| FAPPZ PEF TF FŽP FLD FTZ IVP | ŠZP ŠLP VS | KTV OIKT SIC KAM | @ | English

ČZU WhitePages

Úvod Lidé na ČZU Předměty Útvary Projekty Akce
Vizualizace (b)

Lidé na ČZU

Abecední seznam

Ing. Pavel Procházka, Ph.D. (12573)

Kontakty
Kód předmětu Název předmětu
Citace

**VEJRAŽKA, K. – **HOLÝ, PH.D., I. – **KŘIVÁNEK ING., PH.D., J. – **VAVERA, R. – PROCHÁZKA, P. – **KUDRNA, T. Pěstování podplodin v meziřadí chmelnic, Cultivation of cover crops in the interrows of hop fields, hop; cover crops; interrows; growing, 2018, XX - Nepřiřazeno, A - Certifikovaná metodika (NmetC), 5450/2018-MZE-17222 , Publikaci bylo MZe ČR uděleno osvědčení č. 5450/2018-MZE-17222 o uznání certifikované metodiky v souladu s podmínkami Metodiky hodnocení výzkumných organizací a hodnocení programů účelové podpory. Smlouva o využití výsledku typu certifikované metodiky byla uzavřena se M+A+J spol. s r.o. , Přínosy z uplatnění metodiky lze očekávat v oblasti environmentální a především v dlouhodobějším horizontu i v ekonomické oblasti. Environmentální přínosy spočívají ve zvýšení diverzity prostředí, jak v části entomofauny, tak v botanické části. Zvýšení diverzity prostředí je základním kamenem pro začlenění prvků biologické ochrany porostů. Významným prvkem je snížení erozního ohrožení pozemku. Při finančním ohodnocení ztrát půdy na pozemku je možné odnesený objem půdy vynásobit cenou ornice na trhu (cca 350 Kč/m3 dle BPEJ pozemku). Jeden centimetr půdy odnesené z jednoho hektaru půdy tak vychází ve finanční hodnotě na 35000,- Kč s časovou možností nápravy počítané ve stovkách let. Pěstování podplodin umožní i snížení počtu přejezdů (o 1–2 ročně) potřebných ke kultivaci černého meziřadí, což se projeví v úspoře nafty ve výši 15–30 l/ha/rok a s tím spojené úspoře mzdových nákladů. Nákladová cena směsí na osetí meziřadí činí 0,5–4 tisíce Kč/ha., C - Výsledek je využíván bez omezení okruhu uživatelů, MZe ČR, 30.01.2018,

PROCHÁZKA, P. Kvalifikační odrůdový pokus odrůd sóji. Praha: Prograin ZIA, 2018, 12s. ISBN: ,

PROCHÁZKA, P. – **ŠTRANC, P. – PAZDERŮ, K. – VOSTŘEL, J. – ŘEHOŘ, J. Use of biologically active substances in hops. Plant, Soil and Environment, 2018, roč. 64, č. 12, s. 626-632. ISSN: 1214-1178.

ŘEHOŘ, J. – PROCHÁZKA, P. – VOSTŘEL, J. – FRAŇKOVÁ, A.Vliv aplikace biopesticidů na obsah chlorofylu v listech chmele. 2018, Úroda, roč. 66, č.3, s. 94-95. ISSN: 0139-6013.

VOSTŘEL, J. – PROCHÁZKA, P. – ŘEHOŘ, J. – FRAŇKOVÁ, A.Vliv biopesticidů na obsah alfa hořkých kyselin ve chmelu. 2018, Úroda, roč. 66, č. 7, s.76-77. ISSN: 0139-6013.

PAZDERŮ, K. – PROCHÁZKA, P. Metodika klíčení semen pro VegUp s.r.o.. Praha, ČZU: VegUp s.r.o., 2018, 15s. ISBN: ,

DVOŘÁK, P. – CAPOUCHOVÁ, I. – URBAN, J. – PROCHÁZKA, P. Ověření přípravku Bajkal EM1 v maloparcelkových polních pokusech u pšenice seté ozimé, ječmene jarního, konzumních brambor, cukrovky a chmele. ČZU Praha: MANETECH, a.s., Domažlická 1256/1, 130 00 Praha, 2018, 38s. ISBN: ,

PROCHÁZKA, P. – DVOŘÁK, P. – TOMÁŠEK, J. Účinnost přípravků Galleko na produkci sóji, brambor a kukuřice v roce 2018. ČZU Praha: Galleko s.r.o., 2018, 28s. ISBN: ,

**VEJRAŽKA, K. – **HOLÝ, K. – PROCHÁZKA, P. Osivo víceleté směsi pro podporu entomofauny ve chmelnicích. -- Neuvedený název vydavatele --. 30271. 17.01.2017.

