| FAPPZ PEF TF FŽP FLD FTZ IVP | ŠZP ŠLP VS | KTV OIKT SIC KAM | @ | English

ČZU WhitePages

Úvod Lidé na ČZU Předměty Útvary Projekty Akce
Vizualizace (b)

Lidé na ČZU

Vyhledávání

prof. Ing. Pavel Tlustoš, CSc. (923)

Kontakty
Kód předmětu Název předmětu
Citace

ŠÍPKOVÁ, A. – SZÁKOVÁ, J. – COUFALÍK, P. – ZVĚŘINA, O. – KACÁLKOVÁ, L. – TLUSTOŠ, P. Mercury distribution and mobility in contaminated soils from vicinity of waste incineration plant. Plant, Soil and Environment, 2014, roč. 60, č. 2, s. 87-92. ISSN: 1214-1178.

ŠÍPKOVÁ, A. – SZÁKOVÁ, J. – TLUSTOŠ, P. Affinity of selected elements to individual fractions of soil organic matter. Water Air and Soil Pollution, 2014, roč. 225, č. 1, s. 1-11. ISSN: 0049-6979.

VONDRÁČKOVÁ, S. – HEJCMAN, M. – SZÁKOVÁ, J. – MÜLLEROVÁ, V. – TLUSTOŠ, P. Soil chemical properties affect the concentration of elements (N, P, K, Ca, Mg, As, Cd, Cr, Cu, Fe, Mn, Ni, Pb, and Zn) and their distribution between organs of Rumex obtusifolius. Plant and Soil, 2014, roč. 379, č. 1-2, s. 231-245. ISSN: 0032-079X.

OCHECOVÁ, P. – TLUSTOŠ, P. – SZÁKOVÁ, J. Wheat and soil response to wood fly ash application in contaminated soils. Agronomy Journal, 2014, roč. 106, č. 3, s. 995-1002. ISSN: 0002-1962.

ZEMANOVÁ, V. – PAVLÍK, M. – PAVLÍKOVÁ, D. – TLUSTOŠ, P. The significance of methionine, histidine and tryptophan in plant responses and adaptation to cadmium stress. Plant, Soil and Environment, 2014, roč. 60, č. 9, s. 426-432. ISSN: 1214-1178.

HEJCMAN, M. – MÜLLEROVÁ, V. – VONDRÁČKOVÁ, S. – SZÁKOVÁ, J. – TLUSTOŠ, P. Establishment of Bryum argenteum and concentrations of elements in its biomass on soils contaminated by As, Cd, Pb and Zn. ..., 2014, roč. 60, č. 11, s. 489-495. ISSN: N.

PULKRÁBEK, J. – URBAN, J. – PACEK, L. – TLUSTOŠ, P. Cukrová řepa v interaktivní mapě obnovitelných zdrojů energie. Úroda, 2014, roč. 62, č. 12, s. 50-53. ISSN: 0139-6013.

HAKL, J. – FUKSA, P. – KONEČNÁ, J. – PACEK, L. – TLUSTOŠ, P. Effect of applied cultivation technology and environmental conditions on lucerne farm yield in the Central Europe. Plant, Soil and Environment, 2014, roč. 60, č. 10, s. 475-480. ISSN: 1214-1178.

SYSALOVÁ, J. – SZÁKOVÁ, J. – TREMLOVÁ, J. – KAŠPAROVSKÁ, K. – KOTLÍK, B. – TLUSTOŠ, P. – SVOBODA, P. Methodological aspects of in vitro assessment of bio-accessible risk element pool in urban particulate matter. Biological Trace Element Research, 2014, roč. 161, č. 2, s. 216-222. ISSN: 0163-4984.

VLČKOVÁ, V. – MALINOVÁ, M. – KOUBKOVÁ, B. – SZÁKOVÁ, J. – ZÍDEK, V. – FUČÍKOVÁ, A. – ZÍDKOVÁ, J. – KOLIHOVÁ, D. – TLUSTOŠ, P. Long-term effect of diet amended by risk elements contaminated soils on risk element penetration and physiological parameters of rats. Czech Journal of Animal Science, 2014, roč. 59, č. 9, s. 416-427. ISSN: 1212-1819.

ZÍDKOVÁ, J. – MELČOVÁ, M. – BARTOŠOVÁ, K. – ŠESTÁKOVÁ, I. – ZÍDEK, V. – SZÁKOVÁ, J. – MIHOLOVÁ, D. – TLUSTOŠ, P. Impact of cadmium on the level of hepatic metallothioneins, essential elements, and selected enzymes in the experimental rat model. Czech Journal of Animal Science, 2014, roč. 59, č. 12, s. 548-556. ISSN: 1212-1819.

KACÁLKOVÁ, L. – TLUSTOŠ, P. – SZÁKOVÁ, J. Chromium, nickel, cadmium, and lead accumulation in maize, sunflower, willow, and poplar. Polish Journal of Environmental Studies, 2014, roč. 23, č. 3, s. 753-761. ISSN: 1230-1485.

TLUSTOŠ, P. – SZÁKOVÁ, J. – PAVLÍKOVÁ, D. PHEs, Environment and Human Health. Dordrecht, Heidelberg, New York, London: Springer, 2014, 467s. ISBN 978-94-017-8964-6. The behavior of potentially harmful trace elements in soil-plant system: examples from open-field case studies, s. 138-150.

HABART, J. – TLUSTOŠ, P. – BALÍK, J. – KAPLAN, L. – KULHÁNEK, M. – ŠVEHLA, P. – DUBSKÝ, M. Způsob výroby pěstebního substrátu z fermentačního zbytku. Úřad průmyslového vlastnictví. 303053. 14.03.2012.

HABART, J. – TLUSTOŠ, P. – BALÍK, J. – JELÍNEK, F. Zařízení k měření složení a objemu plynu a způsob provádění tohoto měření. Úřad průmyslového vlastnictví. 303593. 21.11.2012.

TLUSTOŠ, P. – ZÁRUBOVÁ, P. – BŘENDOVÁ, K. – HABART, J. Produkce biomasy na středně kontaminované půdě, Production of biomass on moderate contaminated soil, production of biomass; short rotation coppice; willow; popular, 2014, JE - Nejaderná energetika, spotřeba a užití energie, B - Ověřená technologie, OT I/2014, Statek Netěchovice Štěpán Netík, Týn nad Vltavou, IČ:65988345, DIČ: CZ7810101574, Technologie zahrnuje kroky, které vedou k výběru pozemků i klonů rychle rostoucích dřevin vhodný k produkci biomasy na kontaminovaných půdách. Dále zahrnuje přípravu půdy, kterou je nutno udělat na vybraném stanovišti před samotnou výsadbou klonů (RRD) a následně samotnou výsadbu, péči o porost i sklizeň plantáže vedoucí k co nejvyšším výnosům biomasy jako obnovitelného zdroje energie, které lze, vzhledem ke kontaminaci půdy na dané lokalitě očekávat a zároveň i k co nejvyššímu fytoextrakčnímu potenciálu, čímž dochází k dekontaminaci těchto lokalit a navrací jim ekonomickou hodnotu., Ekonomické přínosy pro pěstitele biomasy a vlastníky kontaminovaných pozemků lze určit z následujících údajů. Odhadované náklady na založení plantáže se pohybují ve výši 80 000,- Kč/ha. Náklady na údržbu v druhém roce se pohybují ve výši 13 500,-Kč/ha. Sklizeň se uvažuje jednou za 3 roky, což při životnosti plantáže 21 let předpokládá 7 sklizní. Výše sklizně se předpokládá 24 tun sušiny (48 t při 50% vlhkosti). Výkupní cena mokré štěpky se pohybuje okolo 1 200 Kč/t, což odpovídá 57 600 Kč za sklizeň. Náklady na sklizeň se pohybují okolo 4 500,- Kč., Česká zemědělská univerzita v Praze, 60460709, CZ - Česká republika, A - K využití výsledku jiným subjektem je vždy nutné nabytí licence, Z - Poskytovatel licence na výsledek nepožaduje v některých případech licenční poplatek, A - Výše vyčerpané části z celkových uznaných nákladů na dosažení výsledku je menší nebo rovna 5 mil. Kč

TLUSTOŠ, P. – SZÁKOVÁ, J. – ZÁRUBOVÁ, P. – BŘENDOVÁ, K. – HABART, J. – PUNČOCHÁŘ, M. – ŠYC, M. Bezpečné nakládání s kontaminovanou biomasou, Safe disposal of contaminated biomass, risk elements; harvest; transport; storage of biomass, 2014, DK - Kontaminace a dekontamin.půdy vč. pesticidů, B - Ověřená technologie, KAVR OT II/2014, EC Kutná Hora s.r.o., Karlov 197, 284 01 Kutná Hora, zastoupené: Ing. Tomáš Hardt, jednatel, IČO: 28497422, DIČ: CZ28497422, Technologie zahrnuje provedení jednofázové a dvoufázové sklizně kontaminované biomasy způsobem, který minimalizuje uvolnění kontaminantů do prostředí. Dále řeší možnosti bezpečné dopravy kontaminované biomasy a zabývá se jednotlivými procesy úprav biomasy před jejím konečným zpracováním, jako je řezání, štěpkování a sušení biomasy. V neposlední řadě technologie řeší skladování biomasy, tak aby byl zajištěn její dobrý stav před tím, než bude použita ke konečnému využití. Kontaminovaná biomasa, obzvláště pokud je skladována v podobě vysušené štěpky by měla být skladována v kryté hale s perforovanou podlahou s provzdušněním, na které je možno štěpku sušit., Oproti klasické technologii pěstování RRD je tato technologie dražší zejména ve dvou aspektech: Biomasa dosahuje nižších výnosů a fixní náklady rozpočítané na jednotku vyprodukované biomasy jsou tak vyšší a to zhruba o 10 až 30 %. Dále pro minimalizaci rekontaminace je nutné speciální zacházení, sklizeň a skladování. To vyžaduje investici do haly. Pěstování však probíhá na půdách jinak nevyužitelných. Proto lze také uvažovat s nižší i nulovou cenou za nájem půdy. Investiční náklady do lehké skladovací haly jsou cca 1 200 Kč/m2, výška uskladněné štěpky může být zhruba 3 m. Při měrné hmotnosti štěpky 0,25 t/m3 tak lze na jednom m2 uskladnit 0,75 t štěpky. Životnost haly a tedy odpisový koeficient je 15 let, což při použití diskontní sazby 3 % p. a. tvoří celkové roční náklady na odpisy zhruba 350 Kč/m2, neboli 467 Kč/t štěpky. Zpracování formou sušení a skladování v hale zvyšuje cenu zhruba o 50 – 60 % vůči štěpce zpracované na kvalitní orné půdě., Česká zemědělská univerzita v Praze, 60460709, CZ - Česká republika, A - K využití výsledku jiným subjektem je vždy nutné nabytí licence, Z - Poskytovatel licence na výsledek nepožaduje v některých případech licenční poplatek, A - Výše vyčerpané části z celkových uznaných nákladů na dosažení výsledku je menší nebo rovna 5 mil. Kč

TLUSTOŠ, P. – HABART, J. – BŘENDOVÁ, K. – JELÍNEK, F. – POHOŘELÝ, M. – PUNČOCHÁŘ, M. – ŠYC, M. Zařízení pro přípravu pyrolýzního koksu. Úřad průmyslového vlastnictví ČR. 26846. 24.04.2014.

