – TLUSTOŠ, P. Occurrence of synthetic polycyclic and nitro musk compounds in sewage sludge from municipal wastewater treatment plants. Science of the Total Environment, 2021, roč. 801, č. 149777, s. 1-10. ISSN: 0048-9697.

MALÍK, M. – VELECHOVSKÝ, J. – TLUSTOŠ, P. The overview of existing knowledge on medical cannabis plants growing. Plant, Soil and Environment, 2021, roč. 67, č. 8, s. 425-442. ISSN: 1214-1178.

BARTOŠOVÁ, B. – **BARTOŠOVÁ, T. – SZÁKOVÁ, J. – **WIPLER, J. – KOŠNÁŘ, Z. – NAJMANOVÁ, J. – TLUSTOŠ, P. Inorganic and organic pollutant levels in soil and vegetation of a medium-sized urban area. Polish Journal of Environmental Studies, 2021, roč. 30, č. 5, s. 4425-4435. ISSN: 1230-1485.

PAUL, C. – **MONIDIPTA, S. – SZÁKOVÁ, J. – **CHANDRA, S. – TLUSTOŠ, P. Response of some characteristics of selected beneficial soil microorganisms under different potassium fertilizer applications. International Agrophysics, 2021, roč. 35, č. 3, s. 289-299. ISSN: 0236-8722.

VELECHOVSKÝ, J. – MALÍK, M. – KAPLAN, L. – TLUSTOŠ, P. Application of individual digestate forms for the improvement of hemp production. Agriculture-BASEL, 2021, roč. 11, č. 11, s. 1-16. ISSN: 2077-0472.

ŠVEHLA, P. – MÍCHAL, P. – **BENÁKOVÁ, A. – VARGAS CÁCERES, L. – **PROCHÁZKA, I. – **ROSENBERG, T. – HUMPÁL, F. – BLABOLIL, J. – KLIMUŠKIN, Š. – TLUSTOŠ, P. Zpracování fugátu nitrifikací a následným tepelným zahuštěním jako cesta vedoucí k lepšímu využití fermentačního zbytku produkovaného v rámci provozu zemědělských bioplynových stanic. Vodní hospodářství, 2021, roč. 71, č. 4, s. 2-8. ISSN: 1211-0760.

**SKÁLA, J. – BOAHEN, F. – SZÁKOVÁ, J. – **VÁCHA, R. – TLUSTOŠ, P. Arsenic and lead in soil: impacts on element mobility and bioaccessibility. ENVIRONMENTAL GEOCHEMISTRY AND HEALTH, 2021, roč. neuvedeno, č. neuvedeno, s. 1-17. ISSN: 0269-4042.

PRAČKE, K. – SZÁKOVÁ, J. – TLUSTOŠ, P. Biochar applications enhance the phytoextraction potential of Salix smithiana [Willd.] (willow) in heavily contaminated soil: potential for a sustainable remediation method?. JOURNAL OF SOILS AND SEDIMENTS, 2021, roč. neuvedeno, č. neuvedeno, s. 1-11. ISSN: 1439-0108.

HAILEGNAW NIGUSS, S. – MERCL, F. – KULHÁNEK, M. – SZÁKOVÁ, J. – TLUSTOŠ, P. Co-application of high temperature biochar with 3,4-dimethylpyrazole-phosphate treated ammonium sulphate improves nitrogen use efficiency in maize. Scientific Reports, 2021, roč. 11, č. 5711, s. 1-13. ISSN: 2045-2322.

**TŮMOVÁ, K. – SZÁKOVÁ, J. – NAJMANOVÁ, J. – TLUSTOŠ, P. Scrap metal deposits as potential sources of enhanced risk in soil and vegetation. Polish Journal of Environmental Studies, 2020, roč. 29, č. 1, s. 841-852. ISSN: 1230-1485.

ČADKOVÁ, Z. – SZÁKOVÁ, J. – **MUKHTOROVA, D. – HLAVA, J. – **PULKRABOVÁ, J. – BALÍK, J. – TLUSTOŠ, P. – VADLEJCH, J. The response of soil nematode Caenorhabditis elegans on the sewage sludge-derived micropollutants. Journal of Hazardous Materials, 2020, roč. 384, č. neuvedeno, s. 1-9. ISSN: 0304-3894.

MERCL, F. – GARCÍA SÁNCHEZ, M. – KULHÁNEK, M. – KOŠNÁŘ, Z. – SZÁKOVÁ, J. – TLUSTOŠ, P. Improved phosphorus fertilisation efficiency of wood ash by fungal strains Penicillium sp. PK112 and Trichoderma harzianum OMG08 on acidic soil. Applied Soil Ecology, 2020, roč. 147, č. 103360, s. 1-7. ISSN: 0929-1393.

KOŠNÁŘ, Z. – MERCL, F. – TLUSTOŠ, P. Long-term willows phytoremediation treatment of soil contaminated by fly ash polycyclic aromatic hydrocarbons from straw combustion. Environmental Pollution, 2020, roč. 264, č. 114787, s. 1-9. ISSN: 0269-7491.

**NEUGSCHWANDTNER, R. – SZÁKOVÁ, J. – **PACHTROG, V. – TLUSTOŠ, P. – ČERNÝ, J. – KULHÁNEK, M. – **KAUL, H. – **EUTENEUER, P. – **MOITZI, G. – **WAGENTRISTL, H. Basic soil chemical properties after 15 years in a long-term tillage and crop rotation experiment. International Agrophysics, 2020, roč. 34, č. 1, s. 133-140. ISSN: 0236-8722.

MERCL, F. – KOŠNÁŘ, Z. – PIERDONA, L. – ULLOA MURILLO, L. – SZÁKOVÁ, J. – TLUSTOŠ, P. Changes in availability of Ca, K, Mg, P and S in sewage sludge as affected by pyrolysis temperature. Plant, Soil and Environment, 2020, roč. 66, č. 4, s. 143-148. ISSN: 1214-1178.

FUKSA, P. – HAKL, J. – MÍCHAL, P. – HREVUŠOVÁ, Z. – ŠANTRŮČEK, J. – TLUSTOŠ, P. Effect of silage maize plant density and plant parts on biogas production and composition. BIOMASS & BIOENERGY, 2020, roč. 142, č. NOV 2020, s. 0-0. ISSN: 0961-9534.

**KRAČMÁROVÁ, M. – **KRATOCHVÍLOVÁ, H. – **UHLÍK, O. – **STREJČEK, M. – SZÁKOVÁ, J. – ČERNÝ, J. – TLUSTOŠ, P. – BALÍK, J. – **DEMNEROVÁ, K. – **STIBOROVÁ, H. Response of soil microbes and soil enzymatic activity to 20 years of fertilization. Agronomy, 2020, roč. 10, č. 1542, s. 1-15. ISSN: 2073-4395.

ŠVEHLA, P. – VARGAS CÁCERES, L. – MÍCHAL, P. – TLUSTOŠ, P. Nitrification of the liquid phase of digestate can help with the reduction of nitrogen losses. ENVIRONMENTAL TECHNOLOGY & INNOVATION, 2020, roč. 17, č. 100514, s. 1-10. ISSN: 2352-1864.

**MBARKI, S. – SKALICKÝ, M. – VACHOVÁ, P. – **HAJIHASHEMI, S. – **JOUINI, L. – **ŽIVČÁK, M. – TLUSTOŠ, P. – TLUSTOŠ, P. – BRESTIČ, M. – HEJNÁK, V. – **KHELIL, A. Comparing Salt Tolerance at Seedling and Germination Stages in Local Populations of Medicago ciliaris L. to Medicago intertexta L. and Medicago scutellata L.. Plants-BASEL, 2020, roč. 9, č. 4, s. 1-23. ISSN: 2223-7747.

ŠVEHLA, P. – VARGAS CÁCERES, L. – MÍCHAL, P. – TLUSTOŠ, P. Thermal thickening of nitrified liquid phase of digestate for production of concentrated complex fertiliser and high-quality technological water. Journal of Environmental Management, 2020, roč. 276, č. 111250, s. 1-7. ISSN: 0301-4797.

HAILEGNAW NIGUSS, S. – MERCL, F. – PRAČKE, K. – PRAUS, L. – SZÁKOVÁ, J. – TLUSTOŠ, P. The role of biochar and soil properties in determining the available content of Al, Cu, Zn, Mn, and Cd in soil. Agronomy, 2020, roč. 10, č. 885, s. 1-15. ISSN: 2073-4395.

VEJVODOVÁ, K. – SZÁKOVÁ, J. – **GARCÍA-SÁNCHEZ, M. – PRAUS, L. – **GARCÍA-ROMERA, I. – TLUSTOŠ, P. Effect of dry olive residue-based biochar and arbuscular mycorrhizal fungi inoculation on the nutrient status and trace element contents in wheat grown in the As-, Cd-, Pb-, and Zn-contaminated soils. Journal of Soil Science and Plant Nutrition, 2020, roč. 20, č. 3, s. 1067-1079. ISSN: 0718-9508.

HAILEGNAW NIGUSS, S. – MERCL, F. – PAUL, C. – ROBLEDO MAHON, T. – NAJMANOVÁ, J. – ZÁMEČNÍKOVÁ, H. – SZÁKOVÁ, J. – TLUSTOŠ, P. The dual effect of bone char on the mobility of microelements (Cr, Zn) in soils. In Reasonable Use of Fertilizers 03.12.2020, Praha. Praha: ČZU v Praze, 2020. s. 117-120.

CHANE, A. – KOŠNÁŘ, Z. – MERCL, F. – TLUSTOŠ, P. Screening of synthetic musk compounds in biosolids derived from waste water treatment facilities in the Czech Republic. In Reasonable Use of Fertilizers 03.12.2020, Praha. Praha: ČZU v Praze, 2020. s. 125-128.

KOŠNÁŘ, Z. – MERCL, F. – CHANE, A. – TLUSTOŠ, P. Účinnost extrakce syntetických parfémových látek z čistírenského kalu. In Reasonable Use of Fertilizers 03.12.2020, Praha. Praha: ČZU v Praze, 2020. s. 137-140.

TLUSTOŠ, P. – KAPLAN, L. – SZÁKOVÁ, J. Perspektivy využití pozvolna působících hnojiv v praxi. In Reasonable Use of Fertilizers 03.12.2020, Praha. Praha: ČZU v Praze, 2020. s. 19-24.

VELECHOVSKÝ, J. – MALÍK, M. – TLUSTOŠ, P. Porovnání výživy léčebného konopí v hydroponickém systému. In Reasonable Use of Fertilizers 03.12.2020, Praha. Praha: ČZU v Praze, 2020. s. 169-172.

MALÍK, M. – VELECHOVSKÝ, J. – TLUSTOŠ, P. Vliv výživy s aditivem aminokyselin na tvorbu biomasy léčivého konopí. In Reasonable Use of Fertilizers 03.12.2020, Praha. Praha: ČZU v Praze, 2020. s. 149-152.

PAUL, C. – MERCL, F. – ROBLEDO MAHON, T. – SZÁKOVÁ, J. – TLUSTOŠ, P. Distribution of phosphorus fractions in sewage sludge biochar is affected by autoclaving and incubation. In Reasonable Use of Fertilizers 03.12.2020, Praha. Praha: ČZU v Praze, 2020. s. 153-156.

ULLOA MURILLO, L. – MERCL, F. – TLUSTOŠ, P. The effect of pyrolysis on the changes of macronutrients and ash contents in sewage sludge. In Reasonable Use of Fertilizers 03.12.2020, Praha. Praha: ČZU v Praze, 2020. s. 165-168.

JABLONSKÝ, I. – KAPLAN, L. – TLUSTOŠ, P. – **HABART, J. – NOVÁK, V. Zařízení pro fermentaci a teplotní ošetření biomasy. -- Neuvedený název vydavatele --. 34497. 03.11.2020.

TLUSTOŠ, P. – PRAČKE, K. – KAPLAN, L. – MERCL, F. – NAJMANOVÁ, J. Torefikovaná sláma a seno jako upravená organická hmota a půdní aditivum, Torrified straw and hay as modified organic matter and soil additive, available nutrients; organic matter; torrification, 2019, XX - Nepřiřazeno, A - Certifikovaná metodika (NmetC), KAVR ČZU v Praze, Osvědčení MZE-47889/2019-Mze-18144, Při aplikaci 1 t torefikované slámy resp. sena vstupuje do půdy 11 resp 20 kg N 7 až 12 kg P, 10 až 20 kg K v úhrnné ceně 1500 až 2300,- Kč a významné množství dalších živin včetně mikroživin, která jsou nezbytná k optimálnímu růstu rostlin a nejsou obsažena v běžných minerálních hnojivech. Obtížně ekonomicky vyhodnotitelná je stabilizace C, omezující dnes tolik diskutované emise skleníkových plynů a stabilizace dalších živin redukující jejich možné ztráty rychlým uvolněním. Je však nutné zmínit též náklady na vlastní torefakci, transport a aplikaci uvedených materiálů, které mohou do značné míry eliminovány využitím tepelné frakce jako zdroje energie a zejména zpracování kapalné frakce, která poskytuje celou řadu chemických sloučenin vyráběných synteticky nebo zpracováním ropy. Protože v současnosti není v ČR žádná torefikační jednotka v plném ani částečném provozu nedá se tato část ekonomicky vyhodnotit., C - Výsledek je využíván bez omezení okruhu uživatelů, Ministerstvo zemědělství ČR, 27.09.2019,

KOŠNÁŘ, Z. – TLUSTOŠ, P. Fytoremediace kontaminované půdy polycyklickými aromatickými uhlovodíky pomocí rychle rostoucích topolů. In Racionální použití hnojiv 15.11.2019, Praha. Praha: Česká zemědělská univerzita v Praze, 2019. s. 97-100.

TLUSTOŠ, P. – MERCL, F. – PRAČKE, K. – HAILEGNAW NIGUSS, S. – SZÁKOVÁ, J. Je biochar půdním aditivem nebo hnojivem?. In Racionální použití hnojiv 15.11.2019, Praha. Praha: Česká zemědělská univerzita v Praze, 2019. s. 49-56.

PULKRÁBEK, J. – PACEK, L. – ČÍTEK, J. – STUPKA, R. – PRAČKE, K. – TLUSTOŠ, P. Regional food and feed self-sufficiency related to climate change and animal density – a case study from the Czech Republic. Plant, Soil and Environment, 2019, roč. 65, č. 5, s. 244-252. ISSN: 1214-1178.

BREZÁNI, A. – **SVOBODOVÁ, K. – JABLONSKÝ, I. – TLUSTOŠ, P. Cultivation of Medicinal Mushrooms on Spruce Sawdust Fermented with a Liquid Digestate from Biogas Stations. INTERNATIONAL JOURNAL OF MEDICINAL MUSHROOMS, 2019, roč. 21, č. 3, s. 215-223. ISSN: 1521-9437.

**MUKHTOROVA, D. – HLAVA, J. – SZÁKOVÁ, J. – KUBÍK, Š. – VRABEC, V. – TLUSTOŠ, P. Risk element accumulation in Coleoptera and Hymenoptera (Formicidae) living in an extremely contaminated area - a preliminary study. Environmental Monitoring and Assessment, 2019, roč. 191, č. 7, s. 0-0. ISSN: 0167-6369.

**DUBSKÝ, M. – **CHALOUPKOVÁ, Š. – KAPLAN, L. – KROULÍKOVÁ, S. – TLUSTOŠ, P. Use of solid phase of digestate for production of growing horticultural substrates. Horticultural Science, 2019, roč. 46, č. 1, s. 34-42. ISSN: 0862-867X.

**VAŠINOVÁ GALIOVÁ, M. – SZÁKOVÁ, J. – **PROKEŠ, L. – ČADKOVÁ, Z. – **COUFALÍK, P. – **KANICKÝ, V. – **OTRUBA, V. – TLUSTOŠ, P. Variability of trace element distribution in Noccaea spp., Arabidopsis spp., and Thlaspi arvense leaves: the role of plant species and element accumulation ability. Environmental Monitoring and Assessment, 2019, roč. 191, č. 3, s. 0-0. ISSN: 0167-6369.

KOŠNÁŘ, Z. – WIESNEROVÁ, L. – HŘEBEČKOVÁ, T. – KROULÍKOVÁ, S. – BOUČEK, J. – MERCL, F. – TLUSTOŠ, P. Bioremediation of polycyclic aromatic hydrocarbons (PAHs) present in biomass fly ash by co-composting and co-vermicomposting. Journal of Hazardous Materials, 2019, roč. 369, č. MAY, s. 79-86. ISSN: 0304-3894.

KOŠNÁŘ, Z. – HŘEBEČKOVÁ, T. – WIESNEROVÁ, L. – PRAUS, L. – JABLONSKÝ, I. – KOUDELA, M. – TLUSTOŠ, P. Comparing the removal of polycyclic aromatic hydrocarbons in soil after different bioremediation approaches in relation to the extracellular enzyme activities. JOURNAL OF ENVIRONMENTAL SCIENCES-CHINA, 2019, roč. 76, č. Feb, s. 249-258. ISSN: 1001-0742.

GARCÍA SÁNCHEZ, M. – **CAJTHAML, T. – **FILIPOVÁ, A. – TLUSTOŠ, P. – SZÁKOVÁ, J. – **GARCÍA-ROMERA, I. Implications of mycoremediated dry olive residue application and arbuscular mycorrhizal fungi inoculation on the microbial community composition and functionality in a metal-polluted soil. Journal of Environmental Management, 2019, roč. 247, č. Oct, s. 756-765. ISSN: 0301-4797.

**PULKRABOVÁ, J. – ČERNÝ, J. – SZÁKOVÁ, J. – **ŠVARCOVÁ, A. – **GRAMBLIČKA, T. – **HAJŠLOVÁ, J. – BALÍK, J. – TLUSTOŠ, P. Is the long-term application of sewage sludge turning soil into a sink for organic pollutants?: evidence from field studies in the Czech Republic. JOURNAL OF SOILS AND SEDIMENTS, 2019, roč. 19, č. 5, s. 2445-2458. ISSN: 1439-0108.

HAILEGNAW NIGUSS, S. – MERCL, F. – PRAČKE, K. – SZÁKOVÁ, J. – TLUSTOŠ, P. Mutual relationships of biochar and soil pH, CEC, and exchangeable base cations in a model laboratory experiment. JOURNAL OF SOILS AND SEDIMENTS, 2019, roč. 19, č. 5, s. 2405-2416. ISSN: 1439-0108.

SZÁKOVÁ, J. – **PULKRABOVÁ, J. – ČERNÝ, J. – MERCL, F. – **ŠVARCOVÁ, A. – **GRAMBLIČKA, T. – NAJMANOVÁ, J. – TLUSTOŠ, P. – BALÍK, J. Selected persistent organic pollutants (POPs) in the rhizosphere of sewage sludge-treated soil: implications for the biodegradability of POPs. Archives of Agronomy and Soil Science, 2019, roč. 65, č. 7, s. 994-1009. ISSN: 0365-0340.

ZÁDRAPOVÁ, D. – **TITĚRA, A. – SZÁKOVÁ, J. – ČADKOVÁ, Z. – **CUDLÍN, O. – NAJMANOVÁ, J. – TLUSTOŠ, P. Mobility and bioaccessibility of risk elements in the area affected by the long-term opencast coal mining. JOURNAL OF ENVIRONMENTAL SCIENCE AND HEALTH PART A-TOXIC/HAZARDOUS SUBSTANCES & ENVIRONMENTAL ENGINEERING, 2019, roč. 54, č. 12, s. 1159-1169. ISSN: 1093-4529.

HAILEGNAW NIGUSS, S. – MERCL, F. – PRAČKE, K. – SZÁKOVÁ, J. – TLUSTOŠ, P. High temperature-produced biochar can be efficient in nitrate loss prevention and carbon sequestration. Geoderma, 2019, roč. 338, č. Mar, s. 48-55. ISSN: 0016-7061.

KROULÍKOVÁ, S. – **MOHNKE, S. – **WENZEL, W. – TEJNECKÝ, V. – SZÁKOVÁ, J. – MERCL, F. – TLUSTOŠ, P. Combined effects of carbonaceous-immobilizing agents and subsequent sulphur application on maize phytoextraction efficiency in highly contaminated soil. ENVIRONMENTAL SCIENCE AND POLLUTION RESEARCH, 2019, roč. 26, č. 20, s. 20866-20878. ISSN: 0944-1344.

**SMAŽÍKOVÁ, P. – PRAUS, L. – SZÁKOVÁ, J. – TREMLOVÁ, J. – HANČ, A. – TLUSTOŠ, P. Effects of organic matter-rich amendments on selenium mobility in soils. Pedosphere, 2019, roč. 29, č. 6, s. 740-751. ISSN: 1002-0160.

ŠVEHLA, P. – MÍCHAL, P. – PACEK, L. – TLUSTOŠ, P. – HABART, J. Dvoustupňová úprava kapalné frakce fermentačního zbytku ze zemědělských bioplynových stanic nitrifikací a následným tepelným zahuštěním. -- Neuvedený název vydavatele --. 307725. 13.02.2019.

MERCL, F. – HABART, J. – TLUSTOŠ, P. Směs pro šetrnou imobilizaci rizikových prvků v půdě, způsob její výroby a její použití. -- Neuvedený název vydavatele --. 307306. 11.04.2018.

MERCL, F. – HABART, J. – TLUSTOŠ, P. – **HANZLÍČEK, T. – **ERTL, Z. Směs pro přípravu hnojiva, granule pro hnojení rostlin, způsob jejich výroby a jejich použití. -- Neuvedený název vydavatele --. 307190. 25.01.2018.

JANATOVÁ, A. – FRAŇKOVÁ, A. – TLUSTOŠ, P. – HAMOUZ, K. – BOŽIK, M. – KLOUČEK, P. Yield and cannabinoids contents in different cannabis (Cannabis sativa L.) genotypes for medical use. INDUSTRIAL CROPS AND PRODUCTS, 2018, roč. 112, č. February, s. 363-367. ISSN: 0926-6690.

KOŠNÁŘ, Z. – MERCL, F. – TLUSTOŠ, P. Ability of natural attenuation and phytoremediation using maize (Zea mays L.) to decrease soil contents of polycyclic aromatic hydrocarbons (PAHs) derived from biomass fly ash in comparison with PAHs-spiked soil. Ecotoxicology and Environmental Safety, 2018, roč. 153, č. May, s. 16-22. ISSN: 0147-6513.

KOŠNÁŘ, Z. – TLUSTOŠ, P. Removal of soil polycyclic aromatic hydrocarbons derived from biomass fly ash by plants and organic amendments. Plant, Soil and Environment, 2018, roč. 64, č. 2, s. 88-94. ISSN: 1214-1178.

TLUSTOŠ, P. – HEJCMAN, M. – **KUNZOVÁ, E. – **HLISNIKOVSKÝ, L. – ZÁMEČNÍKOVÁ, H. – SZÁKOVÁ, J. Nutrient status of soil and winter wheat (Triticum aestivum L.) in response to long-term farmyard manure application under different climatic and soil physicochemical conditions in the Czech Republic. Archives of Agronomy and Soil Science, 2018, roč. 64, č. 1, s. 70-83. ISSN: 0365-0340.

FRÖHLICHOVÁ, A. – SZÁKOVÁ, J. – NAJMANOVÁ, J. – TLUSTOŠ, P. An assessment of the risk of element contamination of urban and industrial areas using Taraxacum sect. Ruderalia as a bioindicator. Environmental Monitoring and Assessment, 2018, roč. 190, č. 3, s. 1-14. ISSN: 0167-6369.