PROCHÁZKA, P. – **ŠTRANC, P. – VOSTŘEL, J. – **ŠTRANC, J. Vliv moření osiva na tvorbu kořenového systému sóji. In Osivo a sadba (Seed and Seedlings XIII) 02.02.2017, Praha. Praha: Česká zemědělská univerzita v Praze, katedra rostlinné výroby, 2017. s. 164-169.

PROCHÁZKA, P. – **ŠTRANC, P. – PAZDERŮ, K. – **ŠTRANC, J. – VOSTŘEL, J. Effects of biologically active substances used in soybean seed treatment on oil, protein and fibre content of harvested seeds. Plant, Soil and Environment, 2017, roč. 63, č. 12, s. 564-568. ISSN: 1214-1178.

PAZDERŮ, K. – PROCHÁZKA, P. Metodika klíčení semen pro Fine Gusto. Praha, ČZU: Fine Gusto Nature s.r.o., 2017, 51s. ISBN: ,

**VEJRAŽKA, K. – **HOLÝ, PH.D., I. – PROCHÁZKA, P. – **VAVERA, R. Technologie integrované produkce chmele v nízké konstrukci , The technology of integrated hop production in low trellis, Hop; integrated production; plant nutrition; flowering strips; biodiversity, 2017, XX - Nepřiřazeno, B - Ověřená technologie, ztech ověřená technologie, 0, Technologie zahrnuje doporučení pro ochranu chmele pěstovaného na nízké konstrukci před škodlivými organismy, výživu a hnojení chmele. , Cílem technologie je zvýšení úrovně integrované produkce chmele v nízké konstrukci snížením ztrát výnosu chmele škodlivými organismy, zvýšením biodiverzity a kvality půdy. , ing. Jindřich Křivánek, Ph.D., 42138914, CZ - Česká republika, A - K využití výsledku jiným subjektem je vždy nutné nabytí licence, N - Nevyžaduje se, A - Výše vyčerpané části z celkových uznaných nákladů na dosažení výsledku je menší nebo rovna 5 mil. Kč

**VEJRAŽKA, K. – **HOLÝ, PH.D., I. – PROCHÁZKA, P. – **VAVERA, R. Technologie integrované produkce chmele ve vysoké konstrukci, The technology of integrated hop production in high trellis, Hop; integrated production; plant nutrition; flowering strips; biodiversity, 2017, XX - Nepřiřazeno, B - Ověřená technologie, ztech ověřená technologie, 42138914, Cílem uplatnění ověřených technologií je poskytnout pěstitelům prostřednictvím poradců, nové technologie produkce chmele ve vysoké konstrukci. , Technologie zvýší úroveň integrované produkce chmele ve vysoké konstrukci snížením ztrát výnosu chmele škodlivými organismy, zvýšením biodiverzity a kvality půdy. , Ing. Jindřich Křivánek, Ph.D., Žďárek 3, 364 53 Chyše, 42138914, CZ - Česká republika, A - K využití výsledku jiným subjektem je vždy nutné nabytí licence, N - Nevyžaduje se, A - Výše vyčerpané části z celkových uznaných nákladů na dosažení výsledku je menší nebo rovna 5 mil. Kč

**ŠTRANC, P. – **ŠTRANC, J. – PROCHÁZKA, P. – **ŠTRANC, D.Pokusy se sójou v roce 2017. 2017, Prosperující olejniny 2017 (Prosperous Oil Crops 2017) 5.-7.12. 2017, roč. 12, s. 144-147. ISBN: 978-80-213-2798-6 .

PROCHÁZKA, P. – **ŠTRANC, P. – VOSTŘEL, J. – ŘEHOŘ, J. – **ŠTRANC, J.Vliv moření osiva na tvorbu kořenového systému a produkci semen sóji. 2017, Prosperující olejniny 2017 (Prosperous Oil Crops 2017) 5.-7.12. 2017, roč. 12, s. 148-152. ISBN: 978-80-213-2798-6 .

**HOLÝ, K. – PROCHÁZKA, P. – **ŠTRANC, J. – **ŠTRANC, D. – **ŠTRANC, P. Integrovaná ochrana chmele, The technology of integrated hop protection, Hop; integrated production;integrated protection, 2017, XX - Nepřiřazeno, A - Certifikovaná metodika (NmetC), ISBN: 978-80-7427-265-3, Metodika je primárně určena pěstitelům chmele, ale i pracovníkům státní správy a studentům rostlinolékařství. Je zveřejněna na stránkách příjemce www.vurv.cz a je volně ke stažení všem zájemcům. Metodika najde uplatnění při pěstování chmele v systému integrované i ekologické produkce, Přínosy z uplatnění metodiky lze očekávat v oblasti ekonomické i environmentální. Odhad ekonomického přínosu vychází z předpokladu, že včasnou diagnostikou a optimální strategií ochrany dojde ke snížení ztrát výnosu chmele v závislosti na ročníku v průměru od 2 do 5 % ploch chmelnic. Environmentální přínosy spočívají v omezení neodůvodněných aplikací pesticidů a tím snížení jejich vedlejšího vlivu na životní prostředí, C - Výsledek je využíván bez omezení okruhu uživatelů, Ministerstvo zemědělství ČR, 22.12.2017,

ŠTRANC, P. – ŠTRANC, J. – PROCHÁZKA, P. – ŠTRANC, D.Pokusy s biologicky aktivními látkami v sóji v roce 2015. 2016, Agromanuál, roč. 11, č. 5, s. 69. ISSN: 1801-7673.