ŠYC, M. – POHOŘELÝ, M. – PUNČOCHÁŘ, M. – TLUSTOŠ, P. – HABART, J. – UCEKAJ, V. Zařízení pro přípravu hnojiva z popela získaného spalováním kontaminované biomasy. Úřad průmyslového vlastnictví. 27624. 18.12.2014.

HABART, J. – BŘENDOVÁ, K. – TLUSTOŠ, P. Laboratorní automaticky řízená pec k výrobě biocharu, Laboratory automatically operating furnace for biochar production, biochar; biomass; pyrolysis, 2014, JE - Nejaderná energetika, spotřeba a užití energie, B - Funkční vzorek, FV I/2014, Biotechnologie o.p.s., Jihlavská 829/72, 14000 Praha 4, Michle, Vstupní biomasa o přesné hmotnosti je umístěna na vsádkový plech. Takto připravená vstupní biomasa se vloží do reaktoru, spočívajícím v upravené muflové peci. Přesně definované podmínky pyrolýzy (finální teplota a stálý tok inertního plynu, dusíku) je zabezpečen kontrolní jednotkou. Vytápění reaktoru je zabezpečeno elektrickým spirálovým topením. Reaktor je opatřen vyzdívkou. Přívod inertního plynu (dusíku) je veden přední částí reaktoru, vyvrtaným otvorem v dvířkách. Dusík je vháněn do reaktoru laboratorní hadičkou. Spaliny jsou odváděny rourou umístěnou v horní části reaktoru., Ekonomické přínosy nelze bez dokončení výzkumu zcela jednoznačně vyčíslit. Přínosy výroby a využití biocharu jsou však potvrzeny řadou vědeckých publikací a nyní je na uživateli, aby se je za pomocí dalšího ověřování pokusil realizovat., Česká zemědělská univerzita v Praze, 60460709, null - Nepřiřazeno, A - K využití výsledku jiným subjektem je vždy nutné nabytí licence, Z - Poskytovatel licence na výsledek nepožaduje v některých případech licenční poplatek, A - Výše vyčerpané části z celkových uznaných nákladů na dosažení výsledku je menší nebo rovna 5 mil. Kč

TLUSTOŠ, P. – OCHECOVÁ, P. – SZÁKOVÁ, J. – PERNÁ, I. – HANZLÍČEK, T. – HABART, J. – STRAKA, P. On-line mapa zdrojů popela z biomasy, On-line map of biomass ash sources, on-line map, biomass ash sources, 2014, DM - Tuhý odpad a jeho kontrola, recyklace, D - Specializovaná mapa s odborným obsahem, On-line mapa zdrojů popela, Mapa zdrojů popela z biomasy představuje souborný online mapový výstup dokumentující aktuální rozložení zdrojů popela a zařízení, kde je možné popel z biomasy upravit do podoby aplikovatelného popela. Aplikace umožňuje filtrování energetických zdrojů ČR , V rámci využívání specializované mapy se neočekávají primární ekonomické přínosy, aplikace je uživatelům poskytnuta bezplatně. , C - Výsledek je využíván bez omezení okruhu uživatelů, Ministerstvo zemědělství ČR, 24.01.2012, 01/2012

TLUSTOŠ, P. – KAPLAN, L. – DUBSKÝ, M. – BAZALOVÁ, M. – SZÁKOVÁ, J. Stanovení fyzikálních a chemických vlastností pevných a kapalných složek digestátu bioplynových stanic, Determination of physical and chemical properties of solid and liquid components of digestate from biogas stations, digestate; biogas station; solid phase of digestate; nitrogen; growing media, 2014, DM - Tuhý odpad a jeho kontrola, recyklace, A - Uplatněná certifikovaná metodika, KAVR CM I/2014, Osvědčení č. 3101/2015-MZE-17221, Metodika udává přehled orientačních nákladů na pořízení vybavení laboratoře a parametrů a živin popsanými metodami., C - Výsledek je využíván bez omezení okruhu uživatelů, Odbor rostlinných komodit MZe ČR, Praha, 20.01.2015,

TLUSTOŠ, P. – OCHECOVÁ, P. – KAPLAN, L. – SZÁKOVÁ, J. – HABART, J. Aplikace popelů ze spalování biomasy na zemědělskou půdu, The biomass ash application on the agricultural land, biomass ash; fertilizing; plant growth; liming effect; soil properties; field experiments; legislation; economic aspects, 2014, DM - Tuhý odpad a jeho kontrola, recyklace, A - Uplatněná certifikovaná metodika, KAVR CM II/2014, Osvědčení č. 2084/2015-MZE-17221, Metodika vyčísluje úsporu nákladů na skládkování a minerální hnojiva při použití popelů ze spalování biomasy na zemědělské půdě., C - Výsledek je využíván bez omezení okruhu uživatelů, Odbor rostlinných komodit MZe ČR, Praha, 16.01.2015,

TLUSTOŠ, P. – SZÁKOVÁ, J. – ZÁRUBOVÁ, P. – BŘENDOVÁ, K. – HABART, J. – PUNČOCHÁŘ, M. – ŠYC, M. Skladování, přeprava a úprava kontaminované biomasy, Storing, transporting and pre-treating of contaminated biomass, contaminated biomass; risk element release, 2014, DK - Kontaminace a dekontamin.půdy vč. pesticidů, A - Uplatněná certifikovaná metodika, KAVR CM III/2014, číslo osvědčení: 922/2015-MZE-17221, Ceny za produkci pěstované biomasy rychle rostoucích dřevin jsou 140 – 160 Kč/GJ. Zpracování formou sušení a skladování v hale zvyšuje cenu štěpky o 82 Kč/GJ (50 – 60 %) vůči štěpce zpracované na kvalitní orné půdě bez nutnosti zvláštního skladování., C - Výsledek je využíván bez omezení okruhu uživatelů, Odbor rostlinných komodit MZe ČR, Praha, 13.01.2015,

CZ BIOM, C. – TLUSTOŠ, P. – OCHECOVÁ, P. Výpočet potřebné hnojivé dávky pro aplikaci popele z biomasy, Calculation of the necessary fertilising application rates of biomass ash, biomass ash, fertilising application rates, biomass ash qualitative indicators, 2014, DM - Tuhý odpad a jeho kontrola, recyklace, Software "popel z biomasy", Program je primárně dostupný na mediálním nosiči., Software pro optimalizaci dávek popela je realizován v podobě uživatelsky jednoduchého programu pro stanovení optimální roční dávky hnojení popelem z biomasy na základě zásobenosti půdy živinami a kvalitativních parametrů popela z biomasy. Vedle toho jsou uživateli programu poskytnuty informace o doporučeném množství živin, které je nutné dodat v podobě dalších hnojiv pro dosažení optimálního hnojivého účinku pro daný typ půdy. Software je uzpůsoben pro zadávání i specifických hodnot vlastního pozemku nebo hnojiva a zohlednění formy úpravy popele před aplikací. Výsledky mohou být prezentovány v samostatném protokolu exportovaném do pdf. Program je primárně dostupný na mediálním nosiči., V rámci samotného praktického využívání softwaru se neočekávají primární ekonomické přínosy, software je uživateli poskytnut bezplatně. Uživatel jej nesmí dále nabízet za úplatu a generovat z něj ekonomický zisk., Česká zemědělská univerzita v Praze, 60460709, CZ - Česká republika, N - Využití výsledku jiným subjektem je možné bez nabytí licence (výsledek není licencován), N - Poskytovatel licence na výsledek nepožaduje licenční poplatek

HABART, J. – ZÁRUBOVÁ, P. – TLUSTOŠ, P. Software pro výpočet remediačních parametrů při pěstování rychle rostoucích dřevin na středně kontaminovaných půdách, Software for the calculation of remediation parameters for planting fast-growing trees on medium contaminated soils, fast-growing trees; biomass; risk elements; contaminated soil, 2014, JE - Nejaderná energetika, spotřeba a užití energie, SW I/2014, Zemědělské družstvo Sádek, Lhota u Příbramě č.p. 152, 261 01 Příbram I, IČO: 47048174, Software je určen pro provoz na operačním systému Windows 2000 a vyšší. Pro práci v operačním systému MAC OS je možné spuštění přes emulátor operačního systému Windows např. WINE 1.6.2. (https://www.winehq.org), Ekonomický přínos software poslouží především pěstitelům rychle rostoucích dřevin (RRD), kteří zvažují zakládání plantáží na mírně a středně kontaminované půdě, a to tím, že vypočte pravděpodobný výnos biomasy vybraného klonu RRD na vybrané lokalitě a případně i další remediační faktory. Tímto způsobem může napomoci v ekonomické rozvaze pěstitelů o rentabilitě pěstování RRD na dané lokalitě a následném rozhodnutí, zda projekt realizovat či nikoli. Dále může být software nápomocen při výběru nejvhodnějšího klonu RRD pro danou lokalitu, čímž bude dosaženo větších výnosů biomasy, čímž může dojít ke snížení nákladů a zvýšení zisků z této činnosti., Česká zemědělská univerzita v Praze, 60460709, CZ - Česká republika, A - K využití výsledku jiným subjektem je vždy nutné nabytí licence, Z - Poskytovatel licence na výsledek nepožaduje v některých případech licenční poplatek

HAKL, J. – FUKSA, P. – PACEK, L. – TLUSTOŠ, P. Podtyp: Článek v nerecenzovaném časopise (mimo kategorie RIV); Pícní plodiny jako obnovitelné zdroje energie v projektu ReStEP. 2014, Agromanuál, roč. 9, č. 9-10, s. 82–83. ISSN: 1801-7673.

VANĚK, V. – BALÍK, J. – PAVLÍKOVÁ, D. – TLUSTOŠ, P. Podtyp: Uspořádání akcí; Racionální použití hnojiv. 2014, Praha: ČZU v Praze, 27.11.2014, 195 účastníků (6 zahraničních), kolektiv autorů.