GARCÍA SÁNCHEZ, M. – KOŠNÁŘ, Z. – MERCL, F. – **ARANDA, E. – TLUSTOŠ, P. A comparative study to evaluate natural attenuation, mycoaugmentation, phytoremediation, and microbial-assisted phytoremediation strategies for the bioremediation of an aged PAH-polluted soil. Ecotoxicology and Environmental Safety, 2018, roč. 147, č. Jan, s. 165-174. ISSN: 0147-6513.

KUBÁTOVÁ, P. – SZÁKOVÁ, J. – PRAČKE, K. – KROULÍKOVÁ, S. – MERCL, F. – TLUSTOŠ, P. Effects of summer and winter harvesting on element phytoextraction efficiency of Salix and Populus clones planted on contaminated soil. International Journal of Phytoremediation, 2018, roč. 20, č. 5, s. 499-506. ISSN: 1522-6514.

KUBÁTOVÁ, P. – SZÁKOVÁ, J. – PRAČKE, K. – KROULÍKOVÁ, S. – DREŠLOVÁ, M. – TLUSTOŠ, P. Effect of tree harvest intervals on the removal of heavy metals from a contaminated soil in a field experiment. Plant, Soil and Environment, 2018, roč. 64, č. 3, s. 132-137. ISSN: 1214-1178.

**PUKALCHIK, M. – MERCL, F. – **TEREKHOVA, V. – TLUSTOŠ, P. Biochar, wood ash and humic substances mitigating trace elements stress in contaminated sandy loam soil: Evidence from an integrative approach. Chemosphere, 2018, roč. 203, č. JUL 2018, s. 228-238. ISSN: 0045-6535.

MERCL, F. – TEJNECKÝ, V. – MAREČKOVÁ, M. – **DIETEL, K. – **KOPECKÝ, J. – PRAČKE, K. – KULHÁNEK, M. – KOŠNÁŘ, Z. – SZÁKOVÁ, J. – TLUSTOŠ, P. Co-application of wood ash and Paenibacillus mucilaginosus to soil: the effect on maize nutritional status, root exudation and composition of soil solution. Plant and Soil, 2018, roč. 428, č. 1-2, s. 105-122. ISSN: 0032-079X.

SZÁKOVÁ, J. – **DZIAKOVÁ, M. – **KOZÁKOVÁ, A. – TLUSTOŠ, P. The risk element uptake by chamomile (Matricaria recutita (L.) Rauschert) growing in four different soils. Archives of Environmental Protection, 2018, roč. 44, č. 4, s. 12-21. ISSN: 2083-4772.

MERCL, F. – KOŠNÁŘ, Z. – NAJMANOVÁ, J. – **HANZLÍČEK, T. – SZÁKOVÁ, J. – TLUSTOŠ, P. Hodnocení obsahů minerálních živin a rizikových prvků v anaerobně stabilizovaných kalech z ČOV. Waste Forum, 2018, roč. 2, č. 1, s. 78-84. ISSN: 1804-0195.

ČADKOVÁ, Z. – SZÁKOVÁ, J. – TREMLOVÁ, J. – KOPECKÝ, O. – **ŽÍLA, O. – TLUSTOŠ, P. Metabolic transformation and urinary excretion of selenium (Se) in rats fed a Se-enriched defatted rapeseed (Brassica napus, L.) diet. Metallomics, 2018, roč. 10, č. 4, s. 579-586. ISSN: 1756-5901.

**MELČOVÁ, M. – SZÁKOVÁ, J. – **MLEJNEK, P. – **ZÍDEK, V. – FUČÍKOVÁ, A. – PRAUS, L. – **ZÍDKOVÁ, J. – **MESTEK, O. – **KAŇA, A. – **MIKULÍK, K. – TLUSTOŠ, P. The effect of zinc and/or vitamin E supplementation on biochemical parameters of selenium-overdosed rats. POLISH JOURNAL OF VETERINARY SCIENCES, 2018, roč. 21, č. 4, s. 731-740. ISSN: 1505-1773.

MÍCHAL, P. – ŠVEHLA, P. – VARGAS CÁCERES, L. – TLUSTOŠ, P. Dvoustupňová úprava fugátu jako cesta k produkci procesní vody. Vodní hospodářství, 2018, roč. 68, č. 4, s. 2-4. ISSN: 1211-0760.

PRAČKE, K. – KUBÁTOVÁ, P. – SZÁKOVÁ, J. – TLUSTOŠ, P. Trace element leaching from contaminated willow and poplar biomass – A laboratory study of potential risks. BIOMASS & BIOENERGY, 2018, roč. 112, č. May, s. 11-18. ISSN: 0961-9534.

**UMLAUFOVÁ, M. – SZÁKOVÁ, J. – NAJMANOVÁ, J. – **SYSALOVÁ, J. – TLUSTOŠ, P. The soil-plant transfer of risk elements within the area of an abandoned gold mine in Libčice, Czech Republic. JOURNAL OF ENVIRONMENTAL SCIENCE AND HEALTH PART A-TOXIC/HAZARDOUS SUBSTANCES & ENVIRONMENTAL ENGINEERING, 2018, roč. 53, č. 14, s. 1267-1276. ISSN: 1093-4529.

KOŠNÁŘ, Z. – TLUSTOŠ, P.Fytoremediace půdy kontaminované polycyklickými aromatickými uhlovodíky pomocí vrby Smithovy. 2018, Racionální použití hnojiv 16.11.2018, Praha. ČZU v Praze. s. 93-96. ISBN: 978-80-213-2895-2.

VELECHOVSKÝ, J. – KAPLAN, L. – TLUSTOŠ, P.Vliv hnojení dusíkem na obsah THC v technickém konopí. 2018, Racionální použití hnojiv 16.11.2018, Praha. ČZU v Praze. s. 109-112. ISBN: 978-80-213-2895-2.

SZÁKOVÁ, J. – TLUSTOŠ, P.Role selenu a vybraných rizikových prvků v rostlinách. 2018, Racionální použití hnojiv 16.11.2018, Praha. ČZU v Praze. s. 39-46. ISBN: 978-80-213-2895-2.

MÍCHAL, P. – VARGAS CÁCERES, L. – TLUSTOŠ, P. – ŠVEHLA, P.Shrnutí dosavadních výsledků výzkumu v oblasti zpracování kapalné frakce fermentačního zbytku nitrifikací a následným tepelným zahuštěním. 2018, Kaly a Odpady 2018, 20.6.2018, Brno. CzWA, AČE. s. 201-205.

MÍCHAL, P. – ŠVEHLA, P. – VARGAS CÁCERES, L. – TLUSTOŠ, P.Dvoustupňová úprava kapalné frakce fermentačního zbytku spočívající v jeho nitrifikaci a následném tepelném zahuštění. 2018, Odpadové vody 2018, 17.10.2018, Štrbské Pleso. AČE, CzWA. s. 178-183. ISBN: 978-80-973196-0-1.

VARGAS CÁCERES, L. – ŠVEHLA, P. – MÍCHAL, P. – TLUSTOŠ, P.Porovnání ztrát dusíku při skladování surového a nitrifikovaného fugátu produkovaného v rámci provozu bioplynových stanic. 2018, Odpadové vody 2018, 17.10.2018, Štrbské Pleso. AČE, CzWA. s. 131-136. ISBN: 978-80-973196-0-1.

MERCL, F. – **ŽILINČÍKOVÁ, N. – KRAUS, K. – KULHÁNEK, M. – TLUSTOŠ, P.Bakterie Pseudomonas sp. DSMZ 13134 zlepšila výnos biomasy kukuřice na alkalické půdě ošetřené torefikovaným čistírenským kalem . 2017, Racionální použití hnojiv 30.11.2017, Praha. ČZU v Praze. s. 99-102. ISBN: 978-80-213-2793-1.

KAPLAN, L. – VELECHOVSKÝ, J. – ZÁMEČNÍKOVÁ, H. – TLUSTOŠ, P.Využití jednotlivých forem digestátu při pěstování technického konopí. 2017, Racionální použití hnojiv 30.11.2017, Praha. ČZU v Praze. s. 85-89. ISBN: 978-80-213-2793-1.

KROULÍKOVÁ, S. – MERCL, F. – SZÁKOVÁ, J. – **PERNÁ, I. – TLUSTOŠ, P.Chemické vlastnosti odpadních sádrovců z různých energetických zdrojů. 2017, Racionální použití hnojiv 30.11.2017, Praha. ČZU v Praze. s. 95-98. ISBN: 978-80-213-2793-1.

**JABLONSKÝ, I. – JELÍNEK, F. – KAPLAN, L. – KOŠNÁŘ, Z. – KOUDELA, M. – TLUSTOŠ, P. Mykoremediace vybraných perzistentních organických polutantů v půdě pomocí ligninolytických hub pěstovaných v substrátech založených na bázi lignocelulózních materiálů, Mycoremediation of selected persistant organic pollutants in soil using ligninolytic fungi grown on substrates from lignocelluosic materials, PAHs; mycoremediation, maize; Pleurotus ostreatus; Crucibulum leave, 2017, DK - Kontaminace a dekontamin.půdy vč. pesticidů, A - Certifikovaná metodika (NmetC), KAVR FAPPZ, Osvědčení č. 43590/2017-MZE-17221, Námi vyčíslené náklady na vyčištění 1 ha půdy kontaminované PAU jsou 1,50 mil. Kč v případě použití substrátu ze štěpky prorostlého hlívou a 1,64 mil. Kč při použití obilného substrátu prorostlého pohárovkou. Při přepočtu nákladů na vyčištění 1 t zeminy se náklady pohybují na úrovni 500,- Kč. Pokud by se půda s přídavky substrátů osela kukuřicí tak by se náklady zvýšily o 5970 Kč/ha při výsevu 80 000 zrn kukuřice, ale současně klesly o tržby za vyprodukovanou biomasu. Použitím námi navrhované metodiky na mykoremediace půd zatížených PAU pomocí substrátů z hub se výrazně sníží náklady, protože náklady potřebné na přečištění půdy kontaminované PAU například pomocí termické desorpce se pohybují v rozmezí 75 mil. Kč až 112,5 mil. Kč/ha kontaminované půdy., C - Výsledek je využíván bez omezení okruhu uživatelů, Ministerstvo zemědělství ČR, 13.07.2017,

**NEUGSCHWANDTNER, R. – TLUSTOŠ, P. – SZÁKOVÁ, J. – KOMÁREK, M. – JAKOUBKOVÁ, L. Monitoring of mobilization and uptake of nutrients in response to EDTA additions to a contaminated agricultural soil. Environmental Engineering and Management Journal, 2017, roč. 16, č. 11, s. 2475-2483. ISSN: 1582-9596.

KROULÍKOVÁ, S. – HEJCMAN, M. – TLUSTOŠ, P. – SZÁKOVÁ, J. Effect of rock phosphate and superphosphate application on mobility of elements (Cd, Zn, Pb, As, Fe, Mn) in contaminated soils. Environmental Engineering and Management Journal, 2017, roč. 16, č. 12, s. 2901-2910. ISSN: 1582-9596.

SZÁKOVÁ, J. – PRAUS, L. – TREMLOVÁ, J. – KULHÁNEK, M. – TLUSTOŠ, P. Efficiency of foliar selenium application on oilseed rape (Brassica napus L.) as influenced by rainfall and soil characteristics. Archives of Agronomy and Soil Science, 2017, roč. 63, č. 9, s. 1240-1254. ISSN: 0365-0340.

TREMLOVÁ, J. – SEHNAL, M. – SZÁKOVÁ, J. – **GOESSLER, W. – **STEINER, O. – NAJMANOVÁ, J. – HORÁKOVÁ, T. – TLUSTOŠ, P. A profile of arsenic species in different vegetables growing in arsenic-contaminated soils. Archives of Agronomy and Soil Science, 2017, roč. 63, č. 7, s. 918-927. ISSN: 0365-0340.

GARCÍA SÁNCHEZ, M. – **TAUŠNEROVÁ, H. – HANČ, A. – TLUSTOŠ, P. Stabilization of different starting materials through vermicomposting in a continuous-feeding system: Changes in chemical and biological parameters. Waste Management, 2017, roč. 62, č. 4, s. 33-42. ISSN: 0956-053X.

HANČ, A. – BOUČEK, J. – ŠVEHLA, P. – DREŠLOVÁ, M. – TLUSTOŠ, P. Properties of vermicompost aqueous extracts prepared under different conditions. ENVIRONMENTAL TECHNOLOGY, 2017, roč. 38, č. 11, s. 1428-1434. ISSN: 0959-3330.

OCHECOVÁ, P. – MERCL, F. – KOŠNÁŘ, Z. – TLUSTOŠ, P. Fertilization efficiency of wood ash pellets amended by gypsum and superphosphate in the ryegrass growth. Plant, Soil and Environment, 2017, roč. 63, č. 2, s. 47-54. ISSN: 1214-1178.

KROULÍKOVÁ, S. – TLUSTOŠ, P. – HEJCMAN, M. – SZÁKOVÁ, J. Regulation of macro, micro, and toxic element uptake by Salix × smithiana using liming of heavily contaminated soils. JOURNAL OF SOILS AND SEDIMENTS, 2017, roč. 17, č. 5, s. 1279-1290. ISSN: 1439-0108.

MERCL, F. – TEJNECKÝ, V. – SZÁKOVÁ, J. – KŘÍŽOVÁ, P. – TLUSTOŠ, P. Influence of Rhizon MOM suction cup and Triticum aestivum L. on the concentration of organic and inorganic anions in soil solution. JOURNAL OF SOILS AND SEDIMENTS, 2017, roč. 17, č. 3, s. 820-826. ISSN: 1439-0108.

ŠVEHLA, P. – RADECHOVSKÁ, H. – PACEK, L. – MÍCHAL, P. – HANČ, A. – TLUSTOŠ, P. Nitrification in a completely stirred tank reactor treating the liquid phase of digestate: The way towards rational use of nitrogen. Waste Management, 2017, roč. 64, č. Jun, s. 96-106. ISSN: 0956-053X.

**RÝDLOVÁ, M. – **RŮNOVÁ, K. – SZÁKOVÁ, J. – FUČÍKOVÁ, A. – **HAKENOVÁ, A. – **MLEJNEK, P. – **ZÍDEK, V. – TREMLOVÁ, J. – **MESTEK, O. – **KAŇA, A. – **ZÍDKOVÁ, J. – **MELČOVÁ, M. – **TRUHLÁŘOVÁ, K. – TLUSTOŠ, P. The response of macro- and micronutrient nutrient status and biochemical processes in rats fed on a diet with selenium-enriched defatted rapeseed and/or vitamin E supplementation. BioMed Research International, 2017, roč. 2017, č. , s. 1-13. ISSN: 2314-6141.

**ZEMANOVÁ, V. – PRAČKE, K. – PAVLÍKOVÁ, D. – KUBÁTOVÁ, P. – TLUSTOŠ, P. Effect of biochar application on the content of nutrients (Ca, Fe, K, Mg, Na, P) and amino acids in subsequently growing spinach and mustard. Plant, Soil and Environment, 2017, roč. 63, č. 7, s. 322-327. ISSN: 1214-1178.

GARCÍA SÁNCHEZ, M. – **STEJSKALOVÁ, T. – **GARCÍA-ROMERA, I. – SZÁKOVÁ, J. – TLUSTOŠ, P. Risk element immobilization/stabilization potential of fungal-transformed dry olive residue and arbuscular mycorrhizal fungi application in contaminated soils. Journal of Environmental Management, 2017, roč. 201, č. Oct, s. 110-119. ISSN: 0301-4797.

**PUKALCHIK, M. – MERCL, F. – **PANOVA, M. – PRAČKE, K. – **TEREKHOVA, V. – TLUSTOŠ, P. The improvement of multi-contaminated sandy loam soil chemical and biological properties by the biochar, wood ash, and humic substances amendments. Environmental Pollution, 2017, roč. 229, č. Oct, s. 516-524. ISSN: 0269-7491.

KROULÍKOVÁ, S. – TLUSTOŠ, P. – SZÁKOVÁ, J. Can liming change root anatomy, biomass allocation and trace element distribution among plant parts of Salix x smithiana in trace element-polluted soils?. ENVIRONMENTAL SCIENCE AND POLLUTION RESEARCH, 2017, roč. 24, č. 23, s. 19201-19210. ISSN: 0944-1344.

MÍCHAL, P. – ŠVEHLA, P. – PLACHÝ, V. – TLUSTOŠ, P. Anaerobic digestion of grass: the effect of temperature applied during the storage of substrate on the methane production. ENVIRONMENTAL TECHNOLOGY, 2017, roč. 38, č. 13-14, s. 1716-1724. ISSN: 0959-3330.

HLAVA, J. – SZÁKOVÁ, J. – VADLEJCH, J. – ČADKOVÁ, Z. – BALÍK, J. – TLUSTOŠ, P. Long-term application of organic matter based fertilisers: Advantages or risks for soil biota? A review. ENVIRONMENTAL REVIEWS, 2017, roč. 25, č. 4, s. 408-414. ISSN: 1181-8700.

PRAČKE, K. – SZÁKOVÁ, J. – **LHOTKA, M. – **KRULÍKOVSKÁ, T. – **PUNČOCHÁŘ, M. – TLUSTOŠ, P. Biochar physicochemical parameters as a result of feedstock material and pyrolysis temperature: predictable for the fate of biochar in soil?. ENVIRONMENTAL GEOCHEMISTRY AND HEALTH, 2017, roč. 39, č. 6, s. 1381-1395. ISSN: 0269-4042.

**DVOŘÁK, T. – SZÁKOVÁ, J. – KROULÍKOVÁ, S. – KOŠNÁŘ, Z. – HOLEČKOVÁ, Z. – NAJMANOVÁ, J. – TLUSTOŠ, P. Content of inorganic and organic pollutants and their mobility in bottom sediment from the Orlík water reservoir (Vltava river, Czech Republic). Soil & Sediment Contamination, 2017, roč. 26, č. 6, s. 584-604. ISSN: 1532-0383.

MÍCHAL, P. – ŠVEHLA, P. – PACEK, L. – TLUSTOŠ, P. Zpracování kapalné frakce fermentačního zbytku biologickou nitrifikací a tepelným zahuštěním. Waste Forum, 2017, roč. 10, č. 4, s. 299-309. ISSN: 1804-0195.

TLUSTOŠ, P. – KAPLAN, L. – HABART, J. – MÍCHAL, P. Zařízení pro sušení a spalování paliv s odstraňováním NOx látek ve spalinách. -- Neuvedený název vydavatele --. 306526. 11.01.2017.

TLUSTOŠ, P. – KAPLAN, L. – HABART, J. – KOUDELA, M. – **JABLONSKÝ, I. Zařízení pro kompostování biomasy, způsob kompostování biomasy a jejich použití. -- Neuvedený název vydavatele --. 306922. 02.08.2017.

MERCL, F. – HABART, J. – TLUSTOŠ, P. – HANZLÍČEK, T. – ERTL, Z. Směs pro přípravu hnojiva a granule pro hnojení rostlin. -- Neuvedený název vydavatele --. 30482. 14.03.2017.

TLUSTOŠ, P. – KAPLAN, L. – HABART, J. – KOUDELA, M. – **JABLONSKÝ, I. Zařízení pro kompostování biomasy. -- Neuvedený název vydavatele --. 30247. 10.01.2017.

MERCL, F. – HABART, J. – TLUSTOŠ, P. Směs pro šetrnou imobilizaci rizikových prvků v půdě. -- Neuvedený název vydavatele --. 30830. 11.07.2017.

KOŠNÁŘ, Z. – TLUSTOŠ, P. Bioremediace půdy kontaminované polycyklickými aromatickými uhlovodíky s využitím kompostu a vermikompostu. In Racionální použití hnojiv 30.11.2017, Praha. Praha: Česká zemědělská univerzita v Praze, 2017. s. 91-94.

MÍCHAL, P. – ŠVEHLA, P. – VARGAS CÁCERES, L. – TLUSTOŠ, P. Tepelné zahušťování upraveného fugátu jako cesta k racionálnímu využití fermentačního zbytku. In Racionální použití hnojiv 30.11.2017, Praha. Praha: Česká zemědělská univerzita v Praze, 2017. s. 103-106.

MERCL, F. – ŽILINČÍKOVÁ, N. – KRAUS, K. – KULHÁNEK, M. – TLUSTOŠ, P. Bakterie Pseudomonas sp. DSMZ 13134 zlepšila výnos biomasy kukuřice na alkalické půdě ošetřené torefikovaným čistírenským kalem. In Racionální použití hnojiv 30.11.2017, ČZU v Praze. Praha: ČZU v Praze, 2017. s. 99-102.

BOUČEK, J. – KOŠNÁŘ, Z. – KULHÁNEK, M. – ČÁSTKOVÁ, T. – TLUSTOŠ, P. Vliv aplikace Bacillus amyloliquefaciens, vermikompostu, kompostu a popelu na růst a příjem živin kukuřice seté (Zea mays L.). In Racionální použití hnojiv 30.11.2016, ČZU v Praze. Praha: ČZU v Praze, 2016. s. 81-84.

PRAČKE, K. – MERCL, F. – TLUSTOŠ, P. – SZÁKOVÁ, J. Potenciál biocharu nasyceného fugátem ve výživě rostlin. In Racionální použití hnojiv 30.11.2016, ČZU v Praze. Praha: ČZU v Praze, 2016. s. 85-88.

DREŠLOVÁ, M. – HANČ, A. – JAKL, M. – TLUSTOŠ, P. Vyluhovatelnost živin z různých druhů vermikompostů. In Racionální použití hnojiv 30.11.2016, ČZU v Praze. Praha: ČZU v Praze, 2016. s. 89-92.

HAILEGNAW NIGUSS, S. – TLUSTOŠ, P. – MERCL, F. – PRAČKE, K. Evaluation of biochar effect on soil pH, inorganic nitrogen and soluble carbon. In Racionální použití hnojiv 30.11.2016, ČZU v Praze. Praha: ČZU v Praze, 2016. s. 93-96.

KOŠNÁŘ, Z. – BOUČEK, J. – TLUSTOŠ, P. Fytoremediace polycyklických aromatických uhlovodíků obsažených v popelu pomocí vermikompostu a kukuřice seté. In Racionální použití hnojiv 30.11.2016, ČZU v Praze. Praha: ČZU v Praze, 2016. s. 101-104.

MERCL, F. – PRAČKE, K. – GARCÍA SÁNCHEZ, M. – KULHÁNEK, M. – **JACKOVÁ, Z. – TLUSTOŠ, P. Vliv bakterie Paenibacillus mucilaginosus a popela z biomasy na výnos kukuřice při různých dávkách hnojení dusíkem. In Racionální použití hnojiv 30.11.2016, ČZU v Praze. Praha: ČZU v Praze, 2016. s. 105-108.

MÍCHAL, P. – **JELÍNEK, F. – IMLAUF, M. – TLUSTOŠ, P. Produkce bioplynu ze slunečnice topinambur a kukuřice. In Racionální použití hnojiv 30.11.2016, ČZU v Praze. Praha: ČZU v Praze, 2016. s. 109-112.

MÍCHAL, P. – ŠVEHLA, P. – TLUSTOŠ, P. Využití odpadního tepla k tepelnému zahuštění kapalné frakce fermentačního zbytku. In Racionální použití hnojiv 30.11.2016, ČZU v Praze. Praha: ČZU v Praze, 2016. s. 113-116.