BRANT, V. – KROULÍK, M. – KROFTA, K. – ZÁBRANSKÝ, P. – PROCHÁZKA, P. – POKORNÝ, J. – CHYBA, J. Podtyp: Článek v nerecenzovaném časopise (mimo kategorie RIV); Prostorové rozmístění kořenového systému chmele v půdě. 2016, Chmelařství, roč. 89, č. 4, s. 42-46. ISSN: 0373-403X.

ŠTRANC, P. – PROCHÁZKA, P. Podtyp: Uspořádání akcí; Polní dny sója 2016 - Skalička. 2016, místo konání: Skalička 23.8.2016.

ŠTRANC, P. – PROCHÁZKA, P. Podtyp: Uspořádání akcí; Polní dny sója 2016 - Sloveč. 2016, místo konání: Sloveč 24.8.2016.

ŠTRANC, P. – PROCHÁZKA, P. Podtyp: Uspořádání akcí; Polní dny sója 2016 - Řisuty. 2016, místo konání: Řisuty 25.8.2016.

ŠTRANC, P. – ŠTRANC, J. – PROCHÁZKA, P. – ŠTRANC, D.Regulace plevelů v sóji v roce 2015. 2016, Agromanuál, roč. 11, č. 4, s. 34-35. ISSN: 1801-7673.

ŠTRANC, P. – ŠTRANC, J. – PROCHÁZKA, P. – ŠTRANC, D.Výsledky odrůdových pokusů se sójou při průběhu počasí v roce 2015. 2016, Agromanuál, roč. 11, č. 1, s. 98-101. ISSN: 1801-7673.

ŠTRANC, P. – ŠTRANC, J. – PROCHÁZKA, P. – ŠTRANC, D.Abiotikózy sóji a hlavní příčiny jejího nízkého výnosu v roce 2015. 2016, Agromanuál, roč. 11, č. 2, s. 56-58. ISSN: 1801-7673.

PROCHÁZKA, P. – ŠTRANC, P. – ŠTRANC, J. – ŠTRANC, D. – KENDRA, P. – KOVÁČ, Ľ. – FÖLDI, Z.Efektívne morenie a stimulovanie osiva sóje . 2016, Naše pole, příloha Sója špeciál, roč. 11, č. 1, s. 10-11. ISSN: 1335-2466.

ŠTRANC, P. – ŠTRANC, J. – ŠTRANC, D. – KENDRA, P. – PROCHÁZKA, P. – KOVÁČ, Ľ.Význam sóje a jej pestovatel'ská technológia v SR. 2016, Naše pole, příloha Sója špeciál, roč. 11, č. 1, s. 6-8. ISSN: 1335-2466.

ŠTRANC, P. – ŠTRANC, J. – PROCHÁZKA, P. – ŠTRANC, D.Výhled produkce sójových bobů pro rok 2016. 2016, Agromanuál, roč. 11, č. 8 , s. 78-79. ISSN: 1801-7673.

PROCHÁZKA, P. – ŠTRANC, P. – PAZDERŮ, K. – ŠTRANC, J. The influence of pre-sowing seed treatment by biologically active compounds on soybean seed quality and yield. Plant, Soil and Environment, 2016, roč. 62, č. 11, s. 497-501. ISSN: 1214-1178.

ŠTRANC, P. – ŠTRANC, J. – PROCHÁZKA, P. – ŠTRANC, D.Vývoj počasí a odrůdové pokusy se sójou v ročníku 2015/2016. 2016, Sborník 33. vyhodnocovacího semináře: Systém výroby řepky - Systém výroby slunečnice, Hluk 23.-24.11. 2016, roč. 33, s. 256-263. ISBN: 978-80-87065-69-3.

ŠTRANC, P. – PROCHÁZKA, P. – ŠTRANC, J. – ŠTRANC, D.Zvláštnosti ochrany a stimulace sóji v roce 2016. 2016, Sborník 33. vyhodnocovacího semináře: Systém výroby řepky - Systém výroby slunečnice, Hluk 23.-24.11. 2016, roč. 33, s. 264-271. ISBN: 978-80-87065-69-3.

PROCHÁZKA, P. – ŠTRANC, P. – ŠTRANC, J. Vliv moření osiva biologicky aktivními látkami na olejnatost semen sóji. In Prosperující olejniny 2016 06.12.2016, Praha, Větrný Jeníkov, Skalka. Praha: Česká zemědělská univerzita v Praze, Katedra rostlinné výroby, 2016. s. 153-157.