BŘENDOVÁ, K. – SZÁKOVÁ, J. – TLUSTOŠ, P. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Biochar immobilizes risk elements and improves willows biomass production on heavily contaminated soil. 2014, Book of Abstracts, 11th International Phytotechnologies Conference 2014, 30.9.2014, Heraklion (Crete), Greece. International Phytotechnology Society. s. 290-290. ISBN: 978-960-6865-81-7.

SZÁKOVÁ, J. – HAVLÍČKOVÁ, J. – ŠÍPKOVÁ, A. – GABRIEL, J. – COUFALÍK, P. – ČERVENKA, R. – ZVĚŘINA, O. – KOMÁREK, J. – TLUSTOŠ, P. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); The effect of soil microbial community on mobile portions of mercury in contaminated soil. 2014, Book of Abstracts, European Symposium on Atomic Spectrometry ESAS 2014 & 15th Czech - Slovak Spectroscopic Conference, 16.3.2014, Praha. s. 126. ISBN 978-80-905704-1-2.

ZÁMEČNÍKOVÁ, H. – NAJMANOVÁ, J. – SZÁKOVÁ, J. – BAZALOVÁ, M. – TLUSTOŠ, P. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); The analytical aspects of mobile Ca, K, Mg, P determination in soil by using various extraction methods. 2014, Book of Abstracts, European Symposium on Atomic Spectrometry ESAS 2014 & 15th Czech - Slovak Spectroscopic Conference, 16.3.2014, Praha. s. 243. ISBN 978-80-905704-1-2.

ZÁRUBOVÁ, P. – TLUSTOŠ, P. – SZÁKOVÁ, J. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Optimization of harvest term of phytoextraction short rotation coppice. 2014, Book of Abstracts, 11th International Phytotechnologies Conference 2014, 30.9.2014, Heraklion (Crete), Greece. International Phytotechnology Society. s. 130-130. ISBN: 978-960-6865-81-7.

HANČ, A. – BOUČEK, J. – ŠVEHLA, P. – TLUSTOŠ, P. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Effect of intensity and time of aeration on agrochemical properties of extracts from vermicompost. 2014, New Challenges, New Responses in the 21st Century, 9th International Conference ORBIT 2014, 26.6.2014, Gödöllö, Hungary. s. 46-46..

GARCÍA SÁNCHEZ, M. – ŠÍPKOVÁ, A. – SZÁKOVÁ, J. – KAPLAN, L. – TLUSTOŠ, P. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Digestate as an effective agent for mercury bioremediation in soil. 2014, Book of Abstracts, XVI International Biodeterioration and Biodegradation Symposium, 3.9.2014, Lodz, Poland. s. 183-183. ISBN 978-83-63929-24-4.

SZÁKOVÁ, J. – SMAŽÍKOVÁ, P. – TREMLOVÁ, J. – HANČ, A. – TLUSTOŠ, P. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); The effect of vermicompost application on selenium immobilization in soil. 2014, Book of Abstracts, XVI International Biodeterioration and Biodegradation Symposium, 3.9.2014, Lodz, Poland. s. 188-188. ISBN 978-83-63929-24-4.

FUKSA, P. – HAKL, J. – PACEK, L. – TLUSTOŠ, P. Podtyp: Článek v nerecenzovaném časopise (mimo kategorie RIV); Energetický potenciál jednoletých pícnin v projektu ReStEP. 2014, Úroda, 62, (11), s. 44-45, ISSN 0139-6013 .

GARCÍA SÁNCHEZ, M. – ŠÍPKOVÁ, A. – SZÁKOVÁ, J. – TLUSTOŠ, P. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Influence of mercury mobility on microbial activities of soil treated using different amendments. 2014, Book of Abstracts, 9th International Soil Science Congress on „The soul of Soil and Civilization“, 14.10.2014, Side, Antalya, Turkey. s. 343-343. ISBN 979-605-63090-2-1.

NEUGHSCHVANDTNER, R. – VONDRÁČKOVÁ, S. – SZÁKOVÁ, J. – TLUSTOŠ, P. – ČERNÝ, J. – KAUL, H. – WAGENTRISTL, H. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); The “eternal rye” experiment in Groß-Enzersdorf – Soil chemical characteristics after 105 years. 2014, Mitteilungen der Gesellschaft für Pflanzenbauwissenschaften, Technik in der Pflanzenproduktion 16.9.2014, Wien, Austria. Institut für Angewandte Agrarforschung. roč. 26, s. 244-245. ISSN: 0934-5116.

PACHTROG, V. – NEUGHSCHVANDTNER, R. – SZÁKOVÁ, J. – TLUSTOŠ, P. – KULHÁNEK, M. – ČERNÝ, J. – KAUL, H. – LIEBHARD, P. – WAGENTRISTL, H. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Soil chemical characteristic after 15 years of different tillage and rotation. 2014, Mitteilungen der Gesellschaft für Pflanzenbauwissenschaften, Technik in der Pflanzenproduktion 16.9.2014, Wien, Austria. Institut für Angewandte Agrarforschung. roč. 26, s. 244-245. ISSN: 0934-5116.

BŘENDOVÁ, K. – TLUSTOŠ, P. – SZÁKOVÁ, J. – BOHUNĚK, M. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Využití biouhlí (biocharu) k úpravě půdních vlastností. 2014, Racionální použití hnojiv 27.11.2014, Praha. ČZU v Praze. s. 51-57. ISBN: 978-80-213-2511-1.

KOŠNÁŘ, Z. – TLUSTOŠ, P. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Změny obsahu polycyklických aromatických uhlovodíků v půdě obohacené popelem po pěstování zeleniny. 2014, Racionální použití hnojiv 27.11.2014, Praha. ČZU v Praze. s. 88-91. ISBN: 978-80-213-2511-1.

MERCL, F. – TLUSTOŠ, P. – SZÁKOVÁ, J. – NAJMANOVÁ, J. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Akumulace olova v rychle rostoucích dřevinách. 2014, Racionální použití hnojiv 27.11.2014, Praha. ČZU v Praze. s. 96-99. ISBN: 978-80-213-2511-1.

OCHECOVÁ, P. – TLUSTOŠ, P. – SZÁKOVÁ, J. – KOŠNÁŘ, Z. – MERCL, F. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Popel z biomasy – významný zdroj živin. 2014, Racionální použití hnojiv 27.11.2014, Praha. ČZU v Praze. s. 43-50. ISBN: 978-80-213-2511-1.

TLUSTOŠ, P. – KAPLAN, L. – DUBSKÝ, M. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Možnosti uplatnění upravených složek digestátu. 2014, Racionální použití hnojiv 27.11.2014, Praha. ČZU v Praze. s. 36-42. ISBN: 978-80-213-2511-1.

VONDRÁČKOVÁ, S. – TLUSTOŠ, P. – SZÁKOVÁ, J. – NAJMANOVÁ, J. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Regulace příjmu rizikových prvků a živin rychle rostoucími dřevinami vyvápněním silně kontaminovaných půd. 2014, Racionální použití hnojiv 27.11.2014, Praha. ČZU v Praze. s. 116-119. ISBN: 978-80-213-2511-1.

ZÁRUBOVÁ, P. – TLUSTOŠ, P. – SZÁKOVÁ, J. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Využití čistírenského kalu jako hnojiva při pěstování pšenice na kontaminované půdě. 2014, Racionální použití hnojiv 27.11.2014, Praha. ČZU v Praze. s. 120-123. ISBN: 978-80-213-2511-1.

TLUSTOŠ, P. – HAKL, J. – FUKSA, P. – PACEK, L. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Prediction of forage energy potential through the regional differences in growing conditions and energy policy. 2014, Proceeding of 11th International Phytotechnologies Conference 2014, Sept. 30 - Oct. 3 2014, Heraklion, Greece, s. 326. ISBN: 978-960-6865-81-7.

MÍCHAL, P. – JELÍNEK, F. – HABART, J. – TLUSTOŠ, P. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Produkce bioplynu z technického konopí a kukuřice v různých vývojových stádiích. 2014, Racionální použití hnojiv 27.11.2014, Praha. ČZU v Praze. s. 100-103. ISBN: 978-80-213-2511-1.

VANĚK, V. – BALÍK, J. – PAVLÍKOVÁ, D. – TLUSTOŠ, P. Podtyp: Uspořádání akcí; Racionální použití hnojiv. 2013, Praha: ČZU v Praze, 28.11.2013, 189 účastníků (6 zahraničních), kolektiv autorů.

BŘENDOVÁ, K. – TLUSTOŠ, P. – SZÁKOVÁ, J. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Schopnost biocharu připraveného z kontaminované biomasy sorbovat kadmium. 2013, Racionální použití hnojiv 28.11.2013, Praha. ČZU v Praze. s. 85-88. ISBN: 978-80-213-2416-9.

JELÍNEK, F. – MÍCHAL, P. – TLUSTOŠ, P. – BAŽIL, P. – ŠPULÁKOVÁ, L. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Anaerobní digesce letorostů a listů vrb. 2013, Racionální použití hnojiv 28.11.2013, Praha. ČZU v Praze. s. 97-100. ISBN: 978-80-213-2416-9.

KAPLAN, L. – TLUSTOŠ, P. – SZÁKOVÁ, J. – NAJMANOVÁ, J. – TŮMA, J. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Vliv pevné fáze digestátu z bioplynové stanice a popele ze spalování biomasy na růst jahod. 2013, Racionální použití hnojiv 28.11.2013, Praha. ČZU v Praze. s. 101-104. ISBN: 978-80-213-2416-9.

KOŠNÁŘ, Z. – TLUSTOŠ, P. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Obsah polycyklických aromatických uhlovodíků ve směsných popelech ze spalování různých druhů biomasy. 2013, Racionální použití hnojiv 28.11.2013, Praha. ČZU v Praze. s. 111-114. ISBN: 978-80-213-2416-9.

MÍCHAL, P. – JELÍNEK, F. – TLUSTOŠ, P. – HABART, J. – POLÁČEK, J. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Vliv teploty skladování na produkci bioplynu z odpadů z údržby zeleně. 2013, Racionální použití hnojiv 28.11.2013, Praha. ČZU v Praze. s. 115-118. ISBN: 978-80-213-2416-9.

OCHECOVÁ, P. – TLUSTOŠ, P. – SZÁKOVÁ, J. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Vliv aplikace popelů ze spalování biomasy na obsah přístupných živin v půdě a výnos jarní pšenice. 2013, Racionální použití hnojiv 28.11.2013, Praha. ČZU v Praze. s. 119-122. ISBN: 978-80-213-2416-9.

RUSOVÁ, M. – SZÁKOVÁ, J. – TREMLOVÁ, J. – KULHÁNEK, M. – TLUSTOŠ, P. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Příjem selenu rostlinami řepky olejné (Brassica napus L.). 2013, Racionální použití hnojiv 28.11.2013, Praha. ČZU v Praze. s. 141-144. ISBN: 978-80-213-2416-9.