PRAUS, L. – SZÁKOVÁ, J. – TLUSTOŠ, P. Vliv síranů, fosforečnanů a půdních mikroorganismů na podíl snadno dostupného selenu ze selenanů přidaných do půdy. In Racionální použití hnojiv 30.11.2016, ČZU v Praze. Praha: ČZU v Praze, 2016. s. 117-122.

TLUSTOŠ, P. – KROULÍKOVÁ, S. – PRAČKE, K. – MERCL, F. – SZÁKOVÁ, J. Možnosti využití odpadních látek ke hnojení. In Racionální použití hnojiv 30.11.2016, ČZU v Praze. Praha: ČZU v Praze, 2016. s. 53-60.

KROULÍKOVÁ, S. – TLUSTOŠ, P. – SZÁKOVÁ, J. Využití aditiv pro pěstování rostlin v silně kontaminované půdě. In Racionální použití hnojiv 30.11.2016, ČZU v Praze. Praha: ČZU v Praze, 2016. s. 123-126.

TLUSTOŠ, P. – KAPLAN, L. – DUBSKÝ, M. Technologie výroby a použití kompostu z pevné složky digestátu – separátu pro pěstování rostlin, Production technology and use of compost from the solid phase of digestate for plant growing, solid phase of digestate; biogas station; compost; straw, 2016, DM - Tuhý odpad a jeho kontrola, recyklace, B - Ověřená technologie, OT I – QJ 1210085 - 2016, OT I – QJ 1210085 - 2016, Po přípravě všech komponentů je zahájeno zakládání hrůbků kompostu. Při zakládání se kontroluje hmotnost hlavní suroviny, kterou je separát z bioplynové stanice. Krmný vůz Kamzík STS Olbramovice vytvoří požadovaný hrůbek a definuje hmotnost. Po stanovení přesného množství drcené slámy naskladníme toto množství rovnoměrně stejným vozem na předešlý hrůbek separátu. Komponenty ve vytvořeném hrůbku promísíme taženým překopávačem PEZZOLATO PRT 2500. Komponenty se výborně promísí a tím tak vznikne kompatibilní hrůbek, se kterým se po dobu šesti týdnů pracuje na základě teplotních ukazatelů. Na základě našich zkušeností můžeme konstatovat, že během prvního a druhého týdne je třeba překopat zakládku minimálně jednou denně. Třetí týden jedenkrát za dva dny. Čtvrtý týden postačuje překopat zakládku jednou za tři dny. Následující pátý a šestý týden už jen podle signalizace teploměrů a necháváme kompost dozrávat v hrůbcích a následně na stávajícím místě., Pokud výrobce použije při přípravě substrátů kompostovaný separát a částečně jím nahradí rašelinu, klesnou mu náklady na rašelinu, hnojiva a vápenec. Rašelinový substrát je obohacen plným NPK hnojivem PG MIX v dávce 1 kg na m3 substrátu, na úpravu hodnoty pH je použit dolomitický vápenec v dávce 6 kg/m3. V modelové směsi S20 je pro základní hnojení použit ledek vápenatý v dávce 0,6 kg/m3 a vápenec v dávce 1 kg/m3. Při použití kompostovaného separátu lze místo práškového NPK hnojiva PG MIX použít pouze dusíkaté hnojivo ledek vápenatý a výrazně se také snižuje dávka vápence. Cena frézované rašeliny dovážené z Pobaltí se v současné době pohybuje kolem 550 Kč včetně dopravy. Cena upraveného separátu je odvozena od ceny produktu z BPS, která 1 t prodává za 1000 Kč. Při objemové hmotnosti upraveného separátu 90 kg/m3 cena za 1 m3 vychází na 90 Kč., Česká zemědělská univerzita v Praze, 60460709, CZ - Česká republika, A - K využití výsledku jiným subjektem je vždy nutné nabytí licence, P/Z - Povinné v některých případech, A - Výše vyčerpané části z celkových uznaných nákladů na dosažení výsledku je menší nebo rovna 5 mil. Kč

TLUSTOŠ, P. – KAPLAN, L. – HABART, J. – MÍCHAL, P. Zařízení pro sušení a spalování paliv s odstraňováním NOx látek ve spalinách. -- Neuvedený název vydavatele --. 29259. 15.03.2016.

OCHECOVÁ, P. – TLUSTOŠ, P. – SZÁKOVÁ, J. – MERCL, F. – MACIAK, M. Changes in nutrient plant availability in loam and sandy clay loam soils after wood fly and bottom ash amendment. Agronomy Journal, 2016, roč. 108, č. 2, s. 487-497. ISSN: 0002-1962.

DRAHOŇOVSKÝ, J. – SZÁKOVÁ, J. – MESTEK, O. – TREMLOVÁ, J. – KAŇA, A. – NAJMANOVÁ, J. – TLUSTOŠ, P. Selenium uptake, transformation and inter-element interactions by selected wildlife plant species after foliar selenate application. Environmental and Experimental Botany, 2016, roč. 125, č. 5, s. 12-19. ISSN: 0098-8472.

TREMLOVÁ, J. – VAŠÍČKOVÁ, I. – SZÁKOVÁ, J. – GOESSLER, W. – STEINER, O. – NAJMANOVÁ, J. – HORÁKOVÁ, T. – TLUSTOŠ, P. Arsenic compounds occurring in ruderal plant communities growing in arsenic contaminated soils. Environmental and Experimental Botany, 2016, roč. 123, č. 3, s. 108-115. ISSN: 0098-8472.

SZÁKOVÁ, J. – BUREŠOVÁ, A. – PRAUS, L. – GARCÍA SÁNCHEZ, M. – HOLEČKOVÁ, Z. – GABRIEL, J. – SYSALOVÁ, J. – ČERVENKA, R. – KOMÁREK, J. – GROHOVÁ, S. – TLUSTOŠ, P. The response of mercury (Hg) transformation in soil to sulfur compounds and sulfur-rich biowaste application. Environmental Earth Sciences, 2016, roč. 75, č. 7, s. 1-12. ISSN: 1866-6280.

SZÁKOVÁ, J. – HAVLÍČKOVÁ, J. – ŠÍPKOVÁ, A. – GABRIEL, J. – ŠVEC, K. – BALDRIAN, P. – SYSALOVÁ, J. – COUFALÍK, P. – ČERVENKA, R. – ZVĚŘINA, O. – KOMÁREK, J. – TLUSTOŠ, P. Effects of the soil microbial community on mobile proportions and speciation of mercury (Hg) in contaminated soil. JOURNAL OF ENVIRONMENTAL SCIENCE AND HEALTH PART A-TOXIC/HAZARDOUS SUBSTANCES & ENVIRONMENTAL ENGINEERING, 2016, roč. 51, č. 4, s. 364-370. ISSN: 1093-4529.

SZÁKOVÁ, J. – KRÝCHOVÁ, M. – TLUSTOŠ, P. The risk element contamination level in soil and vegetation at the former deposit of galvanic sludges. JOURNAL OF SOILS AND SEDIMENTS, 2016, roč. 16, č. 3, s. 924-938. ISSN: 1439-0108.

KAPLAN, L. – TLUSTOŠ, P. – SZÁKOVÁ, J. – NAJMANOVÁ, J. – BŘENDOVÁ, K. The effect of NPK fertilizer with different nitrogen solubility on growth, nutrient uptake and use by chrysanthemum. JOURNAL OF PLANT NUTRITION, 2016, roč. 39, č. 7, s. 993-1000. ISSN: 0190-4167.

KOŠNÁŘ, Z. – MERCL, F. – PERNÁ, I. – TLUSTOŠ, P. Investigation of polycyclic aromatic hydrocarbon content in fly ash and bottom ash of biomass incineration plants in relation to the operating temperature and unburned carbon content. Science of the Total Environment, 2016, roč. 563-564, č. 1, s. 53-61. ISSN: 0048-9697.

BŘENDOVÁ, K. – ZEMANOVÁ, V. – PAVLÍKOVÁ, D. – TLUSTOŠ, P. Utilization of biochar and activated carbon to reduce Cd, Pb and Zn phytoavailability and phytotoxicity for plants. Journal of Environmental Management, 2016, roč. 181, č. 10, s. 637-645. ISSN: 0301-4797.

GARCÍA SÁNCHEZ, M. – KLOUZA, M. – HOLEČKOVÁ, Z. – TLUSTOŠ, P. – SZÁKOVÁ, J. Organic and inorganic amendment application on mercury-polluted soils: effects on soil chemical and biochemical properties. ENVIRONMENTAL SCIENCE AND POLLUTION RESEARCH, 2016, roč. 23, č. 14, s. 14254-14268. ISSN: 0944-1344.

ŠÍPKOVÁ, A. – SZÁKOVÁ, J. – HANČ, A. – TLUSTOŠ, P. Mobility of mercury in soil as affected by soil physicochemical properties. JOURNAL OF SOILS AND SEDIMENTS, 2016, roč. 16, č. 9, s. 2234-2241. ISSN: 1439-0108.

KUBÁTOVÁ, P. – HEJCMAN, M. – SZÁKOVÁ, J. – VONDRÁČKOVÁ, S. – TLUSTOŠ, P. Effects of sewage sludge application on biomass production and concentrations of Cd, Pb and Zn in shoots of Salix and Populus clones: Improvement of phytoremediation efficiency in contaminated soils. BioEnergy Research, 2016, roč. 9, č. 3, s. 809-819. ISSN: 1939-1234.

PERNÁ, I. – OCHECOVÁ, P. – SZÁKOVÁ, J. – HANZLÍČEK, T. – TLUSTOŠ, P. Determination of plant-available nutrients in two wood ashes: the influence of combustion conditions. Communications in Soil Science and Plant Analysis, 2016, roč. 47, č. 13-14, s. 1664-1674. ISSN: 0010-3624.

TREMLOVÁ, J. – SZÁKOVÁ, J. – GOLKA, V. – BABKOVÁ, R. – NAJMANOVÁ, J. – TLUSTOŠ, P. Distribution of arsenic compounds in Plantaginaceae and Cyperaceae plants growing in contaminated soil. CHEMISTRY AND ECOLOGY, 2016, roč. 32, č. 10, s. 919-936. ISSN: 0275-7540.

MYŠKA, A. – SZÁKOVÁ, J. – FUČÍKOVÁ, A. – MLEJNEK, P. – ZÍDEK, V. – TREMLOVÁ, J. – MESTEK, O. – KOPLÍK, R. – ZÍDKOVÁ, J. – MELČOVÁ, M. – TLUSTOŠ, P. Effect of selenium-enriched defatted rape seeds on tissue cadmium and essential elements utilization in rats. Czech Journal of Animal Science, 2016, roč. 61, č. 11, s. 496-505. ISSN: 1212-1819.

HOVORKA, M. – SZÁKOVÁ, J. – GARCÍA SÁNCHEZ, M. – BLANC ACEBAL, M. – GARCÍA-ROMERA, I. – TLUSTOŠ, P. Risk element sorption/desorption characteristics of dry olive residue: a technique for the potential immobilization of risk elements in contaminated soils. ENVIRONMENTAL SCIENCE AND POLLUTION RESEARCH, 2016, roč. 23, č. 22, s. 22614-22622. ISSN: 0944-1344.

TLUSTOŠ, P. – HEJCMAN, M. – HŮLKA, M. – **PATÁKOVÁ, M. – **KUNZOVÁ, E. – SZÁKOVÁ, J. Mobility and plant availability of risk elements in soil after long-term application of farmyard manure. ENVIRONMENTAL SCIENCE AND POLLUTION RESEARCH, 2016, roč. 23, č. 23, s. 23561-23572. ISSN: 0944-1344.

ŽÁKOVÁ, N. – SZÁKOVÁ, J. – TREMLOVÁ, J. – NAJMANOVÁ, J. – TLUSTOŠ, P. The soil-plant-feed transport of selenium and other essential micronutrients in diet of sport and recreational horses at two different locations. Journal of Animal and Feed Sciences, 2016, roč. 25, č. 4, s. 317-325. ISSN: 1230-1388.

MERCL, F. – TEJNECKÝ, V. – SZÁKOVÁ, J. – TLUSTOŠ, P. Nutrient dynamics in soil solution and wheat response after biomass ash amendments. Agronomy Journal, 2016, roč. 108, č. 6, s. 2222-2234. ISSN: 0002-1962.

KOUBOVÁ, K. – TLUSTOŠ, P. – BŘENDOVÁ, K. – SZÁKOVÁ, J. – NAJMANOVÁ, J. Lead accumulation ability of selected plants of Noccaea spp.. Soil & Sediment Contamination, 2016, roč. 25, č. 8, s. 882-890. ISSN: 1532-0383.

GABRIEL, J. – ŠVEC, K. – KOLIHOVÁ, D. – TLUSTOŠ, P. – SZÁKOVÁ, J. Translocation of mercury from substrate to fruit bodies of Panellus stipticus, Psilocybe cubensis, Schizophyllum commune and Stropharia rugosoannulata on oat flakes. Ecotoxicology and Environmental Safety, 2016, roč. 125, č. 3, s. 184-189. ISSN: 0147-6513.

TLUSTOŠ, P. – BŘENDOVÁ, K. – SZÁKOVÁ, J. – NAJMANOVÁ, J. – KOUBOVÁ, K. The long-term variation of Cd and Zn hyperaccumulation by Noccaea spp and Arabidopsis halleri plants in both pot and field conditions. International Journal of Phytoremediation, 2016, roč. 18, č. 2, s. 110-115. ISSN: 1522-6514.

DUBSKÝ, M. – KAPLAN, L. – HABART, J. – CHALOUPKOVÁ, Š. – TLUSTOŠ, P. Pěstební substráty s komponenty na bázi separátů, Growing substrates with components based on solid phase of digestate, peat; growing substrates; solid phase of digestate; biogas station; flowers, 2016, DM - Tuhý odpad a jeho kontrola, recyklace, A - Uplatněná certifikovaná metodika, KAVR ČZU v Praze, Osvědčení č.: 73325/2016-MZE-17221, Pokud výrobce použije při přípravě substrátů sušený separát a částečně jím nahradí rašelinu, klesnou mu náklady na rašelinu, hnojiva a vápenec. Cena frézované rašeliny dovážené z Pobaltí se v současné době pohybuje kolem 650 Kč včetně dopravy. Cena sušeného separátu je odvozena od ceny produktu z BPS Smržice, která 1 t prodává za 1000 Kč. Při objemové hmotnosti sušeného separátu 90 kg/m3 cena za 1 m3 vychází na 90 Kč. Rozdíl v materiálových nákladech na 1 m3 substrátu mezi rašelinovým substrátem a substrátem se sušeným separátem činí 189 Kč., C - Výsledek je využíván bez omezení okruhu uživatelů, Ministerstvo zemědělství ČR, 20.12.2016,

TLUSTOŠ, P. – JABLONSKÝ, I. – JELÍNEK, F. – KAPLAN, L. – KOUDELA, M. – BAZALOVÁ, M. Zhodnocení fyzikálně-chemických a biologických vlastností substrátů založených na bázi separátů upravených fermentace, Evaluation of physico-chemical and biological properties of substrates based on the basis of solid phase of digestate modified fermentation, biogas station; Pleurotus; sawdust; Agaricus subrufescens, 2016, DM - Tuhý odpad a jeho kontrola, recyklace, A - Uplatněná certifikovaná metodika, KAVR ČZU v Praze, Osvědčení č.j. 71628/2016-MZE-17221, Obvykle se k pěstování exotických a léčivých hub používají piliny z listnatého, nejlépe bukového dřeva. Těchto pilin je nedostatek a jejich cena je vysoká. Tento problém řeší piliny jehličnatého dřeva podrobené 6-ti týdenní fermentaci při 30 °C. Pokud se piliny ošetří odpadním teplem v zařízení umístěném poblíž některé z bioplynových stanic, potom dojde na jednu stranu k efektivnímu využití odpadního tepla BPS a navíc se uspoří energie obvykle získaná z elektrických či plynových vyvíječů páry. Podle kalkulace jsou náklady na výrobu 100 kg substrátu 963 Kč, což odpovídá 24 Kč za jedno 2,5 kg balení osázeného substrátu., C - Výsledek je využíván bez omezení okruhu uživatelů, Ministerstvo zemědělství ČR, 08.12.2016,

ŠVEHLA, P. – RADECHOVSKÁ, H. – MÍCHAL, P. – PACEK, L. – TLUSTOŠ, P. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Řízení procesu nitrifikace kapalné frakce fermentačního zbytku s ohledem na další postup zpracování tohoto materiálu. 2016, Kaly a odpady 2016 17.3.2016, Bratislava, SK. s. 95-102. ISBN: 978-80-970896-9-6.

BŘENDOVÁ, K. – SZÁKOVÁ, J. – TLUSTOŠ, P. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Remediation of extremely contaminated soil with Cd, Pb and Zn using biochar – 3 years experiment. 2016, 18th International Conference on Heavy Metals in the Environment 12.9.2016, Ghent, Belgium. s. 543-544.

SZÁKOVÁ, J. – GARCÍA SÁNCHEZ, M. – BLANC ACEBAL, M. – GARCÍA-ROMERA, I. – TLUSTOŠ, P. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Risk element sorption characteristics in soil treated by biologically transformed dry olive residue (DOR). 2016, 18th International Conference on Heavy Metals in the Environment 12.9.2016, Ghent, Belgium. s. 353-354.

VONDRÁČKOVÁ, S. – TLUSTOŠ, P. – SZÁKOVÁ, J. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); How soil amendments affect toxic elements mobility and willow growth in highly multi-contaminated soil. 2016, 18th International Conference on Heavy Metals in the Environment 12.9.2016, Ghent, Belgium. s. 357-358.

JANATOVÁ, A. – FRAŇKOVÁ, A. – TLUSTOŠ, P. – PULKRÁBEK, J. – KLOUČEK, P.Medical cannabis at CULS: cultivation and its biological activity. 2016, 21. odborný seminář s mezinárodní účastí: Aktuální otázky pěstování, zpracování a využití léčivých, aromatických a kořeninových rostlin. Praha, ČZU, 12.-14.9. 2016, ISBN: 978-80-213-2658-3.

LEKFELDT, J. – REX, M. – MERCL, F. – KULHÁNEK, M. – TLUSTOŠ, P. – MAGID, J. – DE NEERGAARD, A.Effect of bioeffectors and recycled P-fertiliser products on the growth of spring wheat. 2016, Chemical and Biological Technologies in Agriculture, roč. 3, č. 22, s. 1-18. ISSN: 2196-5641.

TLUSTOŠ, P. – MERCL, F. – BŘENDOVÁ, K. – OCHECOVÁ, P. – VONDRÁČKOVÁ, S. – SZÁKOVÁ, J.The modification of soil properties and plant uptake by the application of bioeffectors and amendments. 2016, Mechanization in Agriculture & Conserving of the Resources, roč. 62, č. 5, s. 26-29. ISSN: 0861-9638.

VANĚK, V. – BALÍK, J. – PAVLÍKOVÁ, D. – TLUSTOŠ, P.Racionální použití hnojiv. 2016, Uspořádání akcí; Racionální použití hnojiv. 2016, Praha: ČZU v Praze, 30.11.2016, 167 účastníků (7 zahraniční), kolektiv autorů.

VANĚK, V. – BALÍK, J. – PAVLÍK, M. – PAVLÍKOVÁ, D. – TLUSTOŠ, P.Výživa a hnojení polních plodin. 2016, Výživa a hnojení polních plodin. Praha: Profi Press, 2016, 220s. ISBN 978-80-86726-79-3.

MÍCHAL, P. – ŠVEHLA, P. – TLUSTOŠ, P.Tepelné zahuštění kapalné frakce fermentačního zbytku jako cesta k racionálnějšímu využití v ní obsažených živin. 2016, Odpadové vody 2016, 19.10.2016, Bratislava, Slovensko. s. 71-74. ISBN: 978-80-89882-00-7.

MÍCHAL, P. – JELÍNEK, F. – TLUSTOŠ, P.Biogas production from different biomass resources. 2016, Biomass to Power and Heat, 1.6.2016, Zittau, Görlitz. s. 93-102. ISBN: 978-3-941521-23-0.

BŘENDOVÁ, K. – MERCL, F. – TLUSTOŠ, P. – SZÁKOVÁ, J.Potenciál biocharu nasyceného fugátem ve výživě rostlin. 2016, Racionální použití hnojiv 30.11.2016, Praha. ČZU v Praze. s. 85-88. ISBN: 978-80-213-2691-0.

DREŠLOVÁ, M. – HANČ, A. – JAKL, M. – TLUSTOŠ, P.Vyluhovatelnost živin z různých druhů vermikompostů. 2016, Racionální použití hnojiv 30.11.2016, Praha. ČZU v Praze. s. 89-92. ISBN: 978-80-213-2691-0.

KOŠNÁŘ, Z. – BOUČEK, J. – TLUSTOŠ, P.Fytoremediace polycyklických aromatických uhlovodíků obsažených v popelu pomocí vermikompostu a kukuřice seté. 2016, Racionální použití hnojiv 30.11.2016, Praha. ČZU v Praze. s. 101-104. ISBN: 978-80-213-2691-0.

MERCL, F. – BŘENDOVÁ, K. – GARCÍA SÁNCHEZ, M. – KULHÁNEK, M. – JACKOVÁ, Z. – TLUSTOŠ, P.Vliv bakterie Paenibacillus mucilaginosus a popela z biomasy na výnos kukuřice při různých dávkách hnojení dusíkem. 2016, Racionální použití hnojiv 30.11.2016, Praha. ČZU v Praze. s. 105-108. ISBN: 978-80-213-2691-0.

MÍCHAL, P. – JELÍNEK, F. – IMLAUF, M. – TLUSTOŠ, P.Produkce bioplynu ze slunečnice topinambur a kukuřice. 2016, Racionální použití hnojiv 30.11.2016, Praha. ČZU v Praze. s. 109-112. ISBN: 978-80-213-2691-0.

MÍCHAL, P. – ŠVEHLA, P. – TLUSTOŠ, P.Využití odpadního tepla k tepelnému zahuštění kapalné frakce fermentačního zbytku. 2016, Racionální použití hnojiv 30.11.2016, Praha. ČZU v Praze. s. 113-116. ISBN: 978-80-213-2691-0.

TLUSTOŠ, P. – VONDRÁČKOVÁ, S. – BŘENDOVÁ, K. – MERCL, F. – SZÁKOVÁ, J.Možnosti využití odpadních látek ke hnojení. 2016, Racionální použití hnojiv 30.11.2016, Praha. ČZU v Praze. s. 53-60. ISBN: 978-80-213-2691-0.

VONDRÁČKOVÁ, S. – TLUSTOŠ, P. – SZÁKOVÁ, J.Využití aditiv pro pěstování rostlin v silně kontaminované půdě. 2016, Racionální použití hnojiv 30.11.2016, Praha. ČZU v Praze. s. 123-126. ISBN: 978-80-213-2691-0.

HAILEGNAW NIGUSS, S. – TLUSTOŠ, P. – MERCL, F. – BŘENDOVÁ, K.Evaluation of biochar effect on soil pH, inorganic nitrogen and soluble carbon. 2016, Racionální použití hnojiv 30.11.2016, Praha. ČZU v Praze. s. 93-96. ISBN: 978-80-213-2691-0.