ŠTRANC, P. – PROCHÁZKA, P. – ŠTRANC, J. – ŠTRANC, D. Pokusy se sójou. In Prosperující olejniny 2016 06.12.2016, Praha, Větrný Jeníkov, Skalka. Praha: Česká zemědělská univerzita v Praze, Katedra rostlinné výroby, 2016. s. 148-152.

PROCHÁZKA, P. – ŠTRANC, P. – ŠTRANC, J. – KŘÍŽ, J. Vliv moření osiva biologicky aktivními látkami při zakládání semenářských porostů na vitalitu vyprodukovaných semen. In Osivo a sadba (Seed and Seedlings XII) 05.02.2015, Praha. Praha: ČZU v Praze, KRV, 2015. s. 114-119.

PROCHÁZKA, P. – ŠTRANC, P. – PAZDERŮ, K. – ŠTRANC, J. – JEDLIČKOVÁ, M. The possibilities of increasing the production abilities of soya vegetation by seed treatment with biologically active compounds. Plant, Soil and Environment, 2015, roč. 61, č. 6, s. 279-284. ISSN: 1214-1178.

PROCHÁZKA, P. – ŠTRANC, P. – KUPKA, I. – ŠTRANC, J. – PAZDERŮ, K. Forest seed treatment with brassinosteroids to increase their germination under stress conditions. Journal of Forest Science, 2015, roč. 61, č. 7, s. 291-296. ISSN: 1212-4834.

ŠTRANC, P. – PROCHÁZKA, P. Podtyp: Uspořádání akcí; Polní dny sója 2015 Skalička. 2015, místo konání: Skalička 18.8.2015.

ŠTRANC, P. – PROCHÁZKA, P. Podtyp: Uspořádání akcí; Polní dny sója 2015 - Sloveč. 2015, místo konání Sloveč 19.8.2015.

ŠTRANC, P. – PROCHÁZKA, P. Podtyp: Uspořádání akcí; Polní dny sója 2015 - Řisuty. 2015, místo konání: Řisuty 20.8.2015.

PROCHÁZKA, P. – ŠTRANC, P. – ŠTRANC, J. – KŘÍŽ, J. Podtyp: Článek v nerecenzovaném časopise (mimo kategorie RIV); Zvýšení produkční schopnnosti sóji mořením osiva. 2015, Úroda, roč. 63, č. 11, s. 30-34. ISSN: 0139-6013.

ŠTRANC, P. – ŠTRANC, J. – PROCHÁZKA, P. – ŠTRANC, D. Podtyp: Článek v nerecenzovaném časopise (mimo kategorie RIV); Výsledky odrůdových pokusů se sójou v roce 2014. 2015, Agromanuál, roč. 10, č. 1, s. 68-71. ISSN: 1801-7673.

ŠTRANC, P. – ŠTRANC, J. – PROCHÁZKA, P. – ŠTRANC, D. Podtyp: Článek v nerecenzovaném časopise (mimo kategorie RIV); Sviluška chmelová v porostech sóji v roce 2015. 2015, Úroda, roč. 63, č. 10, s. 33-35. ISSN: 0139-6013.

ŠTRANC, P. – ŠTRANC, J. – PROCHÁZKA, P. – ŠTRANC, D. Podtyp: Článek v nerecenzovaném časopise (mimo kategorie RIV); Vzestup pěstební plochy sóji v ČR a SR. 2015, Agromanuál, roč. 10, č. 8, s. 70-71. ISSN: 1801-7673.

SOUKUP, J. – JURSÍK, M. – PROCHÁZKA, P. Podtyp: Článek v nerecenzovaném časopise (mimo kategorie RIV); Cílená ochrana proti plevelům. 2015, Zemědělec, roč. 23, č. 24, s. 28-29. ISSN: 1211-3816.

ŠTRANC, P. – ŠTRANC, J. – PROCHÁZKA, P. – ŠTRANC, D. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Průběh počasí a výsledky odrůdových pokusů se sójou v roce 2015. 2015, Sborník 32. vyhodnocovacího semináře: Systém výroby řepky - Systém výroby slunečnice, Hluk 25.-26.11. 2015, roč. 32, s. 238-247. ISBN: 978-80-87065-64-8.

ŠTRANC, P. – ŠTRANC, J. – PROCHÁZKA, P. – ŠTRANC, D. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Ochrana a stimulace sóji v roce 2015. 2015, Sborník 32. vyhodnocovacího semináře: Systém výroby řepky - Systém výroby slunečnice, Hluk 25.-26.11. 2015, roč. 32, s. 248-255. ISBN: 978-80-87065-64-8.

PROCHÁZKA, P. – ŠTRANC, J. – ŠTRANC, D. – ŠTRANC, P. Podtyp: Článek v nerecenzovaném časopise (mimo kategorie RIV); Efektivní způsob moření osiva. 2015, Zemědělec, roč. 23, č. 42, s. 22. ISSN: 1211-3816.