SZÁKOVÁ, J. – TLUSTOŠ, P. – PAVLÍKOVÁ, D. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Vliv pH prostředí na příjem stopových prvků rostlinami a jejich průnik do potravního řetězce. 2013, Racionální použití hnojiv 28.11.2013, Praha. ČZU v Praze. s. 51-58. ISBN: 978-80-213-2416-9.

TLUSTOŠ, P. – VONDRÁČKOVÁ, S. – OCHECOVÁ, P. – KAPLAN, L. – HABART, J. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Ovlivnění pH půd aplikací odpadních látek. 2013, Racionální použití hnojiv 28.11.2013, Praha. ČZU v Praze. s. 43-49. ISBN: 978-80-213-2416-9.

VONDRÁČKOVÁ, S. – TLUSTOŠ, P. – SZÁKOVÁ, J. – NAJMANOVÁ, J. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Vliv aplikace aditiv na bázi amorfních oxidů železa na akumulaci zinku a železa v biomase vrby Smithovy pěstované v silně kontaminované půdě. 2013, Racionální použití hnojiv 28.11.2013, Praha. ČZU v Praze. s. 161-164. ISBN: 978-80-213-2416-9.

ZÁRUBOVÁ, P. – TLUSTOŠ, P. – SZÁKOVÁ, J. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Akumulace kadmia klony vrb a topolů. 2013, Racionální použití hnojiv 28.11.2013, Praha. ČZU v Praze. s. 169-172. ISBN: 978-80-213-2416-9.

TREMLOVÁ, J. – SZÁKOVÁ, J. – BABKOVÁ, R. – NAJMANOVÁ, J. – TLUSTOŠ, P. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Distribution of arsenic compounds in Plantago laceolata L. plants during vegetation period. 2013, XVII euroANALYSIS 25.8.2013, Warsaw, Poland. Polish Chemical Society, Warsaw. s. 558-558. ISBN: 978-83-7798-089-7.

KAPLAN, L. – GARCÍA SÁNCHEZ, M. – OCHECOVÁ, P. – SZÁKOVÁ, J. – TLUSTOŠ, P. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); The effect of biomass ash as a source of macro and micronutrients for Chrysanthemum x grandiflorum planting. 2013, XVII euroANALYSIS 25.8.2013, Warsaw, Poland. Polish Chemical Society, Warsaw. s. 257-257. ISBN: 978-83-7798-089-7.

SYSALOVÁ, J. – SZÁKOVÁ, J. – TREMLOVÁ, J. – KAŠPAROVSKÁ, K. – TLUSTOŠ, P. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Methodological aspects of the determination of bioavailable portion of risk elements in urban particulate matter with simulated lung fluid. 2013, XVII euroANALYSIS 25.8.2013, Warsaw, Poland. Polish Chemical Society, Warsaw. s. 176-176. ISBN: 978-83-7798-089-7.

RŮŽIČKOVÁ, P. – SZÁKOVÁ, J. – HAVLÍK, J. – TLUSTOŠ, P. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); The effect of soil risk element contamination level on the element uptake and cyanidine contents in Ocimum basilicum L.. 2013, XVII euroANALYSIS 25.8.2013, Warsaw, Poland. Polish Chemical Society, Warsaw. s. 156-156. ISBN: 978-83-7798-089-7.

VLČKOVÁ, V. – SZÁKOVÁ, J. – ZÍDEK, V. – ZÍDKOVÁ, J. – KOLIHOVÁ, D. – TLUSTOŠ, P. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); The long-term effect of diet amended by risk elements contaminated soils on risk element penetration of rat organisms. 2013, XVII euroANALYSIS 25.8.2013, Warsaw, Poland. Polish Chemical Society, Warsaw. s. 157-157. ISBN: 978-83-7798-089-7.

KAPLAN, L. – TLUSTOŠ, P. – SZÁKOVÁ, J. – DUBSKÝ, M. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Development of sustainable growing substrates. 2013, Food and Biomass Production – Basis for a Sustainable Rural Development 1.7.2013, Zagreb, Croatia. University of Zagreb, Zagreb. s. 36-36. ISBN: 978-953-7878-07-8.

JELÍNEK, F. – GROZEVA, D. – TLUSTOŠ, P. – MÍCHAL, P. – HABART, J. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); The utilization of treated sugar beet pulps for biogas production. 2013, Food and Biomass Produstion – Basis for a Sustainable Rural Development 1.7.2013, Zagreb, Croatia. University of Zagreb, Zagreb. s. 43-43. ISBN: 978-953-7878-07-8.

VANĚK, V. – BALÍK, J. – LOŽEK, O. – PAVLÍKOVÁ, D. – TLUSTOŠ, P. Podtyp: Skripta; Výživa poľných a záhradných plodín. 2013, Profi Press SK, Nitra, SR, 2013. 184 s. ISBN: 978-80-970572-3-7.

HEJNÁK, V. – BEČKA, D. – BORŮVKA, L. – CAPOUCHOVÁ, I. – ČERNÝ, J. – FAMĚRA, O. – FUKSA, P. – HAKL, J. – HAMOUZ, K. – HAVLÍK, J. – HUČKO, B. – JEBAVÝ, L. – KAZDA, J. – KLOUČEK, P. – KOUDELA, M. – KOUŘIMSKÁ, L. – KOŽNAROVÁ, V. – KUCHTOVÁ, P. – LEGAROVÁ, V. – MAROUNEK, M. – MATULA, S. – PLACHÝ, V. – PROKINOVÁ, E. – PROKŮPKOVÁ, L. – PULKRÁBEK, J. – RADA, V. – SOUKUP, J. – STÁDNÍK, L. – STUPKA, R. – SUS, J. – SVOBODOVÁ, M. – ŠPRYSL, M. – ŠTOLC, L. – ŠTRANC, P. – TLUSTOŠ, P. – TŮMOVÁ, E. – URBAN, J. – VANĚK, V. – VAŠÁK, J. – VLKOVÁ, E. Podtyp: Skripta; Zemědělství a zdravé potraviny - specializované skriptum pro Univerzitu třetího věku. 2013, Hejnák, V., Skalický, M., Voženílková, J. (Eds.) Specializovaná skripta pro U3V. Fakulta agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů, Praha, 2013. 275 s. ISBN: 978-80-213-2356-8.

VONDRÁČKOVÁ, S. – MÜLLEROVÁ, V. – HEJCMAN, M. – TLUSTOŠ, P. – SZÁKOVÁ, J. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Effect of quick lime and superphosphate application on growth of Rumex obtusifolius in soils contaminated by cadmium and zinc. 2013, The Role of Grasslands in a Green Future – Threats and Perspectives in Less Favoured Areas 23.6.2013, Akureyri, Iceland. EGF, Zürich. s. 117-119. ISBN: 978-9979-881-20-9.

ŠÍPKOVÁ, A. – SZÁKOVÁ, J. – TLUSTOŠ, P. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Mobility of mercury species in soil as affected by soil physicochemical properties. 2013, International Conference on Mercury as a Global Pollutant 28.7.2013, Edinburgh, Scotland. Online 1 s..

BŘENDOVÁ, K. – TLUSTOŠ, P. – SZÁKOVÁ, J. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Properties of biochar prepared from contaminated biomass. 2013, Biochars, Composts, and Digestates 17.10.2013, Bari, Italy. s. 1-1.

TLUSTOŠ, P. – SZÁKOVÁ, J. – ZÁRUBOVÁ, P. – BALÍK, J. – VONDRÁČKOVÁ, S. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Phytoextraction of metals from soils by willows and poplars at field site. 2013, International Conference on The Biogeochemistry of Trace Elements 16.6.2013, Athens, Georgia, USA. s. 71-72..

ZÁRUBOVÁ, P. – TLUSTOŠ, P. – MRNKA, L. – SZÁKOVÁ, J. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Distribuce Cd a Pb v klonech rychle rostoucích dřevin v závislosti na stáří výhonu. 2013, 11. dni doktorandov experimentálnej biologie rastlín a 13. konferencia experimentálnej biologie rastlín 9.9.2013, Košice, SR. UPJŠ v Košiciach. s. 170-170. ISBN: 978-80-8152-031-0.

HABART, J. – TLUSTOŠ, P. – BALÍK, J. – JELÍNEK, F. Zařízení k měření složení a objemu plynu a způsob provádění tohoto měření. Úřad průmyslového vlastnictví. 303593. 21.11.2012.

OCHECOVÁ, P. – TLUSTOŠ, P. – SZÁKOVÁ, J. Effect of cadmium in wood ash on spring wheat vitality: pot experiment. In 16th International Conference on Heavy Metals in the Environment (ICHMET) 23.09.2012, Rome, Italy. Cedex A, France: E D P SCIENCES, 2013. s. 1-3.

VONDRÁČKOVÁ, S. – TLUSTOŠ, P. – SZÁKOVÁ, J. Effect of rock phosphate on Zn and Fe bioavailability and accumulation by Salix smithiana in heavily contaminated soil. In 16th International Conference on Heavy Metals in the Environment (ICHMET) 23.09.2012, Rome, Italy. Cedex A, France: E D P SCIENCES, 2013. s. 1-3.

VONDRÁČKOVÁ, S. – HEJCMAN, M. – TLUSTOŠ, P. – SZÁKOVÁ, J. Effect of quick lime and dolomite application on mobility of elements (Cd, Zn, Pb, As, Fe and Mn) in contaminated soils. Polish Journal of Environmental Studies, 2013, roč. 22, č. 2, s. 577-589. ISSN: 1230-1485.

SZÁKOVÁ, J. – OCHECOVÁ, P. – HANZLÍČEK, T. – PERNÁ, I. – TLUSTOŠ, P. Variability of total and mobile element contents in ash derived from biomass combustion. Chemical Papers-Chemicke zvesti, 2013, roč. 67, č. 11, s. 1376-1385. ISSN: 0366-6352.

KAŠPAROVSKÁ, K. – SZÁKOVÁ, J. – SYSALOVÁ, J. – TLUSTOŠ, P. – SVOBODA, P. In-vitro biologická dostupnost rizikových prvků z inhalovaného městského sedimentujícího prachu. Chemicke listy, 2013, roč. 107, č. 4, s. 313-317. ISSN: 0009-2770.

TREMLOVÁ, J. – SZÁKOVÁ, J. – SYSALOVÁ, J. – TLUSTOŠ, P. Bioavailability of arsenic, cadmium, iron and zinc in leafy vegetables amended with urban particulate matter suspension . Journal of the Science of Food and Agriculture, 2013, roč. 93, č. 6, s. 1378-1384. ISSN: 0022-5142.