BOUČEK, J. – KOŠNÁŘ, Z. – KULHÁNEK, M. – ČÁSTKOVÁ, T. – TLUSTOŠ, P.Vliv aplikace Bacillus amyloliquefaciens, vermikompostu, kompostu a popelu na růst a příjem živin kukuřice seté (Zea mays L.). 2016, Racionální použití hnojiv 30.11.2016, Praha. ČZU v Praze. s. 81-84. ISBN: 978-80-213-2691-0.

PRAUS, L. – SZÁKOVÁ, J. – TLUSTOŠ, P.Vliv síranů, fosforečnanů a půdních mikroorganismů na podíl snadno dostupného selenu ze selenanů přidaných do půdy. 2016, Racionální použití hnojiv 30.11.2016, Praha. ČZU v Praze. s. 117-122. ISBN: 978-80-213-2691-0.

VANĚK, V. – BALÍK, J. – PAVLÍKOVÁ, D. – TLUSTOŠ, P. Podtyp: Uspořádání akcí; Racionální použití hnojiv. 2015, Praha: ČZU v Praze, 26.11.2015, 183 účastníků (4 zahraniční), kolektiv autorů.

TVRDÁ, J. – TŮMOVÁ, N. – FUČÍKOVÁ, A. – ZÍDKOVÁ, J. – MELČOVÁ, M. – SZÁKOVÁ, J. – MLEJNEK, P. – ZÍDEK, V. – MESTEK, O. – KAŇA, A. – TLUSTOŠ, P. Podtyp: Článek v nerecenzovaném časopise (mimo kategorie RIV); Biochemical and hematological response of rats on defatted rape seeds addition into the diet. 2015, Academia Journal of Agricultural Research, 3(12), s. 395-401. ISSN: 2315-7739.

BOUČEK, J. – KULHÁNEK, M. – TLUSTOŠ, P. Podtyp: Článek v nerecenzovaném časopise (mimo kategorie RIV); Vliv aplikace kompostu, vermikompostu a jejich extraktů na růst a příjem živin kukuřicí seté (Zea Mays L.). 2015, Racionální použití hnojiv 26.11.2015, Praha. ČZU v Praze. s. 83-86. ISBN: 978-80-213-2594-4.

BŘENDOVÁ, K. – TLUSTOŠ, P. – SZÁKOVÁ, J. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Porovnání schopností komerčního biocharu a biocharu připraveného z odpadní dřevní štěpky zvýšit sorpční schopnosti kontaminované a nekontaminované fluvizemě. 2015, Racionální použití hnojiv 26.11.2015, Praha. ČZU v Praze. s. 87-90. ISBN: 978-80-213-2594-4.

KOŠNÁŘ, Z. – BOUČEK, J. – TLUSTOŠ, P. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Snížení obsahu polycyklických aromatických uhlovodíků v popelu přídavkem vermikompostu. 2015, Racionální použití hnojiv 26.11.2015, Praha. ČZU v Praze. s. 99-102. ISBN: 978-80-213-2594-4.

ZÁRUBOVÁ, P. – TLUSTOŠ, P. – SZÁKOVÁ, J. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Využití čistírenského kalu jako hnojiva ve fytoextrakčních technologiích. 2015, Racionální použití hnojiv 26.11.2015, Praha. ČZU v Praze. s. 107-110. ISBN: 978-80-213-2594-4.

MÍCHAL, P. – JELÍNEK, F. – HABART, J. – IMLAUF, M. – TLUSTOŠ, P. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Produkce bioplynu z technického konopí sklízené v různých vývojových stádiích hnojeného digestátem a jeho separovanými složkami. 2015, Racionální použití hnojiv 26.11.2015, Praha. ČZU v Praze. s. 117-120. ISBN: 978-80-213-2594-4.

MERCL, F. – BŘENDOVÁ, K. – TLUSTOŠ, P. – NAJMANOVÁ, J. – ZÁMEČNÍKOVÁ, H. – GUĽOVÁ, B. – DOBOŠOVÁ, A. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Vliv bakterie Paenibacillus mucilaginosus na koncentrace fosforu v půdním roztoku a jeho odběr jarní pšenicí. 2015, Racionální použití hnojiv 26.11.2015, Praha. ČZU v Praze. s. 111-116. ISBN: 978-80-213-2594-4.

VONDRÁČKOVÁ, S. – TLUSTOŠ, P. – SZÁKOVÁ, J. – NAJMANOVÁ, J. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Regulace příjmu toxických prvků a mikroprvků rychle rostoucími dřevinami aplikací fosforečných aditiv. 2015, Racionální použití hnojiv 26.11.2015, Praha. ČZU v Praze. s. 121-125. ISBN: 978-80-213-2594-4.

GARCÍA SÁNCHEZ, M. – SILES MARTOS, j. – CAJTHAML, T. – GARCIA-ROMERA, I. – KAPLAN, L. – TLUSTOŠ, P. – SZÁKOVÁ, J. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Digestate and fly ash applications in agricultural soils: impact in the biomass and biodiversity of fungal communities. 2015, Ecology of Soil Microorganisms 2015. Microbes as important drivers of soil processes 29.11.2015, Prague. Institute of Microbiology of the ASCR. s. 173-173.

HANČ, A. – BOUČEK, J. – ŠVEHLA, P. – TLUSTOŠ, P. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Properties of vermicompost extracts prepared under different conditions. 2015, Proceedings of the International Conference on Solid Wastes 2015: Knowledge Transfer for Sustainable Resource Management, J.W.C. Wong, R.D. Tyagi, M. Nelles and A. Selvam (Editors) 19.5.2015, Hong Kong SAR, P.R. China. Hong Kong Baptist University, 2015. s. 404-407. ISBN: 978-988-19988-8-0.

KULHÁNEK, M. – TLUSTOŠ, P. – BALÍK, J. – HOLEČKOVÁ, Z. – ČERNÝ, J. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Influence of bioeffectors application on maize growth and yield. 2015, Rhizosphere 4 21.6.2015, Maastricht, the Netherlands. Center for Soil Ecology, 2015. s. 298-298.

MERCL, F. – TEJNECKÝ, V. – HUBOVÁ, P. – TLUSTOŠ, P. – OCHECOVÁ, P. – SZÁKOVÁ, J. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); The effect of biomass ashes and bioeffectors on soil solution composition. 2015, Rhizosphere 4 21.6.2015, Maastricht, the Netherlands. Center for Soil Ecology, 2015. s. 300-300.

BRAEUER, S. – ČADKOVÁ, Z. – SZÁKOVÁ, J. – TLUSTOŠ, P. – GOESSLER, W. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Mouse ? mouse, or: Wild small terrestrial mammals as possible bioindicators for trace element levels in the environment. 2015, European Winter Conference on Plasma Spectrochemistry 22.2.2015, Münster, Germany. University of Münster, 2015. ENF1B-OP03, s. 1-1..

SZÁKOVÁ, J. – MYŠKA, A. – MLEJNEK, P. – ZÍDEK, V. – TLUSTOŠ, P. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); The effect of dietary selenium addition on the contents of both essential and risk elements in rat liver (Rattus norvegicus). 2015, EuroAnalysis XVIII, The European Conference on Analytical Chemistry 6.9.2015, Bordeaux, France. EuCheMS, SCF. s. 294-294.

SZÁKOVÁ, J. – KRÝCHOVÁ, M. – TLUSTOŠ, P. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); The contamination level of soil layers covering former hazardous waste deposit. 2015, EuroAnalysis XVIII, The European Conference on Analytical Chemistry 6.9.2015, Bordeaux, France. EuCheMS, SCF. s. 324-324.

GARCÍA SÁNCHEZ, M. – GARCIA-ROMERA, I. – SZÁKOVÁ, J. – TLUSTOŠ, P. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Assessing the impact of digestate and fly ash application on the interaction between soil microbial activity and communities and metal concentrations in a contaminated sites. 2015, ISSPA 2015, 14th International Symposium for Soil and Plant Analysis 26.1.2015, Kailua Kona, Hawaii. SPAC, ASPAC. s. 1-1.

KUBÁTOVÁ, P. – TLUSTOŠ, P. – SZÁKOVÁ, J. – BALÍK, J. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); The role of plant age in total phytoextraction efficiency of willow and poplar clones. 2015, ICOBTE 2015 FUKUOKA ABSTRACT BOOK, 13th International Conference on the Biogeochemistry of Trace Elements 12.7.2015, Fukuoka, Japonsko. ISTEB, Tokyo. s. 289-289.

TLUSTOŠ, P. – SZÁKOVÁ, J. – KUBÁTOVÁ, P. – BŘENDOVÁ, K. – HABART, J. – KAPLAN, L. Vyhodnocení intenzity kontaminace biomasy rychle rostoucích dřevin. Praha: , 2015, 0s. ISBN: ,

TLUSTOŠ, P. – KAPLAN, L. – JABLONSKÝ, I. – MERCL, F. – KOUDELA, M. – KOŠNÁŘ, Z. Vyhodnocení analýz vyplozeného žampionového substrátu. Praha: , 2015, 0s. ISBN: ,

GARCÍA SÁNCHEZ, M. – GARCIA-ROMERA, I. – CAJTHAML, T. – TLUSTOŠ, P. – SZÁKOVÁ, J. Changes in soil microbial community functionality and structure in a metal-polluted site: The effect of digestate and fly ash applications. Journal of Environmental Management, 2015, roč. 162, č. 1, s. 63-730. ISSN: 0301-4797.

GARCÍA SÁNCHEZ, M. – SILES, J. – CAJTHAML, T. – GARCIA-ROMERA, I. – TLUSTOŠ, P. – SZÁKOVÁ, J. Effect of digestate and fly ash applications on soil functional properties and microbial communities. European Journal of Soil Biology, 2015, roč. 71, č. 1, s. 1-12. ISSN: 1164-5563.

STUPKA, R. – ČÍTEK, J. – STÁDNÍK, L. – PACEK, L. – TLUSTOŠ, P. ReStEP - realistické plánování využití obnovitelných zdrojů. Náš chov, 2015, roč. 75, č. 2, s. 5-6. ISSN: 0027-8068.

GARCÍA SÁNCHEZ, M. – GARCIA-ROMERA, I. – SZÁKOVÁ, J. – KAPLAN, L. – TLUSTOŠ, P. The effectiveness of various treatments in changing the nutrient status and bioavailability of risk elements in multi-element contaminated soil. ENVIRONMENTAL SCIENCE AND POLLUTION RESEARCH, 2015, roč. 22, č. 18, s. 14325-14336. ISSN: 0944-1344.

KUBÁTOVÁ, P. – HEJCMAN, M. – VONDRÁČKOVÁ, S. – MRNKA, L. – SZÁKOVÁ, J. – TLUSTOŠ, P. Distribution of P, K, Ca, Mg, Cd, Cu, Fe, Mn, Pb and Zn in wood and bark age classes of willows and poplars used for phytoextraction on soils contaminated by risk elements. ENVIRONMENTAL SCIENCE AND POLLUTION RESEARCH, 2015, roč. 22, č. 23, s. 18801-18813. ISSN: 0944-1344.

OCHECOVÁ, P. – TLUSTOŠ, P. – SZÁKOVÁ, J. – KOŠNÁŘ, Z. – MERCL, F. Popel z biomasy – významný zdroj živin pro zemědělskou půdu. Energie 21, 2015, roč. 8, č. 6, s. 18-20. ISSN: 1803-0394.

ŠINDELÁŘOVÁ, K. – SZÁKOVÁ, J. – TREMLOVÁ, J. – MESTEK, O. – PRAUS, L. – KAŇA, A. – NAJMANOVÁ, J. – TLUSTOŠ, P. The response of broccoli (Brassica oleracea convar. italica) varieties on foliar application of selenium: uptake, translocation, and speciation. Food Additives and Contaminants Part A-Chemistry Analysis Control Exposure& Risk Assessment, 2015, roč. 32, č. 12, s. 2027-2038. ISSN: 1944-0049.

SZÁKOVÁ, J. – ZIMMERMANNOVÁ, D. – KOMÁREK, M. – SYSALOVÁ, J. – TLUSTOŠ, P. Metal sorption onto soils loaded with urban particulate matter. Chemie der Erde - Geochemistry, 2015, roč. 75, č. 1, s. 29-33. ISSN: 0009-2819.

KACÁLKOVÁ, L. – TLUSTOŠ, P. – SZÁKOVÁ, J. Phytoextraction of risk elements by willow and poplar trees. International Journal of Phytoremediation, 2015, roč. 17, č. 5, s. 414-421. ISSN: 1522-6514.

MÜHLBACHOVÁ, G. – SAGOVÁ-MAREČKOVÁ, M. – OMELKA, M. – SZÁKOVÁ, J. – TLUSTOŠ, P. The influence of soil organic carbon on interactions between microbial parameters and metal concentrations at a long-term contaminated site. Science of the Total Environment, 2015, roč. 502, č. 1, s. 218-223. ISSN: 0048-9697.

RŮŽIČKOVÁ, P. – SZÁKOVÁ, J. – HAVLÍK, J. – TLUSTOŠ, P. The effect of soil risk element contamination level on the element contents in Ocimum basilicum L.. Archives of Environmental Protection, 2015, roč. 41, č. 2, s. 47-53. ISSN: 0324-8461.

SLÁDKOVÁ, A. – SZÁKOVÁ, J. – HAVELCOVÁ, M. – NAJMANOVÁ, J. – TLUSTOŠ, P. The contents of selected risk elements and organic pollutants in soil and vegetation within a former military area. Soil & Sediment Contamination, 2015, roč. 24, č. 3, s. 325-342. ISSN: 1532-0383.

VONDRÁČKOVÁ, S. – SZÁKOVÁ, J. – DRÁBEK, O. – TEJNECKÝ, V. – HEJCMAN, M. – MÜLLEROVÁ, V. – TLUSTOŠ, P. Aluminium uptake and translocation in Al hyperaccumulator Rumex obtusifolius is affected by low-molecular-weight organic acids content and soil pH. PLoS One, 2015, roč. 10, č. 4, s. 1-18. ISSN: 1932-6203.

VACULOVIČ, T. – WARCHILOVÁ, T. – ČADKOVÁ, Z. – SZÁKOVÁ, J. – TLUSTOŠ, P. – OTRUBA, V. – KANICKÝ, V. Influence of laser ablation parameters on trueness of imaging. APPLIED SURFACE SCIENCE, 2015, roč. 351, č. 1, s. 296-302. ISSN: 0169-4332.

SZÁKOVÁ, J. – TREMLOVÁ, J. – PEGOVÁ, K. – NAJMANOVÁ, J. – TLUSTOŠ, P. Soil-to-plant transfer of native selenium for wild vegetation cover at selected locations of the Czech Republic. Environmental Monitoring and Assessment, 2015, roč. 187, č. 6, s. 358-366. ISSN: 0167-6369.

BŘENDOVÁ, K. – TLUSTOŠ, P. – SZÁKOVÁ, J. Biochar immobilizes cadmium and zinc and improves phytoextraction potential of willow plants on extremely contaminated soil. Plant, Soil and Environment, 2015, roč. 61, č. 7, s. 303-308. ISSN: 1214-1178.

ČADKOVÁ, Z. – SZÁKOVÁ, J. – MIHOLOVÁ, D. – HORÁKOVÁ, B. – KOPECKÝ, O. – KŘIVSKÁ, D. – LANGROVÁ, I. – TLUSTOŠ, P. Bioaccessibility versus bioavailability of essential (Cu, Fe, Mn, and Zn) and toxic (Pb) elements from phyto hyperaccumulator Pistia stratiotes: potential risk of dietary intake. Journal of Agricultural and Food Chemistry, 2015, roč. 63, č. 8, s. 2344-2354. ISSN: 0021-8561.

BŘENDOVÁ, K. – TLUSTOŠ, P. – SZÁKOVÁ, J. Can biochar from contaminated biomass be applied into soil for remediation purposes?. Water Air and Soil Pollution, 2015, roč. 226, č. 6, s. 1-12. ISSN: 0049-6979.

TLUSTOŠ, P. – KAPLAN, L. – HABART, J. – DUBSKÝ, M. – CHALOUPKOVÁ, Š. Pěstební substrát s podílem kompostovaného separátu. Úřad průmyslového vlastnictví. 28901. 30.11.2015.

BOUČEK, J. – KULHÁNEK, M. – TLUSTOŠ, P. Vliv aplikace kompostu, vermikompostu a jejich extraktů na růst a příjem živin kukuřicí seté (Zea Mays L.). In Racionální použití hnojiv 26.11.2015, Praha. Praha: Česká zemědělská univerzita v Praze, 2015. s. 83-86.

BŘENDOVÁ, K. – TLUSTOŠ, P. – SZÁKOVÁ, J. Porovnání schopností komerčního biocharu a biocharu připraveného z odpadní dřevní štěpky zvýšit sorpční schopnosti kontaminované a nekontaminované fluvizemě. In Racionální použití hnojiv 26.11.2015, Praha. Praha: Česká zemědělská univerzita v Praze, 2015. s. 87-90.

KOŠNÁŘ, Z. – BOUČEK, J. – TLUSTOŠ, P. Snížení obsahu polycyklických aromatických uhlovodíků v popelu přídavkem vermikompostu. In Racionální použití hnojiv 26.11.2015, Praha. Praha: Česká zemědělská univerzita v Praze, 2015. s. 99-102.

KUBÁTOVÁ, P. – TLUSTOŠ, P. – SZÁKOVÁ, J. Využití čistírenského kalu jako hnojiva ve fytoextrakčních technologiích. In Racionální použití hnojiv 26.11.2015, Praha. Praha: Česká zemědělská univerzita v Praze, 2015. s. 107-110.

MERCL, F. – BŘENDOVÁ, K. – TLUSTOŠ, P. – NAJMANOVÁ, J. – ZÁMEČNÍKOVÁ, H. – GUĹOVÁ, B. – DOBOŠOVÁ, A. Vliv bakterie Paenibacillus mucilaginosus na koncentrace fosforu v půdním roztoku a jeho odběr jarní pšenicí. In Racionální použití hnojiv 26.11.2015, Praha. Praha: Česká zemědělská univerzita v Praze, 2015. s. 111-116.

MÍCHAL, P. – JELÍNEK, F. – HABART, J. – IMLAUF, M. – TLUSTOŠ, P. Produkce bioplynu z technického konopí sklízeného v různých vývojových stádiích hnojeného digestátem a jeho separovanými složkami. In Racionální použití hnojiv 26.11.2015, Praha. Praha: Česká zemědělská univerzita v Praze, 2015. s. 117-120.

VONDRÁČKOVÁ, S. – TLUSTOŠ, P. – SZÁKOVÁ, J. – NAJMANOVÁ, J. Regulace příjmu toxických prvků a mikroprvků rychle rostoucími dřevinami aplikací fosforečných aditiv. In Racionální použití hnojiv 26.11.2015, Praha. Praha: Česká zemědělská univerzita v Praze, 2015. s. 121-125.

TLUSTOŠ, P. – SZÁKOVÁ, J. – PAVLÍKOVÁ, D. PHEs, Environment and Human Health. Dordrecht, Heidelberg, New York, London: Springer, 2014, 467s. ISBN 978-94-017-8964-6. The behavior of potentially harmful trace elements in soil-plant system: examples from open-field case studies, s. 138-150.

HABART, J. – TLUSTOŠ, P. – BALÍK, J. – KAPLAN, L. – KULHÁNEK, M. – ŠVEHLA, P. – DUBSKÝ, M. Způsob výroby pěstebního substrátu z fermentačního zbytku. Úřad průmyslového vlastnictví. 303053. 14.03.2012.

HABART, J. – TLUSTOŠ, P. – BALÍK, J. – JELÍNEK, F. Zařízení k měření složení a objemu plynu a způsob provádění tohoto měření. Úřad průmyslového vlastnictví. 303593. 21.11.2012.

TLUSTOŠ, P. – HABART, J. – BŘENDOVÁ, K. – JELÍNEK, F. – POHOŘELÝ, M. – PUNČOCHÁŘ, M. – ŠYC, M. Zařízení pro přípravu pyrolýzního koksu. Úřad průmyslového vlastnictví ČR. 26846. 24.04.2014.

ŠYC, M. – POHOŘELÝ, M. – PUNČOCHÁŘ, M. – TLUSTOŠ, P. – HABART, J. – UCEKAJ, V. Zařízení pro přípravu hnojiva z popela získaného spalováním kontaminované biomasy. Úřad průmyslového vlastnictví. 27624. 18.12.2014.