PROCHÁZKA, P. – ŠTRANC, P. – ŠTRANC, J. – KUPKA, I. Vliv různých metod hydratace na klíčivost osiva lesních dřevin ve stresových podmínkách. In Osivo a sadba (Seed and Seedlings XII) 05.02.2015, Praha . Praha: ČZU Praha, KRV, 2015. s. 205-210.

PROCHÁZKA, P. – ŠTRANC, P. – ŠTRANC, J. – ŠTRANC, D. Vliv moření osiva sóji biologicky aktivními látkami na kvalitu vyprodukovaného osiva. In Prosperující olejniny 2015 10.12.2015, Praha, Větrný Jeníkov. Praha: ČZU Praha, 2015. s. 150-154.

PROCHÁZKA, P. – ŠTRANC, P. – ŠTRANC, J. Podtyp: Článek v nerecenzovaném časopise (mimo kategorie RIV); Využití biologicky aktivních látek k moření osiv. 2014, Agromanuál, roč. 9, č. 8, s. 46-47. ISSN: 1801-7673.

PROCHÁZKA, P. – ŠTRANC, P. – ŠTRANC, J. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Benefits of testing with vitality seed soya accelerated aging test. 2014, XIX Miedzinarodowa Konferencja Studenckich Kól naukowych i XXXI Sejmik SKN 15.-16.5. 2014, roč. 19, s. 326. ISBN: 978-83-7717-173-8.

ŠTRANC, P. – ŠTRANC, J. – PROCHÁZKA, P. – ŠTRANC, D. Podtyp: Článek v nerecenzovaném časopise (mimo kategorie RIV); Výsledky odrůdových pokusů se sójou při průběhu počasí v roce 2013. 2014, Agromanuál, roč. 9, č. 1, s. 92-94. ISSN: 1801-7673.

ŠTRANC, P. – ŠTRANC, J. – PROCHÁZKA, P. – ŠTRANC, D. Podtyp: Článek v nerecenzovaném časopise (mimo kategorie RIV); Výsledky pokusů s herbicidy při pěstování sóji v roce 2013. 2014, Agromanuál, roč. 9, č. 3, s. 30-31. ISSN: 1801-7673.

ŠTRANC, P. – ŠTRANC, J. – PROCHÁZKA, P. – ŠTRANC, D. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Průběh počasí a výsledky odrůdových pokusů se sójou v roce 2014. 2014, Sborník 31. vyhodnocovacího semináře: Systém výroby řepky - Systém výroby slunečnice, Hluk 19.-20.11. 2014, roč. 31, s. 225-231. ISBN: 978-80-87065-57-0.

ŠTRANC, P. – ŠTRANC, J. – PROCHÁZKA, P. – ŠTRANC, D. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Regulace plevelů a stimulace sóji v roce 2014. 2014, Sborník 31. vyhodnocovacího semináře: Systém výroby řepky - Systém výroby slunečnice, Hluk 19.-20.11. 2014, roč. 31, s. 232-238. ISBN: 978-80-87065-57-0.

ŠTRANC, P. – ŠTRANC, J. – PROCHÁZKA, P. – ŠTRANC, D. Podtyp: Článek v nerecenzovaném časopise (mimo kategorie RIV); Výsledky pokusů se stimulátory růstu při pěstování sóji v roce 2013. 2014, Agromanuál, roč. 9, č. 4, s. 102-103. ISSN: 1801-7673.

ŠTRANC, P. – ŠTRANC, J. – PROCHÁZKA, P. – ŠTRANC, D. Podtyp: Článek v nerecenzovaném časopise (mimo kategorie RIV); Dozrávání, desikace a sklizeň sóji. 2014, Agromanuál, roč. 9, č. 8, s. 78-79. ISSN: 1801-7673.

ŠTRANC, P. – BEČKA, D. – PROCHÁZKA, P. – ŠTRANC, J. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Pěstování sóji luštinaté v České republice. 2014, Rośliny wysokobialkowe. Wroclaw: Uniwersitet Przyrodniczy we Wrocławiu, s. 49-53. ISBN: 978-83-7717-174-5.

ŠTRANC, P. – PROCHÁZKA, P. Podtyp: Uspořádání akcí; Polní dny sója 2014 - Skalička. 2014, Místo konání: Skalička 19.8.2014.

ŠTRANC, P. – PROCHÁZKA, P. Podtyp: Uspořádání akcí; Polní dny sója 2014 - Sloveč. 2014, Místo konání: Sloveč 20.8.2014.

ŠTRANC, P. – PROCHÁZKA, P. Podtyp: Uspořádání akcí; Polní dny sója 2014 - Řisuty. 2014, místo konání: Řisuty 21.8.2014.