ZEMANOVÁ, V. – PAVLÍK, M. – PAVLÍKOVÁ, D. – TLUSTOŠ, P. The changes of contents of selected free amino acids associated with cadmium stress in Noccaea caerulescens and Arabidopsis halleri. Plant, Soil and Environment, 2013, roč. 59, č. 9, s. 417-422. ISSN: 1214-1178.

KAPLAN, L. – TLUSTOŠ, P. – SZÁKOVÁ, J. – NAJMANOVÁ, J. The influence of slow-release fertilizers on potted chrysanthemum growth and nutrient consumption. Plant, Soil and Environment, 2013, roč. 59, č. 9, s. 385-391. ISSN: 1214-1178.

OCHECOVÁ, P. – TLUSTOŠ, P. – SZÁKOVÁ, J. – PERNÁ, I. – HANZLÍČEK, T. Monitoring kvality popelů ze spalování biomasy (2. část – rizikové prvky, PAU). Waste Forum, 2013, roč. , č. 2, s. 67-75. ISSN: 1804-0195.

KAPLAN, L. – TLUSTOŠ, P. Vliv přítomnosti hliníku v pěstební směsi se separátem na změnu barvy kvetení hortenzie velkolisté. Zahradnictví, 2013, roč. , č. 8, s. 44-46. ISSN: 1213-7596.

TRAKAL, L. – NEUBERG, M. – SZÁKOVÁ, J. – VOHNÍK, M. – TEJNECKÝ, V. – DRÁBEK, O. – TLUSTOŠ, P. Phytoextraction and Assisted Phytoextraction of Metals from Agriculture Used Soil. Communications in Soil Science and Plant Analysis, 2013, roč. 44, č. 12, s. 1862-1872. ISSN: 0010-3624.

VESELÝ, T. – NEUBERG, M. – TRAKAL, L. – SZÁKOVÁ, J. – TLUSTOŠ, P. Water Lettuce Pistia stratiotes L. Response to Lead Toxicity. Water Air and Soil Pollution, 2012, roč. 223, č. 4, s. 1847-1859. ISSN: 0049-6979.

VESELÝ, T. – TRAKAL, L. – NEUBERG, M. – SZÁKOVÁ, J. – DRÁBEK, O. – TEJNECKÝ, V. – BALÍKOVÁ, M. – TLUSTOŠ, P. Removal of Al, Fe and Mn by Pistia stratiotes L. and its stress response. Central European Journal of Biology - Online version, 2012, roč. 7, č. 6, s. 1037-1045. ISSN: 1895-104X.

NEUGSCHWANDTNER, R. – TLUSTOŠ, P. – KOMÁREK, M. – SZÁKOVÁ, J. – JAKOUBKOVÁ, L. Chemically Enhanced Phytoextraction of Risk Elements from a Contaminated Agricultural Soil Using Zea Mays and Triticum Aestivum: Performance and Metal Mobilization Over a Three Year Period. International Journal of Phytoremediation, 2012, roč. 14, č. 8, s. 754-771. ISSN: 1522-6514.

HEJCMAN, M. – VONDRÁČKOVÁ, S. – MÜLLEROVÁ, V. – ČERVENÁ, K. – SZÁKOVÁ, J. – TLUSTOŠ, P. Effect of quick lime and superphosphate additives on emergence and survival of Rumex obtusifolius seedlings in acid and alkaline soils contaminated by As, Cd, Pb, and Zn. Plant, Soil and Environment, 2012, roč. 58, č. 12, s. 561-567. ISSN: 1214-1178.

ŽALUD, P. – SZÁKOVÁ, J. – SYSALOVÁ, J. – TLUSTOŠ, P. Factors influencing uptake of contaminated particulate matter in leafy vegetables. Central European Journal of Biology -Print version, 2012, roč. 7, č. 3, s. 519-530. ISSN: 1895-104X.

VALTEROVÁ, B. – SZÁKOVÁ, J. – KOPLÍK, R. – HAVLÍK, J. – TLUSTOŠ, P. – MESTEK, O. Frakcionace a speciace As, Cd, a Zn v nadzemní biomase penízku modravého (Thlaspi cearulescens J. & C. Presl). Chemicke listy, 2012, roč. 106, č. 5, s. 392-397. ISSN: 0009-2770.

MODLINGEROVÁ, V. – SZÁKOVÁ, J. – SYSALOVÁ, J. – TLUSTOŠ, P. The effect of intensive traffic on soil and vegetation risk element contents as affected by the distance from a highway. Plant, Soil and Environment, 2012, roč. 58, č. 8, s. 379-384. ISSN: 1214-1178.

MRNKA, L. – KUCHÁR, M. – CIESLAROVÁ, Z. – MATĚJKA, P. – SZÁKOVÁ, J. – TLUSTOŠ, P. – VOSÁTKA, M. Effects of endo- and ectomycorrhizal fungi on physiological parameters and heavy metals accumulation of two species from the family Salicaceae. Water Air and Soil Pollution, 2012, roč. 223, č. 1, s. 399-410. ISSN: 0049-6979.

VESELÝ, T. – TLUSTOŠ, P. – SZÁKOVÁ, J. Organic acid enhanced soil risk element (Cd, Pb and Zn) leaching and secondary bioconcentration in water lettuce (Pistia stratiotes L.) in the rhizofiltration process. International Journal of Phytoremediation, 2012, roč. 14, č. 4, s. 335-349. ISSN: 1522-6514.

SZÁKOVÁ, J. – NOVOSADOVÁ, Z. – ZÍDEK, V. – FUČÍKOVÁ, A. – ZÍDKOVÁ, J. – MIHOLOVÁ, D. – TLUSTOŠ, P. Effect of the diet amended with risk elements contaminated soil on risk elements content in tissues and hematological parameters of rats. Czech Journal of Animal Science, 2012, roč. 57, č. 9, s. 430-441. ISSN: 1212-1819.

LEBEDA, T. – SZÁKOVÁ, J. – TLUSTOŠ, P. Hodnocení účinnosti odlučování emisí Cr(VI) z technologických zdrojů pokovování. Ochrana ovzduší, 2012, roč. 24, č. 1, s. 4-8. ISSN: 1211-0337.

MÜHLBACHOVÁ, G. – SZÁKOVÁ, J. – TLUSTOŠ, P. The heavy metal availability in long-term polluted soils as affected by EDTA and alfalfa meal treatments. Plant, Soil and Environment, 2012, roč. 58, č. 12, s. 551-556. ISSN: 1214-1178.

LEBEDA, T. – SZÁKOVÁ, J. – TLUSTOŠ, P. Obsah chromu a dalších rizikových prvků v půdě v závislosti na vzdálenosti od technologických zdrojů pokovování. Ochrana ovzduší, 2012, roč. 24, č. 2, s. 10-13. ISSN: 1211-0337.

PUPÍKOVÁ, Z. – SZÁKOVÁ, J. – SYSALOVÁ, J. – MESTEK, O. – TLUSTOŠ, P. Direct and subsequent effects of contaminated urban particulate matter on risk element mobility and plant-availability in soil. Polish Journal of Environmental Studies, 2012, roč. 21, č. 6, s. 1807-1815. ISSN: 1230-1485.

OCHECOVÁ, P. – TLUSTOŠ, P. – SZÁKOVÁ, J. – PERNÁ, I. – HANZLÍČEK, T. – HABART, J. Monitoring kvality popelů ze spalování biomasy (1. část - živiny). Waste Forum, 2012, roč. 2012, č. 4, s. 204-210. ISSN: 1804-0195.

TRAKAL, L. – KOMÁREK, M. – SZÁKOVÁ, J. – TLUSTOŠ, P. – TEJNECKÝ, V. – DRÁBEK, O. Sorption behavior of Cd, Cu, Pb, and Zn and their interactions in phytoremediated soil. International Journal of Phytoremediation, 2012, roč. 14, č. 8, s. 806-819. ISSN: 1522-6514.

HABART, J. – TLUSTOŠ, P. – BALÍK, J. – KAPLAN, L. – KULHÁNEK, M. – ŠVEHLA, P. – DUBSKÝ, M. Způsob výroby pěstebního substrátu z fermentačního zbytku. Úřad průmyslového vlastnictví. 303053. 14.03.2012.

TLUSTOŠ, P. – OCHECOVÁ, P. – SZÁKOVÁ, J. – PERNÁ, I. – HANZLÍČEK, T. – HABART, J. – STRAKA, P. Monitoring kvality popelů ze spalování biomasy, The ash quality monitoring of biomass combustion, ash; biomass; nutrients; pH; risk elements; polycyclic aromatic hydrocarbons; legislation; economy, 2012, DM - Tuhý odpad a jeho kontrola, recyklace, A - Uplatněná certifikovaná metodika, KAVR ČZU v Praze, osvědčení č.j. 79077/2012 - 17221, snižování nákladů spaloven, vstup nových provozoven na trh, omezení skládkování, C - Výsledek je využíván bez omezení okruhu uživatelů, Odbor rostlinných komodit MZe ČR, Praha, 26.04.2012,

TLUSTOŠ, P. – SZÁKOVÁ, J. – MÜHLBACHOVÁ, G. – NEUGHSCHVANDTNER, R. – HABART, J. Fytoremediační technologie podporované fytoextrakce, The phytoremediation technology of the induced phytoextraction, phytoextraction; cadmium; lead; remediation; contaminated soil; ethylendiaminotetraacetic acid, 2012, DK - Kontaminace a dekontamin.půdy vč. pesticidů, A - Uplatněná certifikovaná metodika, KAVR ČZU v Praze, osvědčení č.j. 79175/2012-MZE-17221, Zvýšení účinnosti fytoextrakce olova z kontaminovaných půd, aplikace levnější tekuté formy EDTA, úspora nákladů na aplikaci, aplikace nízkých dávek EDTA, C - Výsledek je využíván bez omezení okruhu uživatelů, Odbor rostlinných komodit MZe ČR, Praha, 26.04.2012,

BŘENDOVÁ, K. – TLUSTOŠ, P. – SZÁKOVÁ, J. – HABART, J. Podtyp: Článek v nerecenzovaném časopise (mimo kategorie RIV); Biochar properties from different materials of plant origin. 2012, European Chemical Bulletin, 2012, roč. 1, č. 12, s. 535-539. ISSN: 2063-5346.

ZÁRUBOVÁ, P. – TLUSTOŠ, P. – VONDRÁČKOVÁ, S. – MRNKA, L. – SZÁKOVÁ, J. – PAVLÍKOVÁ, D. Podtyp: Článek v nerecenzovaném časopise (mimo kategorie RIV); Restoration of contaminated soil sites with the aid of fast growing trees. 2012, European Chemical Bulletin, 2012, roč. 1, č. 9, s. 391-396. ISSN: 2063-5346.