TLUSTOŠ, P. – ZÁRUBOVÁ, P. – BŘENDOVÁ, K. – HABART, J. Produkce biomasy na středně kontaminované půdě, Production of biomass on moderate contaminated soil, production of biomass; short rotation coppice; willow; popular, 2014, JE - Nejaderná energetika, spotřeba a užití energie, B - Ověřená technologie, OT I/2014, Statek Netěchovice Štěpán Netík, Týn nad Vltavou, IČ:65988345, DIČ: CZ7810101574, Technologie zahrnuje kroky, které vedou k výběru pozemků i klonů rychle rostoucích dřevin vhodný k produkci biomasy na kontaminovaných půdách. Dále zahrnuje přípravu půdy, kterou je nutno udělat na vybraném stanovišti před samotnou výsadbou klonů (RRD) a následně samotnou výsadbu, péči o porost i sklizeň plantáže vedoucí k co nejvyšším výnosům biomasy jako obnovitelného zdroje energie, které lze, vzhledem ke kontaminaci půdy na dané lokalitě očekávat a zároveň i k co nejvyššímu fytoextrakčnímu potenciálu, čímž dochází k dekontaminaci těchto lokalit a navrací jim ekonomickou hodnotu., Ekonomické přínosy pro pěstitele biomasy a vlastníky kontaminovaných pozemků lze určit z následujících údajů. Odhadované náklady na založení plantáže se pohybují ve výši 80 000,- Kč/ha. Náklady na údržbu v druhém roce se pohybují ve výši 13 500,-Kč/ha. Sklizeň se uvažuje jednou za 3 roky, což při životnosti plantáže 21 let předpokládá 7 sklizní. Výše sklizně se předpokládá 24 tun sušiny (48 t při 50% vlhkosti). Výkupní cena mokré štěpky se pohybuje okolo 1 200 Kč/t, což odpovídá 57 600 Kč za sklizeň. Náklady na sklizeň se pohybují okolo 4 500,- Kč., Česká zemědělská univerzita v Praze, 60460709, CZ - Česká republika, A - K využití výsledku jiným subjektem je vždy nutné nabytí licence, Z - Poskytovatel licence na výsledek nepožaduje v některých případech licenční poplatek, A - Výše vyčerpané části z celkových uznaných nákladů na dosažení výsledku je menší nebo rovna 5 mil. Kč

TLUSTOŠ, P. – SZÁKOVÁ, J. – ZÁRUBOVÁ, P. – BŘENDOVÁ, K. – HABART, J. – PUNČOCHÁŘ, M. – ŠYC, M. Bezpečné nakládání s kontaminovanou biomasou, Safe disposal of contaminated biomass, risk elements; harvest; transport; storage of biomass, 2014, DK - Kontaminace a dekontamin.půdy vč. pesticidů, B - Ověřená technologie, KAVR OT II/2014, EC Kutná Hora s.r.o., Karlov 197, 284 01 Kutná Hora, zastoupené: Ing. Tomáš Hardt, jednatel, IČO: 28497422, DIČ: CZ28497422, Technologie zahrnuje provedení jednofázové a dvoufázové sklizně kontaminované biomasy způsobem, který minimalizuje uvolnění kontaminantů do prostředí. Dále řeší možnosti bezpečné dopravy kontaminované biomasy a zabývá se jednotlivými procesy úprav biomasy před jejím konečným zpracováním, jako je řezání, štěpkování a sušení biomasy. V neposlední řadě technologie řeší skladování biomasy, tak aby byl zajištěn její dobrý stav před tím, než bude použita ke konečnému využití. Kontaminovaná biomasa, obzvláště pokud je skladována v podobě vysušené štěpky by měla být skladována v kryté hale s perforovanou podlahou s provzdušněním, na které je možno štěpku sušit., Oproti klasické technologii pěstování RRD je tato technologie dražší zejména ve dvou aspektech: Biomasa dosahuje nižších výnosů a fixní náklady rozpočítané na jednotku vyprodukované biomasy jsou tak vyšší a to zhruba o 10 až 30 %. Dále pro minimalizaci rekontaminace je nutné speciální zacházení, sklizeň a skladování. To vyžaduje investici do haly. Pěstování však probíhá na půdách jinak nevyužitelných. Proto lze také uvažovat s nižší i nulovou cenou za nájem půdy. Investiční náklady do lehké skladovací haly jsou cca 1 200 Kč/m2, výška uskladněné štěpky může být zhruba 3 m. Při měrné hmotnosti štěpky 0,25 t/m3 tak lze na jednom m2 uskladnit 0,75 t štěpky. Životnost haly a tedy odpisový koeficient je 15 let, což při použití diskontní sazby 3 % p. a. tvoří celkové roční náklady na odpisy zhruba 350 Kč/m2, neboli 467 Kč/t štěpky. Zpracování formou sušení a skladování v hale zvyšuje cenu zhruba o 50 – 60 % vůči štěpce zpracované na kvalitní orné půdě., Česká zemědělská univerzita v Praze, 60460709, CZ - Česká republika, A - K využití výsledku jiným subjektem je vždy nutné nabytí licence, Z - Poskytovatel licence na výsledek nepožaduje v některých případech licenční poplatek, A - Výše vyčerpané části z celkových uznaných nákladů na dosažení výsledku je menší nebo rovna 5 mil. Kč

TLUSTOŠ, P. – OCHECOVÁ, P. – SZÁKOVÁ, J. – PERNÁ, I. – HANZLÍČEK, T. – HABART, J. – STRAKA, P. On-line mapa zdrojů popela z biomasy, On-line map of biomass ash sources, on-line map, biomass ash sources, 2014, DM - Tuhý odpad a jeho kontrola, recyklace, D - Specializovaná mapa s odborným obsahem, On-line mapa zdrojů popela, Mapa zdrojů popela z biomasy představuje souborný online mapový výstup dokumentující aktuální rozložení zdrojů popela a zařízení, kde je možné popel z biomasy upravit do podoby aplikovatelného popela. Aplikace umožňuje filtrování energetických zdrojů ČR , V rámci využívání specializované mapy se neočekávají primární ekonomické přínosy, aplikace je uživatelům poskytnuta bezplatně. , C - Výsledek je využíván bez omezení okruhu uživatelů, Ministerstvo zemědělství ČR, 24.01.2012, 01/2012

TLUSTOŠ, P. – KAPLAN, L. – DUBSKÝ, M. – BAZALOVÁ, M. – SZÁKOVÁ, J. Stanovení fyzikálních a chemických vlastností pevných a kapalných složek digestátu bioplynových stanic, Determination of physical and chemical properties of solid and liquid components of digestate from biogas stations, digestate; biogas station; solid phase of digestate; nitrogen; growing media, 2014, DM - Tuhý odpad a jeho kontrola, recyklace, A - Uplatněná certifikovaná metodika, KAVR CM I/2014, Osvědčení č. 3101/2015-MZE-17221, Metodika udává přehled orientačních nákladů na pořízení vybavení laboratoře a parametrů a živin popsanými metodami., C - Výsledek je využíván bez omezení okruhu uživatelů, Odbor rostlinných komodit MZe ČR, Praha, 20.01.2015,

TLUSTOŠ, P. – OCHECOVÁ, P. – KAPLAN, L. – SZÁKOVÁ, J. – HABART, J. Aplikace popelů ze spalování biomasy na zemědělskou půdu, The biomass ash application on the agricultural land, biomass ash; fertilizing; plant growth; liming effect; soil properties; field experiments; legislation; economic aspects, 2014, DM - Tuhý odpad a jeho kontrola, recyklace, A - Uplatněná certifikovaná metodika, KAVR CM II/2014, Osvědčení č. 2084/2015-MZE-17221, Metodika vyčísluje úsporu nákladů na skládkování a minerální hnojiva při použití popelů ze spalování biomasy na zemědělské půdě., C - Výsledek je využíván bez omezení okruhu uživatelů, Odbor rostlinných komodit MZe ČR, Praha, 16.01.2015,

TLUSTOŠ, P. – SZÁKOVÁ, J. – ZÁRUBOVÁ, P. – BŘENDOVÁ, K. – HABART, J. – PUNČOCHÁŘ, M. – ŠYC, M. Skladování, přeprava a úprava kontaminované biomasy, Storing, transporting and pre-treating of contaminated biomass, contaminated biomass; risk element release, 2014, DK - Kontaminace a dekontamin.půdy vč. pesticidů, A - Uplatněná certifikovaná metodika, KAVR CM III/2014, číslo osvědčení: 922/2015-MZE-17221, Ceny za produkci pěstované biomasy rychle rostoucích dřevin jsou 140 – 160 Kč/GJ. Zpracování formou sušení a skladování v hale zvyšuje cenu štěpky o 82 Kč/GJ (50 – 60 %) vůči štěpce zpracované na kvalitní orné půdě bez nutnosti zvláštního skladování., C - Výsledek je využíván bez omezení okruhu uživatelů, Odbor rostlinných komodit MZe ČR, Praha, 13.01.2015,

HABART, J. – BŘENDOVÁ, K. – TLUSTOŠ, P. Laboratorní automaticky řízená pec k výrobě biocharu, Laboratory automatically operating furnace for biochar production, biochar; biomass; pyrolysis, 2014, JE - Nejaderná energetika, spotřeba a užití energie, B - Funkční vzorek, FV I/2014, Biotechnologie o.p.s., Jihlavská 829/72, 14000 Praha 4, Michle, Vstupní biomasa o přesné hmotnosti je umístěna na vsádkový plech. Takto připravená vstupní biomasa se vloží do reaktoru, spočívajícím v upravené muflové peci. Přesně definované podmínky pyrolýzy (finální teplota a stálý tok inertního plynu, dusíku) je zabezpečen kontrolní jednotkou. Vytápění reaktoru je zabezpečeno elektrickým spirálovým topením. Reaktor je opatřen vyzdívkou. Přívod inertního plynu (dusíku) je veden přední částí reaktoru, vyvrtaným otvorem v dvířkách. Dusík je vháněn do reaktoru laboratorní hadičkou. Spaliny jsou odváděny rourou umístěnou v horní části reaktoru., Ekonomické přínosy nelze bez dokončení výzkumu zcela jednoznačně vyčíslit. Přínosy výroby a využití biocharu jsou však potvrzeny řadou vědeckých publikací a nyní je na uživateli, aby se je za pomocí dalšího ověřování pokusil realizovat., Česká zemědělská univerzita v Praze, 60460709, null - Nepřiřazeno, A - K využití výsledku jiným subjektem je vždy nutné nabytí licence, Z - Poskytovatel licence na výsledek nepožaduje v některých případech licenční poplatek, A - Výše vyčerpané části z celkových uznaných nákladů na dosažení výsledku je menší nebo rovna 5 mil. Kč

ŠÍPKOVÁ, A. – SZÁKOVÁ, J. – COUFALÍK, P. – ZVĚŘINA, O. – KACÁLKOVÁ, L. – TLUSTOŠ, P. Mercury distribution and mobility in contaminated soils from vicinity of waste incineration plant. Plant, Soil and Environment, 2014, roč. 60, č. 2, s. 87-92. ISSN: 1214-1178.

ŠÍPKOVÁ, A. – SZÁKOVÁ, J. – TLUSTOŠ, P. Affinity of selected elements to individual fractions of soil organic matter. Water Air and Soil Pollution, 2014, roč. 225, č. 1, s. 1-11. ISSN: 0049-6979.

VONDRÁČKOVÁ, S. – HEJCMAN, M. – SZÁKOVÁ, J. – MÜLLEROVÁ, V. – TLUSTOŠ, P. Soil chemical properties affect the concentration of elements (N, P, K, Ca, Mg, As, Cd, Cr, Cu, Fe, Mn, Ni, Pb, and Zn) and their distribution between organs of Rumex obtusifolius. Plant and Soil, 2014, roč. 379, č. 1-2, s. 231-245. ISSN: 0032-079X.

OCHECOVÁ, P. – TLUSTOŠ, P. – SZÁKOVÁ, J. Wheat and soil response to wood fly ash application in contaminated soils. Agronomy Journal, 2014, roč. 106, č. 3, s. 995-1002. ISSN: 0002-1962.

ZEMANOVÁ, V. – PAVLÍK, M. – PAVLÍKOVÁ, D. – TLUSTOŠ, P. The significance of methionine, histidine and tryptophan in plant responses and adaptation to cadmium stress. Plant, Soil and Environment, 2014, roč. 60, č. 9, s. 426-432. ISSN: 1214-1178.

HEJCMAN, M. – MÜLLEROVÁ, V. – VONDRÁČKOVÁ, S. – SZÁKOVÁ, J. – TLUSTOŠ, P. Establishment of Bryum argenteum and concentrations of elements in its biomass on soils contaminated by As, Cd, Pb and Zn. ..., 2014, roč. 60, č. 11, s. 489-495. ISSN: N.

PULKRÁBEK, J. – URBAN, J. – PACEK, L. – TLUSTOŠ, P. Cukrová řepa v interaktivní mapě obnovitelných zdrojů energie. Úroda, 2014, roč. 62, č. 12, s. 50-53. ISSN: 0139-6013.

HAKL, J. – FUKSA, P. – KONEČNÁ, J. – PACEK, L. – TLUSTOŠ, P. Effect of applied cultivation technology and environmental conditions on lucerne farm yield in the Central Europe. Plant, Soil and Environment, 2014, roč. 60, č. 10, s. 475-480. ISSN: 1214-1178.

SYSALOVÁ, J. – SZÁKOVÁ, J. – TREMLOVÁ, J. – KAŠPAROVSKÁ, K. – KOTLÍK, B. – TLUSTOŠ, P. – SVOBODA, P. Methodological aspects of in vitro assessment of bio-accessible risk element pool in urban particulate matter. Biological Trace Element Research, 2014, roč. 161, č. 2, s. 216-222. ISSN: 0163-4984.

VLČKOVÁ, V. – MALINOVÁ, M. – KOUBKOVÁ, B. – SZÁKOVÁ, J. – ZÍDEK, V. – FUČÍKOVÁ, A. – ZÍDKOVÁ, J. – KOLIHOVÁ, D. – TLUSTOŠ, P. Long-term effect of diet amended by risk elements contaminated soils on risk element penetration and physiological parameters of rats. Czech Journal of Animal Science, 2014, roč. 59, č. 9, s. 416-427. ISSN: 1212-1819.

ZÍDKOVÁ, J. – MELČOVÁ, M. – BARTOŠOVÁ, K. – ŠESTÁKOVÁ, I. – ZÍDEK, V. – SZÁKOVÁ, J. – MIHOLOVÁ, D. – TLUSTOŠ, P. Impact of cadmium on the level of hepatic metallothioneins, essential elements, and selected enzymes in the experimental rat model. Czech Journal of Animal Science, 2014, roč. 59, č. 12, s. 548-556. ISSN: 1212-1819.

KACÁLKOVÁ, L. – TLUSTOŠ, P. – SZÁKOVÁ, J. Chromium, nickel, cadmium, and lead accumulation in maize, sunflower, willow, and poplar. Polish Journal of Environmental Studies, 2014, roč. 23, č. 3, s. 753-761. ISSN: 1230-1485.

GARCÍA SÁNCHEZ, M. – ŠÍPKOVÁ, A. – SZÁKOVÁ, J. – KAPLAN, L. – TLUSTOŠ, P. – OCHECOVÁ, P. Applications of organic and inorganic amendments induce changes in the mobility of mercury and macro- and micronutrients of soils. Scientific World JOURNAL, 2014, roč. 2014, č. 1, s. 1-11. ISSN: 1537-744X.

CZ BIOM, C. – TLUSTOŠ, P. – OCHECOVÁ, P. Výpočet potřebné hnojivé dávky pro aplikaci popele z biomasy, Calculation of the necessary fertilising application rates of biomass ash, biomass ash, fertilising application rates, biomass ash qualitative indicators, 2014, DM - Tuhý odpad a jeho kontrola, recyklace, Software "popel z biomasy", Program je primárně dostupný na mediálním nosiči., Software pro optimalizaci dávek popela je realizován v podobě uživatelsky jednoduchého programu pro stanovení optimální roční dávky hnojení popelem z biomasy na základě zásobenosti půdy živinami a kvalitativních parametrů popela z biomasy. Vedle toho jsou uživateli programu poskytnuty informace o doporučeném množství živin, které je nutné dodat v podobě dalších hnojiv pro dosažení optimálního hnojivého účinku pro daný typ půdy. Software je uzpůsoben pro zadávání i specifických hodnot vlastního pozemku nebo hnojiva a zohlednění formy úpravy popele před aplikací. Výsledky mohou být prezentovány v samostatném protokolu exportovaném do pdf. Program je primárně dostupný na mediálním nosiči., V rámci samotného praktického využívání softwaru se neočekávají primární ekonomické přínosy, software je uživateli poskytnut bezplatně. Uživatel jej nesmí dále nabízet za úplatu a generovat z něj ekonomický zisk., Česká zemědělská univerzita v Praze, 60460709, CZ - Česká republika, N - Využití výsledku jiným subjektem je možné bez nabytí licence (výsledek není licencován), N - Poskytovatel licence na výsledek nepožaduje licenční poplatek

HABART, J. – ZÁRUBOVÁ, P. – TLUSTOŠ, P. Software pro výpočet remediačních parametrů při pěstování rychle rostoucích dřevin na středně kontaminovaných půdách, Software for the calculation of remediation parameters for planting fast-growing trees on medium contaminated soils, fast-growing trees; biomass; risk elements; contaminated soil, 2014, JE - Nejaderná energetika, spotřeba a užití energie, SW I/2014, Zemědělské družstvo Sádek, Lhota u Příbramě č.p. 152, 261 01 Příbram I, IČO: 47048174, Software je určen pro provoz na operačním systému Windows 2000 a vyšší. Pro práci v operačním systému MAC OS je možné spuštění přes emulátor operačního systému Windows např. WINE 1.6.2. (https://www.winehq.org), Ekonomický přínos software poslouží především pěstitelům rychle rostoucích dřevin (RRD), kteří zvažují zakládání plantáží na mírně a středně kontaminované půdě, a to tím, že vypočte pravděpodobný výnos biomasy vybraného klonu RRD na vybrané lokalitě a případně i další remediační faktory. Tímto způsobem může napomoci v ekonomické rozvaze pěstitelů o rentabilitě pěstování RRD na dané lokalitě a následném rozhodnutí, zda projekt realizovat či nikoli. Dále může být software nápomocen při výběru nejvhodnějšího klonu RRD pro danou lokalitu, čímž bude dosaženo větších výnosů biomasy, čímž může dojít ke snížení nákladů a zvýšení zisků z této činnosti., Česká zemědělská univerzita v Praze, 60460709, CZ - Česká republika, A - K využití výsledku jiným subjektem je vždy nutné nabytí licence, Z - Poskytovatel licence na výsledek nepožaduje v některých případech licenční poplatek

HAKL, J. – FUKSA, P. – PACEK, L. – TLUSTOŠ, P. Podtyp: Článek v nerecenzovaném časopise (mimo kategorie RIV); Pícní plodiny jako obnovitelné zdroje energie v projektu ReStEP. 2014, Agromanuál, roč. 9, č. 9-10, s. 82–83. ISSN: 1801-7673.

VANĚK, V. – BALÍK, J. – PAVLÍKOVÁ, D. – TLUSTOŠ, P. Podtyp: Uspořádání akcí; Racionální použití hnojiv. 2014, Praha: ČZU v Praze, 27.11.2014, 195 účastníků (6 zahraničních), kolektiv autorů.

BŘENDOVÁ, K. – SZÁKOVÁ, J. – TLUSTOŠ, P. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Biochar immobilizes risk elements and improves willows biomass production on heavily contaminated soil. 2014, Book of Abstracts, 11th International Phytotechnologies Conference 2014, 30.9.2014, Heraklion (Crete), Greece. International Phytotechnology Society. s. 290-290. ISBN: 978-960-6865-81-7.

SZÁKOVÁ, J. – HAVLÍČKOVÁ, J. – ŠÍPKOVÁ, A. – GABRIEL, J. – COUFALÍK, P. – ČERVENKA, R. – ZVĚŘINA, O. – KOMÁREK, J. – TLUSTOŠ, P. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); The effect of soil microbial community on mobile portions of mercury in contaminated soil. 2014, Book of Abstracts, European Symposium on Atomic Spectrometry ESAS 2014 & 15th Czech - Slovak Spectroscopic Conference, 16.3.2014, Praha. s. 126. ISBN 978-80-905704-1-2.

ZÁMEČNÍKOVÁ, H. – NAJMANOVÁ, J. – SZÁKOVÁ, J. – BAZALOVÁ, M. – TLUSTOŠ, P. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); The analytical aspects of mobile Ca, K, Mg, P determination in soil by using various extraction methods. 2014, Book of Abstracts, European Symposium on Atomic Spectrometry ESAS 2014 & 15th Czech - Slovak Spectroscopic Conference, 16.3.2014, Praha. s. 243. ISBN 978-80-905704-1-2.

ZÁRUBOVÁ, P. – TLUSTOŠ, P. – SZÁKOVÁ, J. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Optimization of harvest term of phytoextraction short rotation coppice. 2014, Book of Abstracts, 11th International Phytotechnologies Conference 2014, 30.9.2014, Heraklion (Crete), Greece. International Phytotechnology Society. s. 130-130. ISBN: 978-960-6865-81-7.

HANČ, A. – BOUČEK, J. – ŠVEHLA, P. – TLUSTOŠ, P. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Effect of intensity and time of aeration on agrochemical properties of extracts from vermicompost. 2014, New Challenges, New Responses in the 21st Century, 9th International Conference ORBIT 2014, 26.6.2014, Gödöllö, Hungary. s. 46-46..

GARCÍA SÁNCHEZ, M. – ŠÍPKOVÁ, A. – SZÁKOVÁ, J. – KAPLAN, L. – TLUSTOŠ, P. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Digestate as an effective agent for mercury bioremediation in soil. 2014, Book of Abstracts, XVI International Biodeterioration and Biodegradation Symposium, 3.9.2014, Lodz, Poland. s. 183-183. ISBN 978-83-63929-24-4.

SZÁKOVÁ, J. – SMAŽÍKOVÁ, P. – TREMLOVÁ, J. – HANČ, A. – TLUSTOŠ, P. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); The effect of vermicompost application on selenium immobilization in soil. 2014, Book of Abstracts, XVI International Biodeterioration and Biodegradation Symposium, 3.9.2014, Lodz, Poland. s. 188-188. ISBN 978-83-63929-24-4.

FUKSA, P. – HAKL, J. – PACEK, L. – TLUSTOŠ, P. Podtyp: Článek v nerecenzovaném časopise (mimo kategorie RIV); Energetický potenciál jednoletých pícnin v projektu ReStEP. 2014, Úroda, 62, (11), s. 44-45, ISSN 0139-6013 .

GARCÍA SÁNCHEZ, M. – ŠÍPKOVÁ, A. – SZÁKOVÁ, J. – TLUSTOŠ, P. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Influence of mercury mobility on microbial activities of soil treated using different amendments. 2014, Book of Abstracts, 9th International Soil Science Congress on „The soul of Soil and Civilization“, 14.10.2014, Side, Antalya, Turkey. s. 343-343. ISBN 979-605-63090-2-1.

NEUGHSCHVANDTNER, R. – VONDRÁČKOVÁ, S. – SZÁKOVÁ, J. – TLUSTOŠ, P. – ČERNÝ, J. – KAUL, H. – WAGENTRISTL, H. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); The “eternal rye” experiment in Groß-Enzersdorf – Soil chemical characteristics after 105 years. 2014, Mitteilungen der Gesellschaft für Pflanzenbauwissenschaften, Technik in der Pflanzenproduktion 16.9.2014, Wien, Austria. Institut für Angewandte Agrarforschung. roč. 26, s. 244-245. ISSN: 0934-5116.

PACHTROG, V. – NEUGHSCHVANDTNER, R. – SZÁKOVÁ, J. – TLUSTOŠ, P. – KULHÁNEK, M. – ČERNÝ, J. – KAUL, H. – LIEBHARD, P. – WAGENTRISTL, H. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Soil chemical characteristic after 15 years of different tillage and rotation. 2014, Mitteilungen der Gesellschaft für Pflanzenbauwissenschaften, Technik in der Pflanzenproduktion 16.9.2014, Wien, Austria. Institut für Angewandte Agrarforschung. roč. 26, s. 244-245. ISSN: 0934-5116.

BŘENDOVÁ, K. – TLUSTOŠ, P. – SZÁKOVÁ, J. – BOHUNĚK, M. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Využití biouhlí (biocharu) k úpravě půdních vlastností. 2014, Racionální použití hnojiv 27.11.2014, Praha. ČZU v Praze. s. 51-57. ISBN: 978-80-213-2511-1.

KOŠNÁŘ, Z. – TLUSTOŠ, P. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Změny obsahu polycyklických aromatických uhlovodíků v půdě obohacené popelem po pěstování zeleniny. 2014, Racionální použití hnojiv 27.11.2014, Praha. ČZU v Praze. s. 88-91. ISBN: 978-80-213-2511-1.

MERCL, F. – TLUSTOŠ, P. – SZÁKOVÁ, J. – NAJMANOVÁ, J. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Akumulace olova v rychle rostoucích dřevinách. 2014, Racionální použití hnojiv 27.11.2014, Praha. ČZU v Praze. s. 96-99. ISBN: 978-80-213-2511-1.

OCHECOVÁ, P. – TLUSTOŠ, P. – SZÁKOVÁ, J. – KOŠNÁŘ, Z. – MERCL, F. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Popel z biomasy – významný zdroj živin. 2014, Racionální použití hnojiv 27.11.2014, Praha. ČZU v Praze. s. 43-50. ISBN: 978-80-213-2511-1.

TLUSTOŠ, P. – KAPLAN, L. – DUBSKÝ, M. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Možnosti uplatnění upravených složek digestátu. 2014, Racionální použití hnojiv 27.11.2014, Praha. ČZU v Praze. s. 36-42. ISBN: 978-80-213-2511-1.

VONDRÁČKOVÁ, S. – TLUSTOŠ, P. – SZÁKOVÁ, J. – NAJMANOVÁ, J. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Regulace příjmu rizikových prvků a živin rychle rostoucími dřevinami vyvápněním silně kontaminovaných půd. 2014, Racionální použití hnojiv 27.11.2014, Praha. ČZU v Praze. s. 116-119. ISBN: 978-80-213-2511-1.