SOUKUP, J. – JURSÍK, M. – PROCHÁZKA, P. Možnosti regulace plevelů v ozimé řepce. Úroda, 2014, roč. 62, č. 4, s. 8-10. ISSN: 0139-6013.

ŠTRANC, P. – ŠTRANC, J. – PROCHÁZKA, P. – ŠTRANC, D. Podtyp: Článek v nerecenzovaném časopise (mimo kategorie RIV); Je sója významnou plodinou v našich podmínkách?. 2014, Farmář, roč. 20, č. 12, s. 20 - 23. ISSN: 1210-9789.

PROCHÁZKA, P. – ŠTRANC, P. – ŠTRANC, J. – KŘÍŽ, J. Prospěšnost biologicky aktivních látek při moření osiva. Úroda, 2014, roč. 62, č. 5, s. 46-49. ISSN: 0139-6013.

PROCHÁZKA, P. – ŠTRANC, P. – ŠTRANC, J. Vliv moření osiva sóji biologicky aktivními látkami na její výnos. In Prosperující olejniny 2014 (Prosperous Oil Crops 2014) 11.12.2014, Praha, Větrný Jeníkov. Praha: ČZU v Praze, KRV, 2014. s. 133-137.

PROCHÁZKA, P. – ŠTRANC, P. – KŘÍŽ, J. – ŠTRANC, J. Moření osiva sóji biologicky aktivními látkami. In Osivo a sadba (Seed and Seedlings) XI. odborný a vědecký seminář 07.02.2013, Praha. Praha: Česká zemědělská univerzita v Praze, 2013. s. 166-172.

ŠTRANC, J. – ŠTRANC, P. – ŠTRANC, D. – PROCHÁZKA, P. – JURČÁK, J. Podtyp: Článek v nerecenzovaném časopise (mimo kategorie RIV); Efekty použití přípravků s obsahem auxinu při zakládání a podzimním ošetřování porostů ozimé pšenice. 2013, Agromanuál, 2013, roč. 8, č. 8, s. 60-62. ISSN: 1801-7673.

ŠTRANC, P. – PROCHÁZKA, P. – ŠTRANC, J. – ŠTRANC, D. – NOVÝ, L. Vliv desikace na výnos, kvalitu a klíčivost osiva sóji. In Osivo a sadba (Seed and Seedlings) XI. odborný a vědecký seminář 07.02.2013, Praha. Praha: Česká zemědělská univerzita v Praze , 2013. s. 239-242.

ŠTRANC, P. – ŠTRANC, J. – PROCHÁZKA, P. – ŠTRANC, D. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Odrůdové pokusy se sójou v roce 2012. 2013, Agromanuál, 2013, roč. 8, č. 1, s. 72-73. ISSN: 1801-7673.

ŠTRANC, P. – ŠTRANC, J. – PROCHÁZKA, P. – ŠTRANC, D. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Pokusy s herbicidy a antistresovými látkami v sóje v roce 2012. 2013, Agromanuál, 2013, roč. 8, č. 4, s. 22-24. ISSN: 1801-7673.

ŠTRANC, P. – PROCHÁZKA, P. – ŠTRANC, J. – ŠTRANC, D. Podtyp: Článek v nerecenzovaném časopise (mimo kategorie RIV); Sklizeň sóji. 2013, Agromanuál, 2013, roč. 8, č. 8, s. 66-67. ISSN: 1801-7673.

ŠTRANC, P. – ŠTRANC, J. – PROCHÁZKA, P. – ŠTRANC, D. Podtyp: Článek v nerecenzovaném časopise (mimo kategorie RIV); Herbicidní ochrana a stimulace sóji v roce 2012. 2013, Úroda, 2013, roč. 61, č. 10, s. 41-44. ISSN: 0139-6013.

ŠTRANC, P. – PROCHÁZKA, P. – ŠTRANC, J. – ŠTRANC, D. Vliv desikace porostu sóji na biologickou hodnotu osiva. ..., 2013, roč. 61, č. 11, s. 32-34. ISSN: N.

ŠTRANC, J. – ŠTRANC, P. – ŠTRANC, D. – PROCHÁZKA, P. Podtyp: Článek v nerecenzovaném časopise (mimo kategorie RIV); Setí sóji v podmínkách ČR. 2013, Farmář, 2013, roč. 19, č. 4, s. 34-37. ISSN: 1210-9789.

PROCHÁZKA, P. – ŠTRANC, P. – ŠTRANC, J. – KŘÍŽ, J. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Vliv moření osiva sóji biologicky aktivními látkami na některé její výnosové prvky. 2013, In: Sója 2013. 20.8.-22.8. 2013, Skalička, Sloveč, Řisuty. Praha: ČZU, 2013, s. 8-16, EUR. ISBN 978-80-87111-40-6.

ŠTRANC, P. – ŠTRANC, J. – PROCHÁZKA, P. – ŠTRANC, D. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Průběh počasí a výsledky odrůdových pokusů se sójou v roce 2013. 2013, In: 30. vyhodnocovací seminář Systém výroby řepky, Systém výroby slunečnice. 20.-21.11.2013, Hluk. Praha: SPZO, 2013, s. 251-257, CST. ISSN: 978-80-87065-50-1.