BŘENDOVÁ, K. – TLUSTOŠ, P. – SZÁKOVÁ, J. – HABART, J. – POHOŘELÝ, M. – PUNČOCHÁŘ, M. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Příprava biocharu z různých druhů biomasy. 2012, Racionální použití hnojiv 29.11.2012, Praha. ČZU v Praze. s. 91-95. ISBN: 978-80-213-2331-5.

KAPLAN, L. – TLUSTOŠ, P. – SZÁKOVÁ, J. – NAJMANOVÁ, J. – TŮMA, J. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Vliv pevné fáze digestátu z bioplynové stanice na růst balkonové rostliny sutery srdčité. 2012, Racionální použití hnojiv 29.11.2012, Praha. ČZU v Praze. s. 126-130. ISBN: 978-80-213-2331-5.

OCHECOVÁ, P. – TLUSTOŠ, P. – SZÁKOVÁ, J. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Celkový obsah arsenu a kadmia v popelech ze spalování biomasy. 2012, Racionální použití hnojiv 29.11.2012, Praha. ČZU v Praze. s. 142-145. ISBN: 978-80-213-2331-5.

JELÍNEK, F. – ONDRÁČKOVÁ, T. – MÍCHAL, P. – HABART, J. – TLUSTOŠ, P. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Anaerobní digesce listů rychle rostoucích dřevin. 2012, Racionální použití hnojiv 29.11.2012, Praha. ČZU v Praze. s. 121-125. ISBN: 978-80-213-2331-5.

SZÁKOVÁ, J. – SYSALOVÁ, J. – TLUSTOŠ, P. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Vliv znečištění ovzduší na kvalitu produkce. 2012, Racionální použití hnojiv 29.11.2012, Praha. ČZU v Praze. s. 29-34. ISBN: 978-80-213-2331-5.

DUBSKÝ, M. – TLUSTOŠ, P. – KAPLAN, L. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Využití pevné fáze digestátu pro přípravu pěstebních substrátů. 2012, Racionální použití hnojiv 29.11.2012, Praha. ČZU v Praze. s. 53-58. ISBN: 978-80-213-2331-5.

VONDRÁČKOVÁ, S. – TLUSTOŠ, P. – SZÁKOVÁ, J. – NAJMANOVÁ, J. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Vliv aplikace superfosfátu na akumulaci Cd, Zn a Fe v biomase vrby Smithovy pěstované v silně kontaminované půdě. 2012, Racionální použití hnojiv 29.11.2012, Praha. ČZU v Praze. s. 186-191. ISBN: 978-80-213-2331-5.

ZÁRUBOVÁ, P. – TLUSTOŠ, P. – SZÁKOVÁ, J. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Vliv organického hnojení na akumulaci kadmia a olova v klonech vrb. 2012, Racionální použití hnojiv 29.11.2012, Praha. ČZU v Praze. s. 198-203. ISBN: 978-80-213-2331-5.

OCHECOVÁ, P. – TLUSTOŠ, P. – SZÁKOVÁ, J. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Effect of cadmium in wood ash on spring wheat vitality: pot experiment. 2012, 16th International Conference on Heavy Metals in the Environment 23.–27.9.2012, Rome, Italy. CNR, Rende. CD 3 s..

VONDRÁČKOVÁ, S. – TLUSTOŠ, P. – SZÁKOVÁ, J. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Effect of rock phosphate on Zn and Fe bioavailability and accumulation by Salix smithiana in heavily contaminated soil. 2012, 16th International Conference on Heavy Metals in the Environment 23.–27.9.2012, Rome, Italy. CNR, Rende. CD 3 s..

ŠÍPKOVÁ, A. – SZÁKOVÁ, J. – COUFALÍK, P. – TLUSTOŠ, P. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); The effectivity of various extraction agents to release mercury from anthropogenically contaminated soils. 2012, 5th International Symposium on Biosorption and Bioremediation 24.-28.6.2012, Praha. ICT Prague Press. s. 41-44. ISBN: 978-80-7080-825-2.

SEHNAL, M. – TREMLOVÁ, J. – SZÁKOVÁ, J. – NAJMANOVÁ, J. – TLUSTOŠ, P. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Risk elements uptake by less common types of vegetables. 2012, 5th International Symposium on Biosorption and Bioremediation 24.-28.6.2012, Praha. ICT Prague Press. s. 37-40. ISBN: 978-80-7080-825-2.

ZEMANOVÁ, V. – PAVLÍKOVÁ, D. – NAJMANOVÁ, J. – TLUSTOŠ, P. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Free amino acids accumulation in two ecotypes Thlaspi caerulescens in response to cadmium stress. 2012, Protection and Restoration of the Environment XI 3.-6.7.2012, Thessaloniki, Greece. s. 1670-1679. ISBN: 978-960-99922-1-3.

ZEMANOVÁ, V. – PAVLÍKOVÁ, D. – NAJMANOVÁ, J. – TLUSTOŠ, P. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Akumulace volných aminokyselin ve dvou ekotypech hyperakumulátoru Thlaspi caerulescens. 2012, Vliv abiotických a biotických stresorů na vlastnosti rostlin 2012 1.-2.2.2012, Praha. ČZU v Praze. s. 201-204. ISBN: 978-80-213-2247-9.

TLUSTOŠ, P. – KAPLAN, L. – OCHECOVÁ, P. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Minerální hnojiva v zahradnictví. 2012, Racionální použití hnojiv 29.11.2012, Praha. ČZU v Praze. s. 59-64. ISBN: 978-80-213-2331-5.

VANĚK, V. – TLUSTOŠ, P. – ČERNÝ, J. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Zásady racionálního hnojení ovocných sadů. 2012, Racionální použití hnojiv 29.11.2012, Praha. ČZU v Praze. s. 71-78. ISBN: 978-80-213-2331-5.

MÜLLEROVÁ, V. – HEJCMAN, M. – VONDRÁČKOVÁ, S. – ČERVENÁ, K. – TLUSTOŠ, P. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Schopnost šťovíku tupolistého tolerovat a akumulovat rizikové prvky na silně kontaminovaných půdách. 2012, Biodiverzita 2012, 25. - 26. 2012, Mělník - Chloumek.

HABART, J. – TLUSTOŠ, P. – BALÍK, J. – HANČ, A. – JELÍNEK, F. – POHOŘELÝ, M. – PUNČOCHÁŘ, M. Soustava pro fermentaci pevné biomasy. Úřad průmyslového vlastnictví. 21952. 21.03.2011.

HABART, J. – TLUSTOŠ, P. – BALÍK, J. – HANČ, A. – JELÍNEK, F. – POHOŘELÝ, M. – PUNČOCHÁŘ, M. Soustava pro fermentaci pevné biomasy. Úřad průmyslového vlastnictví. 302733. 24.08.2011.

VANĚK, V. – BALÍK, J. – PAVLÍKOVÁ, D. – TLUSTOŠ, P. Podtyp: Uspořádání akcí; Racionální použití hnojiv. 2011. Praha: ČZU v Praze, 30.11.2011, 156 účastníků (6 zahraničních), kolektiv autorů.

PACÁKOVÁ, I. – SZÁKOVÁ, J. – GOESSLER, W. – TLUSTOŠ, P. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Arsenic compounds uptake by plants growing in soils contaminated by mining activities. 2011. In: Goldschmidt Conference 2011 14.8.2011, Praha. Twickenham: EAGGS, 2011. s. 1584-1584.

BŘENDOVÁ, K. – TLUSTOŠ, P. – SZÁKOVÁ, J. – NAJMANOVÁ, J. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Využití rostlin s vysokou schopností akumulace kovů k čištění půd. 2011. In: Racionální použití hnojiv 30.11.2011, Praha. ČZU v Praze, 2011. s. 74-79. ISBN: 978-80-213-2224-0.

OCHECOVÁ, P. – TLUSTOŠ, P. – SZÁKOVÁ, J. – HABART, J. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Celkové obsahy živin v popelích ze spalování biomasy. 2011. In: Racionální použití hnojiv 30.11.2011, Praha. ČZU v Praze, 2011. s. 107-111. ISBN: 978-80-213-2224-0.

TLUSTOŠ, P. – PAVLÍKOVÁ, D. – VANĚK, V. – HABART, J. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Síra v životním prostředí. 2011. In: Racionální použití hnojiv 30.11.2011, Praha. ČZU v Praze, 2011. s. 15-20. ISBN: 978-80-213-2224-0.

ZÁRUBOVÁ, P. – TLUSTOŠ, P. – SZÁKOVÁ, J. – HABART, J. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Akumulace kadmia a zinku rychle rostoucími dřevinami. 2011. In: Racionální použití hnojiv 30.11.2011, Praha. ČZU v Praze, 2011. s. 161-165. ISBN: 978-80-213-2224-0.

KAPLAN, L. – TLUSTOŠ, P. – SZÁKOVÁ, J. – NAJMANOVÁ, J. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Vliv pevné fáze digestátu z bioplynové stanice na růst a kvetení chryzantém. 2011. In: Racionální použití hnojiv 30.11.2011, Praha. ČZU v Praze, 2011. s. 102-106. ISBN: 978-80-213-2224-0.

PEGOVÁ, K. – SZÁKOVÁ, J. – NAJMANOVÁ, J. – TLUSTOŠ, P. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Celkové obsahy selenu v půdě a ve volně rostoucí vegetaci na vybrané lokalitě. 2011. In: Racionální použití hnojiv 30.11.2011, Praha. ČZU v Praze, 2011. s. 118-121. ISBN: 978-80-213-2224-0.

TREMLOVÁ, J. – SZÁKOVÁ, J. – NAJMANOVÁ, J. – TLUSTOŠ, P. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Celkové obsahy rizikových prvků v rostlinných společenstvech volně rostoucích v blízkosti bývalých stříbrných dolů v Nalžovských Horách. 2011. In: Racionální použití hnojiv 30.11.2011, Praha. ČZU v Praze, 2011. s. 140-144. ISBN: 978-80-213-2224-0.

VONDRÁČKOVÁ, S. – TLUSTOŠ, P. – SZÁKOVÁ, J. – NAJMANOVÁ, J. – JAKOUBKOVÁ, L. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Účinek dolomitu na přijatelnost kadmia a olova ve dvou silně kontaminovaných půdách v České republice. 2011. In: Racionální použití hnojiv 30.11.2011, Praha. ČZU v Praze, 2011. s. 151-155. ISBN: 978-80-213-2224-0.

JELÍNEK, F. – HABART, J. – TLUSTOŠ, P. – ŠNAJDR, M. – GROZEVA, D. – MÍCHAL, P. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Vliv termotlaké hydrolýzy na anaerobní digesci výlisků z cukrové řepy. 2011. In: Racionální použití hnojiv 30.11.2011, Praha. ČZU v Praze, 2011. s. 98-101. ISBN: 978-80-213-2224-0.