ZÁRUBOVÁ, P. – TLUSTOŠ, P. – SZÁKOVÁ, J. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Využití čistírenského kalu jako hnojiva při pěstování pšenice na kontaminované půdě. 2014, Racionální použití hnojiv 27.11.2014, Praha. ČZU v Praze. s. 120-123. ISBN: 978-80-213-2511-1.

TLUSTOŠ, P. – HAKL, J. – FUKSA, P. – PACEK, L. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Prediction of forage energy potential through the regional differences in growing conditions and energy policy. 2014, Proceeding of 11th International Phytotechnologies Conference 2014, Sept. 30 - Oct. 3 2014, Heraklion, Greece, s. 326. ISBN: 978-960-6865-81-7.

MÍCHAL, P. – JELÍNEK, F. – HABART, J. – TLUSTOŠ, P. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Produkce bioplynu z technického konopí a kukuřice v různých vývojových stádiích. 2014, Racionální použití hnojiv 27.11.2014, Praha. ČZU v Praze. s. 100-103. ISBN: 978-80-213-2511-1.

VANĚK, V. – BALÍK, J. – PAVLÍKOVÁ, D. – TLUSTOŠ, P. Podtyp: Uspořádání akcí; Racionální použití hnojiv. 2013, Praha: ČZU v Praze, 28.11.2013, 189 účastníků (6 zahraničních), kolektiv autorů.

BŘENDOVÁ, K. – TLUSTOŠ, P. – SZÁKOVÁ, J. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Schopnost biocharu připraveného z kontaminované biomasy sorbovat kadmium. 2013, Racionální použití hnojiv 28.11.2013, Praha. ČZU v Praze. s. 85-88. ISBN: 978-80-213-2416-9.

JELÍNEK, F. – MÍCHAL, P. – TLUSTOŠ, P. – BAŽIL, P. – ŠPULÁKOVÁ, L. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Anaerobní digesce letorostů a listů vrb. 2013, Racionální použití hnojiv 28.11.2013, Praha. ČZU v Praze. s. 97-100. ISBN: 978-80-213-2416-9.

KAPLAN, L. – TLUSTOŠ, P. – SZÁKOVÁ, J. – NAJMANOVÁ, J. – TŮMA, J. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Vliv pevné fáze digestátu z bioplynové stanice a popele ze spalování biomasy na růst jahod. 2013, Racionální použití hnojiv 28.11.2013, Praha. ČZU v Praze. s. 101-104. ISBN: 978-80-213-2416-9.

KOŠNÁŘ, Z. – TLUSTOŠ, P. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Obsah polycyklických aromatických uhlovodíků ve směsných popelech ze spalování různých druhů biomasy. 2013, Racionální použití hnojiv 28.11.2013, Praha. ČZU v Praze. s. 111-114. ISBN: 978-80-213-2416-9.

MÍCHAL, P. – JELÍNEK, F. – TLUSTOŠ, P. – HABART, J. – POLÁČEK, J. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Vliv teploty skladování na produkci bioplynu z odpadů z údržby zeleně. 2013, Racionální použití hnojiv 28.11.2013, Praha. ČZU v Praze. s. 115-118. ISBN: 978-80-213-2416-9.

OCHECOVÁ, P. – TLUSTOŠ, P. – SZÁKOVÁ, J. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Vliv aplikace popelů ze spalování biomasy na obsah přístupných živin v půdě a výnos jarní pšenice. 2013, Racionální použití hnojiv 28.11.2013, Praha. ČZU v Praze. s. 119-122. ISBN: 978-80-213-2416-9.

RUSOVÁ, M. – SZÁKOVÁ, J. – TREMLOVÁ, J. – KULHÁNEK, M. – TLUSTOŠ, P. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Příjem selenu rostlinami řepky olejné (Brassica napus L.). 2013, Racionální použití hnojiv 28.11.2013, Praha. ČZU v Praze. s. 141-144. ISBN: 978-80-213-2416-9.

SZÁKOVÁ, J. – TLUSTOŠ, P. – PAVLÍKOVÁ, D. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Vliv pH prostředí na příjem stopových prvků rostlinami a jejich průnik do potravního řetězce. 2013, Racionální použití hnojiv 28.11.2013, Praha. ČZU v Praze. s. 51-58. ISBN: 978-80-213-2416-9.

TLUSTOŠ, P. – VONDRÁČKOVÁ, S. – OCHECOVÁ, P. – KAPLAN, L. – HABART, J. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Ovlivnění pH půd aplikací odpadních látek. 2013, Racionální použití hnojiv 28.11.2013, Praha. ČZU v Praze. s. 43-49. ISBN: 978-80-213-2416-9.

VONDRÁČKOVÁ, S. – TLUSTOŠ, P. – SZÁKOVÁ, J. – NAJMANOVÁ, J. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Vliv aplikace aditiv na bázi amorfních oxidů železa na akumulaci zinku a železa v biomase vrby Smithovy pěstované v silně kontaminované půdě. 2013, Racionální použití hnojiv 28.11.2013, Praha. ČZU v Praze. s. 161-164. ISBN: 978-80-213-2416-9.

ZÁRUBOVÁ, P. – TLUSTOŠ, P. – SZÁKOVÁ, J. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Akumulace kadmia klony vrb a topolů. 2013, Racionální použití hnojiv 28.11.2013, Praha. ČZU v Praze. s. 169-172. ISBN: 978-80-213-2416-9.

TREMLOVÁ, J. – SZÁKOVÁ, J. – BABKOVÁ, R. – NAJMANOVÁ, J. – TLUSTOŠ, P. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Distribution of arsenic compounds in Plantago laceolata L. plants during vegetation period. 2013, XVII euroANALYSIS 25.8.2013, Warsaw, Poland. Polish Chemical Society, Warsaw. s. 558-558. ISBN: 978-83-7798-089-7.

KAPLAN, L. – GARCÍA SÁNCHEZ, M. – OCHECOVÁ, P. – SZÁKOVÁ, J. – TLUSTOŠ, P. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); The effect of biomass ash as a source of macro and micronutrients for Chrysanthemum x grandiflorum planting. 2013, XVII euroANALYSIS 25.8.2013, Warsaw, Poland. Polish Chemical Society, Warsaw. s. 257-257. ISBN: 978-83-7798-089-7.

SYSALOVÁ, J. – SZÁKOVÁ, J. – TREMLOVÁ, J. – KAŠPAROVSKÁ, K. – TLUSTOŠ, P. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Methodological aspects of the determination of bioavailable portion of risk elements in urban particulate matter with simulated lung fluid. 2013, XVII euroANALYSIS 25.8.2013, Warsaw, Poland. Polish Chemical Society, Warsaw. s. 176-176. ISBN: 978-83-7798-089-7.

RŮŽIČKOVÁ, P. – SZÁKOVÁ, J. – HAVLÍK, J. – TLUSTOŠ, P. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); The effect of soil risk element contamination level on the element uptake and cyanidine contents in Ocimum basilicum L.. 2013, XVII euroANALYSIS 25.8.2013, Warsaw, Poland. Polish Chemical Society, Warsaw. s. 156-156. ISBN: 978-83-7798-089-7.

VLČKOVÁ, V. – SZÁKOVÁ, J. – ZÍDEK, V. – ZÍDKOVÁ, J. – KOLIHOVÁ, D. – TLUSTOŠ, P. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); The long-term effect of diet amended by risk elements contaminated soils on risk element penetration of rat organisms. 2013, XVII euroANALYSIS 25.8.2013, Warsaw, Poland. Polish Chemical Society, Warsaw. s. 157-157. ISBN: 978-83-7798-089-7.

KAPLAN, L. – TLUSTOŠ, P. – SZÁKOVÁ, J. – DUBSKÝ, M. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Development of sustainable growing substrates. 2013, Food and Biomass Production – Basis for a Sustainable Rural Development 1.7.2013, Zagreb, Croatia. University of Zagreb, Zagreb. s. 36-36. ISBN: 978-953-7878-07-8.

JELÍNEK, F. – GROZEVA, D. – TLUSTOŠ, P. – MÍCHAL, P. – HABART, J. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); The utilization of treated sugar beet pulps for biogas production. 2013, Food and Biomass Produstion – Basis for a Sustainable Rural Development 1.7.2013, Zagreb, Croatia. University of Zagreb, Zagreb. s. 43-43. ISBN: 978-953-7878-07-8.

VANĚK, V. – BALÍK, J. – LOŽEK, O. – PAVLÍKOVÁ, D. – TLUSTOŠ, P. Podtyp: Skripta; Výživa poľných a záhradných plodín. 2013, Profi Press SK, Nitra, SR, 2013. 184 s. ISBN: 978-80-970572-3-7.

HEJNÁK, V. – BEČKA, D. – BORŮVKA, L. – CAPOUCHOVÁ, I. – ČERNÝ, J. – FAMĚRA, O. – FUKSA, P. – HAKL, J. – HAMOUZ, K. – HAVLÍK, J. – HUČKO, B. – JEBAVÝ, L. – KAZDA, J. – KLOUČEK, P. – KOUDELA, M. – KOUŘIMSKÁ, L. – KOŽNAROVÁ, V. – KUCHTOVÁ, P. – LEGAROVÁ, V. – MAROUNEK, M. – MATULA, S. – PLACHÝ, V. – PROKINOVÁ, E. – PROKŮPKOVÁ, L. – PULKRÁBEK, J. – RADA, V. – SOUKUP, J. – STÁDNÍK, L. – STUPKA, R. – SUS, J. – SVOBODOVÁ, M. – ŠPRYSL, M. – ŠTOLC, L. – ŠTRANC, P. – TLUSTOŠ, P. – TŮMOVÁ, E. – URBAN, J. – VANĚK, V. – VAŠÁK, J. – VLKOVÁ, E. Podtyp: Skripta; Zemědělství a zdravé potraviny - specializované skriptum pro Univerzitu třetího věku. 2013, Hejnák, V., Skalický, M., Voženílková, J. (Eds.) Specializovaná skripta pro U3V. Fakulta agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů, Praha, 2013. 275 s. ISBN: 978-80-213-2356-8.

VONDRÁČKOVÁ, S. – MÜLLEROVÁ, V. – HEJCMAN, M. – TLUSTOŠ, P. – SZÁKOVÁ, J. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Effect of quick lime and superphosphate application on growth of Rumex obtusifolius in soils contaminated by cadmium and zinc. 2013, The Role of Grasslands in a Green Future – Threats and Perspectives in Less Favoured Areas 23.6.2013, Akureyri, Iceland. EGF, Zürich. s. 117-119. ISBN: 978-9979-881-20-9.

ŠÍPKOVÁ, A. – SZÁKOVÁ, J. – TLUSTOŠ, P. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Mobility of mercury species in soil as affected by soil physicochemical properties. 2013, International Conference on Mercury as a Global Pollutant 28.7.2013, Edinburgh, Scotland. Online 1 s..

BŘENDOVÁ, K. – TLUSTOŠ, P. – SZÁKOVÁ, J. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Properties of biochar prepared from contaminated biomass. 2013, Biochars, Composts, and Digestates 17.10.2013, Bari, Italy. s. 1-1.

TLUSTOŠ, P. – SZÁKOVÁ, J. – ZÁRUBOVÁ, P. – BALÍK, J. – VONDRÁČKOVÁ, S. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Phytoextraction of metals from soils by willows and poplars at field site. 2013, International Conference on The Biogeochemistry of Trace Elements 16.6.2013, Athens, Georgia, USA. s. 71-72..

ZÁRUBOVÁ, P. – TLUSTOŠ, P. – MRNKA, L. – SZÁKOVÁ, J. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Distribuce Cd a Pb v klonech rychle rostoucích dřevin v závislosti na stáří výhonu. 2013, 11. dni doktorandov experimentálnej biologie rastlín a 13. konferencia experimentálnej biologie rastlín 9.9.2013, Košice, SR. UPJŠ v Košiciach. s. 170-170. ISBN: 978-80-8152-031-0.

VONDRÁČKOVÁ, S. – HEJCMAN, M. – TLUSTOŠ, P. – SZÁKOVÁ, J. Effect of quick lime and dolomite application on mobility of elements (Cd, Zn, Pb, As, Fe and Mn) in contaminated soils. Polish Journal of Environmental Studies, 2013, roč. 22, č. 2, s. 577-589. ISSN: 1230-1485.

SZÁKOVÁ, J. – OCHECOVÁ, P. – HANZLÍČEK, T. – PERNÁ, I. – TLUSTOŠ, P. Variability of total and mobile element contents in ash derived from biomass combustion. Chemical Papers-Chemicke zvesti, 2013, roč. 67, č. 11, s. 1376-1385. ISSN: 0366-6352.

KAŠPAROVSKÁ, K. – SZÁKOVÁ, J. – SYSALOVÁ, J. – TLUSTOŠ, P. – SVOBODA, P. In-vitro biologická dostupnost rizikových prvků z inhalovaného městského sedimentujícího prachu. Chemicke listy, 2013, roč. 107, č. 4, s. 313-317. ISSN: 0009-2770.

TREMLOVÁ, J. – SZÁKOVÁ, J. – SYSALOVÁ, J. – TLUSTOŠ, P. Bioavailability of arsenic, cadmium, iron and zinc in leafy vegetables amended with urban particulate matter suspension . Journal of the Science of Food and Agriculture, 2013, roč. 93, č. 6, s. 1378-1384. ISSN: 0022-5142.

ZEMANOVÁ, V. – PAVLÍK, M. – PAVLÍKOVÁ, D. – TLUSTOŠ, P. The changes of contents of selected free amino acids associated with cadmium stress in Noccaea caerulescens and Arabidopsis halleri. Plant, Soil and Environment, 2013, roč. 59, č. 9, s. 417-422. ISSN: 1214-1178.

KAPLAN, L. – TLUSTOŠ, P. – SZÁKOVÁ, J. – NAJMANOVÁ, J. The influence of slow-release fertilizers on potted chrysanthemum growth and nutrient consumption. Plant, Soil and Environment, 2013, roč. 59, č. 9, s. 385-391. ISSN: 1214-1178.

OCHECOVÁ, P. – TLUSTOŠ, P. – SZÁKOVÁ, J. – PERNÁ, I. – HANZLÍČEK, T. Monitoring kvality popelů ze spalování biomasy (2. část – rizikové prvky, PAU). Waste Forum, 2013, roč. , č. 2, s. 67-75. ISSN: 1804-0195.

KAPLAN, L. – TLUSTOŠ, P. Vliv přítomnosti hliníku v pěstební směsi se separátem na změnu barvy kvetení hortenzie velkolisté. Zahradnictví, 2013, roč. , č. 8, s. 44-46. ISSN: 1213-7596.

TRAKAL, L. – NEUBERG, M. – SZÁKOVÁ, J. – VOHNÍK, M. – TEJNECKÝ, V. – DRÁBEK, O. – TLUSTOŠ, P. Phytoextraction and Assisted Phytoextraction of Metals from Agriculture Used Soil. Communications in Soil Science and Plant Analysis, 2013, roč. 44, č. 12, s. 1862-1872. ISSN: 0010-3624.

HABART, J. – TLUSTOŠ, P. – BALÍK, J. – JELÍNEK, F. Zařízení k měření složení a objemu plynu a způsob provádění tohoto měření. Úřad průmyslového vlastnictví. 303593. 21.11.2012.

OCHECOVÁ, P. – TLUSTOŠ, P. – SZÁKOVÁ, J. Effect of cadmium in wood ash on spring wheat vitality: pot experiment. In 16th International Conference on Heavy Metals in the Environment (ICHMET) 23.09.2012, Rome, Italy. Cedex A, France: E D P SCIENCES, 2013. s. 1-3.

VONDRÁČKOVÁ, S. – TLUSTOŠ, P. – SZÁKOVÁ, J. Effect of rock phosphate on Zn and Fe bioavailability and accumulation by Salix smithiana in heavily contaminated soil. In 16th International Conference on Heavy Metals in the Environment (ICHMET) 23.09.2012, Rome, Italy. Cedex A, France: E D P SCIENCES, 2013. s. 1-3.

TRAKAL, L. – KOMÁREK, M. – SZÁKOVÁ, J. – TLUSTOŠ, P. – TEJNECKÝ, V. – DRÁBEK, O. Sorption behavior of Cd, Cu, Pb, and Zn and their interactions in phytoremediated soil. International Journal of Phytoremediation, 2012, roč. 14, č. 8, s. 806-819. ISSN: 1522-6514.

HABART, J. – TLUSTOŠ, P. – BALÍK, J. – KAPLAN, L. – KULHÁNEK, M. – ŠVEHLA, P. – DUBSKÝ, M. Způsob výroby pěstebního substrátu z fermentačního zbytku. Úřad průmyslového vlastnictví. 303053. 14.03.2012.

TLUSTOŠ, P. – OCHECOVÁ, P. – SZÁKOVÁ, J. – PERNÁ, I. – HANZLÍČEK, T. – HABART, J. – STRAKA, P. Monitoring kvality popelů ze spalování biomasy, The ash quality monitoring of biomass combustion, ash; biomass; nutrients; pH; risk elements; polycyclic aromatic hydrocarbons; legislation; economy, 2012, DM - Tuhý odpad a jeho kontrola, recyklace, A - Uplatněná certifikovaná metodika, KAVR ČZU v Praze, osvědčení č.j. 79077/2012 - 17221, snižování nákladů spaloven, vstup nových provozoven na trh, omezení skládkování, C - Výsledek je využíván bez omezení okruhu uživatelů, Odbor rostlinných komodit MZe ČR, Praha, 26.04.2012,

TLUSTOŠ, P. – SZÁKOVÁ, J. – MÜHLBACHOVÁ, G. – NEUGHSCHVANDTNER, R. – HABART, J. Fytoremediační technologie podporované fytoextrakce, The phytoremediation technology of the induced phytoextraction, phytoextraction; cadmium; lead; remediation; contaminated soil; ethylendiaminotetraacetic acid, 2012, DK - Kontaminace a dekontamin.půdy vč. pesticidů, A - Uplatněná certifikovaná metodika, KAVR ČZU v Praze, osvědčení č.j. 79175/2012-MZE-17221, Zvýšení účinnosti fytoextrakce olova z kontaminovaných půd, aplikace levnější tekuté formy EDTA, úspora nákladů na aplikaci, aplikace nízkých dávek EDTA, C - Výsledek je využíván bez omezení okruhu uživatelů, Odbor rostlinných komodit MZe ČR, Praha, 26.04.2012,

VESELÝ, T. – NEUBERG, M. – TRAKAL, L. – SZÁKOVÁ, J. – TLUSTOŠ, P. Water Lettuce Pistia stratiotes L. Response to Lead Toxicity. Water Air and Soil Pollution, 2012, roč. 223, č. 4, s. 1847-1859. ISSN: 0049-6979.

VESELÝ, T. – TRAKAL, L. – NEUBERG, M. – SZÁKOVÁ, J. – DRÁBEK, O. – TEJNECKÝ, V. – BALÍKOVÁ, M. – TLUSTOŠ, P. Removal of Al, Fe and Mn by Pistia stratiotes L. and its stress response. Central European Journal of Biology - Online version, 2012, roč. 7, č. 6, s. 1037-1045. ISSN: 1895-104X.

NEUGSCHWANDTNER, R. – TLUSTOŠ, P. – KOMÁREK, M. – SZÁKOVÁ, J. – JAKOUBKOVÁ, L. Chemically Enhanced Phytoextraction of Risk Elements from a Contaminated Agricultural Soil Using Zea Mays and Triticum Aestivum: Performance and Metal Mobilization Over a Three Year Period. International Journal of Phytoremediation, 2012, roč. 14, č. 8, s. 754-771. ISSN: 1522-6514.

HEJCMAN, M. – VONDRÁČKOVÁ, S. – MÜLLEROVÁ, V. – ČERVENÁ, K. – SZÁKOVÁ, J. – TLUSTOŠ, P. Effect of quick lime and superphosphate additives on emergence and survival of Rumex obtusifolius seedlings in acid and alkaline soils contaminated by As, Cd, Pb, and Zn. Plant, Soil and Environment, 2012, roč. 58, č. 12, s. 561-567. ISSN: 1214-1178.

ŽALUD, P. – SZÁKOVÁ, J. – SYSALOVÁ, J. – TLUSTOŠ, P. Factors influencing uptake of contaminated particulate matter in leafy vegetables. Central European Journal of Biology -Print version, 2012, roč. 7, č. 3, s. 519-530. ISSN: 1895-104X.

VALTEROVÁ, B. – SZÁKOVÁ, J. – KOPLÍK, R. – HAVLÍK, J. – TLUSTOŠ, P. – MESTEK, O. Frakcionace a speciace As, Cd, a Zn v nadzemní biomase penízku modravého (Thlaspi cearulescens J. & C. Presl). Chemicke listy, 2012, roč. 106, č. 5, s. 392-397. ISSN: 0009-2770.

MODLINGEROVÁ, V. – SZÁKOVÁ, J. – SYSALOVÁ, J. – TLUSTOŠ, P. The effect of intensive traffic on soil and vegetation risk element contents as affected by the distance from a highway. Plant, Soil and Environment, 2012, roč. 58, č. 8, s. 379-384. ISSN: 1214-1178.

MRNKA, L. – KUCHÁR, M. – CIESLAROVÁ, Z. – MATĚJKA, P. – SZÁKOVÁ, J. – TLUSTOŠ, P. – VOSÁTKA, M. Effects of endo- and ectomycorrhizal fungi on physiological parameters and heavy metals accumulation of two species from the family Salicaceae. Water Air and Soil Pollution, 2012, roč. 223, č. 1, s. 399-410. ISSN: 0049-6979.

VESELÝ, T. – TLUSTOŠ, P. – SZÁKOVÁ, J. Organic acid enhanced soil risk element (Cd, Pb and Zn) leaching and secondary bioconcentration in water lettuce (Pistia stratiotes L.) in the rhizofiltration process. International Journal of Phytoremediation, 2012, roč. 14, č. 4, s. 335-349. ISSN: 1522-6514.

SZÁKOVÁ, J. – NOVOSADOVÁ, Z. – ZÍDEK, V. – FUČÍKOVÁ, A. – ZÍDKOVÁ, J. – MIHOLOVÁ, D. – TLUSTOŠ, P. Effect of the diet amended with risk elements contaminated soil on risk elements content in tissues and hematological parameters of rats. Czech Journal of Animal Science, 2012, roč. 57, č. 9, s. 430-441. ISSN: 1212-1819.

LEBEDA, T. – SZÁKOVÁ, J. – TLUSTOŠ, P. Hodnocení účinnosti odlučování emisí Cr(VI) z technologických zdrojů pokovování. Ochrana ovzduší, 2012, roč. 24, č. 1, s. 4-8. ISSN: 1211-0337.

MÜHLBACHOVÁ, G. – SZÁKOVÁ, J. – TLUSTOŠ, P. The heavy metal availability in long-term polluted soils as affected by EDTA and alfalfa meal treatments. Plant, Soil and Environment, 2012, roč. 58, č. 12, s. 551-556. ISSN: 1214-1178.

LEBEDA, T. – SZÁKOVÁ, J. – TLUSTOŠ, P. Obsah chromu a dalších rizikových prvků v půdě v závislosti na vzdálenosti od technologických zdrojů pokovování. Ochrana ovzduší, 2012, roč. 24, č. 2, s. 10-13. ISSN: 1211-0337.

PUPÍKOVÁ, Z. – SZÁKOVÁ, J. – SYSALOVÁ, J. – MESTEK, O. – TLUSTOŠ, P. Direct and subsequent effects of contaminated urban particulate matter on risk element mobility and plant-availability in soil. Polish Journal of Environmental Studies, 2012, roč. 21, č. 6, s. 1807-1815. ISSN: 1230-1485.