ŠTRANC, P. – ŠTRANC, J. – PROCHÁZKA, P. – ŠTRANC, D. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Herbicidní ochrana a stimulace sóji v roce 2013. 2013, In: 30. vyhodnocovací seminář Systém výroby řepky, Systém výroby slunečnice. 20.-21.11.2013, Hluk. Praha: SPZO, 2013, s. 243-250, CST. ISSN: 978-80-87065-50-1.

PROCHÁZKA, P. – ŠTRANC, P. – ŠTRANC, J. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Testování vitality osiva sóji pro založení kvalitního porostu. 2013, In: Sója 2013. 20.8.-22.8. 2013, Skalička, Sloveč, Řisuty. Praha: ČZU, 2013, s. 17-23, EUR. ISBN 978-80-87111-40-6.

ŠTRANC, P. – ŠTRANC, J. – PROCHÁZKA, P. – ŠTRANC, D. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Regulace plevelů a stimulace sóji v roce 2012. 2013, In: Sója 2013. 20.8.-22.8. 2013, Skalička, Sloveč, Řisuty. Praha: ČZU, 2013, s. 31-38, EUR. ISBN 978-80-87111-40-6.

ŠTRANC, P. – ŠTRANC, J. – PROCHÁZKA, P. – ŠTRANC, D. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Průběh povětrnostních podmínek a odrůdové pokusy se sójou v roce 2012. 2013, In: Sója 2013. 20.8.-22.8. 2013, Skalička, Sloveč, Řisuty. Praha: ČZU, 2013, s. 39-45, EUR. ISBN 978-80-87111-40-6.

ŠTRANC, P. – PROCHÁZKA, P. – ŠTRANC, J. – ŠTRANC, D. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Termín desikace porostů sóji významně ovlivňuje klíčivost osiva. 2013, In: Sborník: Sója 2013. 20.8.-22.8. 2013, Skalička, Sloveč, Řisuty. Praha: ČZU, 2013, s. 53-59, EUR. ISBN 978-80-87111-40-6.

PROCHÁZKA, P. – ŠTRANC, P. – ŠTRANC, J. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Testing the vitality of seeds for the establishment of high-quality soy crop. 2013, Proceedings of International PhD Students Conference, Mendel Net 2013, 20.-21.11. 2013, roč. 20, s. 141-146. ISBN: 978-80-7375-908-7.

ŠTRANC, P. – PROCHÁZKA, P. Podtyp: Uspořádání akcí; Polní dny sója 2013 - Řisuty. 2013, Místo konání: Řisuty 22.8. 2013.

ŠTRANC, P. – PROCHÁZKA, P. Podtyp: Uspořádání akcí; Polní dny sója 2013 - Skalička. 2013, Místo konání: Skalička 20.8.2013.

ŠTRANC, P. – PROCHÁZKA, P. Podtyp: Uspořádání akcí; Polní dny sója 2013 - Sloveč. 2013, Místo konání: Sloveč 21.8. 2013.

PROCHÁZKA, P. – ŠTRANC, P. – ŠTRANC, J. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Prospěšnost testování vitality osiva sóji. 2013, Prosperující olejniny 2013 (Prosperous Oil Crops 2013) 12.-13.12. 2013, roč. 8, s. 123-126. ISBN: 978-80-213-2420-6 .

PAZDERŮ, K. – ADAMČÍK, J. – CHALOUPSKÝ, R. – PROCHÁZKA, P. – MIČÁK, L. – HOSNEDL, V. Podtyp: Uspořádání akcí; Zemědělství - zdroj potravin a surovin lidstva. 2012, Polní den na P.S. Uhříněves - Věda na polích a ve stájích. Zemědělství: produkce, potraviny, zdroj surovin.

ŠTRANC, J. – ŠTRANC, P. – ŠTRANC, D. – PROCHÁZKA, P. Podtyp: Článek v nerecenzovaném časopise (mimo kategorie RIV); Význam humusových kyselin pro život a produktivitu rostlin. 2012, Agromanuál, 2012, roč. 7, č. 7, s. 66-69. ISSN: 1801-7673.

ŠTRANC, P. – PROCHÁZKA, P. – ŠTRANC, J. – NOVÝ, L. Podtyp: Článek v nerecenzovaném časopise (mimo kategorie RIV); Nové poznatky o desikaci porostů sóji. 2012, Zemědělec, 2012, roč. 20, č. 25, s. 18. ISSN: 1211-3816.

ŠTRANC, P. – ŠTRANC, J. – ŠTRANC, D. – PROCHÁZKA, P. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); První výsledky odrůdových pokusů se sójou při průběhu počasí v roce 2012. 2012, In: 29. vyhodnocovací seminář Systém výroby řepky, Systém výroby slunečnice. 21.-22.11.2012, Hluk. Praha: SPZO, 2012, s. 255-261, CST. ISSN: 978-80-87065-43-3.