KAPLAN, L. – TLUSTOŠ, P. – SZÁKOVÁ, J. – NAJMANOVÁ, J. – HABART, J. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); The use of digestate as an alternative source of nutrients in the growing medium in the cultivation of potted chrysanthemum from „Multiflora“. 2011. In: Proceedings of International Conference Soil, Plant and Food Interactions 6.9.2011, Brno. MENDELU in Brno, 2011. s. 153-157. ISBN: 978-80-7375-534-8.

OCHECOVÁ, P. – TLUSTOŠ, P. – SZÁKOVÁ, J. – HABART, J. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); The content of risk elements and nutrients in ashes after biomass combustion and their potential use. 2011. In: Proceedings of International Conference Soil, Plant and Food Interactions 6.9.2011, Brno. MENDELU in Brno, 2011. s. 324-329. ISBN: 978-80-7375-534-8.

VONDRÁČKOVÁ, S. – TLUSTOŠ, P. – SZÁKOVÁ, J. – NAJMANOVÁ, J. – JAKOUBKOVÁ, L. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); The effect of lime application on the mobility of cadmium, zinc and lead in heavily contaminated soils. 2011. In: Proceedings of International Conference Soil, Plant and Food Interactions 6.9.2011, Brno. MENDELU in Brno, 2011. s. 714-719. ISBN: 978-80-7375-534-8.

BALÍK, J. – BORŮVKA, L. – FAMĚRA, O. – HEJNÁK, V. – HUČKO, B. – HLAVA, J. – JEBAVÝ, M. – KAZDA, J. – KLABZUBA, J. – KOPECKÝ, O. – KOUDELA, M. – KOUŘIMSKÁ, L. – KOŽNAROVÁ, V. – KUNT, M. – LACHMAN, J. – MAREČEK, J. – MATULA, S. – MERUNKOVÁ, I. – ELIÁŠOVÁ, B. – NOVÁK, J. – PROKINOVÁ, E. – RYŠÁNEK, P. – SKALICKÝ, M. – SOUKUP, J. – SUS, J. – SVOBODOVÁ, L. – SVOBODOVÁ, M. – ŠEBKOVÁ, N. – ŠTOLCOVÁ, M. – TITĚRA, D. – TLUSTOŠ, P. – TOLAR, V. – VANĚK, V. – VOŘÍŠEK, K. – ZELENÝ, V. Podtyp: Skripta; Naše zahrada - specializované skriptum pro U3V. 2011. Specializovaná skripta pro U3V. Fakulta agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů, Praha, 2011. 271 s. ISBN: 978-80-213-2162-5.

NEUGSCHWANDTNER, R. – TLUSTOŠ, P. – KOMÁREK, M. – JAKOUBKOVÁ, L. Handbook of Phytoremediation. New York, USA: Nova Publishers, 2011. 794s. ISBN 978-1-61728-753-4. Considerations on chemically-enhanced phytoextraction of Pb using EDTA under field conditions, s. 775-782.

MIHALÍK, J. – TLUSTOŠ, P. – SZÁKOVÁ, J. The Impact of an Abandoned Uranium Mining Area on the Contamination of Agricultural Land in its Surroundings. Water Air and Soil Pollution, 2011, roč. 215, č. 1-4, s. 693 - 700. ISSN: 0049-6979.

TRAKAL, L. – NEUBERG, M. – TLUSTOŠ, P. – SZÁKOVÁ, J. – TEJNECKÝ, V. – DRÁBEK, O. Dolomite limestone application as a chemical immobilization of metal contaminated soil. Plant, Soil and Environment, 2011, roč. 57, č. 4, s. 173-179. ISSN: 1214-1178.

TRAKAL, L. – KOMÁREK, M. – SZÁKOVÁ, J. – ZEMANOVÁ, V. – TLUSTOŠ, P. Biochar application to metal-contaminated soil: Evaluating of Cd, Cu, Pb and Zn sorption behavior using single- and multi-element sorption experiment. Plant, Soil and Environment, 2011, roč. 57, č. 8, s. 372-380. ISSN: 1214-1178.

SZÁKOVÁ, J. – TLUSTOŠ, P. – GOESSLER, W. – POKORNÝ, T. – FINDENIG, S. – BALÍK, J. The effect of soil contamination level and plant origin on contents of arsenic, cadmium, zinc, and arsenic compounds in Mentha aquatica L.. Archives of Environmental Protection, 2011, roč. 37, č 2, s. 109-121. ISSN: 0324-8461.

MIHALÍK, J. – TLUSTOŠ, P. – SZÁKOVÁ, J. The influence of citric acid on mobility of radium and metals accompanying uranium phytoextraction. Plant, Soil and Environment, 2011, roč. 57, č 11, s. 526-531. ISSN: 1214-1178.

VESELÝ, T. – TLUSTOŠ, P. – SZÁKOVÁ, J. Organic salts enhanced soil risk elements leaching and bioaccumulation in Pistia stratiotes. Plant, Soil and Environment, 2011, roč. 57, č 4, s. 166-172. ISSN: 1214-1178.

JAVORSKÁ, H. – TLUSTOŠ, P. – KALISZOVÁ, R. Distribution of polychlorinated bifenyl congeners in root vegetables. Polish Journal of Environmental Studies, 2011, roč. 20, č 1, s. 93-99. ISSN: 1230-1485.

KACÁLKOVÁ, L. – TLUSTOŠ, P. The uptake of persistent organic pollutants by plants. Central European Journal of Biology -Print version, 2011, roč. 6, č 2, s. 223-235. ISSN: 1895-104X.

KAŠPAROVÁ, M. – SZÁKOVÁ, J. – SYSALOVÁ, J. – TLUSTOŠ, P. Vliv dopravy na obsah vybraných rizikových prvků v půdě a vegetaci v blízkosti dálnice D1. Ochrana ovzduší, 2011, roč. 23, č 3, s. 12-17. ISSN: 1211-0337.

KOTALOVÁ, D. – SZÁKOVÁ, J. – SYSALOVÁ, J. – TLUSTOŠ, P. Obsahy vybraných polutantů v půdě a vegetačním pokryvu v ostravském městském obvodu zatíženém emisemi z průmyslové výroby. Ochrana ovzduší, 2011, roč. 23, č. 3, s. 24-31. ISSN: 1211-0337.

VESELÝ, T. – TLUSTOŠ, P. – SZÁKOVÁ, J. The use of water lettuce (Pistia atratiotes L.) for rhizofiltration of a highly polluted solution by cadmium and lead. International Journal of Phytoremediation, 2011, roč. 13, č 9, s. 859-872. ISSN: 1522-6514.

MIHALÍK, J. – TLUSTOŠ, P. – SZÁKOVÁ, J. Comparison of willow and sunflower for uranium phytoextraction induced by citric acid. Journal of Radioanalytical and Nuclear Chemistry, 2010, roč. 285, č. 2, s. 279 - 285. ISSN: 0236-5731.

PAVLÍK, M. – PAVLÍKOVÁ, D. – STASZKOVÁ, L. – NEUBERG, M. – KALISZOVÁ, R. – SZÁKOVÁ, J. – TLUSTOŠ, P. The effect of arsenic contamination on amino acids metabolism in Spinacia oleracea L.. Ecotoxicology and Environmental Safety, 2010, roč. 73, č. 6, s. 1309 - 1313. ISSN: 0147-6513.

KALISZOVÁ, R. – JAVORSKÁ, H. – TLUSTOŠ, P. – BALÍK, J. Polycyclic aromatic hydrocarbons in the atmosphere-soil-plant system. The root uptake role and consequences. . Fresenius Environmental Bulletin, 2010, roč. 19, č. 3, s. 406 - 416. ISSN: 1018-4619.

HEJCMAN, M. – SZÁKOVÁ, J. – SCHELLBERG, J. – ŠREK, P. – TLUSTOŠ, P. – BALÍK, J. The Rengen Grassland experiment: bryophytes biomass and element concentrations after 65 years of fertilizer application. Environmental Monitoring and Assessment, 2010, roč. 166, č. 1-4, s. 653-662. ISSN: 0167-6369.

HEJCMAN, M. – SZÁKOVÁ, J. – SCHELLBERG, J. – TLUSTOŠ, P. The Rengen Grassland Experiment: relationship between soil and biomass chemical properties, amount of elements applied, and their uptake. Plant and Soil, 2010, roč. 333, č. 1-2, s. 163-179. ISSN: 0032-079X.

FUKSOVÁ, Z. – SZÁKOVÁ, J. – BALÍK, J. – TLUSTOŠ, P. Growth and metal uptake by plants grown in mono- and Dual culture in metal–contaminated soils. Soil & Sediment Contamination, 2010, roč. 19, č. 0, s. 188 - 203. ISSN: 1532-0383.

SZÁKOVÁ, J. – HAVLÍK, J. – VALTEROVÁ, B. – TLUSTOŠ, P. – GOESSLER, W. The contents of risk elements, arsenic speciation, and possible interactions of elements and betalains in beetroot (Beta vulgaris, L.) growing in contaminated soil. Central European Journal of Biology - Online version, 2010, roč. 5, č. 5, s. 692 - 701. ISSN: 1895-104X.

HABART, J. – TLUSTOŠ, P. – HANČ, A. – ŠVEHLA, P. – VÁŇA, J. – TLUKA, P. – JELÍNEK, F. The role of aeration intensity, temperature regimes and composting mixture on gaseous emission during composting . Compost Science & Utilization, 2010, roč. 18, č. 3, s. 194 - 200. ISSN: 1065-657X.

KRÁLOVÁ, L. – SZÁKOVÁ, J. – KUBÍK, Š. – TLUSTOŠ, P. – BALÍK, J. The variability of arsenic and other risk element uptake by individual plant species growing on contaminated soil. Soil & Sediment Contamination, 2010, roč. 19, č. 0, s. 617 - 634. ISSN: 1532-0383.

TREMLOVÁ, J. – SZÁKOVÁ, J. – TLUSTOŠ, P. Hodnocení možného vlivu rizikových prvků obsažených v půdě na organismus člověka . Chemicke listy, 2010, roč. 104, č. 0, s. 349 - 352. ISSN: 0009-2770.

MALIŠOVÁ, K. – MESTEK, O. – KOMÍNKOVÁ, J. – ŠANTRŮČEK, J. – SZÁKOVÁ, J. – TLUSTOŠ, P. Frakcionace stopových prvků v listech vrby (Salix spp.). Chemicke listy, 2010, roč. 104, č 0, s. 172-176. ISSN: 0009-2770.