OCHECOVÁ, P. – TLUSTOŠ, P. – SZÁKOVÁ, J. – PERNÁ, I. – HANZLÍČEK, T. – HABART, J. Monitoring kvality popelů ze spalování biomasy (1. část - živiny). Waste Forum, 2012, roč. 2012, č. 4, s. 204-210. ISSN: 1804-0195.

BŘENDOVÁ, K. – TLUSTOŠ, P. – SZÁKOVÁ, J. – HABART, J. Podtyp: Článek v nerecenzovaném časopise (mimo kategorie RIV); Biochar properties from different materials of plant origin. 2012, European Chemical Bulletin, 2012, roč. 1, č. 12, s. 535-539. ISSN: 2063-5346.

ZÁRUBOVÁ, P. – TLUSTOŠ, P. – VONDRÁČKOVÁ, S. – MRNKA, L. – SZÁKOVÁ, J. – PAVLÍKOVÁ, D. Podtyp: Článek v nerecenzovaném časopise (mimo kategorie RIV); Restoration of contaminated soil sites with the aid of fast growing trees. 2012, European Chemical Bulletin, 2012, roč. 1, č. 9, s. 391-396. ISSN: 2063-5346.

BŘENDOVÁ, K. – TLUSTOŠ, P. – SZÁKOVÁ, J. – HABART, J. – POHOŘELÝ, M. – PUNČOCHÁŘ, M. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Příprava biocharu z různých druhů biomasy. 2012, Racionální použití hnojiv 29.11.2012, Praha. ČZU v Praze. s. 91-95. ISBN: 978-80-213-2331-5.

KAPLAN, L. – TLUSTOŠ, P. – SZÁKOVÁ, J. – NAJMANOVÁ, J. – TŮMA, J. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Vliv pevné fáze digestátu z bioplynové stanice na růst balkonové rostliny sutery srdčité. 2012, Racionální použití hnojiv 29.11.2012, Praha. ČZU v Praze. s. 126-130. ISBN: 978-80-213-2331-5.

OCHECOVÁ, P. – TLUSTOŠ, P. – SZÁKOVÁ, J. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Celkový obsah arsenu a kadmia v popelech ze spalování biomasy. 2012, Racionální použití hnojiv 29.11.2012, Praha. ČZU v Praze. s. 142-145. ISBN: 978-80-213-2331-5.

JELÍNEK, F. – ONDRÁČKOVÁ, T. – MÍCHAL, P. – HABART, J. – TLUSTOŠ, P. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Anaerobní digesce listů rychle rostoucích dřevin. 2012, Racionální použití hnojiv 29.11.2012, Praha. ČZU v Praze. s. 121-125. ISBN: 978-80-213-2331-5.

SZÁKOVÁ, J. – SYSALOVÁ, J. – TLUSTOŠ, P. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Vliv znečištění ovzduší na kvalitu produkce. 2012, Racionální použití hnojiv 29.11.2012, Praha. ČZU v Praze. s. 29-34. ISBN: 978-80-213-2331-5.

DUBSKÝ, M. – TLUSTOŠ, P. – KAPLAN, L. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Využití pevné fáze digestátu pro přípravu pěstebních substrátů. 2012, Racionální použití hnojiv 29.11.2012, Praha. ČZU v Praze. s. 53-58. ISBN: 978-80-213-2331-5.

VONDRÁČKOVÁ, S. – TLUSTOŠ, P. – SZÁKOVÁ, J. – NAJMANOVÁ, J. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Vliv aplikace superfosfátu na akumulaci Cd, Zn a Fe v biomase vrby Smithovy pěstované v silně kontaminované půdě. 2012, Racionální použití hnojiv 29.11.2012, Praha. ČZU v Praze. s. 186-191. ISBN: 978-80-213-2331-5.

ZÁRUBOVÁ, P. – TLUSTOŠ, P. – SZÁKOVÁ, J. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Vliv organického hnojení na akumulaci kadmia a olova v klonech vrb. 2012, Racionální použití hnojiv 29.11.2012, Praha. ČZU v Praze. s. 198-203. ISBN: 978-80-213-2331-5.

OCHECOVÁ, P. – TLUSTOŠ, P. – SZÁKOVÁ, J. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Effect of cadmium in wood ash on spring wheat vitality: pot experiment. 2012, 16th International Conference on Heavy Metals in the Environment 23.–27.9.2012, Rome, Italy. CNR, Rende. CD 3 s..

VONDRÁČKOVÁ, S. – TLUSTOŠ, P. – SZÁKOVÁ, J. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Effect of rock phosphate on Zn and Fe bioavailability and accumulation by Salix smithiana in heavily contaminated soil. 2012, 16th International Conference on Heavy Metals in the Environment 23.–27.9.2012, Rome, Italy. CNR, Rende. CD 3 s..

ŠÍPKOVÁ, A. – SZÁKOVÁ, J. – COUFALÍK, P. – TLUSTOŠ, P. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); The effectivity of various extraction agents to release mercury from anthropogenically contaminated soils. 2012, 5th International Symposium on Biosorption and Bioremediation 24.-28.6.2012, Praha. ICT Prague Press. s. 41-44. ISBN: 978-80-7080-825-2.

SEHNAL, M. – TREMLOVÁ, J. – SZÁKOVÁ, J. – NAJMANOVÁ, J. – TLUSTOŠ, P. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Risk elements uptake by less common types of vegetables. 2012, 5th International Symposium on Biosorption and Bioremediation 24.-28.6.2012, Praha. ICT Prague Press. s. 37-40. ISBN: 978-80-7080-825-2.

ZEMANOVÁ, V. – PAVLÍKOVÁ, D. – NAJMANOVÁ, J. – TLUSTOŠ, P. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Free amino acids accumulation in two ecotypes Thlaspi caerulescens in response to cadmium stress. 2012, Protection and Restoration of the Environment XI 3.-6.7.2012, Thessaloniki, Greece. s. 1670-1679. ISBN: 978-960-99922-1-3.

ZEMANOVÁ, V. – PAVLÍKOVÁ, D. – NAJMANOVÁ, J. – TLUSTOŠ, P. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Akumulace volných aminokyselin ve dvou ekotypech hyperakumulátoru Thlaspi caerulescens. 2012, Vliv abiotických a biotických stresorů na vlastnosti rostlin 2012 1.-2.2.2012, Praha. ČZU v Praze. s. 201-204. ISBN: 978-80-213-2247-9.

TLUSTOŠ, P. – KAPLAN, L. – OCHECOVÁ, P. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Minerální hnojiva v zahradnictví. 2012, Racionální použití hnojiv 29.11.2012, Praha. ČZU v Praze. s. 59-64. ISBN: 978-80-213-2331-5.

VANĚK, V. – TLUSTOŠ, P. – ČERNÝ, J. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Zásady racionálního hnojení ovocných sadů. 2012, Racionální použití hnojiv 29.11.2012, Praha. ČZU v Praze. s. 71-78. ISBN: 978-80-213-2331-5.

MÜLLEROVÁ, V. – HEJCMAN, M. – VONDRÁČKOVÁ, S. – ČERVENÁ, K. – TLUSTOŠ, P. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Schopnost šťovíku tupolistého tolerovat a akumulovat rizikové prvky na silně kontaminovaných půdách. 2012, Biodiverzita 2012, 25. - 26. 2012, Mělník - Chloumek.

VANĚK, V. – BALÍK, J. – PAVLÍKOVÁ, D. – TLUSTOŠ, P. Podtyp: Uspořádání akcí; Racionální použití hnojiv. 2011. Praha: ČZU v Praze, 30.11.2011, 156 účastníků (6 zahraničních), kolektiv autorů.

PACÁKOVÁ, I. – SZÁKOVÁ, J. – GOESSLER, W. – TLUSTOŠ, P. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Arsenic compounds uptake by plants growing in soils contaminated by mining activities. 2011. In: Goldschmidt Conference 2011 14.8.2011, Praha. Twickenham: EAGGS, 2011. s. 1584-1584.

BŘENDOVÁ, K. – TLUSTOŠ, P. – SZÁKOVÁ, J. – NAJMANOVÁ, J. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Využití rostlin s vysokou schopností akumulace kovů k čištění půd. 2011. In: Racionální použití hnojiv 30.11.2011, Praha. ČZU v Praze, 2011. s. 74-79. ISBN: 978-80-213-2224-0.

OCHECOVÁ, P. – TLUSTOŠ, P. – SZÁKOVÁ, J. – HABART, J. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Celkové obsahy živin v popelích ze spalování biomasy. 2011. In: Racionální použití hnojiv 30.11.2011, Praha. ČZU v Praze, 2011. s. 107-111. ISBN: 978-80-213-2224-0.

TLUSTOŠ, P. – PAVLÍKOVÁ, D. – VANĚK, V. – HABART, J. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Síra v životním prostředí. 2011. In: Racionální použití hnojiv 30.11.2011, Praha. ČZU v Praze, 2011. s. 15-20. ISBN: 978-80-213-2224-0.

ZÁRUBOVÁ, P. – TLUSTOŠ, P. – SZÁKOVÁ, J. – HABART, J. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Akumulace kadmia a zinku rychle rostoucími dřevinami. 2011. In: Racionální použití hnojiv 30.11.2011, Praha. ČZU v Praze, 2011. s. 161-165. ISBN: 978-80-213-2224-0.

KAPLAN, L. – TLUSTOŠ, P. – SZÁKOVÁ, J. – NAJMANOVÁ, J. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Vliv pevné fáze digestátu z bioplynové stanice na růst a kvetení chryzantém. 2011. In: Racionální použití hnojiv 30.11.2011, Praha. ČZU v Praze, 2011. s. 102-106. ISBN: 978-80-213-2224-0.

PEGOVÁ, K. – SZÁKOVÁ, J. – NAJMANOVÁ, J. – TLUSTOŠ, P. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Celkové obsahy selenu v půdě a ve volně rostoucí vegetaci na vybrané lokalitě. 2011. In: Racionální použití hnojiv 30.11.2011, Praha. ČZU v Praze, 2011. s. 118-121. ISBN: 978-80-213-2224-0.

TREMLOVÁ, J. – SZÁKOVÁ, J. – NAJMANOVÁ, J. – TLUSTOŠ, P. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Celkové obsahy rizikových prvků v rostlinných společenstvech volně rostoucích v blízkosti bývalých stříbrných dolů v Nalžovských Horách. 2011. In: Racionální použití hnojiv 30.11.2011, Praha. ČZU v Praze, 2011. s. 140-144. ISBN: 978-80-213-2224-0.

VONDRÁČKOVÁ, S. – TLUSTOŠ, P. – SZÁKOVÁ, J. – NAJMANOVÁ, J. – JAKOUBKOVÁ, L. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Účinek dolomitu na přijatelnost kadmia a olova ve dvou silně kontaminovaných půdách v České republice. 2011. In: Racionální použití hnojiv 30.11.2011, Praha. ČZU v Praze, 2011. s. 151-155. ISBN: 978-80-213-2224-0.

JELÍNEK, F. – HABART, J. – TLUSTOŠ, P. – ŠNAJDR, M. – GROZEVA, D. – MÍCHAL, P. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Vliv termotlaké hydrolýzy na anaerobní digesci výlisků z cukrové řepy. 2011. In: Racionální použití hnojiv 30.11.2011, Praha. ČZU v Praze, 2011. s. 98-101. ISBN: 978-80-213-2224-0.

KAPLAN, L. – TLUSTOŠ, P. – SZÁKOVÁ, J. – NAJMANOVÁ, J. – HABART, J. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); The use of digestate as an alternative source of nutrients in the growing medium in the cultivation of potted chrysanthemum from „Multiflora“. 2011. In: Proceedings of International Conference Soil, Plant and Food Interactions 6.9.2011, Brno. MENDELU in Brno, 2011. s. 153-157. ISBN: 978-80-7375-534-8.

OCHECOVÁ, P. – TLUSTOŠ, P. – SZÁKOVÁ, J. – HABART, J. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); The content of risk elements and nutrients in ashes after biomass combustion and their potential use. 2011. In: Proceedings of International Conference Soil, Plant and Food Interactions 6.9.2011, Brno. MENDELU in Brno, 2011. s. 324-329. ISBN: 978-80-7375-534-8.

VONDRÁČKOVÁ, S. – TLUSTOŠ, P. – SZÁKOVÁ, J. – NAJMANOVÁ, J. – JAKOUBKOVÁ, L. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); The effect of lime application on the mobility of cadmium, zinc and lead in heavily contaminated soils. 2011. In: Proceedings of International Conference Soil, Plant and Food Interactions 6.9.2011, Brno. MENDELU in Brno, 2011. s. 714-719. ISBN: 978-80-7375-534-8.

BALÍK, J. – BORŮVKA, L. – FAMĚRA, O. – HEJNÁK, V. – HUČKO, B. – HLAVA, J. – JEBAVÝ, M. – KAZDA, J. – KLABZUBA, J. – KOPECKÝ, O. – KOUDELA, M. – KOUŘIMSKÁ, L. – KOŽNAROVÁ, V. – KUNT, M. – LACHMAN, J. – MAREČEK, J. – MATULA, S. – MERUNKOVÁ, I. – ELIÁŠOVÁ, B. – NOVÁK, J. – PROKINOVÁ, E. – RYŠÁNEK, P. – SKALICKÝ, M. – SOUKUP, J. – SUS, J. – SVOBODOVÁ, L. – SVOBODOVÁ, M. – ŠEBKOVÁ, N. – ŠTOLCOVÁ, M. – TITĚRA, D. – TLUSTOŠ, P. – TOLAR, V. – VANĚK, V. – VOŘÍŠEK, K. – ZELENÝ, V. Podtyp: Skripta; Naše zahrada - specializované skriptum pro U3V. 2011. Specializovaná skripta pro U3V. Fakulta agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů, Praha, 2011. 271 s. ISBN: 978-80-213-2162-5.

MIHALÍK, J. – TLUSTOŠ, P. – SZÁKOVÁ, J. The Impact of an Abandoned Uranium Mining Area on the Contamination of Agricultural Land in its Surroundings. Water Air and Soil Pollution, 2011, roč. 215, č. 1-4, s. 693 - 700. ISSN: 0049-6979.

TRAKAL, L. – NEUBERG, M. – TLUSTOŠ, P. – SZÁKOVÁ, J. – TEJNECKÝ, V. – DRÁBEK, O. Dolomite limestone application as a chemical immobilization of metal contaminated soil. Plant, Soil and Environment, 2011, roč. 57, č. 4, s. 173-179. ISSN: 1214-1178.

TRAKAL, L. – KOMÁREK, M. – SZÁKOVÁ, J. – ZEMANOVÁ, V. – TLUSTOŠ, P. Biochar application to metal-contaminated soil: Evaluating of Cd, Cu, Pb and Zn sorption behavior using single- and multi-element sorption experiment. Plant, Soil and Environment, 2011, roč. 57, č. 8, s. 372-380. ISSN: 1214-1178.

SZÁKOVÁ, J. – TLUSTOŠ, P. – GOESSLER, W. – POKORNÝ, T. – FINDENIG, S. – BALÍK, J. The effect of soil contamination level and plant origin on contents of arsenic, cadmium, zinc, and arsenic compounds in Mentha aquatica L.. Archives of Environmental Protection, 2011, roč. 37, č 2, s. 109-121. ISSN: 0324-8461.

MIHALÍK, J. – TLUSTOŠ, P. – SZÁKOVÁ, J. The influence of citric acid on mobility of radium and metals accompanying uranium phytoextraction. Plant, Soil and Environment, 2011, roč. 57, č 11, s. 526-531. ISSN: 1214-1178.

VESELÝ, T. – TLUSTOŠ, P. – SZÁKOVÁ, J. Organic salts enhanced soil risk elements leaching and bioaccumulation in Pistia stratiotes. Plant, Soil and Environment, 2011, roč. 57, č 4, s. 166-172. ISSN: 1214-1178.

JAVORSKÁ, H. – TLUSTOŠ, P. – KALISZOVÁ, R. Distribution of polychlorinated bifenyl congeners in root vegetables. Polish Journal of Environmental Studies, 2011, roč. 20, č 1, s. 93-99. ISSN: 1230-1485.

KACÁLKOVÁ, L. – TLUSTOŠ, P. The uptake of persistent organic pollutants by plants. Central European Journal of Biology -Print version, 2011, roč. 6, č 2, s. 223-235. ISSN: 1895-104X.

KAŠPAROVÁ, M. – SZÁKOVÁ, J. – SYSALOVÁ, J. – TLUSTOŠ, P. Vliv dopravy na obsah vybraných rizikových prvků v půdě a vegetaci v blízkosti dálnice D1. Ochrana ovzduší, 2011, roč. 23, č 3, s. 12-17. ISSN: 1211-0337.

KOTALOVÁ, D. – SZÁKOVÁ, J. – SYSALOVÁ, J. – TLUSTOŠ, P. Obsahy vybraných polutantů v půdě a vegetačním pokryvu v ostravském městském obvodu zatíženém emisemi z průmyslové výroby. Ochrana ovzduší, 2011, roč. 23, č. 3, s. 24-31. ISSN: 1211-0337.

VESELÝ, T. – TLUSTOŠ, P. – SZÁKOVÁ, J. The use of water lettuce (Pistia atratiotes L.) for rhizofiltration of a highly polluted solution by cadmium and lead. International Journal of Phytoremediation, 2011, roč. 13, č 9, s. 859-872. ISSN: 1522-6514.

HABART, J. – TLUSTOŠ, P. – BALÍK, J. – HANČ, A. – JELÍNEK, F. – POHOŘELÝ, M. – PUNČOCHÁŘ, M. Soustava pro fermentaci pevné biomasy. Úřad průmyslového vlastnictví. 21952. 21.03.2011.

HABART, J. – TLUSTOŠ, P. – BALÍK, J. – HANČ, A. – JELÍNEK, F. – POHOŘELÝ, M. – PUNČOCHÁŘ, M. Soustava pro fermentaci pevné biomasy. Úřad průmyslového vlastnictví. 302733. 24.08.2011.

NEUGSCHWANDTNER, R. – TLUSTOŠ, P. – KOMÁREK, M. – JAKOUBKOVÁ, L. Handbook of Phytoremediation. New York, USA: Nova Publishers, 2011. 794s. ISBN 978-1-61728-753-4. Considerations on chemically-enhanced phytoextraction of Pb using EDTA under field conditions, s. 775-782.

JAKL, M. – JAKLOVÁ DYTRTOVÁ, J. – TLUSTOŠ, P. Kombinované studium komplexů Cd s kyselinou šťavelovou pomocí ASV a ESI-MS. In Sborník přednášek mezinárodní odborné konference XXX. Moderní Elektrochemické Metody 24.52010, Jetřichovice. Ústí nad Labem: BEST Servis, Ústí nad Labem, 2010. s. 85 - 88.

Zařízení k měření složení a objemu plynu - Ing. Jan Habart, Ph.D., prof. Ing. Pavel Tlustoš, CSc., prof. Ing. Jiří Balík, CSc., Ing. František Jelínek, 2010

Biologicky dostupné podíly rizikových prvků v listové zelenině - Jana Tremlová (externí), doc. Ing. Jiřina Száková, CSc., Jiřina Sysalová (externí), prof. Ing. Pavel Tlustoš, CSc., 2010

Vliv kontaminovaného sedimentujícího prachu na obsah rizikových prvků v listové zelenině - Petr Žalud (externí), doc. Ing. Jiřina Száková, CSc., Jiřina Sysalová (externí), prof. Ing. Pavel Tlustoš, CSc., 2010

Sledování pohybu vody a transportu rizikových prvků v půdě a do rostliny - Mgr. Marek Neuberg, Mgr. Lukáš Trakal, prof. Ing. Daniela Pavlíková, CSc., prof. Ing. Pavel Tlustoš, CSc., prof. Ing. Jiří Balík, CSc., 2010

Effect of soil properties and sample preparation on extractable and soluble Pb and Cd fractions in soils - doc. Ing. Jiřina Száková, CSc., Ing. Daniela Miholová, CSc., prof. Ing. Pavel Tlustoš, CSc., RNDr. Ivana Šestáková, CSc. (externí), Zuzana Frková (externí), 2010

Význam dlouhodobých pokusů pro praxi, vědu a zaměření výzkumu - prof. Ing. Jiří Balík, CSc., prof. Ing. Daniela Pavlíková, CSc., prof. Ing. Pavel Tlustoš, CSc., prof. Ing. Václav Vaněk, CSc., 2010

Vliv vápnění na biopřístupnost mědi a její příjem olší - Ing. Michal Jakl, Ing. Ivan Kuneš, Ph.D., Jana Jaklová Dytrtová (externí), Ing. Martin Baláš, prof. Ing. Pavel Tlustoš, CSc., 2010

VANĚK, V. – PAVLÍKOVÁ, D. Podtyp: Uspořádání akcí; Racionální použití hnojiv. 2010. Místo konání: Praha, ČZU v Praze Stát konání: ČR Datum zahájení: 30.11.2011 Datum ukončení: 30.11.2011 Počet účastníků: 156 Počet zahraničních účastníků: 6 Typ akce: celostátní.

Ověření účinku NPK hnojiva pozvolně uvolňující dusík u hrnkových chryzantém - Ing. Lukáš Kaplan, prof. Ing. Pavel Tlustoš, CSc., doc. Ing. Jiřina Száková, CSc., Ing. Jana Najmanová, 2010

Vliv dolomitického vápence na snížení pohybu kadmia a olova půdním profilem - Mgr. Lukáš Trakal, prof. Ing. Pavel Tlustoš, CSc., doc. Ing. Jiřina Száková, CSc., 2010

A comparison of three different remediation techniques of risk elements contaminated soil via lysimeter trial - Mgr. Lukáš Trakal, prof. Ing. Pavel Tlustoš, CSc., doc. Ing. Jiřina Száková, CSc., Mgr. Marek Neuberg, 2010

Popis laboratorního zařízení pro anaerobní digesci organických materiálů a ověření jeho funkčnosti - Ing. František Jelínek, Ing. Jan Habart, Ph.D., prof. Ing. Pavel Tlustoš, CSc., Pavel Míchal (externí), 2010

Využití organických kyselin a jejich solí k dekontaminaci půd rizikovými prvky - Ing. Tomáš Veselý, prof. Ing. Pavel Tlustoš, CSc., doc. Ing. Jiřina Száková, CSc., 2010

Selectivity and efficiency of organic acids and their salts on risk elements concentration in soil leachate - Ing. Tomáš Veselý, prof. Ing. Pavel Tlustoš, CSc., doc. Ing. Jiřina Száková, CSc., 2010

Využití dlouhodobých polních pokusů pro hodnocení změn mobility rizikových prvků v půdě - doc. Ing. Jiřina Száková, CSc., prof. Ing. Pavel Tlustoš, CSc., doc. RNDr. Michal Hejcman, Ph.D., 2010

Přímý a následný vliv kontaminace půdy městským sedimentujícím prachem na příjem vybraných prvků rostlinami špenátu - doc. Ing. Jiřina Száková, CSc., Jiřina Sysalová (externí), prof. Ing. Pavel Tlustoš, CSc., 2010

Příjem rizikových prvků rostlinami rákosu obecného (Phragmites australis L.) rostoucího na kontaminované půdě - Lucie Králová (externí), doc. Ing. Jiřina Száková, CSc., prof. Ing. Pavel Tlustoš, CSc., 2010

Arsenic speciation in urban particulate matter extracted with simulated gastric and pancreatic solution - Jana Tremlová (externí), Thomas Zahel (externí), doc. Ing. Jiřina Száková, CSc., Jiřina Sysalová (externí), Walter Gössler (externí), prof. Ing. Pavel Tlustoš, CSc., 2010

Vybrané metody remediace půd kontaminovaných rizikovými prvky - doc. Ing. Jiřina Száková, CSc., prof. Ing. Pavel Tlustoš, CSc., 2010

Příjem mikroprvků rostlinami chryzantém - Ing. Lukáš Kaplan, prof. Ing. Pavel Tlustoš, CSc., doc. Ing. Jiřina Száková, CSc., 2010

MIHALÍK, J. – TLUSTOŠ, P. – SZÁKOVÁ, J. Comparison of willow and sunflower for uranium phytoextraction induced by citric acid. Journal of Radioanalytical and Nuclear Chemistry, 2010, roč. 285, č. 2, s. 279 - 285. ISSN: 0236-5731.