ŠTRANC, P. – ŠTRANC, J. – PROCHÁZKA, P. – ŠTRANC, D. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Pesticidní pokusy se sójou v roce 2012. 2012, In: 29. vyhodnocovací seminář Systém výroby řepky, Systém výroby slunečnice. 21.-22.11.2012, Hluk. Praha: SPZO, 2012, s. 249-255, CST. ISSN: 978-80-87065-43-3.

PROCHÁZKA, P. – ŠTRANC, P. – KŘÍŽ, J. – ŠTRANC, J. Výsledky moření osiva sóji biologicky aktivními látkami. In Prosperující olejniny 2012 06.12.2012, Praha, Větrný Jeníkov. Praha: ČZU v Praze, KRV, 2012. s. 101-103.

PROCHÁZKA, P. – ŠTRANC, P. – PAZDERŮ, K. – ŠTRANC, J. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Možnosti využití biologicky aktivních látek při moření osiva sóji. 2012, In: Sborník: Sója 2012. 28.8.-30.8. 2012, Skalička, Sloveč, Řisuty. Praha: ČZU, 2012, s. 6-13, EUR. ISBN 978-80-87111-32-1.

ŠTRANC, P. – ŠTRANC, J. – ŠTRANC, D. – PROCHÁZKA, P. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Regulace plevelů a stimulace sóji v roce 2011. 2012, In: Sborník: Sója 2012. 28.8.-30.8. 2012, Skalička, Sloveč, Řisuty. Praha: ČZU, 2012, s. 19-27, EUR. ISBN 978-80-87111-32-1.

PROCHÁZKA, P. – ŠTRANC, P. – PAZDERŮ, K. – ŠTRANC, J. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Vliv aplikace glyfosátu na počáteční růstové fáze sóji. 2012, In: Sborník: Sója 2012. 28.8.-30.8. 2012, Skalička, Sloveč, Řisuty. Praha: ČZU, 2012, s. 28-32, EUR. ISBN 978-80-87111-32-1.

ŠTRANC, P. – ŠTRANC, J. – ŠTRANC, D. – PROCHÁZKA, P. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Výsledky odrůdových pokusů se sójou v povětrnostních podmínkách roku 2011. 2012, In: Sborník: Sója 2012. 28.8.-30.8. 2012, Skalička, Sloveč, Řisuty. Praha: ČZU, 2012, s. 33-40, EUR. ISBN 978-80-87111-32-1.

ŠTRANC, P. – PROCHÁZKA, P. – ŠTRANC, J. – ŠTRANC, D. – NOVÝ, L. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Desikace a sklizeň sóji. 2012, In: Sborník: Sója 2012. 28.8.-30.8. 2012, Skalička, Sloveč, Řisuty. Praha: ČZU, 2012, s. 47-53, EUR. ISBN 978-80-87111-32-1.

ŠTRANC, P. – ŠTRANC, J. – PROCHÁZKA, P. – ŠTRANC, D. Podtyp: Článek v nerecenzovaném časopise (mimo kategorie RIV); Výsledky poloprovozních pesticidních pokusů Sója 2011. 2011. Agromanuál, 2011, roč. 6, č 11-12, s 29-31. ISSN: 1801-7673.

PROCHÁZKA, P. – ŠTRANC, P. – PAZDERŮ, K. – ŠTRANC, J. – KOHOUT, L. Moření osiva biologicky aktivními látkami. In Seed and Seedlings X. Scientific and Technical Seminar 10.02.2011, Praha. Praha: ČZU Praha, KRV, 2011. s. 157-163.

PROCHÁZKA, P. – ŠTRANC, P. – PAZDERŮ, K. – ERHARTOVÁ, D. Test urychleného stárnutí osiva sóji luštinaté. In Seed and Seedlings X. Scientific and Technical Seminar 10.02.2011, Praha. Praha: ČZU Praha, 2011. s. 205-208.

ŠTRANC, P. – ŠTRANC, J. – PROCHÁZKA, P. – ŠTRANC, D. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Výsledky pesticidních pokusů v sóje v roce 2011. 2011. In: 28. vyhodnocovací seminář Systém výroby řepky, Systém výroby slunečnice. 24.-25.11.2011, Hluk. Praha: SPZO, 2011, s. 290-296, CST. ISSN: 978-80-87065-36-5.

PROCHÁZKA, P. – ŠTRANC, P. – ŠTRANC, J. – ERHARTOVÁ, D. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Possibilities of use of the biological active substance in soya growing. 2011. In: Can agriculture feed the world? Scientific Student Conference 2011, 20.-21.10.2011, Wageningen: Wageningen University, 2011, s. 99, EUR. ISBN: 978-94-6173-169-2.

 
page foot