VANĚK, V. – PAVLÍKOVÁ, D. Podtyp: Uspořádání akcí; Racionální použití hnojiv. 2010. Místo konání: Praha, ČZU v Praze Stát konání: ČR Datum zahájení: 30.11.2011 Datum ukončení: 30.11.2011 Počet účastníků: 156 Počet zahraničních účastníků: 6 Typ akce: celostátní.

JAKL, M. – JAKLOVÁ DYTRTOVÁ, J. – TLUSTOŠ, P. Kombinované studium komplexů Cd s kyselinou šťavelovou pomocí ASV a ESI-MS. In Sborník přednášek mezinárodní odborné konference XXX. Moderní Elektrochemické Metody 24.52010, Jetřichovice. Ústí nad Labem: BEST Servis, Ústí nad Labem, 2010. s. 85 - 88.

HEJCMAN, M. – SZÁKOVÁ, J. – SCHELLBERG, J. – ŠREK, P. – TLUSTOŠ, P. The Rengen Grassland Experiment: soil contamination by trace elements after 65 years of Ca, N, P and K fertiliser application . Nutrient cycling in agroecosystems, 2009, roč. 83, č. 1, s. 39-50. ISSN: 1385-1314.

JAVORSKÁ, H. – TLUSTOŠ, P. – KOMÁREK, M. – LEŠTAN, D. – KALISZOVÁ, R. – SZÁKOVÁ, J. Effect of ozonation on polychlorinated biphenyl degradation and on soil physico-chemical properties. Journal of Hazardous Materials, 2009, roč. 161, č. 0, s. 1202 - 1207. ISSN: 0304-3894.

JAVORSKÁ, H. – TLUSTOŠ, P. – KALISZOVÁ, R. Degradation of polychlorinated biphenyls in the rhizospere of rape, Brassica napus L.. Bulletin of Environmental Contamination and Toxicology , 2009, roč. 82, č. 0, s. 727 - 731. ISSN: 0007-4861.

KOMÁREK, M. – ETTLER, V. – SZÁKOVÁ, J. – ŠEBEK, O. – TLUSTOŠ, P. Bioavailability of lead and cadmium in soils artificially contaminated with smelter fly ash. Bulletin of Environmental Contamination and Toxicology , 2009, roč. 83, č. 2, s. 286 - 290. ISSN: 0007-4861.

SZÁKOVÁ, J. – TLUSTOŠ, P. – GÖSSLER, W. – FINDENIG, S. – RICHTROVÁ, E. – BALÍK, J. A comparison of arsenic mobility in Phaseolus vulgaris, Mentha aquatica, and Pteris cretica rhizosphere. Central European Journal of Biology - Online version, 2009, roč. 4, č. 1, s. 107 - 116. ISSN: 1895-104X.

HANČ, A. – TLUSTOŠ, P. – SZÁKOVÁ, J. – HABART, J. Changes in cadmium mobility during composting and after soil application. Waste Management, 2009, roč. 29, č. 0, s. 2282 - 2288. ISSN: 0956-053X.

JAKLOVÁ DYTRTOVÁ, J. – DYTRTOVÁ, R. – JAKL, M. – TLUSTOŠ, P. Efektivita výuky chemie na univerzitách s využitím kombinace výuky prezenční a elektronické (tzv. blended learning). Chemicke listy, 2009, roč. 103, č. 4, s. 320 - 324. ISSN: 0009-2770.

JAKLOVÁ DYTRTOVÁ, J. – JAKL, M. – KOLIHOVÁ, D. – MIHOLOVÁ, D. – TLUSTOŠ, P. Vliv přítomnosti nízkomolekulárních organických kyselin na stanovení kadmia technikou difuzního gradientu v tenkém filmu. Chemicke listy, 2009, roč. 103, č. 5, s. 401 - 406. ISSN: 0009-2770.

JAKL, M. – JAKLOVÁ DYTRTOVÁ, J. – MIHOLOVÁ, D. – KOLIHOVÁ, D. – SZÁKOVÁ, J. – TLUSTOŠ, P. Passive diffusion assessment of cadmium and lead accumulation by plants in hydroponic systems. Chemical Speciation and Bioavailability, 2009, roč. 21, č. 2, s. 111 - 120. ISSN: 0954-2299.

UPRETY, D. – HEJCMAN, M. – SZÁKOVÁ, J. – KUNZOVÁ, E. – TLUSTOŠ, P. Concentration of trace elements in arable soil after long-term application of organic and inorganic fertilizers. Nutrient cycling in agroecosystems, 2009, roč. 85, č. 3, s. 241-252. ISSN: 1385-1314.

SZÁKOVÁ, J. – TLUSTOŠ, P. – GÖSSLER, W. – FRKOVÁ, Z. – NAJMANOVÁ, J. Mobility of arsenic and its compounds in soil and soil solution: The effect of soil pretreatment and extraction methods. Journal of Hazardous Materials, 2009, roč. 172, č. 0, s. 1244 - 1251. ISSN: 0304-3894.

HANČ, A. – TLUSTOŠ, P. – SZÁKOVÁ, J. – HABART, J. Použití jednoduché a postupné extrakce ke zhodnocení chování zinku v kompostech a v půdě. Chemicke listy, 2009, roč. 103, č. 0, s. 931 - 934. ISSN: 0009-2770.

ČÁSOVÁ, K. – ČERNÝ, J. – SZÁKOVÁ, J. – BALÍK, J. – TLUSTOŠ, P. Cadmium balance in soils under different fertilization managements including sewage sludge applications. . Plant, Soil and Environment, 2009, roč. 55, č. 8, s. 181 - 186. ISSN: 1214-1178.

FUKSOVÁ, Z. – SZÁKOVÁ, J. – TLUSTOŠ, P. Effects of co-cropping on bioaccumulation of trace elements in Thlaspi caerulescens and Salix dasyclados.. Plant, Soil and Environment, 2009, roč. 55, č. 11, s. 461 - 467. ISSN: 1214-1178.

KACÁLKOVÁ, L. – TLUSTOŠ, P. – SZÁKOVÁ, J. Phytoextraction of cadmium, copper, zinc and mercury mercury by selected plants.. Plant, Soil and Environment, 2009, roč. 55, č. 7, s. 295 - 304. ISSN: 1214-1178.

ONWUBUYA, K. – CUNDY, A. – PUSCHENREITER, M. – KUMPIENE, J. – BONE, B. – GREAVES, J. – TEASDALE, P. – MENCH, M. – TLUSTOŠ, P. – MIKHALOVSKY, S. – WAITE, S. – FRIESL-HANL, W. – MARSCHNER, B. – MÜLLER, I. Developing decision support tools for the selection of “gentle”. Science of the Total Environment, 2009, roč. 407, č. 0, s. 6132 - 6142. ISSN: 0048-9697.

NEUGSCHWANDTNER, R. – TLUSTOŠ, P. – KOMÁREK, M. – SZÁKOVÁ, J. Nutrient mobilization and nutrient contents of Zea mays in response to. Journal of Plant Nutrition and Soil Science - Zeitschrift fur Pflanzenernahrung und Bodenkunde, 2009, roč. 172, č. 0, s. 520 - 527. ISSN: 1436-8730.

Název Poskytovatel Trvání
Výzkum a vývoj technologie výroby substrátů pro pěstování druhů jedlých a léčivých hub s využitím odpadních surovin a odpadního tepla z bioplynových stanic TA0 2014 - 2017
Prvkové mapování těžkých kovů v rostlinných a živočišných akumulátorech; kde se akumulují? GA0 2013 - 2016
Resource Preservation by Application of BIOefFECTORs in European Crop Production MSM 2013 - 2016
BIOFECTOR - Resource Preservation by Application of BIOefFECTORs in European Crop Production EU 2012 - 2015
Resource preservation by application of bioefectors in European crop production EU 2012 - 2017
Transformace sloučenin rtuti půdní mikroflórou: možné využití pro bioremediační technologie GA0 2012 - 2015
Využití digestátu a jeho separovaných složek v zemědělství a v zahradnictví pro aplikaci v hnojivých systémech vyýživy rostlin a pro výrobu pěstebních substrátů MZE 2012 - 2016
Agronomické charakteristiky a výživný stav půdy a rostlin v kultuře žita pěstovaného v dlouhodobém experimentu s rotací plodin a v trvalé kultuře MSM 2011 - 2012
Brownfields - zdroj obnovitelné energie TA0 2011 - 2014
RESTEP - Regional Sustainable Energy Policy based on the Interactive Map of Sources EU 2011 - 2014
Využití popela ze spalování biomasy jako snadno aplikovatelného šetrného hnojiva, komplexní řešení přínosů a rizik MZE 2010 - 2014
Vliv ingesce půd,antropogenně kontaminovaných těžkými kovy,na změny biochemických a fyziologických parametrů laboratorního potkana AV0 2009 - 2013
Vývoj remediačních technologií pro trvale udržitelné využití kontaminovaných půd MSM 2009 - 2010
Materiálové a energetické využití skládkovaného odpadu za účelem snížení jeho celkovému objemu minimalizace biologicky rozložitelného podílu MSM 2008 - 2011
Technologie pěstování rychle rostoucích dřevin pro produkci biomasy v kontaminovaných půdách Příbramska 2008 - 2011
Vývoj a optimalizace fytoremediační technologie s využitím podporované fytoextrakce těžkých kovů při zachování biologické stability půd MZE 2008 - 2011
Hnojiva s pozvolnou účinností živin pro agroenvironmentální hospodaření MPO 2007 - 2008
Odstraňování biomasy z fytoextrakce - neřešený problém GA0 2007 - 2009
Výzkum vlastností produktů biologické úpravy odděleně shromážděných komunálních bioodpodů z domácností v sídlištní zástavbě a zástavbě rodinných domů MZP 2007 - 2009
Biodostupné formy stopových prvků přítomné v půdním roztoku a jejich přístupnost rostlinám GA0 2006 - 2008
Experimentální studium mobility kovů v půdách uměle kontaminovaných popílkem ze sekundární metalurgie Pb GA0 2006 - 2008
Vypracování podkladů pro rozhodovací procesy při řešení situací ohrožení rostlinné produkce, pěstované na půdách se zvýšenými obsahy rizikových látek MZE 2004 - 2007
Hnojiva s pozvolnou účinností živin pro agroenvironmentální hospodaření MPO 2003 - 2006
Pochopení procesů v rhizosféře, základní předpoklad optimalizace parametrů fytoremediace půdy kontaminované toxickými prvky MSM 2003 - 2007
Fytoremediace organických a anorganických polutantů MSM 2002 - 2004
Účinky sloučenin titanu na rostlinný organismus - analýza mechanismu působení a možnosti jeho využití při pěstování rostlin GA0 2002 - 2004
Koncepce sanace území dlouhodobě kontaminovaného toxickými prvky v podmínkách trvale udržitelnéo zemědělství MZE 2001 - 2004
 
page foot