PAVLÍK, M. – PAVLÍKOVÁ, D. – STASZKOVÁ, L. – NEUBERG, M. – KALISZOVÁ, R. – SZÁKOVÁ, J. – TLUSTOŠ, P. The effect of arsenic contamination on amino acids metabolism in Spinacia oleracea L.. Ecotoxicology and Environmental Safety, 2010, roč. 73, č. 6, s. 1309 - 1313. ISSN: 0147-6513.

KALISZOVÁ, R. – JAVORSKÁ, H. – TLUSTOŠ, P. – BALÍK, J. Polycyclic aromatic hydrocarbons in the atmosphere-soil-plant system. The root uptake role and consequences. . Fresenius Environmental Bulletin, 2010, roč. 19, č. 3, s. 406 - 416. ISSN: 1018-4619.

HEJCMAN, M. – SZÁKOVÁ, J. – SCHELLBERG, J. – ŠREK, P. – TLUSTOŠ, P. – BALÍK, J. The Rengen Grassland experiment: bryophytes biomass and element concentrations after 65 years of fertilizer application. Environmental Monitoring and Assessment, 2010, roč. 166, č. 1-4, s. 653-662. ISSN: 0167-6369.

HEJCMAN, M. – SZÁKOVÁ, J. – SCHELLBERG, J. – TLUSTOŠ, P. The Rengen Grassland Experiment: relationship between soil and biomass chemical properties, amount of elements applied, and their uptake. Plant and Soil, 2010, roč. 333, č. 1-2, s. 163-179. ISSN: 0032-079X.

FUKSOVÁ, Z. – SZÁKOVÁ, J. – BALÍK, J. – TLUSTOŠ, P. Growth and metal uptake by plants grown in mono- and Dual culture in metal–contaminated soils. Soil & Sediment Contamination, 2010, roč. 19, č. 0, s. 188 - 203. ISSN: 1532-0383.

SZÁKOVÁ, J. – HAVLÍK, J. – VALTEROVÁ, B. – TLUSTOŠ, P. – GOESSLER, W. The contents of risk elements, arsenic speciation, and possible interactions of elements and betalains in beetroot (Beta vulgaris, L.) growing in contaminated soil. Central European Journal of Biology - Online version, 2010, roč. 5, č. 5, s. 692 - 701. ISSN: 1895-104X.

HABART, J. – TLUSTOŠ, P. – HANČ, A. – ŠVEHLA, P. – VÁŇA, J. – TLUKA, P. – JELÍNEK, F. The role of aeration intensity, temperature regimes and composting mixture on gaseous emission during composting . Compost Science & Utilization, 2010, roč. 18, č. 3, s. 194 - 200. ISSN: 1065-657X.

KRÁLOVÁ, L. – SZÁKOVÁ, J. – KUBÍK, Š. – TLUSTOŠ, P. – BALÍK, J. The variability of arsenic and other risk element uptake by individual plant species growing on contaminated soil. Soil & Sediment Contamination, 2010, roč. 19, č. 0, s. 617 - 634. ISSN: 1532-0383.

TREMLOVÁ, J. – SZÁKOVÁ, J. – TLUSTOŠ, P. Hodnocení možného vlivu rizikových prvků obsažených v půdě na organismus člověka . Chemicke listy, 2010, roč. 104, č. 0, s. 349 - 352. ISSN: 0009-2770.

MALIŠOVÁ, K. – MESTEK, O. – KOMÍNKOVÁ, J. – ŠANTRŮČEK, J. – SZÁKOVÁ, J. – TLUSTOŠ, P. Frakcionace stopových prvků v listech vrby (Salix spp.). Chemicke listy, 2010, roč. 104, č 0, s. 172-176. ISSN: 0009-2770.

HEJCMAN, M. – SZÁKOVÁ, J. – SCHELLBERG, J. – ŠREK, P. – TLUSTOŠ, P. The Rengen Grassland Experiment: soil contamination by trace elements after 65 years of Ca, N, P and K fertiliser application . Nutrient cycling in agroecosystems, 2009, roč. 83, č. 1, s. 39-50. ISSN: 1385-1314.

JAVORSKÁ, H. – TLUSTOŠ, P. – KOMÁREK, M. – LEŠTAN, D. – KALISZOVÁ, R. – SZÁKOVÁ, J. Effect of ozonation on polychlorinated biphenyl degradation and on soil physico-chemical properties. Journal of Hazardous Materials, 2009, roč. 161, č. 0, s. 1202 - 1207. ISSN: 0304-3894.

JAVORSKÁ, H. – TLUSTOŠ, P. – KALISZOVÁ, R. Degradation of polychlorinated biphenyls in the rhizospere of rape, Brassica napus L.. Bulletin of Environmental Contamination and Toxicology , 2009, roč. 82, č. 0, s. 727 - 731. ISSN: 0007-4861.

KOMÁREK, M. – ETTLER, V. – SZÁKOVÁ, J. – ŠEBEK, O. – TLUSTOŠ, P. Bioavailability of lead and cadmium in soils artificially contaminated with smelter fly ash. Bulletin of Environmental Contamination and Toxicology , 2009, roč. 83, č. 2, s. 286 - 290. ISSN: 0007-4861.

SZÁKOVÁ, J. – TLUSTOŠ, P. – GÖSSLER, W. – FINDENIG, S. – RICHTROVÁ, E. – BALÍK, J. A comparison of arsenic mobility in Phaseolus vulgaris, Mentha aquatica, and Pteris cretica rhizosphere. Central European Journal of Biology - Online version, 2009, roč. 4, č. 1, s. 107 - 116. ISSN: 1895-104X.

HANČ, A. – TLUSTOŠ, P. – SZÁKOVÁ, J. – HABART, J. Changes in cadmium mobility during composting and after soil application. Waste Management, 2009, roč. 29, č. 0, s. 2282 - 2288. ISSN: 0956-053X.

JAKLOVÁ DYTRTOVÁ, J. – DYTRTOVÁ, R. – JAKL, M. – TLUSTOŠ, P. Efektivita výuky chemie na univerzitách s využitím kombinace výuky prezenční a elektronické (tzv. blended learning). Chemicke listy, 2009, roč. 103, č. 4, s. 320 - 324. ISSN: 0009-2770.

JAKLOVÁ DYTRTOVÁ, J. – JAKL, M. – KOLIHOVÁ, D. – MIHOLOVÁ, D. – TLUSTOŠ, P. Vliv přítomnosti nízkomolekulárních organických kyselin na stanovení kadmia technikou difuzního gradientu v tenkém filmu. Chemicke listy, 2009, roč. 103, č. 5, s. 401 - 406. ISSN: 0009-2770.

JAKL, M. – JAKLOVÁ DYTRTOVÁ, J. – MIHOLOVÁ, D. – KOLIHOVÁ, D. – SZÁKOVÁ, J. – TLUSTOŠ, P. Passive diffusion assessment of cadmium and lead accumulation by plants in hydroponic systems. Chemical Speciation and Bioavailability, 2009, roč. 21, č. 2, s. 111 - 120. ISSN: 0954-2299.

UPRETY, D. – HEJCMAN, M. – SZÁKOVÁ, J. – KUNZOVÁ, E. – TLUSTOŠ, P. Concentration of trace elements in arable soil after long-term application of organic and inorganic fertilizers. Nutrient cycling in agroecosystems, 2009, roč. 85, č. 3, s. 241-252. ISSN: 1385-1314.

SZÁKOVÁ, J. – TLUSTOŠ, P. – GÖSSLER, W. – FRKOVÁ, Z. – NAJMANOVÁ, J. Mobility of arsenic and its compounds in soil and soil solution: The effect of soil pretreatment and extraction methods. Journal of Hazardous Materials, 2009, roč. 172, č. 0, s. 1244 - 1251. ISSN: 0304-3894.

HANČ, A. – TLUSTOŠ, P. – SZÁKOVÁ, J. – HABART, J. Použití jednoduché a postupné extrakce ke zhodnocení chování zinku v kompostech a v půdě. Chemicke listy, 2009, roč. 103, č. 0, s. 931 - 934. ISSN: 0009-2770.

ČÁSOVÁ, K. – ČERNÝ, J. – SZÁKOVÁ, J. – BALÍK, J. – TLUSTOŠ, P. Cadmium balance in soils under different fertilization managements including sewage sludge applications. . Plant, Soil and Environment, 2009, roč. 55, č. 8, s. 181 - 186. ISSN: 1214-1178.

FUKSOVÁ, Z. – SZÁKOVÁ, J. – TLUSTOŠ, P. Effects of co-cropping on bioaccumulation of trace elements in Thlaspi caerulescens and Salix dasyclados.. Plant, Soil and Environment, 2009, roč. 55, č. 11, s. 461 - 467. ISSN: 1214-1178.

KACÁLKOVÁ, L. – TLUSTOŠ, P. – SZÁKOVÁ, J. Phytoextraction of cadmium, copper, zinc and mercury mercury by selected plants.. Plant, Soil and Environment, 2009, roč. 55, č. 7, s. 295 - 304. ISSN: 1214-1178.

ONWUBUYA, K. – CUNDY, A. – PUSCHENREITER, M. – KUMPIENE, J. – BONE, B. – GREAVES, J. – TEASDALE, P. – MENCH, M. – TLUSTOŠ, P. – MIKHALOVSKY, S. – WAITE, S. – FRIESL-HANL, W. – MARSCHNER, B. – MÜLLER, I. Developing decision support tools for the selection of “gentle”. Science of the Total Environment, 2009, roč. 407, č. 0, s. 6132 - 6142. ISSN: 0048-9697.

NEUGSCHWANDTNER, R. – TLUSTOŠ, P. – KOMÁREK, M. – SZÁKOVÁ, J. Nutrient mobilization and nutrient contents of Zea mays in response to. Journal of Plant Nutrition and Soil Science - Zeitschrift fur Pflanzenernahrung und Bodenkunde, 2009, roč. 172, č. 0, s. 520 - 527. ISSN: 1436-8730.

Dynamics of nutrient elements uptake by garden strawberry (Fragaria x ananassa Duch.) during vegetation period - Mgr. Trakal Lukáš; Jakoubek Michal; prof. Ing. Tlustoš Pavel, CSc.; doc. Ing. Száková Jiřina, CSc., 2009

The content of risk elements in oilseed Rape plants after the application of sulphur fertilisers - prof. Ing. Balík Jiří, CSc.; prof. Ing. Pavlíková Daniela, CSc.; Ing. Černý Jindřich, Ph.D.; prof. Ing. Tlustoš Pavel, CSc.; Ing. Kulhánek Martin, Ph.D., 2009

The risk of growing wheat and barley on a Cd and Pb contaminated site - prof. Ing. Tlustoš Pavel, CSc.; doc. Ing. Száková Jiřina, CSc.; prof. Ing. Pavlíková Daniela, CSc.; prof. Ing. Balík Jiří, CSc., 2009

The influence of ammonium nitrate sulphate fertilizer on copper uptake by oilseed rape plants - prof. Ing. Balík Jiří, CSc.; prof. Ing. Pavlíková Daniela, CSc.; Ing. Kulhánek Martin, Ph.D.; Ing. Černý Jindřich, Ph.D.; prof. Ing. Tlustoš Pavel, CSc., 2009

The risk of growing cereals on contaminated site - prof. Ing. Tlustoš Pavel, CSc.; doc. Ing. Száková Jiřina, CSc.; prof. Ing. Pavlíková Daniela, CSc.; prof. Ing. Balík Jiří, CSc., 2009

Metabolism of plants growing under arsenic stress - prof. Ing. Pavlíková Daniela, CSc.; Pavlík Milan; Vašíčková Soňa; prof. Ing. Balík Jiří, CSc.; prof. Ing. Tlustoš Pavel, CSc.; doc. Ing. Száková Jiřina, CSc., 2009

The changes of amino acids and 20-hydroxyecdysone contents in plants growing under arsenic stress - prof. Ing. Pavlíková Daniela, CSc.; Pavlík Milan; Mgr. Neuberg Marek; Wimmer Zdeněk; prof. Ing. Balík Jiří, CSc.; prof. Ing. Tlustoš Pavel, CSc.; doc. Ing. Száková Jiřina, CSc., 2009

The effect of soil contamination level on risk element uptake by chamomile (Matricaria recutita (L.) Rauschert) - doc. Ing. Száková Jiřina, CSc.; Ing. Vildová Anna; Ing. Vildová Anna, Ph.D.; prof. Ing. Tlustoš Pavel, CSc., 2009

The contamination of surrounding of old uranium heaps and the potential of willow for uranium remediation - Ing. Mihalík Ján; prof. Ing. Tlustoš Pavel, CSc.; doc. Ing. Száková Jiřina, CSc., 2009

Influence of organic acids on heavy metals mobilization in the soil suspension - Ing. Veselý Tomáš; prof. Ing. Tlustoš Pavel, CSc.; doc. Ing. Száková Jiřina, CSc., 2009

Vliv rhizosféry na mobilitu těžkých kovů v půdě - Ing. Jakl Michal; PhDr. Mgr. Dytrtová Jana; PhDr. RNDr. Ing. Jaklová Dytrtová Jana, Ph.D.; prof. Ing. Tlustoš Pavel, CSc., 2009

Distribuce sedmi indikátorových PCB kongenerů v kořenech mrkve, petržele a červené řepy - Ing. Javorská Hana; prof. Ing. Tlustoš Pavel, CSc.; Mgr. Kaliszová Regina, 2009

Chování metalaxylu v půdách vinic - Ing. Čadková Eva; RNDr. Komárek Michael, Ph.D.; prof. Ing. Tlustoš Pavel, CSc., 2009

Obsahy vybraných rizikových prvků v nadzemní biomase rostlin v blízkosti dálnice - Kašparová Martina; doc. Ing. Száková Jiřina, CSc.; prof. Ing. Tlustoš Pavel, CSc., 2009

Porovnávání kompostovacích technologií během experimentálních a reálných podmínek, jejich kvality a vliv na životní prostředí - Ing. Šotek Martin; prof. Ing. Tlustoš Pavel, CSc.; Ing. Habart Jan, Ph.D., 2009

Sledování pohybu olova a kadmia v půdě, jejich transport do rostlin - Mgr. Trakal Lukáš; prof. Ing. Tlustoš Pavel, CSc.; doc. Ing. Száková Jiřina, CSc., 2009

Dynamika růstu rostlin Pistia stratiotes v kontaminovaném živném roztoku - Ing. Veselý Tomáš; prof. Ing. Tlustoš Pavel, CSc.; doc. Ing. Száková Jiřina, CSc., 2009

Vliv dávky a aplikačního režimu chelatačního činidla na indukovanou fytoextrakci olova - Ing. Jakoubková Lucie; Neugschwandtner Reinhard; prof. Ing. Tlustoš Pavel, CSc.; doc. Ing. Száková Jiřina, CSc.; Ing. Najmanová Jana, 2009

Optimalizace výživy hrnkových chryzantém - Ing. Kaplan Lukáš; Kaplan Lukáš; prof. Ing. Tlustoš Pavel, CSc.; doc. Ing. Száková Jiřina, CSc.; Ing. Najmanová Jana, 2009

Využití biologicky rozložitelných odpadů anaerobní digescí a porovnání produkce bioplynu z různých odpadů - Ing. Jelínek František; Bc. Jelínek František; Ing. Habart Jan, Ph.D.; prof. Ing. Tlustoš Pavel, CSc.; Ing. Švehla Pavel, Ph.D., 2009

Akumulácia uránu v listoch vŕby po ošetrení kyselinou citrónovou - Ing. Mihalík Ján; prof. Ing. Tlustoš Pavel, CSc.; doc. Ing. Száková Jiřina, CSc., 2009

Komposty – významný článek využití odpadů a zajištění půdní úrodnosti - Ing. Habart Jan, Ph.D.; prof. Ing. Tlustoš Pavel, CSc.; Ing. Hanč Aleš, Ph.D.; prof. Ing. Vaněk Václav, CSc., 2009

Vliv intenzity aerace a teploty na průběh stabilizace biologicky rozložitelných odpadů - Ing. Habart Jan, Ph.D.; prof. Ing. Tlustoš Pavel, CSc.; Ing. Usťak Sergej; Ing. Jelínek František; Bc. Jelínek František; Ing. Hanč Aleš, Ph.D., 2009

The fluctuation of micronutriens content in oilseed rape plants (Brassica napus L.) after application of sulphur fertilizers - prof. Ing. Balík Jiří, CSc.; prof. Ing. Pavlíková Daniela, CSc.; Ing. Kulhánek Martin, Ph.D.; Ing. Černý Jindřich, Ph.D.; prof. Ing. Tlustoš Pavel, CSc.; Nedvěd Václav; Nedvěd Václav; Ing. Nedvěd Václav, 2009

Racionální použití hnojiv - prof. Ing. Vaněk Václav, CSc.; prof. Ing. Balík Jiří, CSc.; prof. Ing. Pavlíková Daniela, CSc.; prof. Ing. Tlustoš Pavel, CSc., 2009

The effect of cadmium and zinc on metabolism of spinach. - prof. Ing. Pavlíková Daniela, CSc.; Pavlík Milan; Ing. Staszková Ludmila, CSc.; prof. Ing. Balík Jiří, CSc.; doc. Ing. Száková Jiřina, CSc.; prof. Ing. Tlustoš Pavel, CSc., 2009

The sulphur and copper content in oilseed rape plants after the application ammonium sulphate - prof. Ing. Balík Jiří, CSc.; prof. Ing. Tlustoš Pavel, CSc.; prof. Ing. Pavlíková Daniela, CSc.; Wisniowska Kielian Barbara; Ing. Černý Jindřich, Ph.D., 2009

Behaviour of Cd, Cr, Cu, Pb, and Zn in Fluvisol and Cambisol fertilized with composts - Ing. Hanč Aleš, Ph.D.; prof. Ing. Tlustoš Pavel, CSc.; doc. Ing. Száková Jiřina, CSc.; prof. Ing. Balík Jiří, CSc., 2009

Název Poskytovatel Trvání
ADVANCED TECHNOLOGIES FOR HIGH QUALITY, SAFE AND SUSTAINABLE REGIONAL FOOD PRODUCTION (DRIFT-FOOD) Nep 2020 - 2026
Biochar: valorizace pevných odpadů a zlepšení půdních vlastností GA0 2019 - 2021
Centrum pro studium vzniku a transformací nutričně významných látek v potravním řetězci v interakci s potenciálně rizikovými látkami antropogenního původu: komplexní posouzení rizika kontaminace půdy pro kvalitu zemědělské produkce EU 2018 - 2023
Bezpečné využití kalů z ČOV na zemědělské půdě pomocí technologie torefakce MZE 2017 - 2021
Dvoustupňová úprava kapalné frakce fermentačního zbytku umožňující racionální využití živin z vody MZE 2017 - 2021
Výzkum a vývoj technologie výroby substrátů pro pěstování druhů jedlých a léčivých hub s využitím odpadních surovin a odpadního tepla z bioplynových stanic TA0 2014 - 2017
Prvkové mapování těžkých kovů v rostlinných a živočišných akumulátorech; kde se akumulují? GA0 2013 - 2016
Resource Preservation by Application of BIOefFECTORs in European Crop Production MSM 2013 - 2016
BIOFECTOR - Resource Preservation by Application of BIOefFECTORs in European Crop Production EU 2012 - 2015
Resource preservation by application of bioefectors in European crop production EU 2012 - 2017
Transformace sloučenin rtuti půdní mikroflórou: možné využití pro bioremediační technologie GA0 2012 - 2015
Využití digestátu a jeho separovaných složek v zemědělství a v zahradnictví pro aplikaci v hnojivých systémech vyýživy rostlin a pro výrobu pěstebních substrátů MZE 2012 - 2016
Agronomické charakteristiky a výživný stav půdy a rostlin v kultuře žita pěstovaného v dlouhodobém experimentu s rotací plodin a v trvalé kultuře MSM 2011 - 2012
Brownfields - zdroj obnovitelné energie TA0 2011 - 2014
RESTEP - Regional Sustainable Energy Policy based on the Interactive Map of Sources EU 2011 - 2014
Využití popela ze spalování biomasy jako snadno aplikovatelného šetrného hnojiva, komplexní řešení přínosů a rizik MZE 2010 - 2014
Vliv ingesce půd,antropogenně kontaminovaných těžkými kovy,na změny biochemických a fyziologických parametrů laboratorního potkana AV0 2009 - 2013
Vývoj remediačních technologií pro trvale udržitelné využití kontaminovaných půd MSM 2009 - 2010
Materiálové a energetické využití skládkovaného odpadu za účelem snížení jeho celkovému objemu minimalizace biologicky rozložitelného podílu MSM 2008 - 2011
Technologie pěstování rychle rostoucích dřevin pro produkci biomasy v kontaminovaných půdách Příbramska EHP 2008 - 2011
Vývoj a optimalizace fytoremediační technologie s využitím podporované fytoextrakce těžkých kovů při zachování biologické stability půd MZE 2008 - 2011
Hnojiva s pozvolnou účinností živin pro agroenvironmentální hospodaření MPO 2007 - 2008
Odstraňování biomasy z fytoextrakce - neřešený problém GA0 2007 - 2009
Výzkum vlastností produktů biologické úpravy odděleně shromážděných komunálních bioodpodů z domácností v sídlištní zástavbě a zástavbě rodinných domů MZP 2007 - 2009
Biodostupné formy stopových prvků přítomné v půdním roztoku a jejich přístupnost rostlinám GA0 2006 - 2008
Experimentální studium mobility kovů v půdách uměle kontaminovaných popílkem ze sekundární metalurgie Pb GA0 2006 - 2008
Vypracování podkladů pro rozhodovací procesy při řešení situací ohrožení rostlinné produkce, pěstované na půdách se zvýšenými obsahy rizikových látek MZE 2004 - 2007
Hnojiva s pozvolnou účinností živin pro agroenvironmentální hospodaření MPO 2003 - 2006
Pochopení procesů v rhizosféře, základní předpoklad optimalizace parametrů fytoremediace půdy kontaminované toxickými prvky MSM 2003 - 2007
Fytoremediace organických a anorganických polutantů MSM 2002 - 2004
Účinky sloučenin titanu na rostlinný organismus - analýza mechanismu působení a možnosti jeho využití při pěstování rostlin GA0 2002 - 2004
Koncepce sanace území dlouhodobě kontaminovaného toxickými prvky v podmínkách trvale udržitelnéo zemědělství MZE 2001 - 2004
 
page foot